IV. Методичні рекомендації до написання семінарських занять. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

IV. Методичні рекомендації до написання семінарських занять. 

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями семінарських занять є:

v закріплення у студентів теоретичних знань;

v оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового

v викладання навчального матеріалу;

v залучення їх до науки, наукових досліджень;

v прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень і висновків;

v формування в них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики державно-правового будівництва в країні.

Вид проведення семінарського заняття з дисципліни правознавство є: розгорнута бесіда; диспут у формі діалогу.

При підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття: прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю, заліку.

4.1 Деякі питання роботи на семінарі:

 

v переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи;

v семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення;

v студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові явища з позиції Конституції та чинного законодавства України, наводити приклади; кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів;

v систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання.

v це дає можливість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді.

Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію; після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття. Компонентом семінарського заняття з навчальної дисципліни «Правознавство» є підготовка та написання індивідуальної роботи з найбільш актуальних та складних тем дисципліни.

 

 

 

 

 

 

V. Плани семінарських занять.

Семінарське заняття № 1.

Тема: Загальна теорія держави та права

План

1. Поняття, ознаки і функції держави.

2. Загальна характеристика конституційної форми правління, державного устрою та політичного режиму України.

3. Поняття права. Джерела права та його форми. Закони і підзаконні акти.

4. Поняття, зміст і структура правовідносин

5. Учасники (суб'єкти) правовідносини. Правоздатність і дієздатність учасників правовідносини

6. Правопорушення: поняття та види.

7. Склад правопорушення та його ознаки.

8. Поняття і основні ознаки юридичної відповідальності.

9. Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності.

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі.

1. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами.

2. Сутність, зміст та основні функції права.

3. Система права і система законодавства: співвідношення і взаємозв'язок.

4. Склад і зміст правовідносин.

5. Законність та основні умови її забезпечення.

6. Види правомірної поведінки.

7. Види і причини правопорушень.

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: соціальні норми; право; об'єктивне право; суб'єктивне право; зміст права: функція права; джерело права; закон: підзаконні акти; система права; галузь права; підгалузь права; Інститут права; система законодавства; систематизація законодавства; інкорпорація; кодифікація; консолідація; норма права; гіпотеза; диспозиція; санкція; правові відносини; суб'єкти правовідносин; фізична особа; юридична особа; правоздатність; дієздатність; правосуб'єктність; деліктоздатність; об'єкти правовідносин;

правова свідомість; правова культура; правомірна поведінка; правопорушення; злочин; проступок; склад правопорушення; об'єкт правопорушення; об'єктивна сторона правопорушення; суб'єкт правопорушення; суб'єктивна сторона правопорушення; юридична відповідальність.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати основні види соціальних норм.

Завдання 3. Скласти схему розподілу нормативно-правових актів на закони і підзаконні акти та їх види. Розташуєте нормативні правові акти по ступені юридичної чинності:

Постанова Уряду України.

Закон України.

Інструкція МВС України.

Указ Президента України.

Конституція України.

Завдання 4. Назвати структурні елементи системи права та системи законодавства.

Завдання 5. Виділите гіпотезу, диспозицію й санкцію в ст. 772 Цивільного кодексу України «Наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження».

Завдання 6. Скласти схему видів юридичної відповідальності

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність та зміст права?

2. Як Ви розумієте поняття «джерело права»?

3. Що таке система права і система законодавства?

4. Які форми систематизації законодавства Ви знаєте?

5. Як співвідносяться між собою такі поняття, як «галузь права»,

«підгалузь права», «інститут права»?

6. Як Ви розумієте поняття і ознаки норм права?

7. Назвіть ознаки та види нормативно-правових актів.

8. Визначить поняття та види суб'єктів і об'єктів правовідносин.

9. Назвіть ознаки правопорушення.

10.Дайте характеристику основних причин правопорушень і поясніть в чому вони полягають?

11.Чим відрізняються злочини від проступків?

12.Як Ви розумієте поняття „склад правопорушення»?

13.Розкрийте поняття юридичної відповідальності.

14.Які види юридичної відповідальності Ви знаєте?

15. Підстави юридичної відповідальності.

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Алексєєв С. С. Теорія права. 2-і изд. М.,1995.

3. Андрусяк Т. Теорія держави і права. — Львів, 1997.

4. Загальна теорія права: Підручник // Під. ред. А. С. Пиголкина. М.,1996.

5. Загальна характеристика держави й права: Академічний курс: В 2-х т. // Під. ред. М. Н. Марченко. Том 2. М.,1998.

6. О. Ф. Скакун. «Теорія держави і права», Х., 2001р.

7. Теорія держави і права: Навчальний посібник / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

8. П. Шпиталенко Г. А. Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навчальний посібник / За загл. ред. І. П. Лаврінчук. — К.: Каравела, 2004. — 376 с.

 

 

Семінарське заняття № 2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.02 с.)