Державно-політичні відносини владарювання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державно-політичні відносини владарювання.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Збірник тестових завдань

ЛЬВІВ 2010


ВСТУП

 

У цьому збірнику запропоновано тестові завдання, які складені згідно з програмою курсу «Конституційне право України», яка відповідає встановленим вимогам, що необхідні при підготовці фахівців за спеціальністю 7.060101 «Правознавство».

«Конституційне право України» як навчальна дисципліна має велике значення у підготовці майбутніх спеціалістів-юристів, оскільки, з одного боку, формує цілісне бачення майбутніх фахівців щодо сутності України як держави суверенної, демократичної, правової та соціальної, правового становища особи і громадянина в державі, системи органів державної влади та самоврядування, з іншого - розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього правознавства.

Студенти, які вивчають курс «Конституційне право України» повинні володіти знаннями щодо предмета «Конституційного права України» як галузі права та його структури, особливостей його норм та інститутів, основ теорії конституції та конституціоналізму, змісту та системи правового положення особи і громадянина в Україні, основ парламентаризму, змісту конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основ територіальної організації України.

Тестові завдання з курсу „Конституційне право України” складаються із тринадцяти самостійних розділів відповідно до програми базового курсу «Конституційне право України».

Тестові завдання можуть бути використані для перевірки знань студентів при таких формах контролю як поточний, модульний, а також як один із варіантів екзаменаційних завдань з курсу «Конституційне право України», що проводиться у формі підсумкового семестрового контролю.

Всі тестові завдання подано з варіантами відповідей.

Цей збірник буде в нагоді для викладачів та студентів, які займаються вивченням проблем конституційного права України.

 

 

Упорядник к.ю.н. Лунь З.І.

 


РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

пройдено

1. Вкажіть відносини, що становлять предмет конституційного права України як галузі права.

1. Відносини у сфері публічної адміністрації.

2. Ммайнові відносини суб’єктів місцевого самоврядування.

3. Відносини у сфері здійснення судової влади.

Державно-політичні відносини владарювання.

Відносини, що визначають державно-територіальний устрій.

 

 

2. Відносини у сфері діяльності органів державної влади є предметом :

1. Адміністративного права.

2. Судового права.

3. Парламентського права.

Конституційного права.

5. Муніципального права.

 

3. Назвіть відносини, що становлять предмет правового регулювання конституційного права України як галузі права:

1. Відносини управління;

2. Особисті немайнові відносини;

3. Державно-політичні відносини владарювання;

4. Відносини у сфері муніципального управління в Україні:

5. Відносини у сфері фінансування виборів в Україні.

 

4. Державно-політичні відносини владарювання є предметом правового регулювання якої галузі права.

Конституційного права.

2. Конституційного процесуального права.

3. Адміністративного права.

4. Кримінального права

5. Фінансового права.

 

 

5. Конституційне право України відноситься до публічних галузей права, оскільки:

1. Його предметом є найважливіші суспільні відносини.

2. Має імперативний метод правового регулювання. ???

Предмет правового регулювання цієї галузі пов’язаний із публічним здійсненням влади народу.

4. Функції конституційного права поширюються на більшість суспільних відносин.

5. Серед норм конституційного права виділяють норми-декларації.

 

6. Вкажіть метод правового регулювання,, питома вага якого найбільша у конституційному праві України

1. Диспозитивний.

Імперативний

3. Універсальний.

4. Діалектичний.

5. Соціологічний.

 

7. Чим пояснюється імперативний характер методу конституційного права України.

1. Характером відносин у конституційному праві.

2. Змістом конституційно-правовий відносин.

Особливістю предмета правового регулювання конституційного права.

Характером припису конституційно-правових норм.

5. Правовою системою.

 

8. Вкажіть особливості прояву методів правового регулювання у конституційному праві України

У конституційному праві України закріплено статуси органів державної влади, офіційних осіб та ін.

2. Метод правового регулювання конституційного права єдиний – імперативний.

У конституційному праві співіснує метод загального нормування та детального регулювання.

4. У констиуційному праві в більшості використовуються Рішення Конституційного Суду України.

У конституційному праві застосовується метод використання актів особливої юридичної сили і правової форми.

 

9. Вкажіть елементи системи конституційного права України як галузі права.

1. Конституційні права.

2. Конституційно-правова відповідальність.

Норми конституційного права.

4. Гарантії конституційних прав і свобод.

Конституційно-правові інститути.

 

10. Вкажіть елементи системи конституційного права України як галузі права:

1. Структура.

Конституційно-правові норми.

3.Конституція України;

4. Форми права;

Конституційно-правові інститути.

 

 

11. Вкажіть кваліфікуючі ознаки норм конституційного права:

Норми конституційного права наділені вищою, а деякі найвищою юридичною силою.

2.Кожна норма конституційного права має гіпотезу, диспозицію і санкцію.

3. У нормах конституційного права свідомо виражена воля народу.

Існує спеціальний механізм реалізації норм конституційного права.

Норми конституційного права є найважливішими за характером вираженої в них волі народу.

 

 

12. Назвіть загальні ознаки норм конституційного права України

Загальна обов’язковість.

2. Класична структура норми.

Наявність відповідальності за їх порушення.

4. Вони є основою для норм інших галузей права.

5. Вони спрямовані на охорону конституційного ладу.

 

 

13. Назвіть спеціальні ознаки норм конституційного права України.

1. Серед них є норми-принципи, норми-цілі.???

2. За способом регулювання більшість з них має імперативний характер.

Мають особливу структуру.

Мають підвищену стабільність.

5. Санкціонуються державою.

 

14. Назвіть види інститутів конституційного права України.

Інститут власності.

2. Парламентське право.

3. Муніципальне право.

Інститут глави держави.

5. Інститут державної служби.

 

15. Генеральні інститути у конституційному праві України:

Інститут основ конституційного ладу України.

2. Інститут глави держави.

3. Інститут конституційно-правової відповідальності.

Інститут державної влади.

5. Інститут політичних прав.

 

16. Інститут державного герба є частиною якого генерального інституту.

Інституту основ конституційного ладу України.

2. Інституту глави держави.

3. Інституту конституційно-правової відповідальності.

4. Інституту державної влади.

5. Інституту політичних прав.

 

17. Підінститут документів, що посвідчує особу, частиною якого інституту конституційного права України є:

1. Основ конституційного ладу.

2. Парламенту.

Конституційно-правового статусу особи.

4. Громадянства.

5. Місцевого самоврядування.

 

18. Генеральні інститути у конституційному праві України охоплюють:

1. Універсальні інститути.

2. Головні інститути.

Основні інститути.

4. Субінститути.

5. Змішані інститути.

 

19. За яких умов суб”єкт конституційного права може стати суб”єктом конституційно-правових відносин:

1. Наявності правоздатності.

2. Наявності норми.

Внаслідок появи юридичних фактів.

4. Для цього жодних умов не потрібно.

5. Наявності дієздатності суб’єкта.

 

20. За яких умов суб”єкт конституційного права може стати суб”єктом конституційно-правових відносин

1. Із настанням певної подіЇ;

2. За наявності нормативно-правового акта, що регулює конституційно-правові відношення;

Норми-принципи.

Норми-декларації.

3. Таких норм нема.

4. Норми Декларацій.

5. Тимчасові норми.

 

22. Вкажіть об’єкти конституційно-правових відносин.:

Публічна влада

Державна символіка.

Українська мова.

4. Указ Президента України.

5. Правоздатність суб’єкта.

 

23. Назвіть елементи структури конституційно-правові відносини.

1. Конституційно-правова норма.

2. Конституційно-правовий інститут.

3. Нормативно-правовий акт.

4. Юридичний факт.

Конституційні закони.

Конституція України.

 

25. !!! Які з названих є елементами конституційно-правових відносин:

Інститут виборчого права.

 

27. Які з вказаних суспільних відносин становлять предмет конституційного права як галузі права:

1. Відносини у сфері менеджменту.

2. Відносини майнового характеру.

Вчення про конституцію.

4. Доктринальні положення. ???

5. Концепції конституції.

 

30. Назвіть елементи системи науки конституційного права:

1. Вчення про сутність конституційної держави.

2. Конституційно-правові норми.

Конституційні доктрини.

Політична.

Методологічна.

Прикладна.

5. Діалектична.

 

 

32. В чому суть системного методу науки конституційного права:

1. Дає можливість дослідити громадську думку.

2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.

Соціальна.

2. Політична.

3. Методологічна.

4. Прикладна.

Діалектична.

 

 

35. В чому суть історико-правового методу науки конституційного права:

1. Дає можливість дослідити громадську думку.

2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.

3. Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.

4. Допомагає дослідити статику та розвиток конституційно-правового інституту у зарубіжних країнах в один і той же час.

Поява нової держави.

2. Волевиявлення парламентської коаліції.

3. Зміна виборчої системи.

4. Запровадження надзвичайного стану.

5. Потреба у ліквідації політичної кризи у державі.

 

40. Який орган в Україні наділений правом виконувати функції установчої влади.

1. Конституційні Збори.

2. Президент України.

Верховна Рада України.

4. Конституційний Суд України.

5. Такого органу нема.

 

41. В чому суть Конституції:

1. Вона відображає потреби домінуючої частини населення.

Конкретне джерело права.

2. Найменування актів церкви.

3. Галузева категорія.

Найменування актів церкви.

2.Галузева категорія.

Назва статутів міст.

4.Спосіб кодифікації законодавства.

5. Синонім Основного Закону.

 

44. За формою Конституція – це завжди:

1. Законодавчий акт.

Правовий акт.

3. Соціальний акт.

4. Установчий акт.

5. Підзаконний акт.

 

45. Термін «Lex fundamentalis» був введений у науковий обіг:

1.У працях англійських політичних діячів.

2.Внаслідок прийняття Конституції США.

3.Шарлем Луї Монтескʼє.

Політичний.

5. Соціальний.

 

 

47. Представники юридичної школи права розглядали Конституцію як:

1. Закон.

Установчий характер.

Установча.

Юридична.

3. Демографічна.

4. Історична.

Ідеологічна.

 

51. В чому суть юридичної функції Конституції:

1. Закріплює існуючий стан суспільних відносин.

2. Створює передумови для нових суспільних відносин.

ЇЇ стабільності.

2. Правовій природі Конституції.

3. ЇЇ офіційному тлумаченні.

4. Процедурі внесення змін до неї.

5. Основах конституційного ладу.

 

57. Який спосіб прийняття Конституції України передбачено Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р.

1. Всенародне голосування.

2. Загальні Збори.

3. Конституційні Збори.

4. Конституційний референдум.

Всеукраїнський референдум.

 

58. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. влада Українського народу є______________-, єдиною і невідчужуваною:

1. Похідною від парламенту.

2. Первинною.

3. Самостійною.

4. Незалежною.

5. Недоторканною.

 

59. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. хто має право приймати нову Конституцію України:

Народ.

2. Політичні партії.

3. Парламент.

4. Конституційний Суд.

5. Конституційні Збори.

 

60. Що означає “узурпація державної влади”:

Неписані.

3. Особливі.

Змішані.

5. Демократичні.

 

62. На які види поділяються конституції за порядком прийняття:

1. Демократичні.- ??? виділено у ключах, але Тодика подає лише 2,3

Народні.

Даровані.

4. Жорсткі.

5. Стабільні.

 

63. На які види поділяються конституції за порядком внесення змін:

1. Демократичні2. Народні.

3. Даровані.

Жорсткі.

5. Стабільні.

 

 

64. Назвіть види конституцій за формою устрою держави:

Унітарної держави.

2. Неписані.

3. Особливі.

4. Змішані.

5. Демократичні.

 

65. Преамбула Конституції України -

1. Самостійна частина Конституції України..

2. Це частина Конституції України, яка має лише політичне значення.

Виконання норм Конституції.

3. Ігнорування норм Конституції

4. Офіційне тлумачення Конституції

Конституційна законність.

Правосвідомість.

5. Особливий порядок внесення змін до конституції.

 

72. В яких умовах Конституція України не може бути змінена:

1. Економічної кризи.

2. Політичної кризи.

3. Виборчої кампанії.

Воєнного стану.

5. Здійснення політичної реформи.

 

 

73. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають:

1. Розширення обсягу прав людини.

Обмеження прав людини.

Скасування прав людини.

4. Перегляд принципу верховенства права.

5. Введення воєнного стану.

 

74. В яких умовах Конституція України не може бути змінена:

1. Екологічної катастрофи.

Надзвичайного стану.

3. Виборчої кампанії.

Воєнного стану.

5. Здійснення політичної реформи.

 

75. Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України розглядався і закон не був прийнятий, то через який час він може бути поданий знову:

1. На наступній черговій сесії Верховної Ради України.

2. Через 1 рік.

3. Через 5 років.

Один раз.

4. Залежно від волі народу.

5. За рішенням Верховної Ради України.

 

77. Конституційний Суд України дає висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України таким вимогам:

Президент України.

Президент України.

3. Не менш як 300 народних депутатів.

4. Комітети Верховної Ради України.

5. Кабінет Міністрів України.

 

80. !!! З якого моменту Конституція України набирає чинності:

1. З дня підписання Закону України „Про введення Конституції України” Президентом України.

2. З дня оприлюднення Закону України „Про введення Конституції України” Президентом України.

3. З дня її прийняття.

Президент України.

3. Не менш як 300 народних депутатів.

4. Комітети Верховної Ради України.

5. Не менше як 226 народних депутатів. – у ключах так,. Але неправильно – 150 (ст.154 КУ)

 

82. Якою мінімальною кількістю голосів приймається законопроект про внесення змін до Конституції України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ).

1. 150.

2. 226.

3. 300.

4. 301

5. 450.

 

83. Назвіть мінімальну кількість голосів від конституційного складу від конституційного складу Верховної Ради України, яка необхідна для прийняття законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України.

1. 150.

2. 226.

3. 300.

4. 301

5. 450.

 

84. Назва якого державного свята закріплена Конституцією України.

1. Новий Рік.

День Конституції.

3. День незалежності.

4. День знань.

5. День прийняття Декларації про державний суверенітет України.

 

85. Моментом набуття чинності Конституцією України є:

1. День прийняття Закону України „Про введення Конституції України”

2. День її прийняття.

2. 29.04.1918.

3. 07.11. 1917.

4. 12.11.1920.

5. 22.01.1918.

 

88. Вкажіть елементи структури Конституції України:

Розділи.

2. Глави.

3. Частини.

Статті.

Преамбула.

 

89. Хто був автором конституційного проекту “Начерки Конституції Республіки” 1848-1850 р.р.

1. М. Драгоманов.

2. М. Муравйов.

3. М. Костомаров.

Г. Андрузький.

5. М. Міхновський.

 

90. За відсутність яких інститутів критикував проект Конституції УНР С.Дністрянський:

1. Виборів.

Референдуму.

3. Внесення змін до Конституції

4. Місцевого управління.

Конституційної юрисдикції.

91. В якому конституційному проекті (1917-1923 р.р.) було закріплено інститут конституційної юрисдикції:

1. Проект Конституції УНР урядової комісії.

2. Проект Конституції УНР О. Ейхельмана.

3. Проект Конституції УНР С. Барана.

Р. – 26.10.1993 р.

4. 16.07.1990 р. – 28.06.1996 р.

5. 24.08.1991 р. – 28.06.1996 р.

 

93. З якою подією пов’язується початок новітнього конституційного процесу:

1. Виборами Президента України.

Р. –08.06.1995 рр.

4. 16.07.1990 р. – 28.06.1996 р.

5. 24.08.1991 р. – 28.06.1996 р.

 

95. Назвіть основні юридичні властивості Конституції:

1. Закріплення статусу парламенту.

2. Фіксація прав людини і громадянина.

3. Високі стандарти щодо реалізації прав людини і громадянина.

Найвища юридична сила.

Пряма дія.

 

 

96. Якою юридичною силою наділена Конституція України:

1. Вищою.

2. Звичайною.

Найвищою.

4. Належною.

5. Верховною.

 

97. Конституція України-це...

1. Акт законодавчої влади;

2. Акт установчої влади;

3. Акт контрольної влади;

4. Акт, що був прийнятий спеціальною комісією;

5. Акт референдуму.

 

98. Закони та інші нормативні акти повинні _______Конституції України

1. Не суперечити.

Відповідати.

3. Не перешкоджати.

4. Не змінювати.

5. Уступати.

 

99. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України:

1. Забороняється.

2. Захищається.

Гарантується.

4. Допускається.

5. Не забороняється.

 

100. Ніхто не може _________державну владу.

1. Захопити.

2. Привласнити.

Узурпувати.

4. Змінити.

5. Призначити.

 

101. На яких засадах здійснюється державна влада в Україні згідно з Конституцією України:

1. Законності.

2. Легітимності.

Конституційний контроль.

Конституційний нагляд.

5. Діяльність Конституційного Суду України.

 

105. Назвіть організаційно-правові гарантії правової охорони Конституції

1. Конституційний контроль.

Конституційний Суд України.

3. Верховна Рада України.

4. Верховний Суд України.

5. Кабінет Міністрів України.

 

107. Вкажіть засоби, за допомогою яких Президент України здійснює конституційний контроль:

1. Скасування актів Кабінету Міністрів України.

Втрата громадянства.

3. Заборона членства у політичній партії.

Єдиний.

2. Найвищий.

3. Основний.

4. Вищий.

5. Верховний.

 

113. Завданням Конституційного Суду України є ________:

1. Захист прав людини і громадянина в Україні.

2. Забезпечення верховенства Основного Закону.

2. 40.

3. 41.

4. 60.

5. 25.

 

117. З якого моменту суддя Конституційного Суду України вступає на посаду:

1. Обрання.

2. Призначення.

Складення присяги.

4. Укладення трудового договору.

5. Звільнення з попереднього місця роботи.

 

118. На засіданні якого державного органу суддя Конституційного Суду України складає присягу:

1. Верховного Суду України.

2. Конституційного Суду України.

Верховної Ради України.

4. Кабінету Міністрів України.

 

119. Суддя Конституційного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до _______

1. Винесення оправдального вироку.

Конституційне подання.

3. Подання.

4. Звернення.

5. Скарга.

 

121. Назвіть суб’єктів права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційного Суду України у випадках прийняття рішень у справах щодо конституційності законів та ін правових актівВерховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актівВерховної Ради Автономної Республіки Крим:

1. Громадяни України.

Президент України.

3. Кабінет Міністрів України.

Президент України.

Кабінет Міністрів України.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

5. Верховна Рада України.

 

123. Назвіть суб’єктів права на конституційне подання з питань дачі висновків щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України:

1. Громадяни України.

Кабінет Міністрів України.

В окремій його частині.

4. Обмежено.

5. Окремі його положення.

 

127. Конституційний Суд України приймає рішення за результатами розгляду справ щодо конституційності:

Актів Кабінету Міністрів.

3. Актів міністерств.

4. Актів органів місцевого самоврядування.

Законів України.

 

128. З яких питань Конституційний Суд України дає висновки:

1. Конституційності дій Президента України.

2. Конституційності законів України.

З дня його опублікування.

3. З 01.01.1997 р.

4. 26.10.1996 р.

5. 27.10.1996 р.

 


 

РОЗДІЛ 4
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

пройдено

132. Український народ – це:

1. Населення України.

Людина.

2. Власність.

Суспільство.

4. Правова система.

Держава.

 

 

134. !!! За своїм змістом конституційний лад України визначає:

1. Функції Конституції України.

2. Форму правління в Україні.

3. Відповідний характер суспільства.

Форму держави.

4. Форму права.

5. Певний тип держави

 

136. Назвіть розділ Конституції України, що містить основні принципи конституційного ладу України:

1. Основи конституційного ладу України.

2. Основні засади конституційного ладу.

3. Основні засади.

Загальні засади.

5. Загальні засади конституційного ладу України.

 

137. !!! Назвіть основні засади конституційного ладу України:

1. Дотримання норм міжнародних конвенцій.

Канада.

Польща.

5. Франція.

 

140. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 30.10.1997 р винятки з конституційних норм встановлюються______, а не іншими нормативними актами.

1. Рішеннями Конституційного Суду України.

2. Законами України.

3. Законами про внесення змін до Конституції України.

Самою Конституцією України.

5. Висновками Конституційного Суду України.

 

141. Суверенітет України поширюється на:

1. Адміністративно-територіальні одиниці України.

Всю її територію.

3. На територію кожної адміністративно-територіальної одиниці.

4. На всю її територію за винятком прикордонної смуги.

5. На всю її територію за винятком прикордонних районів.

 

142. Україна є ________ державою (ч.2 ст. 2 Конституції України)

1. Суверенною державою.

2. Незалежною державою.

3. Цілісною державою.

Унітарною державою.

5. Унітарною державою з автономним утворенням.

 

143. Держава відповідає перед _________за свою діяльність:

1. Громадянами.

2. Особою.

3. Індивідами.

4. Суспільством.

Людиною.

 

 

144. Назвіть суб’єкт, що є джерелом влади в Україні:

1. Громадяни України.

2. Населення України.

3. Президент України.

Народ.

5. Народні депутати.

 

145. Назвіть суб’єктів, що не можуть узурпувати право визначати і змінювати конституційний лад в Україні згідно зі ст. 5 Конституції України:

1. Народ.

Держава.

Органи держави.

4. Громадяни України.

Посадові особи.

 

146. Згідно із Законом України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. Збройні Сили України не можуть бути використані для:

1. Надання гуманітарної допомоги іноземним державам.

2. Погашення збройних конфліктів у інших державах.

Збройна агресія.

8. Обмеження прав людини.

Конституції України.

4. Законів України.

5. Закону України „Про міжнародні договори”.

 

 

150. Ідея суверенітету вперше була сформульована:

1. У Стародавньому Римі.

За часів феодалізму.

3. У Конституції США.

4. У Конституції Франції 1791 року.

5. В час перших буржуазних революцій.

 

151. Першим термін „суверенітет” для загальної оцінки владарювання вжив:

1. Е. Ваттель.

Ж. Боден.

3. Ж.-Ж. Руссо.

4. Вольтер.

5. Дж. Локк.

 

152. Ж. Боден вказував на підпорядкованість суверенітету_______:

1. Вищому розуму.

Божественному праву.

3. Народу.

4. Королю.

5. Державі.

 

153. Які ознаки суверенітету виділяв Е.Ваттель у 18 ст.

1. Підпорядкованість божественному праву.

Самостійність управління.

Незалежність.

4. Відповідальність держави за свої дії.

5. Народність.

 

154. !!! Державний суверенітет і народний суверенітет:

1. Не мають спільних ознак.

Верховенство.

5. Рівність.

 

156. Суверенітет України поширюється на _______.

1. На український народ.

2. На всі адміністративно-територіальні одиниці.

На всю її територію.

4. На всі державні органи.

5. Державну владу.

 

157. Що є складовою змісту зовнішньої функції Української держави:

1. Забезпечення оборони держави.

2. Дипломатичні відносини з іншими державами.

3. Захист Вітчизни громадянами.

4. Репрезентативний характер державних символів.

Збройні Сили України.

4. Служба Безпеки України.

5. Рада національної безпеки і оборони.

 

160. Яким шляхом відбувається обмеження суверенітету:

1. Внаслідок введення у державі воєнного стану.

2. Внаслідок набуття членства у міжнародних організаціях.

Незалежність держави.

5. Неподільність держави

 

 

163. !!! Ж. – Ж. Руссо називав таку якість державного суверенітету як:

Невідчужуваність.

2. Повноту.

3. Верховенство.

4. Незалежність.

Неподільність.

 

164. Ж. – Ж. Руссо вважав, що суверенними за природою вважаються акти:

1. Монарха.

2. Прийняті на референдумі.

Законодавчої влади.

4.Судової влади.

5. Установчої влади.

 

165. Формалізованим виразом державного суверенітету є:

1. Територія держави.

2. Ясновидима лінія Державного кордону.

Державні символи.

4. Військові кораблі.

5. Система оборони держави.

 

166. З яким історичним періодом пов’язано появу гербів:

1. Буржуазним ладом.

2. Феодальними міжусобицями.

Періодом хрестових походів.

4. Утворенням національних держав.

5. Появою конституцій.

 

167. У якій формі виражено суспільно-політичні ідеї гербів.

1. Звуковій.

2. Вербальній.

Графічній.

4. Музичній.

5. Схематичній.

 

168. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням ________ та герба Війська Запорозького:

1. Традицій Українського народу.

2. Історичних цінностей.

3. Гербів земель.

4. Тризуба.

Урочистого.

5. Трагічного.

 

170. !!! Найпоширенішою тезою є та, згідно з якою державні гімни виникли з огляду на події ______.

Буржуазних революцій.

2. Феодальних міжусобиць.

3. Хрестових походів.

4. Пов’язані з утворенням національних держав.

5.Повязані з появою конституцій.

 

171. Державною мовою визнається мова_______.

1. Більшості населення.

2. Найбільшого поширення.

3. Яка традиційно була офіційною.

Титульної нації.

5. Найбільшої національної меншини.

 

172. Як визначається застосування мов в Україні:

1. Міжнародними актами.

2. Указом Президента України.

Законом України.

4. Конституцією України.

5. Підзаконними нормативно-правовими актами.

 

173. Чим гарантується застосування мов в Україні:

1. Міжнародними актами.

2. Указом Президента України.

3. Законом України.

Конституцією України.

5. Підзаконними нормативно-правовими актами.

 

174. Назвіть державні символи України:

Державний прапор.

2. Столиця держави.

3. Національна грошова одиниця.

4. Правова система.

5. Державні нагороди.

 

175. !!! Назвіть державні атрибути України:

Територія держави.

2. Національний суверенітет.

3. Місцеве самоврядування.

Державні нагороди.

 

176. !!! Які серед названих не є державними атрибутами:

1. Девіз держави.

Народний суверенітет.

Місцеве самоврядування.

4. Державний гімн.

5.Національна грошова одиниця.

 

177. !!! Щодо яких із перелічених атрибутів є дискусії у визнанні їх такими:

Столиця держави.

2. Державний герб.

3.Національна правова система.

4. Державний гімн.

5.Національна грошова одиниця.

 

178. Автором музики Державного Гімну України є:

М. Вербицький.

2. М Скорик.

3. П. Чубинський

4. О. Кониський.

 

179. Слова Державного Гімну України затверджується законом, що приймається _______.

1. Не менш як ½ від конституційного складу Верховної Ради України.

2. Не менш як 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України.

3. Не менш як ½ від присутніх на пленарному засіданні Верховної Ради України.

2. 300.

3. 225.

4. 301.

5. 320.

 

181. Якою частиною від конституційного складу Верховної Ради України приймається закон про Великий Державний Герб України:

1. 1/2

2. 2/3

3. 3/4

4. 3/5

5. більшістю.

 

182. !!! Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах, райони і області можуть мати власну символіку, зміст, опис і використання якої визначаються:

1. Законами України.

2. Постановою Кабінету Міністрів України.

3. Рішенням суду.

Гарантується.

2. Забезпечується.

З.Захищається.

4. Встановлюється.

5. Охороняється.

 

184. Згідно з Конституцією України українська мова в Україні є______.

1. Офіційною.

2. Законною.

Державною.

4. Національною.

5. Мовою найбільшої національної меншини.

 

 

185. Держава ________ всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України:

1. Гарантує.

Забезпечує.

3. Визначає.

4. Встановлює.

5. Обмежує.

 

186. Назвіть публічні сфери, в яких застосовується державна мова (відповідно до рішення Конституційного суду України від 14.12.1999 р.).

Президент України.

Конституцією України.

4. Міжнародними договорами.

5. Конституцією та законами України.

 

190. Вивченню яких мов держава сприяє:

1. Російської.

2. Української.

3. Іноземних.

Консолідації.

 

192. Назвіть об’єкти власності Українського народу.

1. Територія.

2. Державний кордон.

3. М. Севастополь.

Надра землі.

5. Повітряний простір.

 

193. Хто здійснює права власника від імені Українського народу:

1. Громадяни України.

Органи державної влади.

3. Президент України.

4. Голова Верховної Ради України.

Земля.

5. Атмосферне повітря.

 

196. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 16.01.2003 р. “................. державні символи в Україні пов’язані за змістом з .....:

1. Історичним розвитком держави.

2. Менталітетом нації.

3. Національним суверенітетом.

4. Народним суверенітетом.

Державним суверенітетом.

 

197. !!! Держава ________ свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України:

Гарантує.

2. Забезпечує.

3. Встановлює.

4. Обмежує.

5. Забороняє.

 

198. Назвіть найважливіші функції держави, які є такими згідно з Конституцією України:

Захист суверенітету.

Оборона України.

 

200. Які з названих напрямків діяльності держави є її найважливішими функціями:

Республіку.

2. Республіку з автономним утворенням.

3. Змішану республіку.

4. Гетьманську республіку.

5. Парламентсько-президентську республіку.

 

203. !!!Назвіть ознаки демократичної держави, що закріплені у положеннях Конституції України:

Розмежування повноважень.

4. Усунення конфліктів.

5. З’ясування повноважень.

 

205. Який суб’єкт конституційного права має своїм повноваженням ініціювати оголошення війни:

1. Народні депутати.

Президент України.

3. Верховна Рада України.

4. Кабінет Міністрів України.

5. Міністерство оборони України.

206. Хто має право приймати рішення про використання Збройних Сил УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.017 с.)