Програмові вимоги з навчальної дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програмові вимоги з навчальної дисципліни“Муніципальне право”

1. Історія муніципального права України

2. Поняття муніципального права України

3. Джерела та система муніципального права України

4. Муніципально-правові відносини

5. Муніципальне право як наука

6. Теоретичні основи місцевого самоврядування

7. Поняття місцевого самоврядування

8. Основні принципи місцевого самоврядування

9. Система місцевого самоврядування

10. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади

11. Місцеве самоврядування і територіальна автономія

12. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування

13. Державна влада та актуальні проблеми становлення муніципальної влади в Україні

14. Поняття територіальної громади та їх види

15. Функції і повноваження територіальних громад

16. Форми діяльності територіальних громад

17. Поняття місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування і їх види

18. Місцевий (базовий) і регіональний рівні місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування

19. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування України

20. Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування

21. Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування

22. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

23. Сесія як основна форма роботи представницьких органів місцевого самоврядування

24. Форми й методи роботи постійних комісій місцевих рад

25. Форми й методи роботи тимчасових контрольних комісій рад

26. Форми і методи роботи депутатів місцевих рад

27. Статус сільських, селищних, міських голів

28. Статус голів районної, обласної, районної у місті ради

29. Статус голів міст Києва і Севастополя

30. Правовий статус органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим

31. Виконавчі комітети місцевих рад, їх основні функції та повноваження, організація роботи

32. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад. Статус службовців органів місцевого самоврядування

33. Органи самоорганізації населення

34. Матеріально-фінансові (економічні) основи місцевого самоврядування

35. Муніципальні асоціації в Україні

36. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування

37. Європейська хартія місцевого самоврядування

38. Всесвітня декларація місцевого самоврядування

39. Європейська типова конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади

40. Інші європейські стандарти місцевого самоврядування

41. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування

42. Юридична відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин

 


Список рекомендованої літератури

 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

3. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

4. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

5. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

6. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

7. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

8. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

9. “Про адміністративно-територіальний устрій України”: проект Закону України від 04.10.1997. – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1069.1269.0

10. Про адміністративно-територіальний устрій: проект Закону України станом на 27.04.2009. – Електронний ресурс. – Режим доступу: www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=1938

11. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 50. - стор. 77

12. Про державну службу: Закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - 52. - ст.490

13. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:Указ Президента від 9 грудня 2010 р № 1085/2010//

14. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. - ст.385

15. Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.05.2011 № 563

16. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України вiд 03.07.1991 № 1286-XII // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991. - № 33, ст.443

17. Про вибори місцевих депутатів Верховної Ради Автономної Ре6спубліки Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів: Закон України вiд 10.07.2010 № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 35-36 - ст.491

18. 20.Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 № 474-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 14. - ст.81

19. Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: Закон України вiд 15.05.2003 № 802-IV// Офіційний вісник України вiд 25.12.2006 - № 50. - стаття 3381

20. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція, Міжнародний документ вiд 04.11.1950. - Урядовий кур'єр. - 17.11.2010 - № 215

21. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р., № 137-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43. – Ст. 418.

22. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

23. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

24. Куйбіда В. С. Конституційно – правові основи самоврядування в містах обласного значення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 “Конституційне право” / В. С. Куйбіда. – Харків, 2001. – 21 с.

25. Батанов О.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в

26. Україні / Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / відп. ред. В.Ф. Погорілко: [монографія] / О.В.Батанов. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. – С. 482-524.

27. Беркела М. Про роботу органів місцевого самоврядування Рахівщини щодо ефективного використання рекреаційних можливостей регіону. / М.Беркела // Місцеве самоврядування: досвід, проблеми, перспективи: зб. виступів. – Ужгород: Закарпаття, 2001. – С. 38-44.

28. Гнилорибов В. Проблеми правового статусу територіальних

утворень в Україні / В.Гнилорибов // Вісник державної служби України. – 2005. – № 4. – С. 23-26.

29. Пухтинський Н., Актуальні проблеми імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування та реформування місцевого самоврядування в Україні / Н.Пухтинський, В.Толкованов // (Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні: наук.-практ. посібн.) / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: "Крамар", 2003. – С. 148-159.

30. Баймуратов М. Законодавство України про місцеве самоврядування: актуальні питання реалізації / М.Баймуратов //: зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України; / [за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва]. – К.: Видавництво УАДУ, 1999. – С. 300-302. – (Вип. 1)

31. Із запису магдебурзького права (кінець XII і XIIIст.) // Хрестоматія з історії держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. [для юрид. вищих навч. закладів та факультетів]: у 2 т. / за ред. Гончаренка В.Д. – К., 1998. –

Т. 1. – 1998. – С. 200 – 203.

32. Історія держави та права України: Ч. 1 / А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко. – Х., 1993. – 367 с.

33. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі і Литві: Ч. І / М.Ф. Владимирський-Буданов. – Львів, 1903. – 176 с.

34. Місцеве самоврядування: досвід, проблеми, перспективи: зб. виступів. – Ужгород: Закарпаття, 2001. – 112 с.

35. Кампо В. М. Громада як корпорація / В. М. Кампо // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 4 (36). – (липень – серпень). – C. 12 – 14.

36. Пастернак Е. К вопросу о правосубъектности территориальной громады / Е.Пастернак // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 87-90.

37. Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право”/ О.О.Первомайський. – Харків, 2003. – 20 с.

38. Кравченко В. До питання конституційно-правового статусу територіальної громади / В. Кравченко // Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні: науково-практичний посібник / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: "Крамар", 2003. – С. 168-172.

39. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: [монографія] / О.В.Батанов. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 260 с.

40. Муніципальне право України: підручник / Кол. авт.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

41. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

42. Нагребецька І. Підмурівки європейської демократії: погляд зі Страсбурга / Ірина Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2003. – 31 травня. – С. 6.

43. Софінська І.Д. Поняття та сутність принципу субсидіарності у муніципальному праві // Держава і право: зб. наук. праць. – К.: Інс-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2008. – С. 279-284. – (Юридичні і політичні науки. Вип.41)

44. Пухтинський М. Нова парадигма місцевого і регіонального розвитку / М. Пухтинський, А. Толостоухова //: матеріали VІІ Всеукраїнських муніципальних слухань [Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку], (м. Бердянськ, 6 – 8 вересня 2001 р.). – К.: Логос, 2002. – С. 271 – 285

45. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.

46. Борденюк В.І.Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: [монографія] / В.І.Борденюк. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 576с.

47. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

48. Куйбіда В. Функції місцевого самоврядування в Україні: аналіз і прогноз / Василь Куйбіда// Вісник УАДУ. – 2000. – № 1. – С. 294-298.

49. Батанов О. Функції територіальних громад як специфічних суб'єктів конституційного права / О. Батанов// Право України. – 1998. – № 8. – С. 21-24.

50. Батанов О. Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 “Конституційне право” / О. Батанов. – К., 2000. – 21 с.

51. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

52. Дробуш І.В. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади / І. В. Дробуш // Право України. – 2001. – № 10. – С. 20-24.

53. Здравко Б. Місцеве самоврядування у світлі нового суспільно-політичного і державного устрою України / Б.Здравко // Самоврядування та самоорганізація територіальних громад: матеріали наук-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 196-200.

54. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) / [П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний і інші]. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

55. Любченко П.М. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації: автореф. дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. “Конституційне право” / П. М. Любченко. – Харків, 1998. – 17 с.

56. Грицяк І.А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: автореф. дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. “Конституційне право” / І.А.Грицяк. – К., 1993. – 18 с.

57. Кравченко В. Проблеми формування регіонально-економічної політики в Україні / Віктор Кравченко // Місцеве та регіональне самоврядування України. – (Вип.. 3.) – К., 1992. – С.20

58. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні / Л.Кириченко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 99-101.

59. Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: навч.посібн. / О.Н.Ярмиш, В.О.Серьогін // за заг.ред. Ю.М.Тодики. – Харків, 2002. – 672 с.

60. Коваль В. Щодо законодавчого врегулювання статусу сільських, селищних, міських голів / В.Коваль, С.Линецький // Право України. – 2000. – № 1. – С. 44-46.

61. Мягченко М. Про визначення поняття "органи самоорганізації населення" / М.Мягченко // Право України. – 2002. – № 6. – С. 46-48.

62. Нагребецька І. Європейська регіональна політика: кордони які об’єднують / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2006. – №115. – C. 6.

63. Уроки і перспективи місцевого самоврядування / (з виступу Президента України Л.Д. Кучми на урочистих зборах Асоціації міст України 7 грудня 2000 року) // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 231. – С. 4.

64. Адміністративно – територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності: матеріали “круглого столу” / [за ред. Варналія З. С.]. – К.:НІСД, 2005. – 73 с.

65. Басін К.В. Юридична відповідальність: природа, форми реалізації та права людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. “Теорія держави і права” / К.В.Басін. – К., 2006. – 19 с.

66. Краснікова О.В. Конституційна відповідальність в системі захисту правового статусу суб’єктів місцевого самоврядування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. “Конституційне право” / О.В.Краснікова. – О., 2004. – 19 с.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.026 с.)