Поняття та характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття та характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт 

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт віднесений законодавцем до типу договорів на виконання робіт. Відповідно до ч.1 ст. 887 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов’язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх. Згідно з ч.2 ст. 887 ЦК до договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення ЦК України, якщо інше не встановлено законом. Йдеться про застосування положень гл. 61 ЦК України, а в разі відсутності в ній окремих правил – загальні положення договірного права.

За юридичною характеристикою цей є: консенсуальним, двостороннім, відплатним; алеаторним, як і всі інші договори цього типу. Договори підряду на проведення проектних та пошукових робіт підпадають під визначення господарських договорів (ст.179 ГК) і до них застосовуються правила ст.324 ГК.

Предметом цього договору є бути проектні та пошукові роботи. Вони можуть бути об’єктом одного договору або виконуватися різними підрядниками на підставі окремих договорів. Результатом проведення таких робіт повинна бути проектно-кошторисна чи інша документація, яка й передається замовнику. Пошукові роботи полягають у інженерно-геологічних (вибір майданчика будівництва, дослідження властивостей ґрунтів, бурові роботи тощо), гідрометеорологічних, екологічних (оцінка стану забруднення ґрунтів і ґрунтових вод тощо) та інших розвідках і узгодженні їх результатів, підборі матеріалів і визначенні найбільш оптимальних умов майбутнього будівництва. В їх ході збираються необхідні данні для проектування, виявляється місце, яке найбільше підходить до спорудження будівлі, прокладки доріг, трубопроводів, ліній електропередачі тощо та дані для розрахунку фундаментів, визначається можливість використання місцевих будівельних матеріалів, джерел водопостачання, транспортного сполучення, прокладення комунікацій.

Предметом договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт є данні, проектна та інша технічна документація, зокрема: техніко-економічні обґрунтування (техніко-економічні розрахунки), дослідні рекомендації, робочі проекти, робоча документація на будівництво нових, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення діючих підприємств, будівель, споруд, проекти організації будівництва та проекти виконання робіт, що мають бути розроблені в результаті проведення проектних і пошукових робіт. Відповідно до ст.1 ЗУ «Про планування та забудову територій» проектна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

За ст.1 ЗУ «Про архітектурну діяльність» проект – це документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури. Однією із особливостей проекту (за винятком типових) є те, що він є одним у своєму роді.

 

2.Сторони договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт

 

Сторонами договорупідряду на проведення проектних та пошукових робіт є підрядник і замовник.

Підрядником можуть бути особи, що є суб’єктами підприємницької діяльності. Проектні та пошукові роботи з огляд на їх значення у будівництві та інших роботах мають виконувати саме спеціалізовані організації. При цьому відповідно до ст.9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню пошукові та проектні роботи для будівництва (п.30), проектування меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури (п.59), розроблення проектів консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам’яток (п.69).

Замовниками можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава у особі відповідних органів. Наприклад, за п.4.1. Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою договір про розроблення проектно-кошторисної документації на зазначені роботи укладається міським (районним) управлінням (відділом) житлово-комунального господарства або експлуатаційною організацією з проектною організацією згідно із затвердженими списками об’єктів для капітального ремонту.

Підрядник на підставі ч.2 ст.887 та ст.838 ЦК, якщо інше не встановлено договором, може залучати до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов’язків за договором підряду, а перед замовником – за порушення субпідрядником свого обов’язку.

Ціна договору визначається у договорі. Визначення ціни цього договору часто набуває форми кошторису, яка містить перелік витрат підрядника на виконання робіт.

Наказом Держбуду України від 14 грудня 2000 р. №285 затверджені „Правила визначення вартості проектно-пошукових робіт для будівництва, що здійснюються на території України”. У ньому визначаються правила розрахунку вартості проектно-пошукових робіт для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам’яток архітектури і містобудування, що мають обов’язковий характер при визначенні вартості проектно-пошукових робіт із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. Для виконання таких робіт за рахунок інших джерел фінансування, ці норми мають рекомендаційний характер і їх застосування визначається у договорі. За цими Правилами вартість проектно-пошукових робіт – це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих і накладних витрат, понесених проектною організацією при виконанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов’язкових платежів, а також економічно обґрунтованого кошторисного прибутку.

Зазначені Правила передбачають визначення кошторисної вартості цих робіт за двома методами: 1) на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-пошукові роботи із застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів для будівництва об’єктів усіх галузей і підгалузей народного господарства України – менше; 2) застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельно-монтажних робіт для будівництва об’єктів житла і соціальної сфери – більше.

Під час укладення договору на проведення пошукових чи проектних робіт сторони визначають строк (загальний строк договору, строк виконання окремих його етапів тощо), протягом якого мають бути виконані певні роботи, а їх результат переданий замовнику. Проте строк не визначений як істотна умова договору, і у випадках, коли сторони не передбачили його у договорі, мають застосовуватися загальні норми щодо строку виконання роботи, визначені у ч.3 ст.846 ЦК, за якою підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи і звичаїв ділового обороту.

Параграф 4 Глави 61 ЦК не містить норм щодо форми договору, тому вона має відповідати загальним положенням щодо форми правочину, передбаченим у статтях 205-208 ЦК. У переважній більшості цей договір має укладатися у письмовій формі.

Укладення договору на проведення проектних та пошукових робіт відбувається у загальному порядку відповідно до норм статей 640-646 ЦК. Якщо ж ці роботи здійснюються за рахунок державних коштів, то має застосовуватися процедура конкурсу, визначена, наприклад, у ст.6 ЗУ «Про архітектурну діяльність», постанові КМУ від 25 листопада 1999 р. № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівельних конкурсів».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.004 с.)