Вимоги до виконання курсової роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до виконання курсової роботи1. Актуальність тематики. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість проблеми, що розглядається. Тема повинна відповідати сучасним проблемам розвитку галузі науки та перспективам її розвитку, практичним завданням фахової підготовки.

2. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись такі елементи дослідження:

· вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (підручників, фахових статей та інших публікацій) вітчизняних і зарубіжних авторів;

· систематизація та аналіз законодавчих і нормативно-правових актів;

· порівняння матеріалів юридичної практики;

· розробка висновків, рекомендацій.

3. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищує її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватися правил цитування, оформлення зносок, а також списку використаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, що може знадобитись у майбутній практичній діяльності.

Тематика курсових робіт щороку розробляється викладачем певного предмету та затверджується на засіданні кафедри. Теми курсових робіт повинні відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язується з практичними потребами конкретного напрямку. Керівництво здійснюється, викладачами профілюючих кафедр. Термін виконання курсових робіт визначається робочим навчальним планом.

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

– визначення теми курсової роботи;

– підготовка до написання курсової роботи;

– складання та затвердження плану роботи;

– формування тексту курсової роботи;

– оформлення курсової роботи;

– підготовка презентації курсової роботи у редакторі PowerPoint

– захист курсової роботи.

Обсяг курсової роботи (без додатків і списку літератури) – 45-50 рукописних сторінок або 30-35 друкованих.

1. Курсова робота повинна містити такі складові:

– титульна сторінка;

– зміст;

– вступ;

– основна частина, яка може складатися з двох-трьох розділів (у кожному з яких не менш як 2 параграфи);

– висновки;

– список використаної літератури;

– додатки (якщо у них є потреба).

Зміст курсової роботи

У Вступі (3-5 стор.):

– має бути обґрунтовано актуальність обраної теми (чому її дослідження є необхідним і важливим в даний час);

– бажаним є цитування нормативно-правових актів, документів, що є основними для певної дисципліни;

– обов’язково повинно бути визначено: об’єкт, предмет, мету, завдання курсової роботи, а також зазначені та розкриті методи дослідження, що будуть використовуватись при роботі над темою курсової роботи.

Основна частина курсової роботи повинна містити проведений аналіз літератури з проблеми теми курсової роботи; розкриття основних понять теми; аналіз, історичний розвиток тих чи інших правових явищ, порівняння, співставлення існуючих поглядів різних науковців на досліджувану проблему. У курсових робіт із фундаментально-прикладних дисциплін необхідно визначити сучасний стан законодавства в тому чи іншому напрямі, визначено юридичну практику із проблематики теми курсової роботи, а також визначено основні проблеми практичного застосування певного законодавства на сучасному етапі, а також визначити основні напрями вирішення проблеми, які розглядаються у сучасному законодавчому процесі.

Висновки (2-3 стор.) мають містити основні узагальнення теоретичної та практичної складових курсової роботи та відповідати меті та завданням дослідження, визначеним у вступі (показати, чи досягнуто мети, які завдання виконано, які ні і чому).

Список використаної літератури (не менше 25 джерел) повинен бути складений у алфавітному порядку або відповідно до порядку посилання у тексті курсової роботи, відповідно до загальних вимог.

Необхідно звернути увагу на рік публікації матеріалів, на які буде посилатись студент у своїй курсовій роботі. В практичній частині, де проводиться аналіз юридичної практики та визначається сучасний стан дослідження тематики курсової роботи необхідно використовувати юридичну літературу та фахові публікації за останні п’ять років до року захисту курсової роботи.

Додатки можуть містити проекти договорів, типові форми документів, на які є посилання в курсовій роботі, зразки документів та інші необхідні матеріали.

Як визначалось вище, в основному тексті курсової роботи обов’язково повинні бути посилання на опрацьовані літературні джерела. Цитати можуть бути двох видів: прямі (дослівний виклад уривка оригінального тексту, який береться в лапки) і непрямі (переказ думок автора своїми словами, який в лапки не береться). В кожному випадку після цитати у квадратних дужках слід вказати, звідки її взято: [2, c. 45], де 2 – номер джерела у списку літератури, а 45 – номер сторінки у цьому джерелі, з якого було переписано цитату.

Крім того, необхідно врахувати, що у Списку використаної літератури в курсових роботах із фахових дисциплін (Конституційне право, Цивільне право, Кримінальне право, Аграрне право) в першу чергу необхідно визначати законодавчі та нормативно-правові акти, по-друге – підручники та посібники із відповідної галузі права та проблематики курсової роботи, по-третє – публікації у фахових виданнях, матеріалах конференцій та інших джерел, в тому числі джерела, які були використані через мережу Интернет.

Після оформлення курсової роботи, необхідно розробити доповідь за темою проведеного курсового дослідження із використанням програми PowerPoint. Доповідь повинна бути не більш ніж на 20 слайдах.

 


Зразок оформлення титульної сторінки.

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет права та лінгвістики

 

Курсова робота

З дисципліни:______________________________________________________

 

На тему: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Реєстраційний № __________

Дата ______________________

Виконав (ла) студент ____ курсу___групи

юридичного факультету спеціальність

«Правознавство»

___________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

Науковий керівник_______________

___________________________________

 

Біла Церква – 2014


Вимоги до технічного оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А-4 (210х297). Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 35 сторінок, надрукованих через полуторний інтервал 14 шрифтом.

Текстова частина має бути одного кольору.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм.

Нумеруються всі сторінки роботи крім додатків, без пропусків та повторів. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри “2”. Порядковий номер сторінки проставляється на середині її нижнього поля.

 

Зразок оформлення Змісту курсової роботи

Зміст

 

Вступ.............................................................................................................................3

Розділ І. Юридична особа як суб’єкт цивільного права

1.1. Передумови виникнення юридичної особи.........................................5

1.2. Теорії юридичної особи.......................................................................13

Розділ ІІ. Види юридичних осіб

2.1. Юридичні особи публічного права.........................................................17

2.2. Юридичні особи приватного права.........................................................21

Розділ ІІІ. Правосуб’єктність юридичних осіб

3.1. Правоздатність і дієздатність юридичної особи..................................26

3.2. Ознаки юридичної особи як визначальний фактор

правосуб’єктності........................................................................................................32

Висновок......................................................................................................................36

Список використаних джерел та літератури ......................................................38

 


Зразок оформлення списку використаних джерел та літератури


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДЖЕРЕЛА

Монографії (один, два або три автори)
1. Бережанський В. Г. Зброя Київської Русі. – К.: Інститут археології, 2000. – 296с.
2. Колесник В., Рафальський О. Український рух в Австро-Угорщині (кінець ХІХ – ХХ ст.). – К.: Стилос, 1998. – 40 с.

Чотири автори

3. США і Україна: на шляху до партнерства / Є. Камінський, А. Дашкевич, Б.
Канцелярчук, Н. Турчак – К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1994. – 120 с.

П'ять та більше авторів

4. Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. / В. Борисенко, Г.
Вишневська, Ю. Гаврилюк та ін.; під ред. В. К. Борисенко. – К.: Родовід, 1997. – 383 с.

Багатотомні видання

5. Історія релігії в Україні: в 10 т. – К.: Світ Знань. – Т. 5. Протестантизм в Україні. – 2002. – 424 с.

Складові частини книги

6. Русина О. Українські землі у складі Литви та Польщі // Історія України: нове бачення: в 2 т. – Київ: Видавництво «Україна», 1995. – С. 113-152.

Статті з журналу

7. Аббасов А. Основні етапи розвитку вітчизняного краєзнавства // Український
історичний журнал. – 1969. – № 12. – С. 17-26.

Статті з газет

8. Головак С. Розкопки, що відродять монумент святим // Вечірній Київ. – 1995. – 27 червня. Матеріали наукових конференцій.

9. Шоста Всеукраїнська наукова конференція з українського краєзнавства: Тези та матеріали наукових доповідей / Голова ред. колегії П. Тронько. – Луцьк: Волинський держуніверситет, 1993. – 512 с.

Електронний ресурс

10. Розподіл населення найбільш числелнних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. /Держ.ком. статистики України; Ред. О.Г.Осауленко. – К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Всеукр.перепис населення, 2001). – Систем.вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows
98/2000/NT/XP. – Заголовок з титул. екрану.

11. Спадщина [Електронний ресурс]: Альм. Українознав. Самвидав.1988-2000рр. Вип.1-4/
12. Ред..альм. М.І. Жарких. – Електрон.текстові дані (150 Мб). – К.: Корона тор, 2005. – 1
13. Електрон.опт.диск (CD-RОМ): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95/98/МЕ//NT4/ 2000/XP. Acrobat Reader. –Заголовок з титул. екрану.

14. Бібліотека і достyпність інформації у сучасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. Конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] /Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібл. Вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим
доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

15. Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118. – Режим доступу:
http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. – Заголовок з екрану.


Захист курсової роботи

 

Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної групи, тези доповіді із презентацією PowerPoint готує заздалегідь. Доповідь має бути змістовною і тривати 5–7 хвилин.

У доповіді необхідно:

· назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;

· сформулювати основну мету та завдання дослідження;

· стисло розкрити зміст структури роботи;

· доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладача та студентів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою:

· студент одержує оцінку «відмінно», якщо спираючись на глибокі знання чинного законодавства і практики його застосування, самостійно аналізує фактичний матеріал, творчо підходить до теми дослідження, робить самостійні висновки, аргументовано критикує погляди з аналізованих питань. Презентація виконання у доступній формі для сприйняття та розуміння теми курсової роботи, викладено основні, фундаментальні положення курсової роботи;

· студент одержує оцінку «добре», якщо виконав курсову роботу на необхідному теоретичному рівні, питання теми роботи розкрив повно і всебічно, але відсутній необхідний рівень творчого підходу до розкриття теми роботи;

· студент одержує оцінку «задовільно», якщо у курсовій роботі правильно розкрив основні питання теми курсового дослідження, але не виявив уміння логічно та послідовно викладати матеріал, самостійно аналізувати літературу, розглядати питання теми дослідження загалом за всіма аспектами, є окремі помилкові положення;

· студент одержує оцінку «незадовільно», якщо не може відповісти на зауваження рецензента, пояснити висновки і теоретичні положення теми, не володіє матеріалом роботи. За таких обставин студент повинен продовжити роботу над темою дослідження, осмислити зміст курсової роботи, усунути зауваження, зазначені в рецензії.

Захист і оцінка курсової роботи – це підсумок самостійної роботи студента. За правильної організації своєї роботи студент набуває необхідних навичок для майбутньої діяльності, підвищує свою кваліфікацію.

Використана література

1.Методичні рекомендації з написання курсових і дипломних робіт для студентів інституту української філології, спеціальність – 6.030500, 7.030501 "Українська мова і література (зарубіжна література, історія)"– 20011 р.

2. Методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт з дисципліни “Цивільне право” для студентів ІІ курсу юридичного факультету, очної та заочної форм навчання (спеціальність “Правознавство”)/ І.І. Єфремова - Біла Церква, 2007. - с.11.


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.012 с.)