ТОП 10:

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ(^ Які особливості договорів в АПК? Як вони класифікуються?

Сільськогосподарські товаровиробники укладають без­ліч різноманітних за видом і формою договорів, що опо­середковують їх виробничо-господарські взаємовідносини як в сфері АПК, так і з господарюючими суб'єктами ін­ших галузей народного господарства України. Закони України «Про підприємства в Україні», «Про підприєм­ництво», «Про селянське (фермерське) господарство», «Про сільськогосподарську кооперацію» установлюють, що ос­новою підприємницької діяльності суб'єктів сільськогос­подарського виробництва, а також взаємовідносин з суб'єк­тами господарської діяльності інших галузей виробницт­ва є договір.

В умовах аграрної реформи і розвитку підприємниць­кої діяльності в сільському господарстві роль договору постійно зростає, він стає основною формою планування товаровиробниками своєї діяльності, його роль і сфера застосування постійно розширюються.

З'являються нові об'єкти договірних відносин: вклю­чення в господарський обіг інформації і різноманітних об'єктів інтелектуальної і промислової власності, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок (паїв).

Сільськогосподарське виробництво характерне своєю розгалуженістю договірних зв'язків і їх різноманітністю, що обумовлюється різновидами суб'єктів аграрних відно­син, специфікою предмета договірних зобов'язань і ін. Ця специфіка водночас є і фактором, що об'єднує договірні відносини в цілісну систему в економіці України. Вона може бути визначена як єдність таких груп договорів:

по-пешре, з матеріально-технічного, фінансового, елек­троенергетичного та фінансово-кредитного забезпечення .суб'єктів АПК;


по-друге, з надання суб'єктам аграрного виробництва різноманітних послуг щодо виробничо-технічного, меліо­ративного, гідромеліоративного, агрохімічного, транспорт­ного забезпечення їх діяльності;

третю важливу групу договірних зв'язків в аграрному секторі складають договори з реалізації товаровиробни­ками сільськогосподарської продукції;

до четвертої групи слід віднести договори по науково­му забезпеченню АПК: договори по запровадженню нау­кових розробок щодо вирощування нових сортів рослин, розведення нових видів та порід худоби, застосування нових технологій виробництва і т. ін. (Мал. 21).

Мал.21.

^ Які договори опосередковують матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників ?

Господарська діяльність, виробництво сільськогосподар­ської продукції неможливі без матеріально-технічного за­безпечення товаровиробників сільськогосподарською тех­нікою, пально-мастильними матеріалами, сільськогосподар­ським устаткуванням, мінеральними добривами тощо. Таке забезпечення здійснюється через Міністерство аграрної політики та Украгротехсервіс шляхом оптової торгівлі, в результаті придбання матеріально-технічних засобів та матеріалів на біржах, безпосередньо в підприємствах, які їх виготовляють, та за договорами поставки.


В умовах реформування економіки аграрного сектора і поширенням підприємств, заснованих на основі приват­ної власності, основними формами, які опосередковують відносини, пов'язані з матеріально-технічним забезпечен­ням аграрних товаровиробників, є договори купівлі-про­дажу, поставки, лізингу та довгострокової оренди.

У відповідності з законодавством про біржу та біржо-, ву торгівлю, суб'єкти аграрного підприємництва шляхом укладання договорів купівлі-продажу чи бартерних угод можуть придбавати необхідну їм техніку, будівельні ма­теріали, пальне, мінеральні добрива та іншу продукцію матеріально-технічного призначення.

Важливою правовою формою, яка юридичне опосеред­ковує матеріально-технічне забезпечення аграрних підпри­ємств, є договір лізингу.

Відповідно до стст. 2, 10 Закону України «Про лізинг» від 16.12.1997 р. // ВВР. — 1998. — № 16. — Ст."68 в договорі лізингу може передбачатися право викупу лізин-гоодержувачем об'єкта лізингу (машин, обладнання, транс­портних засобів і т. ін.) при амортизації 60% його варто­сті, визначеної в день укладення договору, або ж при по­вній виплаті суми вартості об'єкта лізингу.

Матеріально-технічне забезпечення суб'єктів підприєм-.ницької діяльності в АПК в останній час, починаючи з

Мал. 22.


1996 p., здійснюється також через систему надання і по­вернення бюджетної позики на придбання сільськогоспо­дарської техніки.

У відповідності з Постановою'КМУ від 10.01.1996 p. «Про забезпечення технікою і обладнанням сільськогос­подарських товаровиробників» // ЗП. — 1996. — № 5. — Ст. 165 та «Порядком надання і повернення бюджетної позики за поставлені сільськогосподарським товаровироб­никам техніки і обладнання» від 22.07.1996 р. товарови­робники мають укладати багатосторонні і різнопредметні договори з райфінвідділами і борошномельними підпри­ємствами про постачання зерна в рахунок держконтрак­ту як плату за техніку, яка була придбана у постачальни­ка за бюджетну позику. (Мал. 22).

1 (^ На основі яких договорівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.004 с.)