ТОП 10:

Здійснюється виробничо-технічне обслуговування сільськогосподарських підприємств?Високоякісне і своєчасне виробничо-технічне обслуго­вування забезпечує безперебійне функціонування сільсь­когосподарських підприємств. Воно передбачає ремонт різноманітної сільськогосподарської техніки (тракторів, автомобілів, комбайнів, двигунів і ін.), а також ремонт і технічне обслуговування внутрішньогосподарських мелі­оративних мереж тощо.

Виробничо-технічне обслуговування сільськогосподар­ських тваровиробників в сучасних умовах господарюван­ня здійснюють державні, державно-кооперативні, коопера­тивні, приватні підприємства, а також окремі громадяни.

Основною правовою формою, яка юридичне опосеред­ковує відносини, пов'язані з ремонтом і технічним обслу­говуванням сільськогосподарських підприємств, є договір, згідно з яким виконавець здійснює діагностику і ремонт сільськогосподарської техніки у відповідності з ТУ або умовами договору. У договорі визначаються обсяг (кіль­кість машин, агрегатів), види, календарні строки і вартість робіт. Замовники повинні підготувати техніку для про­ведення діагностики, ремонту (капітального чи поточно­го) і передати її по акту, підписаному уповноваженими представниками, виконавцю.


Самостійним предметом договору е технічне обслуго­вування сільськогосподарської техніки.

Предметом договору є виконання комплексу робіт по технічному обслуговуванню машинно-тракторного і гараж­ного парку (тракторів, комбайнів, автомобілів), устаткуван­ня тваринницьких ферм, кормоцехів та ін. відповідно до стандартів, ТУ, правил та інструкцій. Періодичне техніч­не обслуговування і діагностика виконуються у відповід­ності з вимогами стандартів, ТУ, правил та Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу авто­мобільного транспорту в сільському господарстві.

На кожну машину, агрегат, устаткування, що пройшли комплексну технічну діагностику, виконавець видає замов­никові акт технічного стану і гарантійний талон. Якщо при приймані робіт буде встановлено, що вони виконані недоброякісно, сторони повинні скласти про це акт, зазна­чивши в ньому дефекти та строки їх усунення.

Ремонт і технічне обслуговування внутрішньогосподар­ських меліоративних мереж здійснюються за договором на виконання цих робіт. Відповідно з договором викона­вець зобов'язаний виконати весь комплекс робіт по очи-

Мал. 23.


щенню каналів і ремонту гідроспоруд, стаціонарних насос­них станцій, свердловин, здійснити пусконалагоджуваль­ні роботи і профілактичне їх обслуговування у відповід­ності з вимогами ТУ, норм і правил, а також у строки, пе­редбачені проектно-кошторисною документацією та гра­фіком, а замовник зобов'язаний підготувати площі, а та­кож меліоративне устаткування виконавцеві в обумовле­ні строки, відповідно до графіка і проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

До групи договорів у сфері виробничо-технічного об­слуговування сільськогосподарських товаровиробників належать також договори на агрономічне обслуговуван­ня, по перевезенню, по виконанню авіаційно-хімічних ро­біт підприємствами цивільної авіації, на виконання робіт по терасуванню схилів, будівництву протиерозійних гід­ротехнічних споруд і створенню полезахисних лісових насаджень і ін. -

Відносини за цими договорами регулюються спеціаль­ним законодавством. (Мал. 23).

^ За допомогою яких договорів здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції?

Реалізація сільськогосподарської продукції аграрними товаровиробниками здійснюється за допомогою різнома­нітних договорів. Вони посідають особливе місце у відно­синах сільськогосподарських товаровиробників. Законо­давство України надало право всім підприємствам, у тому числі і сільськогосподарським, вільно обирати види та способи реалізації виробленої продукції. Відповідно до Законів України: «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію» та ін. господарства можуть вільно обирати предмет договору, визначатц зо­бов'язання, будь-які інші умови, що не суперечать зако­нодавству України.

Пунктом 2 ст. 22 Закону України «Про підприємства в Україні» передбачено, що підприємство здійснює реалі­зацію своєї продукції, інших матеріальних цінностей на основі прямих угод (контрактів), державного замовлення


через товарні біржі, мережу власних торговельних підпри­ємств, а також на основі бартерних угод.

Аналіз чинного законодавства, зокрема Законів Укра­їни «Про поставки продукції для державних потреб» від 22.12.1995 р. // ВВР.— 1996.— №' 3.— Ст. 9 та «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. // ВВР.— 2000.— .№ 20.— Ст. 148 свідчить про те, що реалізація виробленої продукції сільськогос­подарськими підприємствами здійснюється шляхом дер­жавної закупівлі. Вона може здійснюватись і на основі договорів купівлі-продажу, комісії, міни, контрактації.

В цих договорах суб'єкти підприємницької діяльності в АПК наділені свободою в виборі договірних контрактів, в узгодженні ціни, асортименту продукції та інших умов.

Так, закупівля сільськогосподарської продукції за дер­жавні кошти може здійснюватися шляхом таких про­цедур: відкритих торгів; торгів з обмеженою участю; дво­ступеневих торгів; запиту цінових пропозицій (котиру­вань); закупівлі в одного постачальника. Договір про заку­півлю набуває чинності з моменту його підписання замов­ником та виконавцем — визначеним переможцем заку­півлі, він укладається тільки у письмовій формі.

За допомогою комісії сільськогосподарське підприєм­ство доручає відповідній торговельній організації прода­ти на комісійних засадах сільськогосподарську продукцію.

Мал. 24.


Сільськогосподарський товаровиробник має право за власним бажанням вчинити бартерну угоду, тобто обмі­няти з другою стороною цього договору сільськогосподар­ську продукцію на іншу.

В світовій практиці, в тому числі і в Україні, набуває розвитку біржова торгівля. Однією з основних функцій біржової торгівлі є формування ринкових цін. Діяльність товарних бірж в Україні регламентується Законом Укра­їни «Про товарну біржу» від 10.12.1991 p. // ВВР. — 1992. — № 10. — Ст. 139.

Товарна біржа не займається комерційним посередни­цтвом і не має на меті одержання прибутку.

Типовими правилами біржової торгівлі сільськогоспо­дарською продукцією, ствердженими наказом Міністерс­тва сільського господарства і продовольства України, Мін­економіки та Мінфіну України від 3.04.1996 р., врегульо­вані правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією. (Мал. 24).

(^ Які характерні риси, зміст та ознаки договору оренди землі?

Оренда землі — це засноване на договорі строкове, пла­тне володіння і користування земельною ділянкою, необ­хідною орендареві для здійснення господарської та іншої діяльності.

Об'єктами оренди є земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, терито­ріальних громад, сіл, селищ, міст (комунальної власності), держави. Земельні ділянки можуть бути з насадження­ми, будівлями, спорудженнями, водоймами, що розташова­ні на них, якщо це передбачено договором оренди.

Суб'єктами орендних відносин є орендодавці, орендарі.

Орендодавцями земельних ділянок можуть бути гро­мадяни та юридичні особи України, у власності яких пе­ребувають земельні ділянки, орендарями — юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земе­льним кодексом України, Законом України «Про оренду землі» від 6.10.1998 р. // ВВР. — 1998. — №№ 46-47. — Ст. 280, постановами, виданими КМУ, у випадках, перед­бачених законом, а також договором оренди.


Договір оренди землі — це угода сторін про взаємні зобов'язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві у володіння і користування земельну ділянку для господарського використання на обумовле­ний договором строк. Він укладається в письмовій фор­мі. Невід'ємною частиною договору оренди є план (схема)

земельної ділянки.

Істотними змовами договору оренди земельної ділян­ки є:

— об'єкт оренди (місце розташування та розмір земель­ної ділянки);

— термін договору оренди;

— орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, термін, порядок внесення і перегляду);

— цільове призначення, умови використання і збере­ження якості землі;

— умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

— існуючі обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки;

— відповідальність сторін.

За згодою сторін у договорі оренди земельної ділянки , можуть бути зазначені й інші умови.

Відсутність у договорі однієї з істотних умов є підставою для відмови у державній реєстрації, а також для визнання договору недійсним відповідно до законів України.

Порядок укладення договору оренди землі, чинність договору, а також порядок його реєстрації передбачені стст. 15-18 Закону України «Про оренду землі».

^ Які договірні відносиниПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.009 с.)