ТОП 10:

С? Які основні принципи аграрного права?Принципи аграрного права — це основоположні ідеї, що або висловлені в законі, або випливають з нього, відповідно до яких здійснюється регулювання аграрних відносин.

Основними принципами правового регулювання аграр­них відносин в сучасний період є:

— всебічна охорона власності;

— свобода аграрного підприємництва і добровільність „ вибору форм господарювання;

— рівність учасників аграрних правовідносин;

— рівність правової захищеності різноманітних форм власності в агропромисловому комплексі;


— пріоритетність розвитку агропромислового ком­плексу;

— невтручання держави в господарську діяльність су­б'єктів агропромислового комплексу;

— демократизація системи управління агропромисло­вим комплексом;

— державна підтримка агропромислового комплексу;

— матеріальна зацікавленість в результатах сільсько-; господарської діяльності і праці;

— добровільність членства в підприємствах коопера­тивного та корпоративного типу і право безпере­шкодного виходу з цих утворень. Принципи не є сталими. Відповідно до зміни основних завдань, які вирішуються в агропромисловому комплексі на тому чи іншому історичному етапі, змінюються і прин­ципи правового регулювання.

( Що таке аграрне право як наука ' і навчальна дисципліна?

Аграрне право як наука являє собою систему наукових знань про аграрне право, наукові теорії, уявлення і ідеї, концепції щодо предмету, методів, принципів, змісту аграр­ного права.

Якщо завдання галузі аграрного права полягає в ком­плексному регулюванні аграрних відносин, то завдання даної науки зводиться до дослідження закономірностей і ефективності цього регулювання. Вона покликана науко­вими методами сприяти розвитку аграрного законодавст­ва, формуванню аграрного права, як однієї з галузей права.

Аграрне право як юридична навчальна дисципліна, — це система наукових знань про аграрне право як галузь права, обов'язкових для вивчення у відповідних навчаль­них закладах і в першу чергу юридичних. За допомогою цієї навчальної дисципліни вивчаються аграрне право і аграрне законодавство, аграрно-правові норми та їх ефек­тивне застосування у виробничо-господарській, господар­сько-підприємницькій, аграрно-трудовій та інших видах діяльності. (Мал. 3).


Мал. 3.

( Що являє собою система аграрного права?

Система аграрного права — це структура галузі права, яка характеризується внутрішньо узгодженою єдністю, науково обгрунтованим, логічно послідовним розміщенням аграрно-правових інститутів, норми яких у комплексі за­кріплюють основні принципи, форми і порядок діяльності юридичних і фізичних осіб, регулюють відносини, що ви­никають між ними, між ними і державою в процесі обробі­тку землі, виробництва, переробки та реалізації продукції сільського господарства.

Система аграрного права, як науки, і навчальної дис­ципліни складається із загальної, особливої й спеціальної частин.

Загальна частина охоплює інститути і положення, які мають значення для усього аграрного права: предмет і методи в аграрному праві; джерела (форми аграрного пра­ва); аграрні правовідносини; державне регулювання сіль­ського господарства.

' Особлива частина аграрного права складається з таких розділів: правовий режим земель сільськогосподарсько-


го призначення; правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств; правове регулювання трудових відносин в сільському господарст­ві; захист прав сільськогосподарських державних підпри­ємств, фермерських господарств та інших підприємців.

Спеціальна частина аграрного права призначена основ­ним рисам аграрного права зарубіжних країн, правовій регламентації земельних і аграрних реформ в зарубіж­них країнах. (Мал. 4).

Мал. 4.


^ Які функції аграрного права та його визначення?

Аграрне право України як галузь права, що знаходиться в стадії становлення і формування, регулює тісно пов'яза­ні між собою господарські, земельні, майнові, трудові та організаційно-управлінські відносини, які складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в агропромисловому секторі між сільськогос­подарськими підприємствами і їх об'єднаннями, фермер­ськими і підсобними господарствами, іншими виробника­ми незалежно від форм власності, а також між ними і працівниками цих господарств.

Функції аграрного права — це відображаючі його со­ціальне призначення спеціальні напрями правового регу­лювання відносин по виробництву, переробці та реаліза­ції сільськогосподарської продукції.

Головною функцією аграрного права є позитивне регу­лювання аграрних відносин. Це регулювання звичайних існуючих відносин, учасники яких — сільськогосподарські організаційно-правові утворення та окремі трудівники, задовольняють свої життєві потреби.

Виконуючи цю функцію, аграрне право взаємодіє з ін­шими галузями права: земельним, цивільним, господар­ським, адміністративним, екологічним і т.ін.

Важливою функцією аграрного права є охоронна функція.

Виконання цієї функції здійснюється у взаємозв'язку з іншими галузями права. Так, за потраву посівів і наса­джень до винних застосовуються норми адміністративно­го права, а в деяких випадках-і кримінального.

Функцією аграрного права слід визначити і виховну (превентивну) функцію. Сутність цієї функції зводиться до вимог добросовісного виконання підприємцями та окреми­ми працівниками АПК своїх прав та обов'язків. (Мал. 5).

Мал. 5.


Тема 2Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.005 с.)