Загальна характеристика договорів підряду на проведення проектних та пошукових робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика договорів підряду на проведення проектних та пошукових робітA Інформація

 

Договір підряду на проектні та пошукові роботи є різновидом підрядних договорів, і на нього в цілому розповсюджуються норми законодавства, що регулюють підряд, якщо інше не встановлено окремими законодавчими актами.

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт відповідно до ст. 887 ЦК України є договором, за яким підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або ін­шу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а за­мовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

До проектних робіт для будівництва належать роботи зі складан­ня схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки та промисловості, техніко-економічних обґрунтувань про­ектування й будівництва підприємств (споруд), з експериментально­го проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіж­ного досвіду проектування та будівництва, з розробки нових норма­тивних документів і державних стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів, схем генераль­них планів промислових вузлів; зі складання схем і проектів район­ного планування, проектів планування та забудови міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, роботи з проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів.

Проектною документацією визнаються затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-пла­нувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні ви­рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

За договором підряду на проведення проектних та пошукових ро­біт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на про­ектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання про­ектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвер­дження замовником.

Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у за­вданні та інших вихідних даних для проектування та виконання по­шукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замо­вника.

З огляду на специфічний характер робіт за даним видом договору кодексом досить детально визначені обов'язки сторін договору.

Так, відповідно до ст. 889 ЦК України, якщо інше не встановле­но договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, замовник зобов'язаний:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених догово­ром, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;

3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних і пошу­кових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;

4) брати участь разом із підрядником у погодженні готової про­ектно-кошторисної документації з уповноваженими органами дер­жавної влади та органами місцевого самоврядування;

5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проектних та пошукових робіт внас­лідок обставин, що не залежать від підрядника;

6) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явле­ним до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

Підрядник зобов'язаний:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для прове­дення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із за­мовником, а в разі потреби — також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) передати замовникові готову проектно-кошторисну докумен­тацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну доку­ментацію іншим особам;

4) гарантувати замовникові відсутність в інших осіб права пере­шкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації (ст. 890 ЦК України).

 

Характеристика договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт

A Інформація

 

ЦК України зазначеним видам договорів присвячує стат­ті 892-900. Сутність договору на виконання НДР або ДКТР полягає у тому, що підрядник (виконавець) зобов'язується провести за за­вданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та опла­тити її (ст. 892 ЦК України). Як правило, даний договір охоплює весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготов­лення зразків або його окремі етапи.

Сторони договору на виконання НДР і ДКТР називаються, подіб­но до сторін у підрядних договорах, виконавцем і замовником. За­мовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, як громадя­нин України, так і іноземний громадянин, особа без громадянства, а також будь-яка юридична особа незалежно від її постійного місце­знаходження.

Виконавцем НДР і ДКТР можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Фізичні особи або групи осіб виконують переважно невеликі за обсягом науково-дослідні роботи. Щодо юридичних осіб, то це, як правило, підприємства будь-якої форми власності — науково-дослід­ні, проектно-конструкторські, технологічні організації, академічні наукові установи, навчальні заклади або наукові центри тощо.

Предметом договору на виконання НДР є проведення наукового по­шуку, а договору на виконання ДКТР — розробка конструктивного рішення виробу, створення зразка виробу, що втілює це рішення, або нових прийомів, операцій і методів роботи, тобто нової технології.

Важливою умовою будь-якого договору є рівень майбутнього до­слідження чи розробки.

Зміст і виконання договорів на виконання НДР і ДКТР. Зміст договору на виконання НДР і ДКТР складають права й обов'язки виконавця і замовника. Відповідно до ст. 897 ЦК України виконав­ця наділено певними обов'язками, які він має здійснювати у проце­сі виконання НДР або ДКТР:

1) виконання роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики і пере­дача замовникові результатів у строк, встановлений договором;

2) додержання вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуаль­ної власності;

3) утримування від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;

4) вживання заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформу­вання про це замовника;

5) усунення своїми силами та за свій рахунок допущених з йо­го вини недоліків у технічній документації, які можуть спричи­нити відступи від техніко-економічних показників, передбаче­них у технічному завданні замовника або в договорі;

6) негайне інформування замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

ЦК України (ст. 898) визначає також обов'язки замовника НДР або ДКТР, до яких належать:

1) видача виконавцеві технічного завдання та погодження з ним програми (йдеться про техніко-економічні показники) або те­матики робіт;

2) передача виконавцеві необхідної для виконання робіт інфор­мації;

3) прийняття виконаної роботи та її оплата.

Умови договорів НДР і ДКТР мають відповідати законам та підзаконним актам у сфері інтелектуальної власності.

 

.Виконайте

Практичне завдання 1

? Питання для самоперевірки

 

1. Дайте поняття договору підряду.

2. Назвіть види договору підряду.

3. Які істотні умови договору підряду ?

4. Охарактеризуйте права та обов’язки сторін за договором підряду.

5. Яку відповідальність несуть сторони за невиконання або неналежне виконання договору підряду ?

6. Які особливості договору побутового підряду ?

7. Дайте поняття договору будівельного підряду.

8. Назвіть права та обов’язки сторін в договорі будівельного підряду.

9. Яку відповідальність несуть сторони за порушення умов договору будівельного підряду ?

10. Охарактеризуйте договори підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

11. В чому суть договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

12. Розкрийте зміст договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.005 с.)