Правове становище сторін за договором ренти 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове становище сторін за договором рентиЗміст договору ренти впливає на правове становище його сторін.

Права та обов'язки сторін за договором ренти.

Одержувач ренти має право:

1) застави на земельну ділянку або інше нерухоме майно, що пере­дано під виплату ренти (ч. 1 ст. 735 ЦК України);

2) вимагати розірвання безстрокового договору ренти, якщо: платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один рік; платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти; платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, що встановлені договором, а також в інших випадках встановлених договором ренті (ст. 740 ЦК України);

3) у разі розірвання договору ренти одержувач ренти, якщо майно було передано у власність платника ренти безоплатно, має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти (ч. 2 ст. 741 ЦК України);

4) якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, то у разі розірвання договору одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти та вартості переданого майна (ч. 3 ст. 741 ЦК України).

Обов'язки платника ренти:

1) періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі, за передане у власність майно (ч. 1 ст. 731 ЦК України);

2) застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти (ч. 3 ст. 735 ЦК України);

3) сплатити одержувачеві ренти проценти за прострочення виплати ренти (ст. 736 ЦК України);

Платник ренти має право:

1) відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти (ч. 2 ст. 735 ЦК України);

2) відмовитися від договору безстрокової ренти (ч. 1 ст. 739 ЦК України);

3) вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати, у разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти. (ч. 2 ст. 742 ЦК України).

 

Припинення договору ренти

Договір ренти може бути припинений, якщо

1) платник безстрокової ренти відмовиться від договору ренти (ст. 739 ЦК України);

2) одержувач буде вимагати розірвання безстрокової ренти на підставі положень ст. 740 ЦК України

3) у разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти платник ренти буде цього вимагати (ч. 2 ст. 742 ЦК України)

Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною. Водночас за домовленістю сторін можуть бути встановлені умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти (ст. 739 ЦК України)

Договір ренти припиняється після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними.

Правові наслідки розірвання договору ренти, залежать від того як передано майно за плату чи безоплатно. У першому випадку одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти та вартості переданого майна (ч. 3 ст. 741 ЦК України), у другому - одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти (ч. 2 ст. 741 ЦК України).

Слід звернути увагу на те що, оскільки за договором ренти майно передається платнику ренти у власність, тому при розірванні цього договору, за умови повного розрахунку між сторонами, одержувачу ренти воно не повертається.

 

Види договору ренти

 

Деякі автори виділяють наступні види рент.[218]

Земельна рента, пов'язана з аграрними відносинами. Вона виступає як частина додаткового продукту, що створюється виробниками, які господарюють на землі. Земельна рента – це певна сума, котру землевласник отримує від орендаря-підприємця, що взяв земельну ділянку в тимчасове користування за орендну плату. Виступає в двох основних формах – абсолютна і диференціальна, що обумовлене існуванням двох видів монополій на землю: монополії приватної власності на землю і монополії на землю як об'єкту господарювання.

Монопольна рента – особлива форма земельної ренти, яка з'являється при монопольних цінах на виключно рідкісні, які не відтворюють в інших місцях землеробські продукти і корисні копалини.

Економічна рента визначається як будь-який дохід, віднесений до виробничих витрат, який перевершує його альтернативну вартість.

Будівельна рента, яка необхідно підвищує не тільки зростання населення і зростаючу разом з ним потребу в житлі, але і зростання основного капіталу, який або приєднується до землі, або розміщений на ній, як всі промислові будови, залізниці, товарні склади, доки тощо. Змішувати плату за найм, оскільки вона представляє відсоток і амортизацію капіталу, вкладеного в будинок, з рентою за землю неможливо, особливо в тих випадках, коли наприклад, у Великобританії, землевласник і будівельний спекулянт суть абсолютно різні особи.

Земельну ренту в лісокористуванні правомірно назвати лісовою рентою. Вона належить власникові лісового фонду, будь-які платежі за лісокористування є рентний податок. Земельна рента в лісокористуванні специфічна. Лісові землі як об'єкт лісокористування в економічному сенсі цінні не саме по собі, а комерційними ресурсами – деревиною на кореню, продуктами побічного користування, рекреацією.

 

Контрольні питання:

1. Становлення договору ренти.

2. Правова природа договору ренти та його місце у системі договірного права.

3. Поняття договору ренти.

4. Сторони договору ренти.

5. Характеристика договору ренти.

6. Зміст договору ренти.

7. Підстави та наслідки припинення договору ренти.

 

Глава 16. Договір довічного утримання (догляду)

 

1. Поняття та характеристика договору довічного утримання (догляду).

2. Форма договору довічного утримання (догляду).

3. Сторони договору довічного утримання (догляду).

4. Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання (догляду).

5. Виконання договору довічного утримання (догляду).

6. Припинення договору довічного утримання (догляду).

 

Нормативні акти. Глава 58 ЦК України. СК України, закони України: Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень від 1 липня 2004р., Про нотаріат, Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів, затв. Постановою КМУ №671 від 26 травня 2004 р.

Література: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. –М.: «Статут», 2000. – С.642-653,.Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.: за ред. О.В.Дзери. –К.: Юрінком. Інтер, 2009. – 1200 с., Зобов’язальне право України: Підручник / За ред.. Є.О.Харитонової, Н.Ю.Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 848 с., Федосеев П.С. Договор пожизненного содержания с иждивением по гражданскому праву России: дис.на стиск. науч. степени канд. юрид. наук: Волгоград, 2004. - 183 с., Черновицкий Л. При заключении договора пожизненного содержания закон – на стороне пожилых людей. // Имею право. - 2004. - №4. –С.15,

Ключові слова: рента, договір довічного утримання (догляду), відчужувач майна. набувач майна, вигодонабувач, нотаріальне посвідчення, державна реєстрація, момент виникнення права, нерухомість,

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 316; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.01 с.)