Призначені для використання у процесі навчання зі спеціальності 6.03040101 «Правознавство» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначені для використання у процесі навчання зі спеціальності 6.03040101 «Правознавство»Кафедра соціальних теорій

Серія "Навчально-методичні посібники"

Історія української культури

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Одеса – 2012


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОЛІТОЛОГІЯ"

Призначені для використання у процесі навчання зі спеціальності 6.03040101 «Правознавство»

Інституту прокуратури та слідства,

факультету судово-адміністративного,

факультету цивільної та господарської юстиції,

факультету міжнародно-правовий відносин та юридичної журналістики,

факультету соціально-правового,

факультет підготовки слідчих для внутрішніх справ,

факультету адвокатури

 

Автори:

к.і.н., доц. Сушко А. І

 


 

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія української культури» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму (спеціальності) «6.03040101«Правознавство»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є етапи та закономірності розвитку вітчизняної думки та практики.

Міждисциплінарні зв’язки.

Вивчення історії української культури – важлива складова гуманітарної підготовки фахівця, що дає можливість прилучитися до духовних надбань людства створених впродовж всієї історії його існування. Від рівня засвоєння цих надбань суттєво залежать, по-перше, світоглядні позиції фахівця-юриста, в цілому його загальна культура, по-друге – розвиток осмислення сприйняття суспільних явищ та художніх цінностей і, нарешті, – здатність використовувати ці надбання у вирішенні актуальних проблем сучасності. Результатом є формування особистості, здатної до різнобічної ефективної діяльності і самовдосконаленню на протязі всього свого життя.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Історія української культури" є формування системи знань про закономірності культурного процесу на основі дослідження культурологічних теорій та розгляду практики.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Історія української культури" є оволодіння основними поняттями та категоріями культурології, їх використанні в історичному аспекті та повсякденному житті, знайомство з культурологічною думкою в її історичному розвитку, виявленні характеристик культурно-історичних типів. Учбовий курс повинен сприяти адекватному розумінню проблем сучасної культури та вмінню їх аналізувати; висвітлити проблеми розвитку української культури в контексті світової, аналіз культур в їх взаємозв'язку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– основні категорії культурології;

– основні теорії культури: предмет, структуру, особливості функціонування культури;

– генезис та історичні етапи розвитку вітчизняної культури;

– сучасні досягнення та проблеми в культурі України.

вміти:

– аналізувати досягнення, закономірності та тенденції розвитку культури;

– орієнтуватися в основних світових та вітчизняних культурологічних концепціях, напрямках;

– розуміти зміст та основні напрямки розвитку вітчизняного культурного процесу;

– використовувати культурологічні знання в професійній та громадсько-політичній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108__годин/ 3 кредитів ECTS.

 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Анотація дисципліни.

Метою даного курсує формування системи знань про закономірності культурного процесу на основі дослідження культурологічних теорій та розгляду практики.

Вивчення історії української культури – важлива складова гуманітарної підготовки фахівця, що дає можливість прилучитися до духовних надбань людства, створених впродовж всієї історії його існування. Від рівня засвоєння цих надбань суттєво залежать, по-перше, світоглядні позиції фахівця-юриста, в цілому його загальна культура, по-друге – розвиток осмислення сприйняття суспільних явищ та художніх цінностей і, нарешті, – здатність використовувати ці надбання у вирішенні актуальних проблем сучасності. Результатом є формування особистості, здатної до різнобічної ефективної діяльності і самовдосконаленню на протязі всього свого життя.

Задача курсу полягає в оволодінні основними поняттями та категоріями культурології, їх використанні в історичному аспекті та повсякденному житті, знайомство з культурологічною думкою в її історичному розвитку, виявленні характеристик культурно-історичних типів. Учбовий курс повинен сприяти адекватному розумінню проблем сучасної культури та вмінню їх аналізувати; висвітлити проблеми розвитку української культури в контексті світової, аналіз культур в їх взаємозв'язку.

Предмет курсу:етапи та закономірності розвитку вітчизняної думки та практики.

2.2.Тематичний план.

№ п/п Теми Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КУЛЬТУРИ, ЇЇ ПОНЯТТЯ
2. ЕТНО- ТА КУЛЬТУРОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
3. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
4. КУЛЬТУРА РУСІ-УКРАЇНИ (сер. ХVІ – ХVІІ ст.). УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС
5. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СВІТ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТТЯ: ЗМІНА СВІТОГЛЯДНИХ ПАРАДИГМ
6. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII РЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.
7. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
8. ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ ст.
9. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (1917-1932 рр.).
10. УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В 30-50-х рр. ХХ ст.
11. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 60-80-х рр. ХХ ст.
12. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Всього:
  Разом:

 

2.3.Навчальний план.

Форма навчання, факультет Курс Семестр Лекції Практичні (семінарські) Всього ауд. год. Курсові роботи Контрольні роботи Установчі лекції Самостійна робота Всього годин Іспит Залік Кількість кредитів ECTS  
Денна форма навчання:
міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики; інститут прокуратури та слідства; цивільної та господарської юстиції; соціально-правовий; факультет підготовки слідчих для органів внутрішніх справ;             _   _   _       +   _   3,0  
  факультет адвокатури; судово-адміністративний факультет                           _       _       _                 +     _     3,0  
                                                         

 

 

Плани семінарських занять

Тема 1. Поняття культури. – 2 години.

  1. Культурологія в системі соціальних наук.
  2. Сутність культури.
  3. Структура та основні функції культури.

 

Теми рефератів:

1. Культура і суспільний прогрес.

2. Культура як предмет наукового дослідження.

 

Література:

- Історія світової культури. - К.,1994. - С. 5-30.

- Подольська Є. А. та ін. Кредитно-модульний курс культурології. - К., 2006. - С. 7-33.

- Культурология. Под ред. Радугина А. - М., 1997. - С. 12-24; 50-60.

- Українська і зарубіжна культура. За ред. Заковича М.М. - К., 2001. - С. 14-24; 38-41.

- Учебный курс по культурологии. - Р-на-Дону, 1997. - С. 5-85.

- Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры.-Л., 1989.

- Актуальные проблемы культуры ХХ в. - М., 1993.

- Гуревич П.С. Философия культуры.-М., 1995. - С. 232-236.

 

Тема 2. Осмислення культури: історичні етапи, теорії. – 2 години.

1.Становлення та етапи розвитку культурологічної думки.

2.Основні школи та концепції культурології.

3.Дослідження культури в Україні.

Теми рефератів:

 

1.Особливості українського менталітету.

2. Співвідношення культури і цивілізації.

 

Література:

- Українська та зарубіжна культура. За ред. Заковича М.М. - К., 2001. - С.25-38.

- Українська та зарубіжна культура. За ред. Лозового В.О. - Х., 2005. - С. 243-254.

- Попович М. Нарис історії культури України. - К., 2001.

- Колісник І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей // Український історичний журнал. - 2001, № 1. - С. 26-36.

- Бублер В.С. Цивилизация и культура. - М., 1993.

- Феномен української культури. - К., 1997.

- Кримський С.Б. Архетипи української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. - К., 1996. - С. 91-112.

- Культурология XX века. Словарь. - М., 1997.

- Хрестоматія по культурології. - М., 1998.

- Культурологічні тексти: Хрестоматія. – Л., - 2005.

 

Завдання для самостійних робіт

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КУЛЬТУРИ, ЇЇ ПонЯТТЯ

Методи аналізу культурології на основі традицій та новацій в культурі.

Співвідношення понять культура і цивілізація.

Цінності, норми та символи культури.

Тема 2. ЕТНО- ТА КУЛЬТУРОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

В. Хвойко та відкриття Трипільської культури.

Духовна культура трипільців. Мистецтво

Особливості релігійного культу східнослов’янських племен.

 

Тема 3. Культура Київської Русі

Основні культурні регіони в період розпаду централізованої держави, їх взаємовплив, культура Галицько-Волинської Русі.

Проблема освіти та науки в Київській Русі.

 

Тема 4. КУЛЬТУРА РУСІ-УКРАЇНИ (сер. Хiv – CЕР. ХVІІ ст.). УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС

Інтерпретація феномену ренесансу в українській культурі.

Витоки культури українського козацтва.

Ренесанс в українській архітектурі.

 

Тема 5. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СВІТ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТТЯ: ЗМІНА СВІТОГЛЯДНИХ ПАРАДИГМ

Формування моделі української культури Нового часу.

Визвольна війна як детермінанта формування нових культурних цінностей.

Становлення власної історії в творчості козацької інтелектуальної еліти.

 

Тема 6. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.

Основні чинники, характерні риси культурно-національного Відродження на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст.

Кирило-Мефодіївське товариство та формування української національної ідеї.

Реалізм в українському мистецтві.

 

Тема 7. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Культурне і національне утвердження.

Громади, їх діячі, українофіли.

Розвиток національно-культурного життя в Західній Україні та на Буковині. Просвіта: видавнича та наукова діяльність.

 

Тема 8. ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТ.

Політичний етап українського національного відродження.

Поєднання культурно-просвітницьких та політичних ідей.

Витоки модернізму в українському малярстві та архітектурі.

 

Тема 9. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (1917-1932 РР.).

Культурне життя України в 20-30-х роках ХХ ст.

Розвиток вітчизняної освіти на рубежі 20-30-х роках ХХ ст.

Політика українізації та її наслідки.

Тема 10. Умови розвитку культури України в 30-50- х роках. ХХ ст.

Творці української культури в еміграції.

Культурне життя 40-50-ті рр. в Радянській Україні.

Соціалістичний реалізм.

 

Тема 11. соціокультурний розвиток України в 60-80-х роках ХХ ст.

Дисиденство. Літературне оновлення 60-х рр.

НТР та сфера культури.

 

Тема 12. Культура України в сучасних умовах

Боротьба за культурне Відродження в період розбудови української державності: традиції та новаторство.

Поява нових шкіл, груп, напрямків в мистецтві.

Основні напрямки культурної політики нашої держави в сучасний період.

 

Питання для іспиту

1. Культурологія як наука. Етапи становлення.

2. Структура культури.

3. Поняття культури.

4. Культура та цивілізація, їх взаємозв’язок. Концепція А. Тойнбі, О. Шпенглера.

5. Культура як об’єкт наукового аналізу.

6. Функції культури.

7. Античні погляди на культуру.

8. Переосмислення культури діячами Просвітництва.

9. Нові ідеї в працях українських діячів культури ХVII-XVIII ст. Г.С. Сковорода.

10. Погляди Т.Г.Шевченка на культурно-історичний розвиток українського народу.

11. Наукова та культурна діяльність М.Грушевського.

12. Основні концепції та погляди на розвиток культури України в сучасних умовах.

13. Біосферна концепція культури В.Вернадський.

14. Культуроантропологія і соціологія культури.

15. Національне та загальнолюдське в сучасній культурі.

16. Культурологічні проблеми України в розробках діячів 20-30-х рр.. ХХ ст.

17. Погляди М.Драгоманова, І.Франка з питань культури.

18. Масова та елітарна культура, проблеми їх взаємодії.

19. НТР та їх роль у розвитку сучасного етапу культури.

20. Релігія в духовній спадщині людства.

21. Культура і право: проблеми їх взаємодії та функціонування.

22. Проблеми оновлення сучасної української культури.

23. Культурологічні теорії російських авторів ХІХ-ХХ ст.

24. Трипільська культура.

25. Скіфо-сарматська культура.

26. Культура первісного суспільства.

27. Формування культури східних слов’ян.

28. Культура Київської Русі Х-ХІІ ст.

29. Особливості розвитку культури Київської Русі періоду феодальної роздробленості.

30. Історичне значення та традиції культури Київської Русі.

31. Християнство, його роль і значення в розвитку культури Русі-України.

32. Культура і природа: проблеми співвідношення в концепціях культурологів.

33. Гуманісти та їх ідеї в культурі Русі-України.

34. Розвиток наукових знань в Київський Русі. Право.

35. Літературна творчість Х-ХІІІ ст. "Слово о полку Ігореві".

36. Умови культурного розвитку українських земель в складі Великого Князівства Литовського (сер .ХІV- сер. ХVІ ст.).

37. Культурно-національне відродження на рубежі ХVІ-ХVІІ ст.

38. Культурно-освітня діяльність митців ХVІІ ст.

39. Братства та їх роль у розвитку української культури.

40. Стан української культури у ХVІІІ ст.

41. Національно-культурний розвиток України на рубежі ХVІІІ - ХІХ ст.

42. Формування нової літературної мови І.Котляревський.

43. Виникнення та поширення писемності і освіти у східних слов’ян.

44. Творчість діячів культури України сучасного періоду (на вибір).

45. Т.Г.Шевченко і проблеми самоутвердження української нації.

46. Образотворче мистецтво України в ХІХ ст.

47. Особливості стану модернізму розвитку культури українського народу на рубежі ХІХ-ХХ ст.

48. Національно-культурний рух в західноукраїнських землях ХІХ ст.

49. Культурні процеси в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

50. Пам’ятники та діячі культури Вашого краю.

51. Діяльність митців культури України в 50-80-х рр. ХХ ст.

52. Стан української культури на рубежі ХХ-ХХІ ст. та перспективи розвитку.

53. Діяльність української діаспори в сфері культури.

54. Український модерн та його сучасний стан.

55. «Шістдесятники» та їхній внесок у розвиток культури.

56. Явище масової культури в сучасних умовах.

57. Феномен української радянської культури.

58. Творчий доробок О. Довженка.

59. Культура українського народу в контексті європейської культури.

60. Український неоромантизм кінця ХІХ – 20-х років. ХХ ст.

61. Український постмодерн.

62. Розвиток культури національних меншин в сучасній Україні.

63. Сучасна музика в Україні: стан та перспективи.

64. Мистецтво бароко в культурних процесах України XVII-XVIIІ ст.

65. Романтизм в культурі України ХІХ.

66. Реалізм в літературі ХІХ ст.

67. Політика українізації, її суть та наслідки.

68. Усна народна творчість в культурі України її місце і значення.

69. НТР та її вплив на сферу культури.

70. Розвиток системи освіти в сучасній Україні.

71. Українські вчені та їх діяльність в ХХ-ХХІ ст. (на вибір)

72. Стан та особливості правової культури в Україні.

 

Рекомендована література

Базова

- Абліцов В. // Голос України.-1996, 8 червня.

- Актуальные проблемы культуры ХХ в.-М., 1993.

- Актуальные проблемы культуры ХХ века.-М,, 1983.

- Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения.-М., 1976.

- Античность как тип культуры.-М., 1978.

- Антонович Д. Українська культура.-К., 1993.

- Асеев Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі.-К., 1980.

- Бадзьо Ю. Україна: четверта спроба//Розбудова держави.-1995.-№10.

- Баран В.Д., Козак Д.Н., Терниловський Р.В. Походження слов’ян.-К.,1991.

- Библейская энциклопедия.-М., 1990.

- Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия.-М., 1980.

- Боннар А. Греческая цивилизация.-М., 1992.

- Брайчевский В. Утверждение христианства на Руси.-К., 1988..

- Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае.-М.,1970.

- Всеобщая история искусств.-М., 1963.

- Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.-М., 1990.

- Грушевський М.С. Духовна Україна.-К., 1994.

- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.-М., 1984.

- Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства.-М.,1990.

- - Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. - М., 1988.

- Гуревич П.С. Философия культуры.-М., 1995.-С.232-236.

- Дзюба І. Між культурою і політикою. К. 1998.

- Дмитриева Н. Краткая история искусств.-М., 1985.

- Древние цивилизации.-М., 1989.

- Дюби Жорж. Европа в средние века.

- Забужко О. Дві культури.-К., 1990.

- Забужко О. Шевченків міф України.-К., 1997.

- Западноевропейская художественная культура XYIII в. М., 1980.

- Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки.-М., 1988.

- Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури. XIY-XYIII cт. –К., 1968.

- Історія світової культури.-К.,1994.

- Історія українського мистецтва. В 6 тт.-К., 1968.- Т.3.

- Історія філософії України.-К., 1994.-С.167-194.

- Каждан А. Византийская культура.-М.,1968.

- Карсавин Л.П. Культура средних веков.-К., 1995.

- Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія Х., 2002

- Культура и развитие человека.-К., 1987.

- Культурне Відродження в Україні.-К., 1993.

- Культурне Відродження в Україні.-Л., 1993.

- Культурне Відродження в Україні: історія і сучасність.-Л.,1993.

- Культурология. - Под ред. Радугина.- М., 1997.-С.12-59.

- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.-М., 1992.

- Лихачева В.Д. Искусство Византии IY-XY вв.-М.,1986.

- Літопис руський (пер. Махновец М.Є.).-К., 1989

- Лобас В. Українська і зарубіжна культура К., 2000.

- .

- Модернизм. Анализ и критика основных направлений.-М., 1978.

- Національна культура в сучасній Україні.-К., 1995.

- Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму // Сучасність.-1992.- №6.

- Підлісна Г. Світ античної культури.- К., 1989.

- Постмодернизм и культура //Вопросы философии.-1993.-№5.

- Ренессанс, барокко, классицизм: проблема стилей в западно-европейском искусстве XY-XYIII вв. М.,1966.

- Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні (Х-поч.ХХ ст.). Нариси.-К., 1991.

- Рутенберг В. Титаны Возрождения.-М., 1976.

- Рыбаков В.А. История культуры Древней Руси.-М.,1984.

- Самосознание современной культуры ХХ века.-М., 1991.

- Т.Шевченко і українська національна культура.- К., 1990.

- Теорія та історія світової і вітчизняної культури.-К., 1993.

- Теорія та історія світової та вітчизняної культури.-К., 1993.

- Теорія та історія світової та вітчизняної культури.-М., 1993.

- Типология и периодизация культуры Возрождения. - М., 1978.

- Українська культура (історія і сучасність).-К., 1994.

- Українська культура (історія і сучасність).-Л., 1994.

- Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє //Слово і час.-1991.-№2..

- Учебный курс по культурологии. Р-на-Д, 1997.

- Філософія Відродження в Україні.-К., 1990.

- Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія. К., 2001

- Шестаков В. Массовая культура.-М.,1990.

Допоміжна.

- Європейське Відродження та українська література.XIY-XYIII ст. К., 1993.

- Кривелев И.А. Библия и историко-культурный анализ.-М., 1982.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.-М., 1978

- Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры.-Л., 1989.

- Теорія та історія світової і вітчизняної культури.-К., 1993.

Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Зб. наукових праць // Проблеми людини. К. 1999

Українська художня культура. Навчальний посібник.-1996

- Шип Н. Культурно-національне питання в Україні у ХІХ ст. //Український історичний журнал.-1991.- № 3.

 

 

Форма підсумкового контролю

Поточний контрольздійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання матеріалу, продемонстрованого у виконаних (як правило) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).

Проміжний контрольпроводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з`ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.

На іспит виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з курсу.

 

 

Національна шкала

При використанні форми контролю у вигляді заліку враховується поточна, зокрема самостійна робота, наукова діяльність студента. Крім того, студент має надати відповідь на залікове запитання. Оцінка рівня знань виконується за принципом "відповідь вірна" або "відповідь невірна". При вірній відповіді виставляється оцінка "зараховано", при невірній, неповній відповіді виставляється оцінка "не зараховано".

При проведенні іспиту відповідь студента оцінюється таким чином:

відмінно- повна вірна відповідь на всі основні (три) та додаткові питання;

добре- повна вірна відповідь на 2 основні питання, неповна або не зовсім вірна відповідь на одне з основних питань та (або) додаткові питання;

задовільно- повна вірна відповідь на 1 основне питання за умови неповної або не зовсім вірної відповіді на одне з основних питань та (або) додаткові питання, чи відсутність відповіді на одне з основних питань;

не задовільно-відповідь відсутня або відповідь є помилковою на дві або три основні питання.

 

 

Національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності     Оцінка ECTS   Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики   для заліку  
90-100 А відмінно   зараховано    
82-89 В   добре  
74-81 С
64-73 D   задовільно  
60-63 E
  35-59 FX   незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
    0-34 F     незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни   не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Кафедра соціальних теорій

Серія "Навчально-методичні посібники"

Історія української культури

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Одеса – 2012


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОЛІТОЛОГІЯ"

призначені для використання у процесі навчання зі спеціальності 6.03040101 «Правознавство»

Інституту прокуратури та слідства,

факультету судово-адміністративного,

факультету цивільної та господарської юстиції,

факультету міжнародно-правовий відносин та юридичної журналістики,

факультету соціально-правового,

факультет підготовки слідчих для внутрішніх справ,

факультету адвокатури

 

Автори:

к.і.н., доц. Сушко А. І

 


 

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія української культури» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму (спеціальності) «6.03040101«Правознавство»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є етапи та закономірності розвитку вітчизняної думки та практики.

Міждисциплінарні зв’язки.

Вивчення історії української культури – важлива складова гуманітарної підготовки фахівця, що дає можливість прилучитися до духовних надбань людства створених впродовж всієї історії його існування. Від рівня засвоєння цих надбань суттєво залежать, по-перше, світоглядні позиції фахівця-юриста, в цілому його загальна культура, по-друге – розвиток осмислення сприйняття суспільних явищ та художніх цінностей і, нарешті, – здатність використовувати ці надбання у вирішенні актуальних проблем сучасності. Результатом є формування особистості, здатної до різнобічної ефективної діяльності і самовдосконаленню на протязі всього свого життя.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.01 с.)