ТОП 10:

Кооперативу та їх правовий режим?Згідно Закону України «Про сільськогосподарську ко­операцію» майно кооперативу, як і інших підприємств, поділяється на основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостій­ному балансі кооперативу.

До основних фондів належить сукупність матеріально-речових цінностей. Які на протязі певних строків багато­разово використовуються в виробничому і не виробничо­му процесі, зношуються і переносять свою вартість на продукт праці поступово.

До основних фондів відносять будови, споруди, маши­ни та устаткування, продуктивну худобу, багаторічні на­садження, витрати на поліпшення земель тощо.

До оборотних коштів належать предмети праці, які споживаються в виробничому циклі й повністю переносять свою вартість на продукт праці.

Основні фонди та оборотні кошти в залежності від призначення поділяються на майно виробничого чи не­виробничого призначення.

Майно кооперативу, до якого входять основні фонди та оборотні кошти, становить статутний фонд кооперативу. Цей фонд може змінюватись в сторону збільшення чи зменшення.

Майно кооперативу згідно з його статутом поділяєть­ся на пайовий і неподільний фонди. Пайовий фонд фор­мується за рахунок пайових внесків членів кооперативу. Пайові внески являють собою грошові кошти і матеріальні цінності у вартісному вираженні, які вносяться громадя­нами і юридичними особами для створення і діяльності кооперативів та їх об'єднань. Обов'язкові розміри паю встановлюються загальними зборами членів — засновни-


ків кооперативу, а в період його функціонування для всту­пників розмір паю встановлюється статутом кооперати­ву.

Член кооперативу має право на пай, а не на конкретне майно, тобто на частку в майні, як ідеальну. Право влас­ності на майно належить кооперативу. В разі виходу з кооперативу пайовик має право вимагати, а кооператив зобов'язаний повернути йому суми пайового внеску та інших передбачених на розмір паю виплат.

Ці правила стосуються і земельного паю (ст. 22 За­кону).

У відповідності із Законом України «Про сільськогос­подарську кооперацію» і статутом у кооперативі створю-

Мал.31.


ється неподільний фонд, до якого зараховується частина майна, яка не розподіляється між членами кооперативу.

Особливістю неподільного фонду кооперативу є й те, що навіть при ліквідації кооперативу цей фонд не розподі­ляється, а за рішенням зборів членів кооперативу направ­ляється для здійснення основних цілей кооперативної системи (ст. 21 Закону).

Для відновлення зношених основних фондів, або ж для поповнення оборотних коштів в кооперативі створюють­ся резервні фонди.

В кооперативі за рішенням уповноваженихорганівутворюються страхові фонди.

В сільськогосподарських кооперативах утворюються натуральні фонди — для оплати праці, а також насіннєві, • фуражні. (Мал. 31).

^ Який порядок реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів?

Розділом 11 Закону України «Про сільськогосподар­ську кооперацію» (стст. 37, 38) передбачений порядок реорганізації та ліквідації сільськогосподарських коопе­ративів та їх об'єднань.

Кооперативи (об'єднання) можуть реорганізовуватись в підприємства інших форм господарювання за рішенням загальних зборів (засновників) в порядку, визначеному статутом. Із моменту реорганізації кооператив припиняє свою діяльність.

У випадку реорганізації кооперативу (об'єднання) усі його права і обов'язки переходять до правонаступників — новостворених, в результаті реорганізації, суб'єктів госпо­дарювання.

Кооператив (об'єднання) може бути ліквідований:

кооператив — за рішенням загальних зборів членів кооперативу;

об'єднання — за рішенням зборів уповноважених пред­ставників кооперативів;

— за рішенням суду загальної юрисдикції чи госпо­дарського суду.

Для ліквідації кооперативу загальними зборами чле­нів кооперативу призначається ліквідаційна комісія, а


, об'єднання — зборами уповноважених представників кооперативів. У випадках їх ліквідації за рішенням суду ' загальної юрисдикції чи господарського суду — ліквіда­ційною комісією, призначеною цими органами.

Із дня призначення ліквідаційної комісії до неї пере­ходять повноваження по управлінню кооперативом (об'­єднанням). Ліквідаційна комісія в триденний строк з часу її призначення публікує інформацію про ліквідацію коо­перативу (об'єднання) в одному з офіційних (загально­державному, регіональному) друкованих засобів масової інформації з зазначенням строку подачі кредиторами заяв про свої 'претензії. Ліквідаційна комісія здійснює належ­ну підготовку і організаційну роботу, складає ліквідацій­ний баланс і подає його органу, який прийняв рішення про ліквідацію кооперативу (об'єднання). Повнота і достовір­ність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.

Розпорядження землею кооперативу, який ліквідуєть­ся, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених зе­мельним законодавством.

Майно кооперативу, яке залишається після розрахун­ків з бюджетом, банками і іншими кредиторами, розподі­ляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю.

Ліквідація вважається завершеною, а кооператив таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення орга­ном державної реєстрації запису про його ліквідацію в державному реєстрі.


Тема 14Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.005 с.)