Тема 5. Загальні положення про юридичну особуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Загальні положення про юридичну особу1. Поняття та ознаки юридичної особи.

2. Характеристика основних теорій юридичної особи.

3. Види та організаційно-правові форми юридичної особи.

4. Створення юридичної особи.

5. Державна реєстрація юридичних осіб.

6. Індивідуалізація юридичної особи.

7. Цивільна правоздатність і дієздатність юридичних осіб.

8. Філії та представництва юридичних осіб.

9. Припинення юридичної особи.

10. Господарські товариства.

11. Участь держави та територіальних громад у цивільних правовідносинах.

 

Нормативні акти :

1.Цивільний кодекс України.

2.Господарський кодекс України.

3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.2003 р. // ВВР України. -2003. - №31-32. - Ст.263.

4. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом'" від 30.06.99 р. // ВВР України. - 1999. - №42-43. - Ст.378.

ЗУ “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.

4. ЗУ „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради. -2008. -№50-51. –ст.384.

5. ЗУ „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.

6. Закон України від 10.12.1991 р. “Про товарну біржу” // ВВР. –1992. -№10. -ст. 139.

7. ЗУ “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 27 серпня.

8. ЗУ “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст.414.

9. ЗУ “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №39. – Ст. 261.

10. ЗУ „Про фермерське господарство” від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради. -2003. -N 45. -ст.363.

11. Закон України „Про кредитні спілки” від 29.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст.101.

12. ЗУ “Про об’єднання громадян” від 16.06.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст.504.

13. ЗУ “Про політичні партії в Україні” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.

14. ЗУ “Про благодійництво і благодійні організації” від 16.09.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст.292.

15. ЗУ “Про свободу совісті і релігійні організації” від 23.04.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст.283.

16. Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 140.

5. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. №65 // Офіційний вісник України. - 2004. - №26. - Ст.1725.

Література:

1. Алексеева Ю. Частное предприятие как субъект корпоративних отношений // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 12.

2. Блащук Тетяна. Організаційно-правові форми юридичних осіб у сучасному цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8.

3. Богданов E.B. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. - 1997. -№ 10.

4. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, государственные юридические лица ). Юриздат Мин.юст. СССР: .М., 1947.

5. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний коментар до Закону України „Про акціонерні товариства” / О.І. Виговський. – К.: Юстиніан, 2009.

6. Винар Любомир. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8.

7. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навч. посібник.-К., 2000.

8. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. –К., 1998.

9. Вінник О.М. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1998. – №1.

10. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України „Про акціонерні товариства” / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

11. Голодницкий Э. Виды юридических лиц в новых Кодексах. Организационно-правовые формы юридического лица: системный анализ ГК и ХК // Юридическая практика. - 2004. –

№ 8.

12. Загнітко О., Малига В. Правовий статус підприємств колективної власності // Право України. – 2005. - № 2.

13. Зеліско А. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права // Право України. – 2010. - № 5.

14. Зорич Г. Актуальні питання та законодавчі аспекти регулювання товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник господарського судочинств. - 2007. - № 2.

15. Зубатенко Олена. Деякі аспекти правового статусу кооперативу як учасника господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 9.

16. Кибенко Е.Р. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». – Х., 2000.

17. Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №7.

18. Кочергина Екатерина. К вопросу о соотношении понятий юридического лица и организационно-правовой формы // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 10.

19. Кравчук В.М. Правові ознаки юридичної особи // Предпринимательство, хазяйство и право. -1999. -№ 8.

20. Кравчук В.М. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання // Право України. - 1999. -№12.

21. Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи. - // Право України. - 2006. - №12.

22. Кравчук В.М. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: основні проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №12; 2002. – №1.

23. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах. – Львів: Край, 2009.

24. Кучеренко І. Повні та командитні товариства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. –№7.

25. Медовкіна Ліна. Щодо створення товариства з єдиним учасником в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №9.

26. Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11.

27. Похиленко Ірина. Поняття виробничого кооперативу як організаційно-правової форми суб'єктів малого підприємництва // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

28. П.Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

29. Радзивілюк В. Щодо цілей інституту запобігання банкрутству (неспроможності) // Право України.-2010. -№8.

30. Сагайдак Ю. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №11.

31. Спасибо–Фатеева И.В. Акционерные общества: Корпоративные правоотношения. – Х., 1998.

32. Трупі І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств // Право України. - 2010. - № 2.

33. Хохлов Е.Б., Бородин B.B. Понятие юридического лица : история и современная трактовка // Государство и право. - 1993. - №9.

Задача 1. Подружжя К.Л. та K.M. вирішило зайнятися сімейним бізнесом і створити для цього сімейне підприємство. Державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації вказаного сімейного підприємства, зіславшись на те, що така організаційно-правова форма юридичної особи, як сімейне підприємство, не передбачена Цивільним кодексом України. К.Л. та K.M., вважаючи таку відмову безпідставною, оскільки законодавство не забороняє створення та діяльність сімейних підприємств, і представлений ними статут не суперечить законодавству, оскаржили її до суду. Здійсніть правовий аналіз ситуації. Чи можливе створення юридичних осіб в організаційно-правових формах, не передбачених Цивільним кодексом України? Яке рішення мав би прийняти суд?

Задача 2. Зборами акціонерів акціонерного товариства "Схід" було прийняло рішення про зміну найменування на "Акціонерна компанія "Захід&СогрогаїесГ. Чи вправі юридична особа змінювати своє найменування, якщо так, то охарактеризуйте порядок проведення такої зміни. Чи можна вважати, що у змодельованій ситуації мало місце перетворення AT "Схід" у AT "Захід"? Чи дотримано вимоги, які пред'являються до найменування юридичної особи?

Задача 3. М. та О., які постійно проживають у с. Ясенівці Золочівського р-ну, вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю і подали державному реєстратору Золочівської районної державної адміністрації документи на проведення державної реєстрації. Через 10 робочих днів після надходження цих документів М. та О. одержали від державного реєстратора повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, де зазначалися такі підстави для відмови:

A) місцезнаходження ТзОВ визначено: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 16, а тому для здійснення його державної реєстрації слід звертатися у виконавчий комітет Тернопільської міської ради;

Б) учасники не подали установчого договору, який поряд із статутом є установчим документом для ТзОВ;

B) не представлено документів, які б підтверджували право власності (чи право користування) приміщенням, за яким вказане місцезнаходження ТзОВ;

Г) не подано бізнес-план, а тому державний реєстратор не має змоги визначити доцільність створення такого ТзОВ; Д) окремі види діяльності, визначені у статуті, за законом підлягають ліцензуванню, а відтак, потрібно також подати ліцензії на право здійснення таких видів діяльності; Е) статут подано в одному примірнику, підписи учасників не засвідчені нотаріально, статут не погоджено з юридичним відділом Золочівської районної державної адміністрації; Є) документи на проведення державної реєстрації надіслані поштою, а не подані особисто; Ж) один з учасників - О. - є неповнолітнім. Проаналізуйте правомірність кожної із перерахованих підстав відмови. Чи були допущені порушення з боку державного реєстратора? Чи можуть учасники, усунувши недоліки в документах, подати їх повторно для державної реєстрації? Чи повертається сплачений реєстраційний збір у разі відмови у здійсненні державної реєстрації?

 

Задача 4. В AT "Оберіг" 80% акцій належать гр. С. Перебуваючи на виставці "Світ дизайну", С. одержав вигідну пропозицію від генерального директора ТзОВ "Гроліс" щодо укладення договору купівлі-продажу обладнання. С. виходячи з того, що йому належить контрольний пакет акцій AT "Оберіг" та маючи із собою печатку, уклав вказаний договір купівлі-продажу. Повернувшись з виставки, С. повідомив голову правління AT "Оберіг" - К. про укладений договір і передав йому другий примірник цього договору. Проведіть правовий аналіз ситуації. Хто вправі укладати договір від імені AT?

 

Задача 5. Л. є засновником і одночасно директором ПП "Імпульс". З метою подолання тимчасових фінансових труднощів, які виникли у ПП "Імпульс", Л. надав йому на умовах позики поворотну фінансову допомогу, уклавши відповідний договір. При здійсненні перевірки податковий інспектор заявив, що вказаний договір є незаконним, оскільки зі сторони позичальника і зі сторони позикодавця підписаний однією і тією ж особою - Л. Крім того, - додав податковий інспектор: представник не вправі вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах. Проаналізуйте ситуацію. Хто виступав у спірному договорі на стороні позичальника і на стороні позикодавця? Чи можна ототожнювати поняття "орган юридичної особи" і "представник юридичної особи"?

 

Задача 6.Загальними зборами учасників ТзОВ "Надія" прийнято рішення про ліквідацію товариства через збитковість. Вартість майна товариства на момент прийняття цього рішення - 150 000 грн. Кредиторська заборгованість товариства: 50 000 грн. перед банком - сума одержаного кредиту та процентів, забезпечені заставою; 25 000 грн. перед AT "Львівхолод" - заборгованість оплати за поставлену продукцію; 1000 грн. - перед працівником С. - заборгованість по заробітній платі; 3000 грн. - перед гр. К. - як відшкодування шкоди завданої майну цього громадянина; 2000 грн. - перед гр. О. - сума авторської винагороди за використання створеної ним комп'ютерної програми; 30 000 грн. - перед бюджетом - недоїмка по податку на прибуток. Окресліть порядок ліквідації ТзОВ. Ким буде призначатися ліквідаційна комісія? Які обов'язки ліквідаційної комісії? Які документи складатимуться в процесі ліквідації і ким вони будуть затверджуватися? Визначіть черговість задоволення вимог кредиторів. Які правові наслідки наступатимуть, якщо кредитор не заявить своїх вимог протягом строку, визначеного у повідомленні про ліквідацію? Яка подальша доля майна, яка залишається після задоволення вимог кредиторів? З якого моменту товариство вважатиметься ліквідованим?

Задача 7.К. і Л. вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю. Кожен з них на момент державної реєстрації товариства вніс 50% вкладу. Розмір статутного капіталу –мінімальний, визначений законом для товариства з обмеженою відповідальністю. Розміри часток обох учасників – по 50 %. Через 6 місяців після створення товариства загальними зборами учасників було прийнято рішення про надання учасникам відстрочки щодо внесення решти суми вкладів на 1 рік. На наступних зборах прийнято рішення про звільнення учасників від внесення ними решти суми вкладів і ухвалено зміни до статуту, яким передбачено зменшення розміру статутного капіталу. Проаналізуйте ситуацію. Дайте правову оцінку рішенням загальних зборів учасників. Окресліть можливі варіанти розвитку цієї ситуації.

Задача 8.О. є акціонером АТ “Галінвест”. Оскільки АТ тривалий час працювало без прибутків і О. як акціонер не одержував дивідендів, він вирішив вийти з нього. Для цього О. звернувся до правління АТ із заявою про вихід і вимагав, щоб йому взамін акцій, якими він володіє, виплатили вартість його частки у майні АТ, пропорційно до кількості належних йому акцій. Голова правління відмовив у задоволенні заяви О. і повідомив, що такі питання вирішуються зборами акціонерів. Здійсніть правовий аналіз ситуації. Чи підлягають вимоги О. задоволенню?

 

Задача 9.С., Т. і Х. є учасниками повного товариства “Суржик і компанія”. Т., діючи від імені товариства, уклав кредитний договір з банком на одержання 50 000 грн. Кредиту під 35 % річних. Товариство після настання визначеного у кредитному договорі терміну не здійснило повернення суми кредиту і процентів. Банк звернувся з відповідними вимогами до учасників товариства – С., Т., і Х. С. відмовився задовольнити вимоги банку, зіславшись на те, що оскільки кредитний договір укладав Т., то нехай він і повертає суму кредиту і проценти, адже у засновницькому договорі товариства немає положення про те, що Т. наділений повноваженнями укладати від імені товариства договори. Т. заперечував проти вимог банку, обґрунтовуючи це тим, що більш як 5 місяців тому він заявив про свій вихід з товариства, а відтак на момент пред’явлення вимоги банку він не є учасником товариства і не повинен нести відповідальності по його боргах. Х. заявив, що оскільки повне товариство є юридичною особою і несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями, то банку слід звернутися до повного товариства, а не до його учасників. Проаналізуйте ситуацію. Дайте правову оцінку вимогам банку і запереченням кожного з учасників.

 

Задача 10.В юридичну консультацію звернувся голова виробничого кооперативу “Меркурій” за роз’ясненнями щодо таких питань, які виникли в процесі діяльності кооперативу:

1) загальними зборами членів кооперативу було прийнято рішення щодо доцільності розпочати здійснення нового виду господарської діяльності – роздрібної торгівлі кондитерськими виробами. Проте такий вид діяльності не передбачений в статуті кооперативу, у зв’язку з чим виникло питання що до можливості здійснення цього виду діяльності без внесення відповідних змін до статуту:

2) Один із членів кооперативу С. заявив про свій вихід з кооперативу і вимагає повернення йому вступного внеску – 500грн. та виплати йому вартості паю. Голову кооперативу цікавить питання, які саме виплати, в якому розмірі і порядку мають бути проведені у разі виходу члена з кооперативу;

3) До голови кооперативу звернувся один із членів кооперативу Р. із заявою про звільнення його від трудової участі в діяльності кооперативу. Замість трудової участі Р. готовий здійснити додатковий пайовий внесок. Чи підлягає заява Р задоволенню?

4) До голови кооперативу надійшли заяви від 15-річного О. та від ТзОВ “Промінь” про вступ до кооперативу. Чи можуть вказані особи бути прийняті в члени кооперативу?

Дайте обґрунтовану відповідь по кожному з наведених питань.

 

Задача 11.Рішенням установчого з’їзду, що проводився 20.09.2004 р. у м. Львові, було засновано громадську організацію “Клуб цінителів антикваріату”. Установчий з’їзд також затвердив статутний документ організації – положення та обрав її президента. Дана громадська організація була легалізована управлінням юстиції у Львівській області шляхом повідомлення про її заснування в порядку ст.17 Закону України “Про об’єднання громадян”. Громадська організація “Клуб цінителів антикваріату” була внесена до Книги обліку громадських організацій, що ведеться управлінням юстиції у Львівській області. Дайте обґрунтовану відповідь щодо того, чи набула така громадська організація статус юридичної особи?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.009 с.)