Тема 27. Інші об’єкти інтелектуальної власності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 27. Інші об’єкти інтелектуальної власності.1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

2. Компонування інтегральної мікросхеми.

3. Раціоналізаторська пропозиція.

4. Селекційні досягнення.

5. Комерційна таємниця.

6. Право інтелектуальної власності на ноу-хау.

Нормативні акти :

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 року // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

9. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05 листопада 1997 року // http://zakon.rada.gov.ua

 

Література.

 1. Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. – К., 2003. – № 4. – С. 29-35.

2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

3. Бегова Т. Суб’єкти права інтелектуальної власності на ноу-хау. // Право України. – 2005. – № 11.

4. Безух О.В. Співвідношення законодавства щодо захисту від недобросовісної конкуренції із законодавством, яке регулює використання інших об’єктів інтелектуальної власності. // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 1.

 1. Гаврина С. Ноу-хау: объект охраны // Юридическая практика, 2003. – № 44 (306).
 2. Гончар И. Режим коммерческой тайны // Юридическая практика, 2005. – № 40 (406).
 3. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність, 2002. - № 9. - С.3-9.
 4. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність, 2002. - № 7-8. - С.10-18.

9. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

10. Денисова Р. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал. – 2003. - № 3. – С. 32 – 33.

11. Диба І. Комерційна таємниця //Юридичний вісник України, 2005. – № 35.

12. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

13. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.

14. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 1. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 3-7.
 2. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.
 3. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

18. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

19. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

20. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2008. – 232 с.

21. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 1. Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-практ. посіб. Для вищих навч. зал. – К.: олан, 2001. – 208 с.
 2. Ніколаєв В., Остапович Г., Костицька І., Ніколаєва А. Правове регулювання інформаційної безпеки у сфері підприємницької діяльності. – К., 2002, 20с.
 3. Ніколаєва Т. Конфіденційна інформація // Юридичний вісник України, 2004, № 37.
 4. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. - 2004. - № 11. – с. 131-135.
 5. Носік Ю.В. Договір про нерозголошення інформації // Право України. – 2010. – № 3. – С. 153-160.
 6. Носік Ю.В. Закінчення строку правової охорони комерційної таємниці // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 6. - С. 108 - 116.
 7. Носік Ю.В. Збереження комерційної таємниці в господарському судочинстві //Вісник господарського судочинства.– 2003.- № 3. – с. 214 - 223.
 8. Носік Ю.В. Зобов’язально-правові гарантії прав на комерційну таємницю в Україні // Збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів / Упоряди. Денисюк В. В., Степановський О. Є., Чанишева А. Р., Матійко М. В. // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2006. – С. 44-46.
 9. Носік Ю.В. Новітнє законодавство України про комерційну таємницю. ЦК і ГК України // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч”. – Київ: В-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – С. 311-314 (436 с.)
 10. Носік Ю.В. Обмеження гласності заради збереження комерційної таємниці // Правовий тиждень. - №, 20 (41), 15 травня 2007 р.
 11. Носік Ю.В. Обмеження принципу гласності господарського судочинства в цілях збереження комерційної таємниці // Вісник Центру комерційного права, - 2007. - № 25. - C. 8.
 12. Носік Ю.В. Обмеження фактичної і юридичної монополії на використання комерційної таємниці // Проблеми права інтелектуальної власності: Тези доповідей круглого столу / За ред. О. І. Харитонової. - Одеса: Фенікс, 2008. - 76 с. (С. 32-35)
 13. Носік Ю.В. Підстави виникнення, зміни та припинення прав на комерційну таємницю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 1 (51). – С. 86-94.

35. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006.

36. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні. Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 236 с.

37. Носік Ю.В. Право на використання комерційної таємниці та право на перешкоджання її неправомірному розголошенню, збиранню або використанню // Збірник матеріалів Цивілістичних читань з проблем права інтелектуальної власності, присвячених пам’яті професора О. А. Підопригори (18 квітня 2007 року). – Київ: Вид-во АПрНУ, 2007. – С. 172 – 178.

38. Носік Ю.В. Правові проблеми захисту прав на комерційну таємницю в боротьбі з недобросовісною конкуренцією в Україні // Теорія і практика Інтелектуальної власності. - 2009. - № 5 (49). - С. 30 - 38.

39. Носік Ю.В. Співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау в праві України // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез нак. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (17-18 березня 2006 р.). – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 140-141. (466 с.)

40. Носік Ю.В. Стан і проблеми правового забезпечення розвитку інтернету в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – Вип. 49-51. – С. 34-35.

41. Носік Ю.В. Суб’єкти права на комерційну таємницю в Україні // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Четверті осінні юридичні читання” (21-22 жовтня 2005 року): У 3-х частинах: Частина друга: “Приватно-правові науки”. – Хмельницький: Видавництво хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 216-219.

42. Носік Ю.В. Традиції та новели законодавчого режиму комерційної таємниці господарських товариств в Україні // Вісник господарського судочинства, 2009. – № 1. - С. 92-98.

43. Носік Ю.В. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні // Право України. – 2006. - № 3. – С. 36-39.

44. Орлюк О.П., Святоцький О.Д. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник. . – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

 1. Підопригора О. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 7. - С. 3-7.

46. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред. О.А. Підопригори. – 2-ге вид. перероб і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

47. Право інтелектуальної власності: Конспект лекцій / За ред. В.І. Борисової. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

 1. Редько В.; Пічкур О. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України! Міф чи реальність? // Інтелектуальна власність, 2001. - № 8. - С.15.
 2. Сляднєва Г.О. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.: 12:00.04 / Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 16 с.

50. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В.I. Борисової, I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.

51. Чобот О.А. «Ноу-Хау» та договір на його передачу: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1994.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

3.1. НОРМАТИВНІ АКТИ:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. (з відповідними змінами і доповненнями).

2. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 року //Права Людини. Міжнародно-правові документи. -К. -1995.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (з відповідними змінами і доповненнями).

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. (з відповідними змінами і доповненнями).

5. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV. (з відповідними змінами і доповненнями).

6. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III. (з відповідними змінами і доповненнями).

7. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 № 2947-III. (з відповідними змінами і доповненнями).

8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. (з відповідними змінами і доповненнями).

9. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р.(з відповідними змінами і доповненнями).

10. Закон України від 07.12.2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // «УК» від 20.09.2001р. - №8 (з відповідними змінами і доповненнями).

11. Закон України від 23.04.91 "Про свободу совісті та релігійні організації"// ВВР. -1991. -№25. - Ст.283.

12. Закон України від 12.09.91. "Про правонаступництво України" //ВВР. -1991. -№46. -Ст.617.

13. Закон України від 19.09.91."Про господарські товариства" (із наступними змінами і доповненнями) //ВВР. -1991. -№49. -Ст. 682.

14. Закон України від 10.12.91. "Про товарну біржу" // ВВР. -1992. -№10. -Ст.139.

15. Закон України від 04.03.92."Про приватизацію майна державних підприємств" // ВВР. -1997. -№17. - Ст.122.

16. Закон України від 06.03.92. "Про приватизацію невеликих державних підприємств"(малу приватизацію) //ВВР. -1992. -№24. -Ст.350.

17. Закон України від 16.06.92. "Про об'єднання громадян" // ВВР. -1992. -№34. -Ст. 504.

18. Закон України від 19.06.92. "Про приватизацію державного житлового фонду" (з наступними змінами і доповненнями) // ВВР. -1992. -№36. -Ст.524.

19. Закон України від 02.10.92. "Про інформацію" // ВВР. - 1992. -№48. -Ст. 650.

20. Закон України від 16.11.92. "Про друковані засоби масової інформації в Україні" //ВВР. -1993. -№1. -Ст.1.

21. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 // ВВР. -1993. -№4.

22. Закон України від 21.04.93. "Про охорону прав на сорти рослин" //ВВР. -1993. -№21. -Ст. 218.

23. Закон України від 25.06.93. "Про науково-технічну інформацію" //ВВР. -1993. -№33. -Ст.345.

24. Закон України від 02.09.93. "Про нотаріат" (із наступними змінами і доповненнями) //ВВР. -1993. - №39. -Ст. 383.

25. Закон України від 15.12.93. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" //ВВР. -1994. -№7- Ст.32.

26. Закон України від 15.12.93. "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" //ВВР. -1994. -№7. - Ст.36.

27. Закон України від 21.01.94. "Про державну таємницю" //ВВР. -1994. -№16. -Ст. 93.

28. Закон України від 24.02.94. "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (із наступними змінами і доповненнями) // ВВР. -1994. -№27. -Ст.218.

29. Закон України від 01.12.94. "Про порядок відшкодування шкоди заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" // ВВР. -1995. -№1. -Ст. 1.

30. Закон України від 23.06.95. "Про донорство крові та її компонентів" (із наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. -1995 р. -№23. -Ст. 183.

31. Закон України "Про страхування" вiд 10.01.2002.

32. Закон України від 04.04.96. "Про лікарські засоби" (із наступними змінами і доповненнями) //Голос України. -1996, 7 травня.

33. Закон України від 16.10.96. "Про Конституційний Суд України" // ВВР. -1996. -№49. -Ст.272.

34. Закон України від 22.11.96. "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" //ВВР. -1997. -№5. -Ст.28.

35. Закон України від 03.03.98. "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" //ВВР. -1998. -№34. -Ст. 228.

36. Закон України від 16.06.1999р. №752-XIV "Про охорону прав на зазначення походження товарів"// ВВР,-2000р.,-№32-Ст.267

37. Закон України від 16.07.1999р. №997-XIV "Про концесії"// "ГУ"-7.09.1999,-№164.

38. Закон України від 14.09.1999р. №1039-XIV "Про угоди про розподіл продукції".

39. Закон України від 22.02.2000р. №1490-111 "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"// "ГУ"-11.04.2000р.,-№64

40. Закон України від 1.06.2000р. №1771-111 "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"// "ГУ'.-11.07.2000р.,-№121

41. Закон України від 8.06.2000р. №1809-111 "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"// "ГУ-25.07.2000р.-№131-132

42. Закон України від 5.04.2001р. №2374-111 "Про обіг векселів в Україні"

43. Закон України від 5.04.2001р. №23444-111 "Про автомобільний транспорт"

44. Закон України від 26.04.2001p.«Про охорону дитинства» // ВВР, 2001, № 30,ст.142

45. Закон України від 1.07.2001р. №2627-111 "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права"// "УК"-5.09.2001р., №159

46. Закон України від 4.10.2001р. №2745-111 "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"

47. Закон України від 15.11.2001р. №2789-111 "Про попередження насильства в сім'ї"

48. Закон України від 29.11.2001р. №2864-111 "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна"

49. Статут залізниць України, затверджений постановою КМУ від 6.04.1998р. №457

50. Постанова Верховної Ради України від 25.06.93. "Про норматив обігу платіжних документів" // Відомості Верховної Ради України. -1993. -№30. -Ст.334.

51. Постанова Верховної Ради України від 17.06.92."Про право власності на окремі види майна" (із наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№35. -Ст.517.

52. Постанова Верховної Ради України від 24.12.93. "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" // Відомості Верховної Ради України. -1994. -№14. -Ст.83.

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.93. "Про Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" // ЗП України. -1993. -№12. -Ст.269.

54. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93."Про державне мито" (з наступними змінами і доповненнями)//ВВР. -1993. -№13. -Ст. ПЗ.

55. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджено Постановою КМУ від 22 грудня 1997 року // Офіційний вісник України. -1998. -№2.

56. Положення про єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затверджено Наказом Міністерства юстиції від 27 травня 1997 року // Офіційний вісник України. - 1997. -№22.

57. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року (з наступними змінами і доповненнями) // ЗП України. -1994. -№11.

58. Положення про свідоцтво на раціоналізаторську продукцію, затверджено Наказом Держпатенту України від 22 серпня 1995 року // Інновація. -1995. -№14-15.

59. Положення про порядок надання Фондом державного майна України дозволу на заставу державного майна, затверджено Наказом ФДМУ від 4 червня 1996 року //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. -1996. -№8. -С. 55-59.

 

3.2. СУДОВА ПРАКТИКА

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95. "Про судову практику в правах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах (1995-1998). К.: Юр інком Інтер. -1998.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.04.78. "Про судову практику в справах про визнання угод недійсними" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1995. -№1.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.91. "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок" //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1995. -№1.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.72. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним" // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К.: Юр інком. -1995.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19.09.75. "Про практику застосування судами України статті 105 ЦК України" //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1995. -№1.

6. Постановка Пленуму Верховного Суду України від 22.12.95. "Про судову практику у правах за позовом про захист права приватної власності" //Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах (1995-1998). К.: Юр і нком. -1998.

7. Постановка Пленуму Верховного Суду України від 28.09.90. "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1995. -№1.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.06.83. "Про практику розгляду судами УРСР справ про спадкування" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1995. -№1.

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.06.67. "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1995. -№1.

10. Практика судів України в цивільних справах //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1995. -№2.

11. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 16.04.93. "Про деякі питання практики застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів" // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. -1994. -№1. -С. 140-143.

12. Роз'яснення Президії ВАСУ від 29.04.94. "Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань" // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. -1994. -№1. -С. 162-170.

13. Роз'яснення Президії ВАСУ від 06.10.94. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів" // Збірник рішень арбітражної практики ВАСУ. -1995. -№1. -С. 141-147.

14. Роз'яснення Президії ВАСУ від 30.03.95. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки" // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. -1995. - №2. -С. 68-72.

15. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12.09.96. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1998. -№3.

16. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 16.04.93. "Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів" із змінами і доповненнями // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1998. -№3.

17. Лист ВАСУ від 27.04.95. "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів" // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. -1996. - №1.-С. 165.

18. Лист ВАСУ від 07.03.96. "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів" // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. -1996. - №2.-СІ07-108.

19. Лист ВАСУ від 10.06.96. "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів" // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. -1996. - №3. -С. 146-148.

 

3.3. ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

1. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком інтер, 1999. - С. 167-171.

2. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. — К.: Істина, 2004. — 976 с
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юр інком Інтер, 2005. – Т.1. – 832 с.
 3. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.
 4. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. – К.: Істина, 2003 – 776 с.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – 696 с.
 6. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 480 ст.
 7. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.
 8. Ярема А. Г. та ін. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4-х томах. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 1. – К.: А.С.К, 2004. – 928 ст.

 

3.4. СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

1. Азимов Ч.Н. Залоговое право. Харьков, 1993.

2. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. Харьков, 1994.

3. Алмаші М. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки: деякі питання //. Право України - 2000р. №12, ст.66.

4. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. Калинин, 1978.

5. Ансон В. Договорное право. М., 1984.

6. Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю подружжя/Право України, 2001.-№9

7. Артеменко С. До питання про правовий статус правління акціонерного товариства // Право України, 2001.-№9

8. Барабаш З, Сиротенко С. Щодо протиправності дій при заподіянні моральної шкоди // Право України - 2000р. №9, ст.43.

9. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів//Право України, 2001.-№2

10. Барщевский М.Ю., Гурова Е. Завещательный отказ. Сов. Юстиция, 1970, №8.

11. Бачун О., Черкашин В. Захист права інтелектуальної власності в Україні // Право України, 1997, №7.

12. Безклубний І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики/Я Право України, 2001.-№9

13. Бершадський О. Поняття системи міжнародної охорони авторських прав//Право України, 2001.-№11

14. Бершадський О. Поняття та ознаки твору в авторському праві.\\. Право України - 2000р. 4, стр. 81.

15. Бірюков В. Деякі колізії в законодавстві України про цінні папери \\. Право України - 2000р. №5, ст.89.

16. Бічук Л. Управління майном неповнолітнього : деякі пропозиції^. Право України - 2000р. №9, стр. 101.

17. Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) А\.Право України - 2000р. №1, с.12.

18. Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица. // Государство и право, 1997, №10.

19. Боднаренко І. Засоби державного регулювання господарської діяльності за участю казенних підприємств/ Право України, 2001.-№1

20. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми // Право України - 2000р. №6, стр.53.

21. Бородін М., Гнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди. // Право України, 1997, №5.

22. Борщевский М.Ю. Если открылось наследство... М., Юрод. лит, 1989.

23. Борщевский М.Ю. Наследственное право: учебное пособие.2-е изд. испр. и доп. М.: Белые Альвы, 1996.

24. Босин ЕВ., Гоннело Б.М., Крашенников П.В. Залоговое правоотношение. М., 1993, С. 190.

25. Боярчук О. Проблемні питання охорони прав організацій телерадіомовних/ Право України, 2001.- №11

26. Братусь СМ. Юридическая ответственность и законность (теоретические аспекты). М., 1976.

27. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.

28. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. Издаться МЮ СССР: Учёные труды. Вып. XII. М., 1947.

29. Братусь С.Н.Субъекты гражданского права. М., 1984.

30. Василинчук В. Правове регулювання банківського кредитування суб'єктів підприємницької діяльності/Право України, 2001.-№7

31. Васильєв І., Мамутов В. Про Цивільний кодекс України // Голос України. -1996, 19 листопада.

32. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва у цивільному праві // Право України, 2001.-№11

33. Васильченко В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів : актуальні питання // Право України - 2000р. №7, стр.80.

34. Васильченко В. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця // Право України, 2001.-№5

35. Вебере Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976 ( гл. 2,3).

36. Витрянский В. Общее положение о договорах // Хозяйство и право, 1995, №12.

37. Вишневский А.А. Залоговое право. М., 1995, С.214.

38. Вінник О. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. //Вісник Вищого арбітражного суду України, 1998, №2.

39. Вінник О., Сніжко Р. Конфлікт інтересів в акціонерному товаристві: проблеми правового врегулювання.\\. Право України - 2000р. №5, стр.59.

40. Власник і право власності. Під ред. Шевченко Я. К., 1994.

41. Власова А.Г. Сделки. Представительство. Исковая давность.: Заочный институт советской торговли, 1970.

42. Вовк Є., Коваленко О. Щодо визначення технічної можливості поділу жилого будинку: окремі пропозиції. // Право України - 2000р. №2, стр. 72.

43. Воловик О. Вдосконалення правового регулювання правонаступництва внаслідок реорганізації юридичних осіб // Право України - 2000р. №, стр.58.

44. В'ялий О. "Щодо захисту прав акціонерів"/4. Право України - 2000р. №2, ст.86.

45. Гавзе ФИ. Обязательственное право (общие положения). Минск, 1968.

46. Гаврилов П., Илларионова П. Недействительность сделок, заключены под влиянием заблуждения или обмана // Советская юстиция, 1978, №19.

47. Гаврилов Э. Об исковой давности. //Российская юстиция, 1998, №2.

48. Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми/Право України, 2001 .-№1

49. Галянтич М., Коваленко Г. Реприватизація житла: правові колізії // Право України -2000р. №7, стр. 77.

50. Галянтич М., Коваленко Г. Щодо строків приватизації житла \\. Право України - 2000р.№3, стр.74.

51. Гапеев В., Дулимов Е. Рассмотрение дел о наследовании в порядке особого производства. //Сов. Юстиция, 1976, №5.

52. Гражданское и торговое право капиталистических государств. М.: "Международные отношения", 1993.

53. Грибанов В.П. Строки в гражданском праве. М., 1967.

54. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961.

55. Грущинський /Роль договору у формуванні підприємницьких відносин.\\. Право України - 2000р. №2, ст.36.

56. Грущинський І. Правове регулювання відносин у підприємництві // Право України, 1998, №2.

57. Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. К., 1996.

58. Демченко Т. Охорона товарних знаків на лікарські препарати: цивільно-правові поняття // Право України, 2001.-№4

59. Джунь В. Соціальна детермінація формування і застосування законодавства про банкрутство/Право України, 2001.-№12

60. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. К., 1996.

61. Дністрянський С. Погляд на теорії права та держави. Львів, 1925.

62. Дністрянський С. Цивільне право. Т.1. Відень, 1919.

63. Договор в народном хозяйстве: (вопросы общей теории) //Сулейменов М.К., Покровский Б.В., Жакенов В. А. и др. Алма-Ата, 1987.

64. Дроб'язко Р. Щодо відповідності законодавства України положенням ст. 18 Бернської Конвенції //. Право України - 2000р. №9, ст.84.

65. Духневич А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільської кооперації у формі кредитних спілок//Право України, 2001.-№9

66. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Л., 1988.

67. Ейдинова Е.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. М., 1980.

68. Євко В. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект/Право України, 2001.-№8

69. Жилинский С.Э. Правова основа предпринимательской деятельности (предпринимательское право). Курс лекций. М., Изд. група "Норма-Зинзифра-М", 1998.

70. Жилінкова І. Шлюбний контракт : чинне законодавство та перспективи його розвитку // Право України - 2000р. №6, стр. 108.

71. Завальная Ж. Авторський договір та його види : окремі питання.\\. Право України - 2000р. №8, стр. 117.

72. Загальна теорія цивільного права. За ред. Підопригори О., Бобрової А. Київ: Вища школа, 1992.

73. Загнітко О., Хахулін В. Удосконалення правового статусу кооперативів: окремі проблеми/Право України, 2ОО1.-№9

74. Замайский И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии. М., 1982.

75. Заржинський О., Левченко А. Застування спосіб забезпечення зобов'язань. //Право України, 1996, №7.

76. Зобов'язальне право. Під ред. О.В.Дзери.: К. Юр інком, 1998.

77. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975, С 671.

78. Иоффе ОС. Ответственность по советскому гражданскому праву. М., 1955.

79. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Л., 1975.

80. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період:поняття, особливості, юридична природа //. Право України - 2000р. №8, стр.60.

81. Кабалкин А. Понятие и условия договора // Российская юстиция, 1996, №6.

82. Кабалкин А. Толкование и классификация договоров // Российская юстиция, 1996. №7.

83. Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору/Право України, 2001.-№1

84. Карабань В. Спонукання до укладення цивільно-правового договору: правозащитный та правотворчий аспекти // Право України - 2000р. №10, стр.24.

85. Каракаш I. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України, 2001.-№3

86. Карманов Є. Банківська таємниця як об'єкт цивільного-правового регулювання//Право України, 2001. -№12

87. Карманов Є. Правові аспекти регулювання валютних операцій у майбутньому Цивільному кодексі України // Право України - 2000р.№6, ст.69.

88. Карманов Є. Про цивілістичний підхід до вирішення проблем правового регулювання валютних відносин Право України - 2000р.№3, ст.81.

89. Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового реформування // Право України, 2001.-№3

90. Кашинцева О. Особливості змісту права власності на знак для товарів і послуг.//. Право України - 2000р. №6, стр76.

91. Кидалова .Особливості правового регулювання розірвання шлюбу між подружжям, яке має неповнолітніх дітей.//. Право України - 2000р. №2, ст.55.

92. Кириллова М.Я. Исковая давность. М., 1966.

93. Козлова Н.В. Правова природа учредительного договора о создании юридических лиц // Государство и право, 1993, №10.

94. Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України, 2001.-№4

95. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми//Право України, 2001.-№10

96. Концепція проекту Закону України «Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності» //. Право України - 2000р. №2, стр.76.

97. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України - 2000р.№2, ст.69.

98. Космін Ю. Про форми права власності // Право України, 2001.-№10

99. Косович В. Застосування оціночних понять при творенні нового законодавства України // Вісник ЛДУ, №32, 1995, С 89-91.

100. Коссак В.М. Строки в капітальному будівництві. К: Будівельник, 1991.

101. Кравчук С. Використання системи електронних платежів зі злочинною
метою // Право України, 2001.-№7

102. Крайнев П. Законодавство України у сфері промислової власності (історія
розвитку та аналіз) // Право України, 2001.-№5

103. Красавчиков Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983.

104. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции //Сб. Свердловск, 1980.

105. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Свердловск, 1973.

106. Красавчиков О. А. Сущность юридического лица. // Советское государство и право, 1976, №2.

107. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958.

108. Краснова М. Право громадян на екологічну інформацію: проблеми гарантії; реалізації та захисту // Право України, 1997, №3.

109. Криволапов Б. Позовна давність у міжнародних угодах // Право України, 1996, №12.

110. Крутовський В.І. Розрахункова дисципліна: відповідальність за її порушення //Вісник Вищого арбітражного суду України, 1998, №1.

111. Кузнецова Л.Г., Шевченко ЯН. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. М., 1968.

112. Кузнецова Н. Концепція розвитку законодавства України // Право України, 1996, №7.

113. Кузнецова НС. Назарчук IP. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К, 1998, С 518.

114. Кузьміна С. Правове регулювання запобігання недобросовісній конкуренції: окремі питання // Право України - 2000р. №3, стр.91.

115. Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М., 1987, Изд Ум-та дружбы народов.

116. Лазарева Т.П. Штрафные санкции в хозяйственных отношениях. М., 1987, С.94.

117. Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло:
проблеми і перспективи/Право України, 2001.-№9

117. Левик А., Яворська О. Приватизація житла потребує законодавчого вирішення". // Право України -2000р. №11, ст. 99.

118. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы) М., 1981.

119. Леонова Г.Б. Учреждение как субъект гражданского права. //Вестник МГУ. Серия 11, Право, 1998, №1.

120. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов'язань неустойкою // Право України, 1996, №12.

121. Луць В.В. Господарські і підприємницькі відносини в економіці України та їх правове забезпечення // Право України, 1996, №12.

122. Луць В.В. Договір в умовах переходу на ринкові відносини //На шляху до правової держави. Львівська регіональна науково-практична конференція. Тези доповідей і повідомлень. Львів, 1992.

123. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. Л., 1992.

124. Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. Л., 1993.

125. Луць В.В. Цивільно-правовий договір: його суть і сфера дії в сучасних умовах // Радянське право, 1987, №8.

126. Лысенков Ю.М., Ляшко В.П. Вексель в хозяйственном оборете. К., 1994, С 254.

127. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства. // Право України - 2000р. №11, стр.88.

128. Мадісон В. Взаємодія колективного й індивідуального інтересів як методологічна проблема філософії приватного права // Право України, 1999, №1.

129. Мадіссон В. Онтологія приватного права / /Право України, 2001 .-№1

130. Макода В. Оформлення прав на промисловий зразок.// Право України - 2000р. №5, стр.72.

131. Макода В. Припинення правової охорони промислового зразка та захист права на нього // Право України - 2000р. №6, стр. 72.

132. Малеина О.Н. Личные не имущественные права советских граждан. М.: Юрод. лит., 1991.

133. Малиновська В. Договори у сфері підприємницької діяльності та їх ознаки // Право України, 2001.-№11

134. Масевич М. Исковая давность // Хозяйство и право, 1993, №9.

135. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.

136. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. М., 1978.

137. Мельник О. Захист права на товарний знак//Право України, 2001.-№3

138. Мельник О. Особливості не майнового права на об'єкти інтелектуальної
власності: деякі питання // Право України, 2001.-№7.

139. Мозолин В.П. Монополии, корпорации и право в США. М., 1966.

140. Музика Л. Власність в економічну та правовому вимірі // Право України,
2001.-№12

141. Музика Л. Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти // Право країни -2000р. №11, ст.60.

142. Насыров Р. Некоторые основания недействительности сделок // Советская юстиция, 1983, №21.

143. Невзгодина ЕЛ. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск, 1980.

144. Нецька Л. Про окремі недоліки Закону України «Про господарські товариства» // Право України -2000р. №4,стр.77.

145. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.

146. Новицкий И.Б., Перетерский И.И. Римское частное право.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.015 с.)