Кафедра «Цивільного права і процесу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра «Цивільного права і процесуКафедра «Цивільного права і процесу

»

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

_____________________________

______________________2012 р.

 

Навчально-методичний комплекс

З навчальної дисципліни «Муніципальне право право»

для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр»

Галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 6.030402 «Правознавство»

 

Курс ІІ, семестр ІІІ

Форма контролю залік

 

 

м. Івано-Франківськ

2012

ББК 67.9(4УКР)305я73

УДК

 

Муніципальне право. Навчально-методичний комплекс(денна форма навчання). – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012 р.

 

 

Укладач: доцент кафедри «Цивільного права і процесу», к.ю.н. Глазунова С.М.

 

 

Рецензенти: Грицан О.А. к.ю.н., доцент кафедри конституційного і міжнародного права, Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, юридичного інституту.

 

 

Навчально-методичний комплекс обговорений та рекомендований до затвердження на засіданні кафедри Цивільного права і процесу протокол № __ від «___» _________2012 р.

 

 

Затверджено Науково-методичною радою (Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького)

Протокол №___від «___» ____________ 2012 р.

 

© Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012р.


ЗМІСТ

1. Анотація навчальної дисципліни 5

2. Опис дисципліни 8

3. Тематичний план навчальної дисципліни 10

4. Структура залікового кредиту 13

5. Зміст семінарських занять 17

6. Тематика індивідуально-дослідної роботи студентів 34

7. Зміст самостійної роботи студентів 37

8. Методичні рекомендації 42

9. Критерії оцінювання знань студентів 48

10. Програмові вимоги до курсу 51

11. Список рекомендованої літератури 53

 

 

 

Анотація навчальної дисципліни

Із прийняттям Конституції України муніципальне право одержало надійну основу для свого розвитку. Муніципальне право регулює суспільні відносини, що виникають в сфері місцевого самоврядування, суспільні відносини, що спрямовані на комунальне, житлове, побутове, торговельне, соціальне, культурне та інше обслуговування населення, на покращення добробуту українського народу.

Нинішній стан розвитку місцевого самоврядування дає підстави стверджувати про існування самостійної системи у системі публічної влади України, яка характеризується організаційно-правовою та відносною матеріально-фінансовою смостійністю, на яку покладено вирішення більшості питань забезпечення життєдіяльності територіальних громад. У зв’язку із цим зростає роль муніципального права як комплексної галузі, що охоплює окремі норми конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, земельного та інших галузей, та регулює усю сукупність суспільних відносин, пов’язаних із функціонуванням територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Муніципальне право України - нова юридична дисципліна в українській юриспруденції. Вона сформувалася внаслідок появи і розвитку самостійної галузі українського муніципального законодавства.

Метою курсу є оволодіння студентами знаннями теорії та практики місцевого самоврядування, вивчення генези розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні, ознайомлення з чинною моделлю місцевого самоврядування та механізмом взаємодії органів публічної влади в галузі місцевого самоврядування.

Основними завданнями курсу є:

- вивчення теорії організації самоврядної (комунальної, муніципальної) влади та змісту чинного законодавства України про місцеве самоврядування;

- проведення системного аналізу практики застосування законодавства про місцеве самоврядування на рівні окремих територіальних громад;

- ознайомлення з тенденціями розвитку локального нормотворення та правозастосування та відповідними факторами впливу;

- розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань в процесі проведення семінарських занять.

Предмет: поняття та соціальна природа місцевого самоврядування; історико-теоретичні, організаційні, правові та матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування в Україні; форми його здійснення; гарантії прав територіальних громад щодо самостійного вирішення питань місцевого значення; сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в Україні з точки зору його відповідності принципам міжнародного права, в першу чергу, закріплених в Європейській хартії місцевого самоврядування.

Після вивчення курсу «Муніципальне право України» студенти повинні знати:

- завдання, функції, муніципально-правовий статус територіальної громади та її представницьких органів;

- організаційно-правові форми діяльності суб’єктів муніципального права;

- статус депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

- особливості організації та проходження служби в органах місцевого самоврядування та в їх апараті;

- засади матеріального та фінансового функціонування територіальної громади;

- джерела формування доходної частини бюджетів місцевого самоврядування.

Вміти:

- застосовувати на практиці теоретичні знання щодо загальних засад місцевого самоврядування в Україні;

- використовувати нормативно-правові акти в галузі муніципального права;

- визначити шляхи розв’язання муніципально-правових конфліктів на рівні конкретної територіальної громади.

Набути навиків:

- визначення регулятивних можливостей та ефективності нормативно-правових актів в галузі муніципального права;

- всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій, що виникають на муніципальному рівні;

- вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз'яснювальним) матеріалом.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Муніципальне право як галузь права України.

2. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

3. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні

4. Місцеві ради — представницькі органи місцевого самоврядування України

5. Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

6. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

7. Органи самоорганізації населення

8. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування України. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України

9. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин

 


Опис навчальної дисципліни.

Структура залікового кредиту.

Змістовий модуль І.

Муніципальне право як галузь права України. Місцеве

Змістовий модуль ІІ.

Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України.

Тема 6. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

Сільський, селищний, міський голова, згідно зі ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук­раїні», є головною посадовою особою територіальної гро­мади відповідного села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), сели­ща, міста. Відповідно до ч. З ст. 141 Конституції України, статус і повноваження голів визначаються законом.

Як і депутати представницьких органів місцевого са­моврядування, голова обирається відповідною територі­альною громадою на основі загального, прямого вибор­чого права шляхом таємного голосування (ч. 2 ст. 141 Конституції України).

Відповідно до статей 140 і 141 Конституції України, ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад належать створені цими радами виконавчі комітети, відділи, управління тощо.

Згідно з Конституцією та Законом, районні й обласні ради виконавчих органів не мають, а створюють лише власний виконавчий апарат.

 

Тема 7. Органи самоорганізації населення

Важливим елементом системи місцевого самоврядування є органи самоорганізації населення. їх правовий статус визначається сьогодні Конституцією (ч. 5 ст. 140) та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 4, 14, 16, 60) і «Про органи самоорганізації населення».

Відповідно до Закону такими органами є комітети: будинкові, вуличні, квартальні, мікрорайонів, сільські, селищні. Вони є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні питань місцевого значення, виборними органами, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених вказаним Законом (статті 2, 3).

 

Тема 8. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування України. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України

Зацікавленість органів місцевого самоврядування України в міжнародних зв'язках і української держави у сприйнятті міжнародних стандартів місцевого самоврядування може бути виявлена і зафіксована у формі мотивації. Така мотивація може бути структурована і складається з трьох рівнів-завдань, що реалізуються в рамках організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування, передбачених Конституцією і законодавством України про місцеве самоврядування і вирішуваних проблем, що відрізняються за типологією.

При дослідженні проблем реалізації Україною міжнародних стандартів місцевого самоврядування неможливо не торкнутися проблеми становлення і формування самих міжнародних стандартів такої діяльності, юридичної природи таких стандартів. Практично як стандарти виступають міжнародні норми, що регламентують основні принципи, форми й методи здійснення муніципальної діяльності, прийняті державами світу в рамках міжнародних міждержавних організацій.

 

Тема 9. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична

відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин

Становлення і розвиток системи місцевого самоврядування, ефективність здійснення його завдань і функцій, формування дієздатних територіальних громад, підвищення ролі різноманітних форм безпосередньої демократії у житті суспільства залежать від того, наскільки повно забезпечені та захищені права місцевого самоврядування. Одним з основних елементів механізму забезпечення прав місцевого самоврядування є система гарантій цих прав. Гарантованість місцевого самоврядування досягається багатьма умовами, у тому числі і нормативно-обов'язковими настановами, тобто ступенем визнання й закріплення в законодавстві, хоча й не обмежується ними.

 


Теми семінарських занять

Модуль

 

План.

1. Поняття муніципального права України

2. Історія муніципального права України

3. Джерела муніципального права України

4. Система муніципального права України

5. Муніципально-правові відносини

6. Муніципальне право як наука

8. Муніципальне право як навчальна дисципліна

 

Література

 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) / [П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний і інші]. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

5. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

6. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

7. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

8. Пухтинський Н., Актуальні проблеми імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування та реформування місцевого самоврядування в Україні / Н.Пухтинський, В.Толкованов // (Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні: наук.-практ. посібн.) / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: "Крамар", 2003. – С. 148-159.

9. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Баймуратов М. Законодавство України про місцеве самоврядування: актуальні питання реалізації / М.Баймуратов //: зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України; / [за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва]. – К.: Видавництво УАДУ, 1999. – С. 300-302. – (Вип. 1)

11. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

12. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

13. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

14. Кравченко В. До питання конституційно-правового статусу територіальної громади / В. Кравченко // Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні: науково-практичний посібник / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: "Крамар", 2003. – С. 168-172.

15. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: [монографія] / О.В.Батанов. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 260 с.

16. Муніципальне право України: підручник / Кол. авт.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

17. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

18. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

19. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

20. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

21. Дробуш І.В. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади / І. В. Дробуш // Право України. – 2001. – № 10. – С. 20-24.

22. Здравко Б. Місцеве самоврядування у світлі нового суспільно-політичного і державного устрою України / Б.Здравко // Самоврядування та самоорганізація територіальних громад: матеріали наук-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 196-200.

23. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) / [П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний і інші]. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

24. Любченко П.М. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації: автореф. дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. “Конституційне право” / П. М. Любченко. – Харків, 1998. – 17 с.

25. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

26. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

27. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні / Л.Кириченко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 99-101.

28. Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: навч.посібн. / О.Н.Ярмиш, В.О.Серьогін // за заг.ред. Ю.М.Тодики. – Харків, 2002. – 672 с.

29. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03.07.1991р., № 1286-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

30. Коваль В. Щодо законодавчого врегулювання статусу сільських, селищних, міських голів / В.Коваль, С.Линецький // Право України. – 2000. – № 1. – С. 44-46.

31. Мягченко М. Про визначення поняття "органи самоорганізації населення" / М.Мягченко // Право України. – 2002. – № 6. – С. 46-48.

 

План

1. Поняття місцевого самоврядування

2. Основні принципи місцевого самоврядування

3. Система місцевого самоврядування

4. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади

5. Місцеве самоврядування і територіальна автономія

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

11. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

12. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

14. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

15. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

16. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

17. Куйбіда В. С. Конституційно – правові основи самоврядування в містах обласного значення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 “Конституційне право” / В. С. Куйбіда. – Харків, 2001. – 21 с.

18. Батанов О.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні / Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / відп. ред. В.Ф. Погорілко: [монографія] / О.В.Батанов. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. – С. 482-524.

19. Із запису магдебурзького права (кінець XII і XIIIст.) // Хрестоматія з історії держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. [для юрид. вищих навч. закладів та факультетів]: у 2 т. / за ред. Гончаренка В.Д. – К., 1998. –

Т. 1. – 1998. – С. 200 – 203.

20. Історія держави та права України: Ч. 1 / А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко. – Х., 1993. – 367 с.

 

План

1. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування

2. Державна влада та актуальні проблеми становлення муніципальної влади в Україні

3. Поняття територіальної громади

4. Види територіальних громад

5. Функції і повноваження територіальних громад

6. Форми діяльності територіальних громад

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

11. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

12. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

14. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

15. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

16. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

17. Пухтинський Н., Актуальні проблеми імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування та реформування місцевого самоврядування в Україні / Н.Пухтинський, В.Толкованов // (Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні: наук.-практ. посібн.) / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: "Крамар", 2003. – С. 148-159.

 

Самоврядування України

Тривалість заняття – 2 години

План

1. Поняття місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування і їх види

2. Місцевий (базовий) і регіональний рівні місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування

3. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування України

4. Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування

5. Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування.

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

11. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

12. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

14. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

15. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

16. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

 

Місцевого самоврядування

Тривалість заняття – 2 години

План

1. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

2. Сесія як основна форма роботи представницьких органів місцевого самоврядування

3. Форми й методи роботи постійних комісій місцевих рад

4. Форми й методи роботи тимчасових контрольних комісій рад

5. Форми і методи роботи депутатів місцевих рад

 

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

11. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

12. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

14. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

15. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

16. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

 

Змістовий модуль ІІ.

 

План

1. Статус сільських, селищних, міських голів

2. Статус голів районної, обласної, районної у місті ради

3. Статус голів міст Києва і Севастополя

4. Правовий статус органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим

5. Виконавчі комітети місцевих рад, їх основні функції та повноваження, організація роботи

6. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад

7. Статус службовців органів місцевого самоврядування

 

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

11. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

12. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

14. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

15. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

16. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

 

 

План

1. Органи самоорганізації населення

2. Повноваження органів самоорганізації.

3 Матеріально-фінансові (економічні) основи місцевого самоврядування

4. Муніципальні асоціації в Україні

 

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

10. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

11. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

12. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

13. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

14. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

15. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

 

 

План

1. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування

2. Європейська хартія місцевого самоврядування

3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування

4. Європейська типова конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади

5. Інші європейські стандарти місцевого самоврядування

 

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.21 с.)