ТОП 10:

Сільськогосподарського підприємства кооперативного типу?'f

Як випливає із Закону України «Про сільськогосподар­ську кооперацію», правління є виконавчо-розпорядчим органом.

З метою забезпечення виконання планів виробництва і договорів на реалізацію сільськогосподарської продук­ції, забезпечення ефективного використання землі, трудо­вих, матеріальних і фінансових завдань, інших, необхідних для належного функціонування кооперативу, заходів пра­вління виробничого кооперативу:

— залучає актив трудового колективу для участі в роз­робленні планів економічного і соціального розвит­ку підприємства, положення про оплату праці та ін­ших локальних правових актів і вносить їх на роз­гляд і затвердження загальних зборів (зборів упов­новажених);

— готує і скликає загальні збори членів підприємства, проводить засідання;

— організовує впровадження комплексної механізації виробничих процесів, досягнень науки і передового досвіду в громадське господарство свого кооперати­ву, забезпечує високоефективну і технічно грамотну експлуатацію техніки;

— організовує облік виробленої продукції, забезпечує належну охорону власності кооперативу, майнових та інших громадських інтересів;

— розглядає акти ревізій і вживає необхідних заходів для усунення виявлених недоліків;

— вживає необхідних заходів для підвищення трудо­вої кваліфікації спеціалістів, механізаторів та інших працівників кооперативу;

— забезпечує належні соціально-побутові умови праців­никам свого кооперативу;

— розробляє і вносить на затвердження загальних збо­рів напрями розвитку кооперативу;

— вирішує найбільш суттєві питання господарської діяльності згідно із статутом;

— вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття в кооператив нових членів і при­пинення членства;


— укладає трудові договори (контракти) у випадках найма на роботу виконавчої дирекції і дає оцінку її діяльності;

— делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття поточних рішень;

— забезпечує збереження майна кооперативу;

— організовує у випадках необхідності проведення не^ залежних аудиторських перевірок.

Члени виробничого кооперативу можуть обирати із сво­го складу заступників голови і секретаря правління згід­но з статутом кооперативу.

Періодичність проведення засідань правління коопера­тиву визначається його статутом. Рішення приймаються більшістю голосів при наявності не менш як 2/3 складу членів правління кооперативу.

(^ Яка система управління в державних сільськогосподарських підприємствах?

Управлінню державними сільськогосподарськими підприємствами притаманні більшість тих же принци­пів, що й управлінню іншими суб'єктами господарюван­ня в сільському господарстві. Це пояснюється тим, що в умовах економічної реформи, впровадження повного госпрозрахунку, який супроводжується розширенням прав підприємств, вони стали фактично самостійно ви­рішувати питання побудови організаційної структури і виробництва.

При цьому вони повинні враховувати вимоги законо­давства, що при вирішенні питання побудови організацій­ної структури і виробництва система органів управління повинна будуватись з додержанням принципу поєднан­ня прав власника відносно господарського використання землі та майна і самоврядування колективу.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про підприємс­тва в Україні» підприємство самостійно визначає струк­туру управління, встановлює штати.

Управління підприємством здійснюється у відповідно­сті зі статутом на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.


Згідно ст. 15 Закону трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контрак­ту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові від­носини робітника з підприємством.

Повноваження трудового колективу усіх видів підпри­ємств, де використовується наймана праця, реалізуються, якщо інше не передбачено статутом, загальними зборами (конференцією) та їх виборчим органом (як правило, ра­дою), члени якого обираються таємним чи відкритим голосуванням на зборах (конференції) трудового колек­тиву строком на 2—3 роки не менше ніж 2/3 голосів при­сутніх на конференції.

Власник здійснює свої права щодо управління підпри­ємством безпосередньо чи через уповноважені ним орга­ни. Власник чи уповноважений ним орган можуть деле­гувати свої права раді (правлінню) підприємства або іншо­му органові, передбаченому статутом підприємства, який представляє інтереси власника і трудового колективу.

Для виконання повсякденного керівництва підпри­ємством, його власником чи уповноваженим ним орга­ном наймається (призначається, обирається) керівник цього підприємства. З ним укладається контракт (дого­вір. угода).

Призначення на посаду заступників керівника підпри­ємства, керівників і спеціалістів підрозділів апарату управ­ління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відді­лів, відділень, дільниць, ферм тощо), а також майстрів і стар­ших майстрів здійснюється керівником підприємства. До його компетенції належить і звільнення їх з посади.

(^ Яка компетенція зборів (конференції) трудового колективу підприємства?

Аналіз чинного законодавства, зокрема Закону Украї­ни «Про підприємства в Україні» дозволяє зробити висно­вок, що до компетенції загальних зборів трудового колек­тиву підприємства належить:

— вирішення питання про укладення з власником підприємства чи уповноваженим ним органом (ад­міністрацією підприємства) колективного договору;


— розгляд і вирішення згідно статуту підприємства питань самоуправління трудового колективу;

— визначення і затвердження переліку і порядку на­дання працівникам соціальних пільг;

— участь в матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської роботи;

— порушення клопотання про представлення праців­ників до державних і урядових нагород;

— обрання представників до ради підприємства від трудового колективу (в кількості, передбаченій ста­тутом), заслуховування звітів їх діяльності. Окремі з цих повноважень можуть бути передані раді або ж вирішуватись в іншому порядку, передбаченому ста­тутом підприємства.

^ Яка компетенція керівника (директора) державного підприємства?

Відповідно до Закону «Про підприємства в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником під­приємства, що є у державній власності» від 19.03.1993 p. // ЗП. — 1993.— № 6.— Ст. 121, найняття керівника держав­ного підприємства, яке перебуває у державній власності та діє на основі Закону «Про підприємства в Україні», здійс­нюється міністерством, відомством або іншим органом, уповноваженим управляти цим підприємством, через під­писання з ним контракту і призначення його на посаду.

Керівник (директор) державного підприємства само­стійно (повсякденно) вирішує питання діяльності підпри­ємства. Зокрема, до компетенції керівника (директора) дер­жавного підприємства належить:

— забезпечення економічного і соціального розвитку підприємства, його економічної самостійності та не­залежності через інтенсифікацію сільськогосподар­ського виробництва і вдосконалення товарно-грошо­вих, ринкових, договірно-господарських відносин;

— впровадження справжнього самоврядування, демо­кратії та гласності;


— прийняття заходів по задоволенню матеріальних, соціально-побутових і культурних потреб працівни­ків підприємства;

~- представлення інтересів підприємства у зовнішніх відносинах;

— забезпечення правової охорони матеріальних і ду­ховних інтересів працівників;

— призначення на посаду заступників керівника, керів­ників і спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відді­лів, відділень, дільниць, ферм тощо), а також майст­рів і старших майстрів;

— прийняття на роботу і звільнення з неї конкретних працівників;

— укладання угод з іншими суб'єктами господарюван­ня і прийняття заходів по належному їх виконанню.

До його компетенції відносяться й інші правомочнос­ті, які детально визначаються в статуті, положеннях, ін­струкціях, крім тих, які є компетенцією інших органів управління підприємством.


Тема 13Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.006 с.)