Договір про передання виключного майнового права на об’єкт права інтелектуальної власності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Договір про передання виключного майнового права на об’єкт права інтелектуальної власностіЗа договором про передання виключного майнового права на об’єкт права інтелектуальної власності (надалі – відступлення права) одна сторона, якій належать виключні майнові права на об’єкт інтелектуальної власності, передає іншій стороні частково чи в повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ч. 1 ст. 1113 ЦК). Суть договору полягає в тому, що правоволоділець об’єкта права інтелектуальної власності відмовляється від подальшого його використання і передає виключні майнові права на об’єкт інтелектуальної власності набувачу. Тобто відбувається зміна володільців виключних майнових прав на результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Договір про відступлення виключних майнових прав інтелектуальної власності визначає взаємні права та обов’язки сторін і є двостороннім, консенсуальним та зазвичай відоплатним. Проте відступлення виключних прав може здійснюватися як на відплатній, так і на безвідплатній основі. Відповідно ст. 1113 ЦК, відступлення виключних майнових прав може бути здійснено у повному обсязі або частково. Це положення має диспозитивний характер, тобто дозволяє встановити умови сторонам, відповідно до яких відбувається відступлення виключних майнових прав. Але сторони повинні брати до уваги специфіку кожного об’єкта права інтелектуальної власності та положення спеціального законодавства з питань інтелектуальної власності, що регулює особливості відступлення прав на окремі об’єкти права інтелектуальної власності.

Часткова передача виключних майнових прав, наприклад, можлива щодо торговельних марок, що прямо передбачено в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Так, його ст. 16 передбачає можливість відступлення торговельної марки стосовно всіх чи частини товарів, для яких вона зареєстрована. При повному відступленні правоволодільцем майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт його набувач отримує весь комплекс виключних майнових прав інтелектуальної власності – право використовувати об’єкт у будь-якій формі та будь-яким способом, а також виключне право дозволяти використання і право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта, в тому числі забороняти використання цього об’єкта іншим особам.

Істотною умовою договору про передання виключних майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності є – предмет договору і ціна.

Предметом договору про відступлення прав є передача правоволодільцем частково або в повному обсязі належних йому виключних майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що при наявності державної реєстрації тягне за собою зміну правоволодільця реєстрації і внесення відповідного запису до реєстру.

Розмір винагороди, яка, як правило, не виплачується у вигляді паушальних платежів або роялті, хоча сторони можуть передбачити і такий варіант розрахунків.

Сторонами договору є суб'єкт права інтелектуальної власності (фізична або юридична особа), якому належать дійсні виключні майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності, і особа (фізична або юридична), яка бажає набути таких прав. Стороною договору, що передає виключні майнові права інтелектуальної власності, може бути автор (творець, винахідник, селекціонер) результату інтелектуальної, творчої діяльності або його правонаступник – це особа, яка набула виключних майнових прав інтелектуальної власності за договором або за законом.

Договір про відступлення укладається в письмовій формі з урахуванням вимог законодавства та за бажанням сторін може підлягати державній реєстрації, у цьому разі він вважається дійсним з моменту публікації відповідних відомостей в офіційному бюлетені Держдепартаменту з одночасним внесенням їх до Державного Реєстру. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Порядок подання, розгляду, публікації та внесення до відповідного Державного реєстру відомостей про передачу майнових прав інтелектуальної власності на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності регламентується відповідними підзаконними актами. Зокрема, це «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми», затверджена наказом МОН від 03.08.2001 р. № 577; «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка», затверджена наказом МОН від 03.08.2001 р. № 574. Треба зазначити, що державна реєстрація є правом, а не обов’язком сторін, тому вона може здійснюватися на вимогу однієї із сторін.

Укладення договору про відступлення виключних майнових прав не впливає на ліцензійні угоди, що були укладені раніше (ч. 2 ст. 1113 ЦК), тобто відступлення права на об’єкт права інтелектуальної власності не дає правонаступнику підстав забороняти використання об’єкта права інтелектуальної власності ліцензіату. Зміна сторони не є підставою для розірвання ліцензійного договору, який продовжує діяти на раніше передбачених умовах протягом визначеного в договорі строку. Внесення в договір змін можливе за взаємною згодою сторін. Це правило забезпечується самим договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки до правонаступника переходять виключні майнові права інтелектуальної власності попереднього суб’єкта права інтелектуальної власності в обсязі і на умовах, що існували на момент передання цих прав.

 

Договір інжиніринга

 

Інжиніринг закріплено ст. 14.1.85. ПК України як надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами);

Особливість цього договору полягає у комплексності його предмету: складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних. Тут є створення об’єкта права інтелектуальної при виконанні певної творчої роботи, а також послуги.

Внаслідок складності предмету інші елементи його змісту формуються послідовно у залежності від отриманих попередніх результатів.

Відповідно за договором інжинірингу виконавець зобов’язується виконати роботи із складення технічних завдань, проектних пропозицій, провести наукові дослідження і техніко-економічні обстеження, виконати інженерно-розвідувальні роботи з будівництва об'єктів, розробити технічну документацію, проектування та конструкторське опрацювання об'єктів техніки і технології, надати консультації та авторський нагляд під час монтажу та пусконалагоджувальних роботах, а також інші консультації, пов'язаних із такими роботами, а замовник – прийняти виконані роботи та сплатити обумовлену плату.

Цей договір є строковим, двостороннім, оплатним, консенсуальним і звичайно господарським.

Сторонами є замовник і виконавець.

 

Контрольні питання:

1. Правові форми розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності

3. Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності

4. Загальна характеристика ліцензійного договору.

5. Сторони ліцензійного договору

6. Ліцензійний договір: поняття, зміст і загальна характеристика.

7. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності:

8. Загальна характеристика договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності .

9. Договір про передання виключного майнового права на об’єкт права інтелектуальної власності:

10. Загальна характеристика договору про передання виключного майнового права на об’єкт права інтелектуальної власності .

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 251; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.007 с.)