Тема 5. Українська культура сер. XIV-1 пол. XVIIст. – 2 години. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Українська культура сер. XIV-1 пол. XVIIст. – 2 години.1.Умови культурного розвитку українських земель в складі Литовсько-Польської держави (сер. XIV-сер. XVI ст.)

2.Культурно-національне відродження на рубежі XVI-XVII ст.

3. Українське козацтво як носій особливих форм культури.

 

Теми рефератів:

  1. Братства та їх культурно-освітня діяльність.
  2. Гуманістична думка в Україні.

 

Література:

 

-Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - К., 1993. - С. 171-190.

-Грушевський М.С. Духовна Україна. - К., 1994. - С. 136-256.

-Європейське Відродження та українська література ст. XIV-XVIII ст. - К., 1993.

-Історія українського мистецтва. - К., 1968.

-Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XIV-XVIII ст. - К., 1968.

-Філософія Відродження в Україні. - К., 1990.

-Історія філософії України. – К., 1994. - С. 167-194.

-Яковенко Н. Українська шляхта з кін.XIV-до сер.XVII ст. - К., 1993.

Тема 6 Стан культури України в 2 пол. XVII-XVIII ст. – 2 години.

1. Історичні умови культурного життя українського народу після визвольної війни.

2. Освіта та наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.

3. Стан української культури в XVIII ст..

 

Теми рефератів:

1. Культурно-освітня діяльність П. Могили.

2. Творчість Г.Сковороди.

3. Здобутки українського барокового мистецтва.

 

Література:

-Попович М. Нарис історії культури України. - К., 2001.

-Українська культура. Історія і сучасність. - Л., 1994. - С. 136-138.

-Шейко В. Білоцерківський В. Історія української культури. - К., 2009.

-.Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993. - Розд. 8-10.

-Ульяновський В І. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. Кн. 2. – К., 1994.

-Шевчук В. Козацька держава. - К., 1996.

-Українське бароко та європейський контекст. - К., 1991.

-Нічик В.М. Петро Могила в Україні. - К., 1997.

 

Тема 7. Національно-культурне життя в Україні в XIX ст. – 2 години.

1. Основні риси культурно-національного відродження ( 1 третина XIXст.)

2. Т.Г.Шевченко і культурне самоутвердження української нації.

3. Національно-культурний рух в західноукраїнських землях.

4. Література, музика та образотворче мистецтво 2 пол. XIX ст.

Теми рефератів:

1. Світогляд і творчість І. Франко,Л.Українки.

2. Український театр: аматорський, театр корифеїв.

3.Поняття національно-культурного відродження та його періодизація.

 

Література:

- Європейська та українська культура в нарисах. За ред. Цехмійстро І.З. та ін. - К., 2003. – Розд. 5-6.

- Гречанко В., Чорний І. та ін. Історія світової та української культури.-К., 2005.

- Т. Шевченко і українська національна культура.-К., 1990.

- Шип Н. Культурно-національне питання в Україні у ХІХ ст.// Український історичний журнал. - 1991. - № 3.

- Забужко О. Шевченків міф України. - К., 1997.

- Культурне Відродження в Україні: історія і сучасність. - Л., 1993.

- Шпорлюк В. Українське національне відродження в контексті європейської історії кін.XVIII - поч.XIX ст.// Україна. Наука. Культура. - К., 1991. – Вип. 25.

 

Тема 8. Умови розвитку культури України в Новітній час. - 2 години.

1. Суспільна думка на рубежі XIX-XX ст.(Східна та Західна Україна).

2. Реалізм та модернізм в українському мистецтві на поч.XX ст.

3. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні.

Теми рефератів:

1. Літературні течії та гуртки 20-х рр: ідейно-естетична боротьба.

2. Творчість О.Довженко та його місце у світовому кіно.

 

Література:

- Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - К., 1993. - С.205-215.

- Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія - Х., 2002.

- Дзюба І. Між культурою і політикою. - К., 1998.

- Національна культура в сучасній Україні. - К., 1995. - С. 279-307.

- Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє //Слово і час. –1991. – №2.

- Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі. - К., 1999.

- Забужко О.С. Філософія української ідеї: Франківський період. - К., 1993.

Тема 9. Умови розвитку культури України в 30–80-х роках ХХ ст. – 2 години.

1. Культурний розвиток України в радянський період (30-50-ті роки)

2. Розвиток української культури в 60-80-х роках. Шістдесятники.

3. Культурно-творча робота української еміграції.

Теми рефератів:

  1. Система освіти в Радянській Україні.

 

Література:

- Українська та зарубіжна культура. За ред. Заковича М.М. - К.,2001. - С.516-525.

- Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

- Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - К., 1993. - С. 205-215.

- Українська художня культура. Навч. посібник. - К., 1996.

- Дзюба І. Між культурою і політикою. - К., 1998.

- Національна культура в сучасній Україні. - К., 1995. - С. 279-307.

- Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє //Слово і час. – 1991. – №2.

- Українська діаспора в світі. Довідник. - К., 1993.

Тема 10. Культура України в сучасних умовах: стан та перспективи. – 2 години.

1.Можливості та перспективи розвитку культури в умовах нової соціальної реальності.

2. Проблеми оновлення сучасної української культури.

Теми рефератів:

1. Фольклор та сучасність.

2. Діяльність митців культури Одеси в сучасний період.

3. Масова та елітарна культура.

 

Література:

- Подольська Є.А. та ін. Кредитно-модульний курс культурології. - К., 2006.

- Кравець М.С. Культурологія. – Л., 2006. – С. 215-255.

- Українська художня культура. Навчальний посібник. – 1996. - С. 300-327.

- Семашко О.М. Культура в умовах сучасної соціальної реальності. // Політична думка. – 2003. - № 4.

- Белкіна Ю., Копієвська О. – Система законодавства України про культуру. // Актуальні питання цивільного і господарського права. – 2009. - № 2. – С. 6-20.

- Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму // Сучасність.-1992.- №6.

- Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Зб. наукових праць // Проблеми людини. - К., 1999.

- Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія. - К., 2001.

- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Филослфия культуры. - М., 1991.

- Культурна політика України. - К., 1995.

 


Завдання для самостійних робіт

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КУЛЬТУРИ, ЇЇ ПонЯТТЯ

Методи аналізу культурології на основі традицій та новацій в культурі.

Співвідношення понять культура і цивілізація.

Цінності, норми та символи культури.

Тема 2. ЕТНО- ТА КУЛЬТУРОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

В. Хвойко та відкриття Трипільської культури.

Духовна культура трипільців. Мистецтво

Особливості релігійного культу східнослов’янських племен.

 

Тема 3. Культура Київської Русі

Основні культурні регіони в період розпаду централізованої держави, їх взаємовплив, культура Галицько-Волинської Русі.

Проблема освіти та науки в Київській Русі.

 

Тема 4. КУЛЬТУРА РУСІ-УКРАЇНИ (сер. Хiv – CЕР. ХVІІ ст.). УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС

Інтерпретація феномену ренесансу в українській культурі.

Витоки культури українського козацтва.

Ренесанс в українській архітектурі.

 

Тема 5. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СВІТ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТТЯ: ЗМІНА СВІТОГЛЯДНИХ ПАРАДИГМ

Формування моделі української культури Нового часу.

Визвольна війна як детермінанта формування нових культурних цінностей.

Становлення власної історії в творчості козацької інтелектуальної еліти.

 

Тема 6. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.

Основні чинники, характерні риси культурно-національного Відродження на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст.

Кирило-Мефодіївське товариство та формування української національної ідеї.

Реалізм в українському мистецтві.

 

Тема 7. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Культурне і національне утвердження.

Громади, їх діячі, українофіли.

Розвиток національно-культурного життя в Західній Україні та на Буковині. Просвіта: видавнича та наукова діяльність.

 

Тема 8. ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТ.

Політичний етап українського національного відродження.

Поєднання культурно-просвітницьких та політичних ідей.

Витоки модернізму в українському малярстві та архітектурі.

 

Тема 9. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (1917-1932 РР.).

Культурне життя України в 20-30-х роках ХХ ст.

Розвиток вітчизняної освіти на рубежі 20-30-х роках ХХ ст.

Політика українізації та її наслідки.

Тема 10. Умови розвитку культури України в 30-50- х роках. ХХ ст.

Творці української культури в еміграції.

Культурне життя 40-50-ті рр. в Радянській Україні.

Соціалістичний реалізм.

 

Тема 11. соціокультурний розвиток України в 60-80-х роках ХХ ст.

Дисиденство. Літературне оновлення 60-х рр.

НТР та сфера культури.

 

Тема 12. Культура України в сучасних умовах

Боротьба за культурне Відродження в період розбудови української державності: традиції та новаторство.

Поява нових шкіл, груп, напрямків в мистецтві.

Основні напрямки культурної політики нашої держави в сучасний період.

 

Питання для іспиту

1. Культурологія як наука. Етапи становлення.

2. Структура культури.

3. Поняття культури.

4. Культура та цивілізація, їх взаємозв’язок. Концепція А. Тойнбі, О. Шпенглера.

5. Культура як об’єкт наукового аналізу.

6. Функції культури.

7. Античні погляди на культуру.

8. Переосмислення культури діячами Просвітництва.

9. Нові ідеї в працях українських діячів культури ХVII-XVIII ст. Г.С. Сковорода.

10. Погляди Т.Г.Шевченка на культурно-історичний розвиток українського народу.

11. Наукова та культурна діяльність М.Грушевського.

12. Основні концепції та погляди на розвиток культури України в сучасних умовах.

13. Біосферна концепція культури В.Вернадський.

14. Культуроантропологія і соціологія культури.

15. Національне та загальнолюдське в сучасній культурі.

16. Культурологічні проблеми України в розробках діячів 20-30-х рр.. ХХ ст.

17. Погляди М.Драгоманова, І.Франка з питань культури.

18. Масова та елітарна культура, проблеми їх взаємодії.

19. НТР та їх роль у розвитку сучасного етапу культури.

20. Релігія в духовній спадщині людства.

21. Культура і право: проблеми їх взаємодії та функціонування.

22. Проблеми оновлення сучасної української культури.

23. Культурологічні теорії російських авторів ХІХ-ХХ ст.

24. Трипільська культура.

25. Скіфо-сарматська культура.

26. Культура первісного суспільства.

27. Формування культури східних слов’ян.

28. Культура Київської Русі Х-ХІІ ст.

29. Особливості розвитку культури Київської Русі періоду феодальної роздробленості.

30. Історичне значення та традиції культури Київської Русі.

31. Християнство, його роль і значення в розвитку культури Русі-України.

32. Культура і природа: проблеми співвідношення в концепціях культурологів.

33. Гуманісти та їх ідеї в культурі Русі-України.

34. Розвиток наукових знань в Київський Русі. Право.

35. Літературна творчість Х-ХІІІ ст. "Слово о полку Ігореві".

36. Умови культурного розвитку українських земель в складі Великого Князівства Литовського (сер .ХІV- сер. ХVІ ст.).

37. Культурно-національне відродження на рубежі ХVІ-ХVІІ ст.

38. Культурно-освітня діяльність митців ХVІІ ст.

39. Братства та їх роль у розвитку української культури.

40. Стан української культури у ХVІІІ ст.

41. Національно-культурний розвиток України на рубежі ХVІІІ - ХІХ ст.

42. Формування нової літературної мови І.Котляревський.

43. Виникнення та поширення писемності і освіти у східних слов’ян.

44. Творчість діячів культури України сучасного періоду (на вибір).

45. Т.Г.Шевченко і проблеми самоутвердження української нації.

46. Образотворче мистецтво України в ХІХ ст.

47. Особливості стану модернізму розвитку культури українського народу на рубежі ХІХ-ХХ ст.

48. Національно-культурний рух в західноукраїнських землях ХІХ ст.

49. Культурні процеси в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

50. Пам’ятники та діячі культури Вашого краю.

51. Діяльність митців культури України в 50-80-х рр. ХХ ст.

52. Стан української культури на рубежі ХХ-ХХІ ст. та перспективи розвитку.

53. Діяльність української діаспори в сфері культури.

54. Український модерн та його сучасний стан.

55. «Шістдесятники» та їхній внесок у розвиток культури.

56. Явище масової культури в сучасних умовах.

57. Феномен української радянської культури.

58. Творчий доробок О. Довженка.

59. Культура українського народу в контексті європейської культури.

60. Український неоромантизм кінця ХІХ – 20-х років. ХХ ст.

61. Український постмодерн.

62. Розвиток культури національних меншин в сучасній Україні.

63. Сучасна музика в Україні: стан та перспективи.

64. Мистецтво бароко в культурних процесах України XVII-XVIIІ ст.

65. Романтизм в культурі України ХІХ.

66. Реалізм в літературі ХІХ ст.

67. Політика українізації, її суть та наслідки.

68. Усна народна творчість в культурі України її місце і значення.

69. НТР та її вплив на сферу культури.

70. Розвиток системи освіти в сучасній Україні.

71. Українські вчені та їх діяльність в ХХ-ХХІ ст. (на вибір)

72. Стан та особливості правової культури в Україні.

 

Рекомендована література

Базова

- Абліцов В. // Голос України.-1996, 8 червня.

- Актуальные проблемы культуры ХХ в.-М., 1993.

- Актуальные проблемы культуры ХХ века.-М,, 1983.

- Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения.-М., 1976.

- Античность как тип культуры.-М., 1978.

- Антонович Д. Українська культура.-К., 1993.

- Асеев Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі.-К., 1980.

- Бадзьо Ю. Україна: четверта спроба//Розбудова держави.-1995.-№10.

- Баран В.Д., Козак Д.Н., Терниловський Р.В. Походження слов’ян.-К.,1991.

- Библейская энциклопедия.-М., 1990.

- Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия.-М., 1980.

- Боннар А. Греческая цивилизация.-М., 1992.

- Брайчевский В. Утверждение христианства на Руси.-К., 1988..

- Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае.-М.,1970.

- Всеобщая история искусств.-М., 1963.

- Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.-М., 1990.

- Грушевський М.С. Духовна Україна.-К., 1994.

- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.-М., 1984.

- Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства.-М.,1990.

- - Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. - М., 1988.

- Гуревич П.С. Философия культуры.-М., 1995.-С.232-236.

- Дзюба І. Між культурою і політикою. К. 1998.

- Дмитриева Н. Краткая история искусств.-М., 1985.

- Древние цивилизации.-М., 1989.

- Дюби Жорж. Европа в средние века.

- Забужко О. Дві культури.-К., 1990.

- Забужко О. Шевченків міф України.-К., 1997.

- Западноевропейская художественная культура XYIII в. М., 1980.

- Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки.-М., 1988.

- Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури. XIY-XYIII cт. –К., 1968.

- Історія світової культури.-К.,1994.

- Історія українського мистецтва. В 6 тт.-К., 1968.- Т.3.

- Історія філософії України.-К., 1994.-С.167-194.

- Каждан А. Византийская культура.-М.,1968.

- Карсавин Л.П. Культура средних веков.-К., 1995.

- Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія Х., 2002

- Культура и развитие человека.-К., 1987.

- Культурне Відродження в Україні.-К., 1993.

- Культурне Відродження в Україні.-Л., 1993.

- Культурне Відродження в Україні: історія і сучасність.-Л.,1993.

- Культурология. - Под ред. Радугина.- М., 1997.-С.12-59.

- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.-М., 1992.

- Лихачева В.Д. Искусство Византии IY-XY вв.-М.,1986.

- Літопис руський (пер. Махновец М.Є.).-К., 1989

- Лобас В. Українська і зарубіжна культура К., 2000.

- .

- Модернизм. Анализ и критика основных направлений.-М., 1978.

- Національна культура в сучасній Україні.-К., 1995.

- Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму // Сучасність.-1992.- №6.

- Підлісна Г. Світ античної культури.- К., 1989.

- Постмодернизм и культура //Вопросы философии.-1993.-№5.

- Ренессанс, барокко, классицизм: проблема стилей в западно-европейском искусстве XY-XYIII вв. М.,1966.

- Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні (Х-поч.ХХ ст.). Нариси.-К., 1991.

- Рутенберг В. Титаны Возрождения.-М., 1976.

- Рыбаков В.А. История культуры Древней Руси.-М.,1984.

- Самосознание современной культуры ХХ века.-М., 1991.

- Т.Шевченко і українська національна культура.- К., 1990.

- Теорія та історія світової і вітчизняної культури.-К., 1993.

- Теорія та історія світової та вітчизняної культури.-К., 1993.

- Теорія та історія світової та вітчизняної культури.-М., 1993.

- Типология и периодизация культуры Возрождения. - М., 1978.

- Українська культура (історія і сучасність).-К., 1994.

- Українська культура (історія і сучасність).-Л., 1994.

- Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє //Слово і час.-1991.-№2..

- Учебный курс по культурологии. Р-на-Д, 1997.

- Філософія Відродження в Україні.-К., 1990.

- Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія. К., 2001

- Шестаков В. Массовая культура.-М.,1990.

Допоміжна.

- Європейське Відродження та українська література.XIY-XYIII ст. К., 1993.

- Кривелев И.А. Библия и историко-культурный анализ.-М., 1982.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.-М., 1978

- Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры.-Л., 1989.

- Теорія та історія світової і вітчизняної культури.-К., 1993.

Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Зб. наукових праць // Проблеми людини. К. 1999

Українська художня культура. Навчальний посібник.-1996

- Шип Н. Культурно-національне питання в Україні у ХІХ ст. //Український історичний журнал.-1991.- № 3.

 

 

Форма підсумкового контролю

Поточний контрольздійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання матеріалу, продемонстрованого у виконаних (як правило) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).

Проміжний контрольпроводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з`ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.

На іспит виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з курсу.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.009 с.)