Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали оцінювання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали оцінюванняВ 4-бальну національну шкалу та 7-бальну шкалу ECTS

Таблиця 3

Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 Відмінно (5) Аexcellent
82-89 Добре (4) Вvery good
75-81 Сgood
67-74 Задовільно (3) Dsatisfactory
60-66 Еsufficient
35-39 Незадовільно (2) з правом перескладання FX
34 і менше Незадовільно (2) з обов’язковим повторним курсом Ffail

VІІІ. Перелік питань до заліку

1. Визначення і основні ознаки держави.

2. Історичні типи держави.

3. Функції держави.

4. Форми держави.

5. Форми державного правління.

6. Форми державного устрою.

7. Теорії держави.

8. Державна влада.

9. Визначення поняття права. Основні ознаки права.

10. Характеристика джерел права.

11. Основні теорії права.

12. Правові норми: поняття, ознаки, структура та види.

13. Система права.

14. Галузі та інститути права.

15. Правомірна поведінка.

16. Поняття і види правопорушень.

17. Юридична відповідальність поняття, види.

18. Конституційне право України, як провідна галузь права України.

19. Джерела сучасного конституційного права.

20. Основні принципи конституційного ладу України.

21. Конституційний процес в Україні.

22. Конституція України поняття, структура, класифікація, юридичні властивості.

23. Громадянство.

24. Основні права, свободи і обов’язки людини і громадянина і гарантії їх забезпечення.

25. Форми безпосередньо демократії.

26. Вибори поняття, принципи, види виборів і виборчих систем

27. Референдум.

28. Визначення поняття трудового права. Джерела трудового права.

29. Колективний договір та трудовий договір.

30. Прийняття на роботу.

31. Підстави припинення трудового договору.

32. Робочий час. Відпустки.

33. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність.

34. Трудові спори.

35. Право на охорону здоров’я.

36. Соціальний захист різних категорій населення.

37. Види державних пенсій і допомог.

38. Страхування.

39. Роль КЗпП у регулюванні трудових відносин в Україні.

40. Поняття та види норм цивільного права.

41. Поняття цивільного права.

42. Суб'єкти, предмет та метод цивільного права.

43. Принципи, функції цивільного права.

44. Цивільний Кодекс України.

45. Поняття цивільного правовідношення.

46. Склад, суб'єкт та об'єкт цивільних правовідно­син.

47. Зміст та види цивільних правовідносин.

48. Держава як об'єкт цивільного права.

49. Поняття права власності.

50. Право інтелектуальної власності.

51. Договір і його види.

52. Зобов’язальне право.

53. Поняття та види спадкування.

54. Поняття, предмет та цілі адміністративного права.

55. Джерела адміністративного права.

56. Поняття адміністративного правопорушення.

57. Підстави для адміністративної відповідальності. Види адміністративних стягнень.

58. Сімейне право: визначення, джерела.

59. Умови і порядок одруження. Припинення шлюбу.

60. Шлюбний договір.

61. Особисті немайнові і майнові права і обов'язки подружжя.

62. Особисті немайнові і майнові права і обов'язки батьків і дітей..

63. Усиновлення. Опіка і піклування. Патронат

64. Поняття кримінального права, його предмет, ознаки.

65. Суб'єкти кримінального права.

66. Кримінальна відповідальність: поняття, ознаки.

67. Форми кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної відповідальності.

68. Злочин: поняття, класифікація. Обставини, що виключають суспільну небезпечність

69. Покарання: поняття, ознаки, види. Звільнення від покарання.

70. Судимість: строки погашення та умови її знання.

71. Поняття та форми вини

72. Правосуддя в Україні.

73. Принципи здійснення правосуддя.

74. Конституційний суд України, його завдання та функції.

75. Цивільне судочинство. Цивільне — процесуальний кодекс України.

76. Нотаріат в Україні.

77. Адвокатура в Україні.

78. Прокуратура функції, завдання.

79. Кримінальне судочинство.

80. Кримінальне — процесуальний кодекс України.

81. Прокуратура, адвокатура та інші правоохоронні органи в Україні.

82. Міліція в Україні: основні завдання та функції.

83. Служба безпеки України: поняття, основні завдання га функції.


Список використаної та рекомендованої літератури

Більш детальний перелік джерел для використання під час самостійної роботи студента із вказівкою шифрів джерела у бібліотеці ХНТУ наведено в таблицях методичного забезпечення дисципліни, які знаходяться на кафедрі і є окремим елементом навчально-методичного комплексу дисципліни. У наведеному нижче переліку означена основна та додаткова література, а також електронні носії інформації, що є на кафедрі політології і права.

 

Основна література

Таблиця 14

№ з/п Назва підручника (посібника), нормативно-правових актів, автор, видавництво, рік видання Кількість примірників
Кафедра Бібліотека
  Нормативно-правові акти    
1) Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141. 5, ЕВ  
2) Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.: Відомості Верховної Ради Української РСР - 1971. -Додаток до № 50. -Ст.375. 5, ЕВ -
3) Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - Додаток до №51.-Ст.И22 15, ЕВ -
4) Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №25-26. - Ст. 131. 5, ЕВ  
5) Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №21-22. - Ст.135. 2, ЕВ -
6) Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №27-28. - Ст.180. - -
7) Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -2003. -№40-44. -Ст.356 5, ЕВ  
Література
8) Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. -К.: МАУП, 2004. -326с. ЕВ -
9) Балакірєва С. Р. Конституційне право України: Навчальний посібник.-К.; 2003.-210с. ЕВ -
10) Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навчальний посібник.-К.;А.С.К, 2004.-176с. -  
11) Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. - К.: Вікар, 2003    
12) Битяк Ю. П. Адміністративне право. - X.: Консум, 2000.    
13) Бондарєв Є. М., Бугай В. В. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчальний посібник / За ред. В. В. Васильченка. - Донецьк, 2003.    
14) Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. - К.; 2000.-216с.    
15) Голосніченко І. П. Адміністративне право України, (основні категорії і поняття). - К.; 1998.    
16) Загальна теорія держави і права. / За ред. В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2000. -312с.    
17) Калітенко О.М., Харитонов Е.О. Цивільне та сімейне право України: Підручник. -X: Одисей, 2004. -640с.    
18) Карлицький С.М. Трудове право України: Навчальний посібник. -К.: Прецедент, 2004. - 216с.    
19) Кириченко В.М. II 68 Правознавство: Модульний контроль. Запоріжжя: ЗНТУ, 2008 - 328 с. Ев,1  
20) Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 247 с. Ев,1  
21) Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. - 3-є вид.: - К.: Наукова думка, 2002.    
22) Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодика, В. С. Журавського. - К.;2002. - 544 с.    
23) Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій - К.; 1996. - 208 с.    
  Кравченко В. В. Конституційне право України. - К.: Атіка, 2000. - 317с.    
25) Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. -560с.    
26) Мельник М. І., Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.    
27) Основи правознавства: Навчальний посібник / Під заг. ред. В.П. Пастухова. -К.: Алерта. 2005. -377с.    
28) Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - 9-е вид., стер. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 736 с.    
29) Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, пер. та доп. — X.: Консум, 2002. — 528 с.    
30) Сімейне право України: Підручник. /За ред. В.С.Гопанчука. - К.: Істина, 2002. - 304с.    
31) Трудове право України: Академічний курс: Підручник. /За загл.ред. Н.М.Хуторян. - К.: А.С.К., 2004. - 608 с.    
32) Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.    
33) Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах / За загл. ред. Я. М. Шевченко.    
34) Цивільне право України: Навчальний посібник. /За ред. Р.О.Стефанчука.    
35) Шпиталенко Г. А. Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навчальний посібник / За загл. ред. І. П. Лаврінчук. 3,ЕВ  

Додаткова література

Таблиця 15

№ з/п Назва підручника (посібника), автор, видавництво, рік видання Кількість примірників
Кафедра Бібліотека
36) Основи трудового права України. Курс лекцій: Навч. пос.для вузів/За ред. П.Д.Пилипенка.-3-тє вид., випр 1 доп.-Л.:Магнолія плюс,2004.-238с.    
37) Основы правоведения Украины Учеб. Пособие /С.В.Кивалов, П.П.Музыченко, Н.Н.Крестовская, А.Ф.Крыжановский.-2-е изд.,доп. И перераб.-Х.Юдиссей, 2002.-336С. *  
38) Маляр І.В. Основи правознавства:Навч. пос. для сер. шк.-Х.: Країна мрій,2002.-210с. -  
39) Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для вузів.-К.:Вен турі, 1998.-176с.    
40) Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник для вузів.- 2-е Вид.,перероб. І доп.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 688с.    

 

 

Додаток 1

 

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Кафедра політології та права

 

Індивідуальна робота

з дисципліни "Правознавство"

на тему: Конституція України

 

Виконав

Ст.групи 1МР І.І.Тарас

 

 

Перевірив

ст. викладач О.М.Момоток

 

Херсон 2013Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.015 с.)