Оформлення індивідуальної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення індивідуальної роботиСтудент повинен пам'ятати, що через оформлення індивідуальної роботи , його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці та дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо індивідуальної роботи .

Починається робота з титульного листа, який оформлюється згідно зі зразком (додаток 1).

Після титульного листа, на другій сторінці індивідуальної роботи подається план роботи .

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану індивідуальної роботи . Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, тоді їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, , ніж два інтервали.

Розділи слід нумерувати арабськими цифрами без крапок в кінці. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою (наприклад - 1.1, 1.2).

Усі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються з поставленням арабських цифр за загальним правилом у нижньому правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою індивідуальної роботи є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.

Індивідуальна робота т пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на одному боці аркуша білого паперу форм А4 (розмір 210x297 мм) через 1,5 міжстрокових інтервали з обов'язковим додержанням при цьому такої ширини полів: зверху і знизу -20 мм, зліва - 25-30 мм, справа - 10 мм. На одній сторінці повинно бути не більше 32-40 рядків.

Загальний обсяг індивідуальної роботи не повинен перебільшувати 16 друкованих сторінок.

Робота повинна бути зброшурована і підшита. На останній сторінці ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця.

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання індивідуальної роботи . В список включаються тільки ті джерела , які використовувались при написанні або на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг не включається, але нумерація сторінок продовжується.

При оформленні списку використаної літератури його слід умовно розділити на дві частини: нормативно-правові акти і спеціальна література (нумерація, при цьому запишається наскрізною).

Нормативно-правові акти розміщуються за їх юридичною силою (Конституція, закони, підзаконні нормативні акти - укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України і т. ін.). Нормативно-правові акти однакової юридичної сили розміщуються в хронологічному порядку.

Наприклад:

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. // Голос України. - 1996. - 13 липня.

Декларація про державний суверенітет України: (16 липня 1990 р.). -
К., 1991.-8с.

Постанова Верховної Ради УРСР "Про оголошення незалежності
України" від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради
Української РСР. - 1991. - №38 - Ст. 502.

Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // ВВР
України. - 1991. - №53. - Ст.793.

До спеціальної літератури відносяться монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали. Потім - назву праці, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця автора розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то після назви ставиться дві косі лінії, а далі назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск), і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті, крім назви і року видання, вказують так само дату. При цьому джерела треба писати мовою оригіналу.

Наприклад:

1. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні
напрямки. // Право України. - 1998. - №1. - с. 27-32.

2. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Вид. третє. - X.,

Консум, 2002. - 528 с.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні реферату. Рекомендується

наступний варіант оформлення посилань. Нумерація усіх посилань з визначенням номера джерела даного посилання у списку використаної літератури. У такому разі посилання оформлюється у квадратних дужках з указанням сторінки.

Наприклад:

Цитата в тексті: „В адміністративній науці загальноприйнято, що..."

[11,с. 145].

Після написання індивідуальної роботи студент повинен докласти його зміст на семінарському занятті. Автор роботи протягом десяти хвилин має викласти основні положення розділів та підрозділів свого дослідження, обґрунтувати наукову і практичну значимість обраної теми, сформулювати пропозиції чи рекомендації. Після виступу, при необхідності, відповісти на запитання викладача та інших учасників семінару.

За результатами обговорення написаної і докладеної індивідуальної роботи студенту виставляється відповідна кількість балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Обов’язкові види і форми самостійної роботи студентів

Студенти мають регулярно опрацьовувати теоретичні питання, передбачені робочою програмою. Для повного засвоєння матеріалу дисципліни необхідним елементом є його самостійне опанування студентами, зокрема, й додаткових теоретичних питань, які не розглядаються на лекціях (таблиця 2). Опрацювання теоретичних питань, зазначених у таблиці 4, є обов’язковим видом самостійної роботи студента. Утруднення, що виникають під час самостійного розгляду теоретичних питань, розв’язуються під час індивідуально-консультативних занять, які проводить лектор. Графік індивідуально-консультативних занять складається та доводиться до студентів на початку кожного семестру. Контроль за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на самостійний розгляд, здійснюється шляхом включення цих питань до завдань з модульних контрольних робіт, залікових питань, тестування.

Таблиця 2

Теми для самостійної та індивідуальної роботи студентів Кількість годин Рекомендована література
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1
1. Тема: Основні теорії держави і права .Система права. Предмет та метод правового регулювання. Галузь права, Інститут права, підгалузь права. Система законодавства. Поняття систематизації законодавства та його форми. Поняття норми права. Ознаки правових норм. Структура норми права. Поняття гіпотези, диспозиції, санкції. Види норм права. [1-5],[9-24], [27-30]
2. Тема: Основи конституційного права в Україні Правовий статус мов в Україні. Державна символіка України. Місцеві державні адміністрації. Поняття, структура та повноваження місцевого самоврядування в Україні. Органи місцевого самоврядування та порядок їх формування. Органи самоорганізації населення в Україні.   [1-5],[8-10], [12-24],[26-30]
3. Тема:. Основні засади цивільного та сімейного права України .Право власності. Форми власності. Суб'єкти права власності в Україні. Зобов'язальне право. Система зобов'язального права. Суб'єкти та об’єкти зобов'язань. Зміст зобов'язань. Підстави виникнення та припинення зобов'язань. Зміст контракту. Сімейний кодекс України. Поняття сім'ї. [1-4],[9-13], [25],[16-20]
4. Тема:. Основи трудового права України.Праця жінок та молоді. Особливі умови праці жінок. Особливі умови праці молоді. Трудова книжка. Контракт. Порядок укладення контракту. [1-5],[7-24], [27-30]
5. Тема: Основи адміністративною права України.Державне управління. Поняття і сутність державного управління. Принципи державного управління. Методи і форми державного управління. Державне управління і виконавча влада. Державна служба. Поняття та правовий статус державних службовців [1-24],[27-30]
6. Тема: Основи кримінального права України.Склад злочину. Відповідальність неповнолітніх. Амністія і помилування. 1-4],[9-13], [25],[16-20]
7. Тема: Правоохоронна та правозахисна діяльність.Правозахисні органи України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Нотаріат в Україні. Система органів юстиції Адвокатура України 1-4],[9-13], [25],[16-20]
8. Тема: основи земельного та екологічного права України.Червона книга. Оренда землі. Земельний кодекс України. Право власності на природніресурси. [1-4],[6-7], [9], [12],
РАЗОМ:  

 

В таблиці 3 вказано максимальну кількість балів, яку студент може отримати протягом семестру в результаті виконання обов’язкових видів самостійної та індивідуальної роботи.

Таблиця 3

Обов’язкові види самостійної та індивідуальної роботи Рекомендована література Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основні теорії держави і права»     Згідно з табл.2 Тиждень 32 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до тестового завдання, які є складовою модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основи конституційного права в Україні»   Згідно з табл.2   Тиждень 33 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до тестового завдання, які є складовою модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основи адміністративною права України» Згідно з табл.2 Тиждень 34 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до тестового завдання, які є складовою модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основні засади цивільного та сімейного права України» Згідно з табл.2 Тиждень 35 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до тестового завдання, які є складовою модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основи сімейного права України»   Згідно з табл.2   Тиждень 36 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до тестового завдання, які є складовою модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основи трудового права України.»   Згідно з табл.2   Тиждень 37 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до тестового завдання, які є складовою модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основи кримінального права України»   Згідно з табл.2   Тиждень 38 Питання з теми для самостійного опрацювання входять модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Основи земельного та екологічного права України»   Згідно з табл.2 Тиждень 39 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до тестового завдання, які є складовою модульної контрольної № 1, конспект
Опрацювання теоретичного матеріалу. Тема: «Організація та здійснення правосуддя в Україні та основи правоохоронної діяльності»   Згідно з табл.2   Тиждень 40 Питання з теми для самостійного опрацювання входять до модульної контрольної роботи
Разом балів за обов’язкові види СРС:

Вибіркові види і форми самостійної роботи студентів

Студент, що має бажання поглибленого вивчення дисципліни, бажає покращити загальний бал у рейтингу, може виконати додаткові завдання, що відносяться до вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи студентів таблиця 4.

Студенти мають право приймати участь у олімпіадах з правознавства, що проводяться у ХНТУ та інших вищих навчальних закладах України. У разі, якщо студент приймає участь у відбірковому турі олімпіади, він отримує додаткову кількість балів лише за умов здобуття призового місця. У випадку участі у турах олімпіади, вищих за відбірковий, студент обов’язково отримує додаткову кількість балів на підставі документу, що підтверджує його участь у олімпіаді(диплому учасника олімпіади, диплому за отримання призового місця, подяки оргкомітету за участь у олімпіаді тощо).

В таблиці 4 вказано максимальну кількість балів, яку студент може отримати протягом семестру в результаті виконання вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи.

Таблиця 4

Вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи Рекомендована література Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Участь у олімпіаді з Правознавства Протягом семестру Диплом переможця олімпіади.
Виступ на конференції, науковому семінарі,   Протягом семестру Відгук керівника про роботу студента, написання статті
Разом балів за вибіркові види СРС:

* - бали за вибіркові види СРС сумуються з балами за обов’язкові види робіт.

VІ.ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі Положення „Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу», затвердженого Вченою радою ХНТУ, протокол №3 від 07.11.2006.

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Підсумкова оцінка студента складається з суми балів отриманих ним в ході ПМК: сумарно від 0 до 100 балів включно. Набрані студентом бали 100-бальної шкали переводяться в національну та європейську шкали оцінок згідно з настановами Положення „Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу», затвердженого Вченою радою ХНТУ, протокол №3 від 07.11.2006

Контроль за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на самостійний розгляд, здійснюється шляхом включення цих питань (поряд з теоретичними питаннями, що розглядаються під час лекцій) до завдань з модульних контрольних робіт, залікових питань.

Модульна контрольна робота містить питання теоретичного характеру та тестові питання з матеріалу відповідного змістового модулю. Модульна контрольна робота оцінюється максимум у 25 балів.

 

Розподіл балів з дисципліни

Таблиця 2

Вид роботи Сума балів за змістовний модуль № 1
Аудиторна робота
1. Відповіді на семінарських заняттях (8) 5 балів
2. Індивідуальна робота
3. Написання модульної контрольної роботи
4. Присутність на заняттях  
Обов’язкові види СРС
5. Опрацювання теоретичного матеріалу Входить до балів за модульну контрольну роботу
РАЗОМ:
Вибіркові види СРС
6. Участь у олімпіаді з Правознавства Протягом семестру 10*
7. Виступ на конференції, науковому семінарі,   Протягом семестру 10*

* — бали за вибіркові види СРС сумуються з балами за обов’язкові види робіт, але сумарна кількість балів, отриманих студентом за результатами поточної успішності, не може перевищувати 100.

 

Поточний модульний контроль

Завданням поточного модульного контролю є перевірка рівня засвоєння та розуміння певного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати наукові та навчальні тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу (змістовного модуля), умінь публічно чи письмово представляти (презентувати) певний матеріал.

Дисципліна „Правознавство» складається з двох змістових модулів, які передбачають написання модульної контрольної роботи, що, як правило, складається з двох теоретичних питань (включно з тими, що виносяться на самостійне опрацювання студентами) та п’яти тестових завдань.

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право скласти їх в термін до останнього семінарського заняття у семестрі. Час ліквідації заборгованостей визначається графіком індивідуально-консультативних занять викладача дисципліни, що веде вид занять, з якого наявна заборгованість. В разі необхідності викладач може призначити додатковий час для ліквідації наявних заборгованостей поза графіком індивідуально-консультативних занять, але не пізніше останнього семінарського заняття семестру.

Збільшити суму отриманих балів студент може шляхом виконання завдань з переліку вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи. Бали за вибіркові види самостійної роботи сумуються з балами за обов’язкові види робіт.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього семінарського заняття.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.006 с.)