Тема 19. Правова свідомість і правова культураМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 19. Правова свідомість і правова культураПоняття та основні риси правової свідомості. Структура правової свідомості та її елементи. Функції правосвідомості. Види правової свідомості: теоретична, професійна, побутова. Вплив правосвідомості на законотворчу та правозастосувальну діяльність. Правова свідомість співробітника органів внутрішніх справ.

Деформація правосвідомості (правовий нігілізм, правовий ідеалізм). Витоки та причини правового нігілізму. Напрямки, засоби та форми його подолання в Україні.

Правова культура: її сутність та основні риси. Роль правової культури у формуванні громадянського суспільства та правової держави. Правова культура у законодавчій та правозастосовчий діяльності. Правова культура посадової особи та громадянина. Співвідношення правової та політичної культури. Професійна правова культура співробітника органів внутрішніх справ: особливості та основні вимоги.

Поняття правового виховання та його механізми.

 

Тема 20. Законність, правопорядок і дисципліна

Поняття та соціальна сутність законності. Законність як принцип життя громадянського суспільства. Режим законності у правовій державі. Основні принципи та вимоги законності. Законність та дисципліна.

Поняття гарантій законності. Система гарантій законності. Соціальні та ідеологічні гарантії законності. Юридичні гарантії законності: поняття та їх класифікація. Конституційне забезпечення законності.

Поняття та значення правопорядку в демократичній державі. Суспільний та правовий порядок: загальне та особливе. Співвідношення правопорядку з законністю та демократією.

Основні напрямки із забезпечення законності і правопорядку в Україні. Шляхи та заходи зміцнення законності та правопорядку у діяльності органів внутрішніх справ. Теорія законності та юридична практика.

 

Тема 21. Юридичний процес

Генетичні та логічні витоки теорії юридичного процесу як комплексної системи. Конституційні основи співвідношення традиційних (кримінальний, цивільний, адміністративний) та нетрадиційних (установчий, правотворчий, правозастосовчий, судовий, контрольний тощо) юридичних процесів в правовій системі України.

Процесуальна форма як специфічна юридична конструкція. Процесуальні впровадження та їх склад. Поняття та основні різновиди стадій юридичного процесу. Процесуальний режим, його основні структурні елементи. Принципи юридичного процесу, основні засоби їх реалізації.

Процесуальне право в системі права України. Норми процесуального права, їх особливості та структура. Процесуальні документи; система, структура та функції. Специфічні риси процесуальних документів органів внутрішніх справ. Процесуальні правовідносини: склад та їх співвідношення з матеріальними.

 

Тема 22. Правова система суспільства

Система романо-германського права та її структура. Приватне і публічне право. Особливості норм романо-германського права. Система форм (джерел) права у країнах романо-германської правової сім’ї. Закон в системі джерел континентального права. Роль судової практики у країнах романо-германської правової сім’ї. Правова доктрина. Загальні принципи права. Звичай: його роль та взаємодія з іншими джерелами права. Особливий характер соціалістичного права.

Англосаксонська (англо-американська) сім’я правових систем.

Система форм (джерел) англійського права. Судовий прецедент, його ознаки і співвідношення з іншими формами права. Структура судового прецеденту. Ratio decidendi (підстава для вирішення). Obiter dictum (супутньо сказане). Делеговане законодавство. Правовий звичай. Правова доктрина. Юридична термінологія англійського права. Розвиток і функціонування права США. Роль Верховного Суду США в американській правовій системі. Загальні та особливі риси англійської та американської правових систем. Загальна характеристика інших країн англо-американської правової сім’ї.

Загальна характеристика релігійних правових систем.

Мусульманська правова система. Особливості виникнення та розвитку мусульманського права. Шаріат. Сунітські та шиїтські школи мусульманського права. Особливості норм мусульманського права. Система форм (джерел) мусульманського права. Коран, сунна, иджма, кийяс. Релігійно-правова доктрина. Судове право і закон. Структура мусульманського права. Тенденції розвитку мусульманського права у сучасних правових системах.

Індуське право. Юдейське право. Змішані правові системи. Вплив процесів колонізації на формування національних правових систем.

Процеси глобалізації, їх вплив на розвиток правових систем сучасності. Напрямки і засоби зближення та взаємовпливу правових систем.

Теорія конвергенції. Європейські інтеграційні процеси.

 

Перелік екзаменаційних питань для підготовки до державного іспиту

З теорії держави і права

1. Предмет і метод теорії держави і права, її функції та місце в системі юридичних наук.

2. Первісний лад: структура, організація соціальної влади.

3. Основні теорії виникнення держави. Утворення української держави у ХХ ст. (період розпаду СРСР).

4. Поняття держави, її основні ознаки.

5. Ознаки держави, які відрізняють її від організації соціальної влади первісного ладу.

6. Основні види суспільної влади, її поняття. Державна влада: поняття, ознаки, співвідношення державної влади і держави.

7. Сутність держави.

8. Тип держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до його визначення.

9. Поняття функцій держави, їх види. Види основних функцій сучасної української держави, роль ОВС у їх здійсненні.

10. Правові форми і методи здійснення функцій держави: поняття, види.

11. Поняття і ознаки громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і держави.

12. Політична система суспільства: поняття, структура.

13. Держава у політичній системі суспільства, її взаємодія з політичними партіями та іншими об'єднаннями громадян.

14. Поняття державного суверенітету, його співвідношення з суверенітетом народу і суверенітетом нації. Україна як суверенна держава.

15. Поняття та ознаки демократичної держави. Україна як демократична держава.

16. Форми та інститути демократії. ОВС у механізмі забезпечення демократії в Україні.

17. Референдум в Україні: поняття, види, юридична природа.

18. Поняття та ознаки соціальної держави. Україна як соціальна держава.

19. Поняття та ознаки правової держави. Україна як правова держава. Принцип верховенства права, його значення для ОВС.

20. Форма держави: поняття та структура. Форма державного правління: поняття, загальноісторичні та сучасні види.

21. Республіка як форма державного правління: поняття, види. Особливості республіканського правління в Україні.

22. Форма державного устрою: поняття, види. Державний устрій України за Конституцією України.

23. Поняття та основні види державного (політичного) режиму. Політичний режим в Україні.

24. Механізм держави: поняття, ознаки, структура. Місце ОВС в системі державних органів України.

25. Орган держави: поняття, ознаки, компетенція. Класифікація державних органів. Структура ОВС.

26. Державні органи, передбачені Конституцією України.

27. Поняття управління, його види. Поняття державного управління, його суб’єкти.

28. Місцеве самоврядування в Україні : поняття, суб’єкти.

29. Державна служба: поняття, ознаки, види. Проходження служби в ОВС.

30. Державний контроль: поняття, основні види. Наднаціональний та громадський контроль в Україні.

31. Поняття та основні види державного примусу. Види державного примусу, що застосовуються ОВС.

32. Теорія розподілу влад, її реалізація в сучасних країнах світу.

33. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

34. Система “стримувань та противаг”: поняття, основні цілі, втілення в Україні відповідно до положень її Основного Закону

35. Соціальні норми у первісному ладі. Ознаки, які відрізняють норми права від норм поведінки у первісному ладі.

36. Виникнення права.

37. Поняття об'єктивного і суб'єктивного права, їх співвідношення .

38. Основні теорії права та сучасні підходи до праворозуміння.

39. Функції права: поняття, види. Роль ОВС в реалізації функцій права.

40. Принципи права: поняття, види, співвідношення з нормами права.

41. Співвідношення національного і міжнародного права.

42. Право, політика, економіка: їх взаємозв'язок і взаємовплив.

43. Права людини: поняття, ознаки, види. Теорія трьох поколінь прав людини.

44. Основні конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина: поняття, класифікація, гарантії забезпечення.

45. Правовий статус громадянина : поняття, структура, види. Роль ОВС в забезпеченні прав і свобод людини та громадянина.

46. Законний інтерес як правова категорія: поняття, види, співвідношення з суб’єктивними правами та юридичними обов’язками.

47. Поняття правової системи суспільства. Основні типи правових систем світу, їх загальна характеристика. Місце правової системи України в типології правових систем.

48. Система права: поняття, структура. Поняття галузі та інституту права. Критерії(підстави) розподілу норм права по галузям права.

49. Публічне і приватне право.

50. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи законодавства і системи права.

51. Поняття і форми систематизації законодавства.

52. Соціальні норми: поняття, види.

53. Співвідношення норм права і норм моралі. Значення норм моралі для правотворчості та реалізації права.

54. Право і технічні та корпоративні норми.

55. Право і звичаї та релігійні норми.

56. Норми права: поняття, ознаки.

57. Структура норми права. Види структурних елементів норм права.

58. Види норм права за рівнем правового регулювання та юридичною силою .

59. Види норм права за методом правового регулювання та характером диспозиції.

60. Види норм права за функцією в правовому регулюванні, дією в часі, на коло суб’єктів, сферою територіальної дії.

61. Спеціалізовані норми права, їх види.

62. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

63. Норма права і стаття закону, їх співвідношення.

64. Поняття правотворчості, її функції та основні принципи. Співвідношення понять "правотворчість" і "правоутворення".

65. Стадії та види правотворчості.

66. Оприлюднення актів парламенту, глави держави, уряду в Україні та строки набрання ними чинності.

67. Поняття нормативно-правового акту, його основні ознаки.

68. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту, їх види за юридичною силою. Юридична природа нормативно-правових актів МВС України.

69. Поняття закону, його основні ознаки. Види законів.

70. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, класифікація.

71. Конституція України, її основні ознаки, місце і роль в системі нормативно-правових актів.

72. Дія нормативно-правових актів у часі.

73. Дія нормативно-правових актів у просторі та щодо кола осіб.

74. Поняття “законодавство”. Тлумачення терміна ”законодавство” Конституційним Судом України.

75. Юридична колізія: поняття, види. Колізійні норми права. Способи вирішення юридичних колізій.

76. Підзаконні нормативно-правові акти центральних органів влади: їх класифікація.

77. Укази Президента України, їх види та юридична сила. Інститут контрасигнації.

78. Підзаконні нормативні акти місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

79. Відомчі нормативні акти. Нормотворча діяльність ОВС.

80. Локальні нормативні акти.

81. Тлумачення норм права: поняття, мета, способи.

82. Буквальне, розширювальне, обмежувальне тлумачення норм права.

83. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права: поняття, види. Тлумачення норм права за участю ОВС.

84. Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, види.

85. Форми (джерела) права: поняття та види. Багатозначність терміна “джерело права”.

86. Нормативно-правовий договір як джерело права. Міжнародно-правові договори: поняття, види, місце в системі законодавства України.

87. Судова практика як джерело права. Прецеденти Європейського суду з прав людини, їх значення для правової системи України.

88. Поняття реалізації норм права. Поняття та основні форми безпосередньої реалізації норм права.

89. Застосування норм права: поняття, ознаки. Особливості застосування норм права ОВС.

90. Основні стадії застосування норм права.

91. Акт застосування норм права: поняття, ознаки, види. Правозастосовчі акти ОВС.

92. Співвідношення нормативно-правового акту, акту тлумачення і акту застосування норм права.

93. Прогалини у праві: поняття, засоби їх подолання.

94. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види. Особливості правовідносин за участю ОВС.

95. Взаємозв’язок норми права і правового відношення.

96. Склад (структура) правовідносин.

97. Суб'єктивні права та юридичні обов’язки: поняття, структура.

98. Суб'єкти правовідносин, їх види. Держава як суб'єкт правовідносин.

99. Юридична особа: поняття, ознаки, види.

100. Правосуб’єктність фізичних осіб: поняття, склад.

101. Правосуб’єктність юридичних осіб.

102. Поняття та види об'єктів правовідносин.

103. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.

104. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види.

105. Правопорушення: поняття, ознаки, види.

106. Зловживання правом.

107. Склад правопорушення: поняття, структура.

108. Юридична відповідальність: поняття , ознаки.

109. Види юридичної відповідальності.

110. Підстави юридичної відповідальності.

111. Принципи і функції юридичної відповідальності, роль ОВС у їх забезпеченні..

112. Правосвідомість: поняття, ознаки.

113. Структура правосвідомості, її основні функції та види. Правосвідомість співробітників ОВС.

114. Правова культура: поняття, види, структура.

115. Правовий нігілізм: поняття, причини виникнення та шляхи подолання.

116. Поняття законності та правопорядку, їх співвідношення, гарантії.

117. Принципи законності. Роль ОВС в охороні і підвищенні рівня законності та правопорядку.

118. Поняття, види, способи і типи правового регулювання.

119. Механізм правового регулювання, його елементи і стадії.

120. Юридична техніка: поняття, структура.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Алексеев С. С. Линия права. – М.: Статут, 2006. – 461 с.

2. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М. : Статут, 1999. – 712 с.

3. Аллан Т. Р. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права : пер. з англ. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 с.

4. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / ред. кол. Ю.С. Шемшученко та ін. – Т. 1. Загальна теорія держави і права: філософія та енциклопедія права. – К., Юридична книга, 2002. – 568 с.

5. Балинська О. М., Гарасимів Т. З. Проблеми теорії держави і права навч.-метод, посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 320 с.

6. Брежель Ж.-Л. Общая теория права : пер. с фр. – М. : NOTA BENE, 2000. – 576 с.

7. Государство, общество, личность: проблемы совместимости / под общ. ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. – М.: Юристъ, 2005. – 303 с.

8. Давид P., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пр. с фр. – М.: Междунар. отношения. – 400 с.

9. Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності. – X. Право, 2005. – 224 с.

10. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: пр. з англ. – К.: Основи, 2000. – 519 с.

11. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові, конструкції та наукові, концепції): навч. посіб. / з ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.

12. Загальна теорія держави і права / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М.. — Львів. : Науковий світ, 2003.— 581 с.

13. Загальна теорія держави і права: підручник / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 584 с.

14. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К. : Парламент. вид-во, 1999. – 247 с.

15. Козюбра М. Загальнотеоретична юриспруденція: радянська традиція та європейська перспектива // Українське право. – № 1 (18). – 2005.

16. Колодій А. М. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

17. Конституція України : наук.-практ. коментар / ред. кол.: В. Я. Тацій,
Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий. – X.: Право, 2003. – 808 с.

18. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003.– 430 с.

19. Крестовская Н. Н., Матвеева Л. Г. Теория государства й права: Элементарный курс. – X.: Одиссей, 2007. – 384 с.

20. Леони Б. Свобода и закон : пер. з англ. – М.: ИРИСЗН, 2008. – 308 с.

21. Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія / Л. І. Летнянчин. – X.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 256 с.

22. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 355 с.

23. Ллойд Д. Идея права: Пер. с англ. –М.: Югона, 2000. – 416 с.

24. Луман Нс. Власть : пер. с нем. – М.: Праксис, 2001. – 256 с.

25. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С. И. Максимов. – X.: Право, 2002. – 328 с.

26. Малько А. В. Теория государства й права: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 304с.

27. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учеб.– М.: Проспект, 2006. – 768 с.

28. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. – М.: Проект. 2006. – 756 с.

29. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.:
Ін Юре, 2003. Т.1. – 1232 с.

30. Оборотов Ю. М. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – 280с.

31. Оборотов Ю.М. Теория государства и права. – Одесса, 2004. – 216 с.

32. Петришин А. В. Государственная служба: Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ / А. В. Петришин. – X.: Факт, 1998. – 168 с.

33. Пиcьменицкий А.А., Слинько Д.В., Спаський А.С. Теорія держави і права. Навч. посіб. - Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 244 c.

34. Погребной И. М. Теория права: учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Харьков: «Основа», 2003. – 128 с.

35. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. – X.: Право. – 240 с.

36. Порівняльне правознавство: навч. посіб. / О. О. Погрібний, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк та ін. / за заг. ред. О. Н. Ярмиша – Х.: Вид-во ХНУВС, 2006. – 296 с.

37. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка, О. В. Петришина та ін. – X.: Право, 2007. – 248 с.

38. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / За ред.. М.В. Цвіка, О.В. Петришина – Т. 1. – Х.: «Право», 2008. – 726 с.

39. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб.– Вид. 10-те, доп. – Львів: «Край», 2008. – 224 с.

40. Радбрух Г. Елементарний курс філософії права // Радбрух Г. Філософія права: Пер. з нім. – К.: «Тандем», 2006. – С. 137–247.

41. Розин В. М. Генезис права. М.: NOTA BENE, 2001, 208 с.

42. Рулан Н. Историческое введение в право: Пер. с франц. – М.: NOTA BENЕ, 2005. – 672 с.

43. Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права. Монографія. – X.: Яшма, 2007. – 320 с.

44. Скакун О. Ф. Теорія держави і права – X.: Консум, 2006. – 656 с.

45. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії та практики. Монографія. – К.: Ін-т держави і права їм. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 600 с.

46. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. – Изд. 2-е, доп. и испр. – X.: «Основа», 1997. – 180 с.

47. Теорія держави і права : навч. посіб. / [О.М.Головко, І.М.Погрібний, О.В.Волошенюк та ін.] ; за заг. ред. І.М.Погрібного; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – 274 с.

48. Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. С. Л. Лисенкова, В В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

49. Теорія держави і права. Академічний курс / [Оніщенко Н.М., Заєць А.П., Журавський В.С., та ін.]; за ред. О.В. Зайчука. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

50. Теорія держави і права: навч. посіб. / В. М. Субботін, О. В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2005. – 327 с.

51. Філософія права : пер. з англ. / за ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коулмена – К.: Основи», 2007. – 1256 с.

52. Фуллер Л. Мораль права: пер. с англ.— М.: ИРИСЭН, 2007. — 307 с.

53. Харт X. Л. А. Концепція права : пер. з англ. – К.: Сфера, 1998. – 236 с.

54. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. – X.: Право, 2008. – 160 с.

55. Царьков Й. Й. Развитие правопонимания в европейской традиции права – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006 – 346 с.

56. Цвик М. В. Теория социалистической демократии: Государственно-правовые аспекты / М. В. Цвик. – К.: Вища школа, 1986. – 160 с.

57. Циппеліус Р. Юридична методологія : пер. з нім. – К.: Реферат, 2004. – 176с.

58. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник. – М.: Юрайт-М, 2001. – 432 с.

59. Чиркин В. Е. Законодательная власть / В. Е. Чиркин. – М. : Норма, 2008. – 336 с.

60. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

61. Шульга А. М. Основы теории государства и права : краткое учебное пособие.
– Х.: Прометей-Пресс. – 2006. – 208 с.

62. Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 1: А-Г. 672 с.

63. Юридичні терміни. Тлумачний словник / за ред. В. Г. Гончаренко, 2-е вид., стереотипне – К.: Либідь, 2004. – 320 с.

 

 

Начальник кафедри

державно-правових

дисциплін факультету підготовки фахівців

для підрозділів слідства та дізнання

полковник міліції В.О. Серьогін

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.019 с.)