ТОП 10:

ОРҐАНИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ КООПЕРАТИВНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО ТИПУ(^ Яка система органів управління в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу?

Управління в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу здійснюється на основі права колек­тивного самоврядування, через систему органів управлін­ня. Згідно з законодавством систему органів управління можна розмежувати на дві групи. До першої відносяться органи управління, рішення яких є обов'язковими в ме­жах підприємства. Це загальні збори — найвищий орган управління або збори уповноважених, які наділені таки­ми ж повноваженнями як і загальні збори; правління;

голова правління; головні спеціалісти; збори виробничо­го підрозділу, начальники цехів, бригадири, завідувачі ферм та керівники інших підрозділів.

До другої групи можна віднести такі органи як: еко­номічна рада найстаріших членів підприємства, громад­ський інспектор та інші.

Загальні збори є найвищим органам підприємства, ке­рують усіма його справами, обирають правління, яке, в свою чергу, наділене повноваженнями скликати загальні збо­ри, якщо цього вимагають не менше 1/3 членів підприєм­ства або ревізійна комісія. Загальні збори можуть прийма­ти рішення (вирішувати питання, якщо на них присутні не менш 2/3 всіх членів підприємства).

У період між загальними зборами управлінські функ­ції підприємства виконує правління. Воно підзвітне загаль­ним зборам або зборам уповноважених. Очолює правління голова, який здійснює повсякденне керівництво підприєм­ством. Він підзвітний правлінню, загальним зборам і ре­візійній комісії.


Контроль за всією виконавчо-розпорядчою і фінансо­вою діяльністю органів управління і інших посадових осіб здійснює ревізійна комісія. (Мал. 28).

Мал. 28.

Відповідно до Закону України «Про сільськогосподар­ську кооперацію» (розділ 4) управління кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збо­ри. До органів управління відносяться правління, голова кооперативу, у випадках необхідності кооператив наймає виконавчого директора, а також створює спостережну раду. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю ко-


оперативу вибирається ревізійна комісія. В кооперативі, в склад якого входять менш ніж 10 членів, функції ревізій­ної комісії виконує ревізор. (Мал. 29).

Мал.29.

^ Які повноваження вищого органу управління сільськогосподарським підприємством кооперативного типу?

Відповідно до стст. 13, 14 Закону України «Про сіль­ськогосподарську кооперацію» найвищим органом коо­перативу є, як уже зазначалось, загальні збори його чле­нів. Повноваження цього органу правління закріплені в цій статті та статуті кооперативу.

Загальні збори (збори уповноважених) мають право:

— приймати статут підприємства, вносити до нього зміни та доповнення;

— вирішувати питання про обрання правління, його голови та ревізійної комісії;

— приймати рішення про реорганізацію і ліквідацію підприємства, про його участь в акціонерних това­риствах, корпораціях, асоціаціях, концернах та інших об'єднаннях;


— приймати Правила внутрішнього трудового розпо­рядку, Положення про оплату праці. Положення про пайовий фонд. Положення про внутрішній господар­ський розрахунок;

— обирати голову правління і ревізійної комісії;

— розглядати і затверджувати плани економічного і соціального розвитку;

— вирішувати питання про розпорядження колектив­ною власністю;

— розглядати і затверджувати річний звіт;

— встановлювати порядок розподілу доходів, розміри та напрямки використання фондів і резервів підпри­ємства, а також положення про пайовий фонд і роз­поділ дивідендів між власниками паїв;

— вирішувати питання про комплектування особово­го складу підприємств;

— затверджувати заступників голови правління підпри­ємства, призначати головних спеціалістів і головно­го бухгалтера;

— вирішувати інші важливі питання, яві не суперечать чинному законодавству;

— заслуховувати звіти органів управління кооперати­ву про їх діяльність.

Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані з їх статутною діяльністю.

Загальні збори кооперативу проводяться щорічно піс­ля закінчення фінансового року. Вони можуть скликатись і в позачерговому порядку за рішенням правління коо­перативу або з ініціативи не менш третини членів коопе­ративу. Правління кооперативу повинно прийняти рішен­ня про скликання загальних зборів і повідомити членів кооперативу про час і місце його проведення і порядок денний не пізніше як за 10 днів.

Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них будуть присутні більше половини членів коопе­ративу.

Всі сільськогосподарські підприємства кооперативно­го типу згідно з чинним законодавством мають визнача­ти своїм статутом необмежену самостійність у визначен­ні повноважень свого найвищого органу самоврядування.


і^ Які повноваження правлінняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.21.4.239 (0.004 с.)