Сторони, зміст та укладення договору на виконання НДДКРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сторони, зміст та укладення договору на виконання НДДКР 

Сторони за договором на виконання НДДКР мають як загальне так і спеціальне правове становище. До першого відносяться вимоги про право- та дієздатності, а до другого – здатність вести такі роботи, що характерно для наукових організацій, які передбачені законами України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», наявність підтвердженої кваліфікації чи ділової репутації для виконавців фізичних осіб, наявність дозволів на проведення відповідних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності», дотримання встановлених процедур при укладені договору, якщо такі роботи ведуться за замовлення держави чи органів місцевого самоврядування.

За ст. 892 ЦК України сторони за договором на виконання НДДКР називаються замовник та виконавець. Проте, якщо термін замовник є спільним для договорів підрядного типу та договорів на надання послуг, то термін «виконавець» здебільше використовується для договорів другого типу.

Замовниками можуть бути фізичні і юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми, форми власності чи постійного місцезнаходження. Якщо замовником є фізична особа, то до неї пред’являють такі самі вимоги, як і до сторони в будь-якому іншому договорі, тобто, в першу чергу, вона має бути дієздатною. Замовником виконання науково-технічних робіт можуть бути лише ті особи, які можуть оплатити виконані роботи і реалізувати майнові права у підприємницькій діяльності, а не для представлення їх як своїх здобутків при захисті дисертацій.

Виконавцем може бути як фізична, так і юридична особа, здебільше наукові установи: науково-дослідні, проектно-конструкторські та технологічні організації, наукові центри, вищі навчальні заклади, установи державних та громадських академій наук.

Відповідно ст. 628 ЦК зміст договору становлять його умови. Насамперед умовою договору на виконання НДДКР є його предмет. За Положенням про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції від 19.11.1987 р. №435 предметом такого договору можуть бути науково-дослідні, проектні, конструкторські і технологічні роботи, роботи з виготовлення, випробування і поставки дослідних зразків і партій виробів (продукції), інші роботи за профілем діяльності наукової організації.

В доктрині висловлено три підходи до його предмету: 1) ним є робота виконавця, тобто дії щодо виконання отриманого завдання; 2) ним є результат чи результати науково-технічної роботи; 3) сама робота і її кінцевий результат. Крім того, за розділенням цих договорів на підвиди предметом договору на виконання НДР є проведення наукових досліджень, а договору на виконання ДКР – розробка конструктивного рішення виробу, створення зразка виробу, в якому втілено це рішення, або нової технології. Предмет договору на виконання НДДКР є складним: сама робота та її результат. Його складовими частинами є: виконання робіт, їх результат у виді розробки, документації на неї та звіту про проведені роботи і майнове виключне право на використання останнього[251]. Тож предмет договору на виконання НДДКР може бути подвійним (робота; результат) або навіть потрійним (додається передача майнових прав).

Виконані за договорами у сфері науково-технічного прогресу роботи повинні мати творчий інноваційний характер та спрямовані на отримання, засвоєння, систематизацію и переробку нової, оригінальної, доказової інформації для подальшого втілення отриманих знань у технічному, технологічному і організаційному застосуванні. Складовою предмета договору, є рівень майбутнього дослідження або ж розробки, який встановлюється шляхом узгодження сторонами технічного завдання, наукових і економічних вимог замовника та проведенням патентних досліджень. При його узгодженні керуються не лише ДСТУ, ТУ або зразками але й рівнем розвитку науки та техніки.

Предмет договору має бути відображений у документах: 1) технічному завданні, в якому відображається зміст проблеми та вказуються її вихідні дані (параметри); 2) узгодженій програмі робіт, яка визначає варіант розв’язання поставленої проблеми, сутність завдання, процес його вирішення, так і кінцевий результат, який передбачається; 3) акті прийомки робіт; 4) в акті впровадження робіт, якщо він передбачається.

Строки виконання робіт визначаються залежно від обсягу, складності, кількості та кваліфікації безпосередніх виконавців, матеріального та фінансового забезпечення та інших чинників, які можуть впливати на виконання цих робіт. Договором можуть бути передбачені окремі етапи їх виконання із визначенням їх строків виконання. Строк може визначатися початком та закінченням роботи, завершення її етапів. Вони деталізуються в календарному плані із розбивкою на етапи робіт і час їх виконання. По етапам визначається також вартість робіт кожного із них та із співвідношення цих затрат (у відсотках) до загальної вартості виконаних робіт.

В договорі також визначають межі та умови використання результатів виконаних робіт і дотримання конфіденційності. За ст. 895 ЦК України його сторони зобов’язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання НДДКР, ходу його виконання та отриманих результатів, якщо інше не встановлено договором. Обсяг таких відомостей установлюється договором.

Особливістю договорів на виконання НДДКР є ризик випадкової неможливості виконання зобов’язання який несе замовник, тобто він приймає на себе зобов’язання оплатити ті роботи, виконання яких не призвело до очікуваного результату за умови, що така неможливість настала не з вини виконавця, а з від не залежних від обставин. В такому разі оплаті підлягають лише витрати виконавця.

Ціна в такому договорі визначається за домовленості сторін (ст. 632 ЦК України), як і порядок здійснення розрахунків ( авансуванням, поетапно чи у цілому під ключ). Здебільше ціна встановлюється шляхом складання кошторису, який, за загальним правилом, розробляється виконавцем і включає прямі на накладні витрати. Ціна виконання НДР та ДКР може бути приблизною, що застосовується частіше, або твердою.

Крім того використовуються способи для зниження вартості виконуваних робіт і підвищення ефективності використання наданих коштів: зокрема ціни , яка за подібних обставин звичайно сплачується за аналогічні товари, роботи або послуги, або ціни що визначається та сплачується як за проведення аналогічних робіт, надання послуг або виготовлення товарів (ч.4 ст.632 ЦК України); сплата винагороди співрозмірно отриманий від використання результатів виконаної роботи економічний ефект; коригування ціни в залежності від обставин (отримання кращого ефекту від використання результату роботи, ніж очікуваний (розрахунковий); за якісне або дострокове виконання роботи). Відповідно п.2 ст.894 ЦК України винагорода виконавцеві при проведенні НДР або ж виконавцеві при проведенні ДКР, передбачена договором, може бути зменшена замовником залежно від співвідношення фактично одержаних результатів з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від поведінки замовника, а можливість такого зменшення та його межі були обумовлені сторонами.

Розрахунки за договорами здійснюються відповідно до передбачених гл. 74 ЦК форм розрахунків

До звичайних умов цих договорів віднесено порядок і форму здачі і прийняття виконаної роботи, що проводяться за спеціально виробленою і погодженою сторонами процедурою: виконавець повідомляє замовника про виконання робіт (взагалі чи окремого етапу) і подає йому акт здачі-приймання із доданням до нього інших передбачених договором додатків (звіт про виконану роботу, комплект наукової, технічної, конструкторської, технологічної та іншої документації, протокол комісії по прийняттю дослідних зразків нових виробів (нової техніки); замовник приймає виконану роботу, оглядає (оцінює)її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від договору або інших недоліків заявляє про них виконавцю негайно. Для прийняття результатів роботи замовник може сформувати спеціальну комісію або уповноважити на це спеціально виділеного фахівця. Замовник за результатами їх розгляду підписує акт здачі-приймання виконаних робіт або, за наявності вагомих (мотивованих) на те причин, відхиляє його.

Умова про розподіл майнових прав на використання об’єкта права промислової власності відноситься до випадкових умов договору на виконання НДДКР. Принаймні, у ст.896 ЦК України не встановлено хто із сторін за договором і в яких обсягах наділяється майновим правом на використання отриманого результату. Питання щодо отримання права на використання результатів таких робіт, за ЦК України, може бути вирішене як на користь замовника, що з огляду на інвестиційний характер цього договору має вирішальне значення .

Укладення договорів на виконання НДДКР зводиться до погодження умов такого договору, зокрема про:

предмет: рівень майбутнього дослідження або розробки; строки виконання робіт, враховуючи і виконання окремих етапів; порядок розподілу ризиків за договором; конфіденційність інформації, яка передається з виконаними роботами, але на яку не видано охоронний документ (патент або свідоцтво);

ціну договору і порядок здійснення розрахунків (враховуючи особливості поетапної оплати проведених робіт), умови здачі і приймання виконаних робіт;

розподіл майнових прав на використання об’єкта права промислової власності, можливість патентування та оприлюднення отриманих результатів з дотримання вимог щодо комерційної та конфіденційної інформації.

Укладення договору на виконання НДДКР, проходить дві стадії – пропозиція про укладення договору (оферта) і прийняття пропозиції (акцепт). У пропозиції мають бути викладені умови, які визнаються істотними для договору. Але ці умови, з урахуванням творчого характеру роботи і невизначеності її результату, вимагають спільних зусиль сторін для їх розробки і узгодження, що здійснюється до укладення договору.

Здебільше проект договору розробляється виконавцем, який має для того необхідні спеціальні науково-технічні знання. Цей проект (у двох екземплярах) і інші необхідні документи є офертою мають бути направлені контрагенту. Укладений договір на виконання НДДКР повинен містити:

а) найменування сторін за договором і їх основні реквізити (поштові, банківські і т.ін.);

б) найменування роботи (кожного її етапу із зазначенням результатів);

в) найменування вихідного документа, відповідно до якого виконується робота (технічне завдання, технічні, наукові, економічні вимоги і тощо.);

г) строк дії договору та строки виконання роботи в цілому і по етапах;

д) визначену вартість роботи, а у необхідних випадках і вказівки на поетапну вартість робіт;

е) порядок розрахунків за виконану роботу;

є) порядок здачі і приймання роботи по етапах і в цілому;

ж) відповідальність сторін за порушення зобов’язань і інші умови, які виконавець і замовник визнають необхідними при укладенні договору.

Договір на виконання НДР, і договір на виконання ДКР можуть укладатись як з приводу всього циклу робіт (мається на увазі дослідження, розробка і виготовлення зразків), так і окремих етапів або елементів.

Цей договір укладається відповідно ст. 639 ЦК України письмово.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.007 с.)