БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТБІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ, РЕФЕРАТІВ ТА

КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів юридичного факультету

Галузь знань: 0304 – «Право»

Напрям підготовки: 6.030402 – «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

 

Біла Церква – 2013 р.

УДК: Затверджено

методичною комісією

юридичного факультету

(Протокол № __ від __________р.)

 

Укладач: Єфремова І.І., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

 

 

Методичні рекомендації до написання рефератів, доповідей, курсових робіт / І.І.Єфремова - Біла Церква, 2013. - с.

Методична розробка включає в себе загальні вимоги для всіх студентів І, ІІ, ІІІ та ІV курсів юридичного факультету БНАУ щодо підготовки та оформлення рефератів, а також рекомендації щодо порядку оформлення курсових робіт, як результату самостійної роботи студента.

 

 

Рецензент: Сокиринська О.А.,канд. юрид. наук, доцент

 

 

© БНАУ, 2013

Вступ

Організація фахової підготовки майбутнього юриста передбачає достатньо великий обсяг самостійної роботи студентів протягом усього періоду навчання.

Так, протягом всього періоду навчання студенти знайомляться з науковими напрямками роботи кафедр, пишуть реферати, виступають з доповідями і повідомленнями на семінарських і практичних заняттях.

Із основних фундаментальних дисциплін студенти виконують курсові роботи. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Дана методична розробка містить загальні вказівки і вимоги щодо методики організації роботи над рефератами та курсовими роботами та оформлення їх змісту.

Метою даної методичної розробки є встановлення єдиних для всіх курсів юридичного факультету БНАУ вимог щодо написання рефератів та курсових робіт.


І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

 

Реферат – (від лат. Refere – доповідати, повідомляти), українською дослівно перекладається як написання повідомлення або публічної доповіді. Найчастіше це слово вживається для визначення послідовного, переконливого і короткого викладу або написання суті якого-небудь питання або теми науково-практичного характеру.

Отже, поняття «реферат» можна розглядати як:

1) короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги, статті та ін.;

2) доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Таким чином, навчальний реферат з юриспруденції – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання юридичної літератури з певної теми, розуміння основних підходів до вирішення теоретичної і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього юриста і демонструє його вміння усвідомлювати правові явища на основі теоретичних знань.

У процесі роботи над рефератом студент проходить чотири етапи:

1. Вступний– визначення теми, складання списку літератури для опрацювання, початок її вивчення, розробка плану і написання вступу.

2. Основний – детальне опрацювання літератури, робота над змістом і висновками реферату.

3. Прикінцевий – оформлення реферату, самокритична оцінка його змісту і виправлення виявлених недоліків.

4. Захист реферату – відбувається під час семінарського чи практичного заняття, під час відпрацювання пропущеного заняття.

Реферат показує здатність студента розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики певної теми.

Обсяг реферату – 10-15 сторінок друкованого тексту. Реферат має бути виконаний за відповідною структурою з виділенням абзаців, нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, висновків, списку використаної літератури (не менше 10 джерел);

Якщо текст реферату набирається на комп’ютері, необхідно дотримуватись наступних вимог до його технічного оформлення:

· набір тексту – стандартним 14 кеглем, шрифтом Times New Roman;

· назви розділів краще набирати 14-им кеглем, усі великі напівжирні, а пункти і підпункти виділяти напівжирним курсивом;

· міжрядковий інтервал – 1,5;

· відступ в абзацах – 1,25 см;

· текст реферату необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм;

· нумерація сторінок зверху зліва.

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

 

Структура реферату

1. Титульна сторінка

2. План

3. ВСТУП – обґрунтовується актуальність обраної теми, характеризується її практичне значення, формулюється мета реферування матеріалу з обраної проблеми, визначаються конкретні завдання роботи.

4. ОСНОВНА ЧАСТИНА складається з декількох розділів, кожний розділ нумерується і має свою назву; подається виклад існуючих точок зору з обраної теми, представлених у сучасній науковій літературі.

5. ВИСНОВКИ – стисло характеризуються основні результати виконаної роботи, формулюються узагальнюючі тези відповідно до завдань, визначених у вступі.

6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ – відомості про використане першоджерело (бібліографічний показник) подають після цитати у квадратних дужках: спочатку вказують номер джерела зі списку використаної літератури, а потім через кому – сторінку (сторінки) у тексті оригіналу, наприклад, [2, с. 145]; [4, с. 38-40].

У процесі роботи над рефератом студент має продемонструвати вміння аналізувати використану літературу, розкривати своє ставлення до прочитаного, робити обґрунтовані висновки на основі опрацювання теоретичних положень.

 


Зразок оформлення титульної сторінки реферату

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

Реферат із дисципліни «Римське цивільне право»

 

 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ

 

Виконала: студентка 1-го курсу, 1 групи

юридичного факультету

Криниченко І.В.

Перевірив: к.ю.н., доцент Єфремова І.І.

 

Біла Церква – 2013

 

Порядок захисту реферату

1. Коротке повідомлення про актуальність теми реферату, характеристика мети і завдання роботи, отримані результати, висновки і пропозиції.

2. Відповіді студента на запитання викладача й однокурсників.


ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Мета курсової роботи – допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення юридичних дисциплін.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, аналізувати історичний розвиток правових явищ, вивчати та аналізувати судову практику.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення певної дисципліни є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання теми курсової роботи.

Зміст курсової роботи

У Вступі (3-5 стор.):

– має бути обґрунтовано актуальність обраної теми (чому її дослідження є необхідним і важливим в даний час);

– бажаним є цитування нормативно-правових актів, документів, що є основними для певної дисципліни;

– обов’язково повинно бути визначено: об’єкт, предмет, мету, завдання курсової роботи, а також зазначені та розкриті методи дослідження, що будуть використовуватись при роботі над темою курсової роботи.

Основна частина курсової роботи повинна містити проведений аналіз літератури з проблеми теми курсової роботи; розкриття основних понять теми; аналіз, історичний розвиток тих чи інших правових явищ, порівняння, співставлення існуючих поглядів різних науковців на досліджувану проблему. У курсових робіт із фундаментально-прикладних дисциплін необхідно визначити сучасний стан законодавства в тому чи іншому напрямі, визначено юридичну практику із проблематики теми курсової роботи, а також визначено основні проблеми практичного застосування певного законодавства на сучасному етапі, а також визначити основні напрями вирішення проблеми, які розглядаються у сучасному законодавчому процесі.

Висновки (2-3 стор.) мають містити основні узагальнення теоретичної та практичної складових курсової роботи та відповідати меті та завданням дослідження, визначеним у вступі (показати, чи досягнуто мети, які завдання виконано, які ні і чому).

Список використаної літератури (не менше 25 джерел) повинен бути складений у алфавітному порядку або відповідно до порядку посилання у тексті курсової роботи, відповідно до загальних вимог.

Необхідно звернути увагу на рік публікації матеріалів, на які буде посилатись студент у своїй курсовій роботі. В практичній частині, де проводиться аналіз юридичної практики та визначається сучасний стан дослідження тематики курсової роботи необхідно використовувати юридичну літературу та фахові публікації за останні п’ять років до року захисту курсової роботи.

Додатки можуть містити проекти договорів, типові форми документів, на які є посилання в курсовій роботі, зразки документів та інші необхідні матеріали.

Як визначалось вище, в основному тексті курсової роботи обов’язково повинні бути посилання на опрацьовані літературні джерела. Цитати можуть бути двох видів: прямі (дослівний виклад уривка оригінального тексту, який береться в лапки) і непрямі (переказ думок автора своїми словами, який в лапки не береться). В кожному випадку після цитати у квадратних дужках слід вказати, звідки її взято: [2, c. 45], де 2 – номер джерела у списку літератури, а 45 – номер сторінки у цьому джерелі, з якого було переписано цитату.

Крім того, необхідно врахувати, що у Списку використаної літератури в курсових роботах із фахових дисциплін (Конституційне право, Цивільне право, Кримінальне право, Аграрне право) в першу чергу необхідно визначати законодавчі та нормативно-правові акти, по-друге – підручники та посібники із відповідної галузі права та проблематики курсової роботи, по-третє – публікації у фахових виданнях, матеріалах конференцій та інших джерел, в тому числі джерела, які були використані через мережу Интернет.

Після оформлення курсової роботи, необхідно розробити доповідь за темою проведеного курсового дослідження із використанням програми PowerPoint. Доповідь повинна бути не більш ніж на 20 слайдах.

 


Курсова робота

З дисципліни:______________________________________________________

 

На тему: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Реєстраційний № __________

Дата ______________________

Виконав (ла) студент ____ курсу___групи

юридичного факультету спеціальність

«Правознавство»

___________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

Науковий керівник_______________

___________________________________

 

Біла Церква – 2014


Зміст

 

Вступ.............................................................................................................................3

Чотири автори

3. США і Україна: на шляху до партнерства / Є. Камінський, А. Дашкевич, Б.
Канцелярчук, Н. Турчак – К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1994. – 120 с.

П'ять та більше авторів

4. Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. / В. Борисенко, Г.
Вишневська, Ю. Гаврилюк та ін.; під ред. В. К. Борисенко. – К.: Родовід, 1997. – 383 с.

Багатотомні видання

5. Історія релігії в Україні: в 10 т. – К.: Світ Знань. – Т. 5. Протестантизм в Україні. – 2002. – 424 с.

Складові частини книги

6. Русина О. Українські землі у складі Литви та Польщі // Історія України: нове бачення: в 2 т. – Київ: Видавництво «Україна», 1995. – С. 113-152.

Статті з журналу

7. Аббасов А. Основні етапи розвитку вітчизняного краєзнавства // Український
історичний журнал. – 1969. – № 12. – С. 17-26.

Статті з газет

8. Головак С. Розкопки, що відродять монумент святим // Вечірній Київ. – 1995. – 27 червня. Матеріали наукових конференцій.

9. Шоста Всеукраїнська наукова конференція з українського краєзнавства: Тези та матеріали наукових доповідей / Голова ред. колегії П. Тронько. – Луцьк: Волинський держуніверситет, 1993. – 512 с.

Електронний ресурс

10. Розподіл населення найбільш числелнних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. /Держ.ком. статистики України; Ред. О.Г.Осауленко. – К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Всеукр.перепис населення, 2001). – Систем.вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows
98/2000/NT/XP. – Заголовок з титул. екрану.

11. Спадщина [Електронний ресурс]: Альм. Українознав. Самвидав.1988-2000рр. Вип.1-4/
12. Ред..альм. М.І. Жарких. – Електрон.текстові дані (150 Мб). – К.: Корона тор, 2005. – 1
13. Електрон.опт.диск (CD-RОМ): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95/98/МЕ//NT4/ 2000/XP. Acrobat Reader. –Заголовок з титул. екрану.

14. Бібліотека і достyпність інформації у сучасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. Конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] /Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібл. Вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим
доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

15. Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118. – Режим доступу:
http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. – Заголовок з екрану.


Захист курсової роботи

 

Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної групи, тези доповіді із презентацією PowerPoint готує заздалегідь. Доповідь має бути змістовною і тривати 5–7 хвилин.

У доповіді необхідно:

· назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;

· сформулювати основну мету та завдання дослідження;

· стисло розкрити зміст структури роботи;

· доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладача та студентів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою:

· студент одержує оцінку «відмінно», якщо спираючись на глибокі знання чинного законодавства і практики його застосування, самостійно аналізує фактичний матеріал, творчо підходить до теми дослідження, робить самостійні висновки, аргументовано критикує погляди з аналізованих питань. Презентація виконання у доступній формі для сприйняття та розуміння теми курсової роботи, викладено основні, фундаментальні положення курсової роботи;

· студент одержує оцінку «добре», якщо виконав курсову роботу на необхідному теоретичному рівні, питання теми роботи розкрив повно і всебічно, але відсутній необхідний рівень творчого підходу до розкриття теми роботи;

· студент одержує оцінку «задовільно», якщо у курсовій роботі правильно розкрив основні питання теми курсового дослідження, але не виявив уміння логічно та послідовно викладати матеріал, самостійно аналізувати літературу, розглядати питання теми дослідження загалом за всіма аспектами, є окремі помилкові положення;

· студент одержує оцінку «незадовільно», якщо не може відповісти на зауваження рецензента, пояснити висновки і теоретичні положення теми, не володіє матеріалом роботи. За таких обставин студент повинен продовжити роботу над темою дослідження, осмислити зміст курсової роботи, усунути зауваження, зазначені в рецензії.

Захист і оцінка курсової роботи – це підсумок самостійної роботи студента. За правильної організації своєї роботи студент набуває необхідних навичок для майбутньої діяльності, підвищує свою кваліфікацію.

Використана література

1.Методичні рекомендації з написання курсових і дипломних робіт для студентів інституту української філології, спеціальність – 6.030500, 7.030501 "Українська мова і література (зарубіжна література, історія)"– 20011 р.

2. Методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт з дисципліни “Цивільне право” для студентів ІІ курсу юридичного факультету, очної та заочної форм навчання (спеціальність “Правознавство”)/ І.І. Єфремова - Біла Церква, 2007. - с.11.


 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ, РЕФЕРАТІВ ТА

КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів юридичного факультету

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 326; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.81.62.78 (0.009 с.)