Тема 23. Загальні положення про право інтелектуальної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 23. Загальні положення про право інтелектуальної власності1. Поняття права інтелектуальної власності. Теорії права інтелектуальної власності.

2. Джерела права інтелектуальної власності.

3. Загальна характеристика об'єктів і суб'єктів права інтелектуальної власності.

4. Суб'єктивні права інтелектуальної власності: підстави їх набуття і зміст.

5. Захист прав інтелектуальної власності.

 

Нормативні акти :

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

9. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

10. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 року // http://zakon.rada.gov.ua

11. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

12. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 06 червня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua

13. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

14. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

15. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

16. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05 листопада 1997 року // http://zakon.rada.gov.ua

17. Закон України «Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

18. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література.

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

2. Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної діяльності. // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1.

3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

4. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

5. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.

6. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

7. Дроб’язко Р. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності і законодавство України про авторське право і суміжні права. // Право України. – 1999. – № 8.

8. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 188 с.

9. Інтелектуальна власність. Основні поняття. – Хмельницький: ХДЦНТЕІ, 2001. – 29 с.

10. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

11. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

12. Кухар В.І., Афанасьєв В.В., Жуков В.І. Юридична природа прав інтелектуальної власності: врахування при вирішенні спорів. // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3.

13. Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лекцій. – К.: КНТ, 2007. – 208 с.

14. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2008. – 232 с.

15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

16. Орлюк О.П., Святоцький О.Д. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник. . – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

17. Підопригора О.О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1999.

18. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред. О.А. Підопригори. – 2-ге вид. перероб і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

19. Право інтелектуальної власності: Конспект лекцій / За ред. В.І. Борисової. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

20. Роїна О.М. Інтелектуальна власність та її захист: Нормат. база. – 3-тє вид. – К.: КНТ, 2006. – 480 с.

21. Святоцький О., Жаров В. Удосконалення національного законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності. // Право України. – 1999. – № 2.

22. Святоцький О., Федченко Л. Інтелектуальна власність – найважливіша складова нематеріальних активів. // Право України. – 1998. – № 7. – С. 33.

23. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В.I. Борисової, I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.

24. Якубівський І. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип. 42.

Тема 24. Авторське право

1. Поняття авторського права та його джерела.

2. Об'єкти авторського права.

3. Суб'єкти авторського права. Співавторство.

4. Виникнення (набуття) суб'єктивних авторських прав.

5. Зміст суб'єктивних авторських прав.

6. Межі чинності суб'єктивних авторських прав.

7. Захист суб'єктивних авторських прав.

8. Представництво при здійсненні майнових авторських та суміжних прав.

 

Нормативні акти :

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва» від 18 липня 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 року, № 1756 // http://zakon.rada.gov.ua

Література.

1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2006. – 520 с.

2. Афанасьєва К.О. Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

4. Боярчук О.М. Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2002.

5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

6. Денисова Р.О. Право інтелектуальної власності на твір науки (авторсько-правовий аспект): Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1999.

7. Дзіс С.А. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп’ютерних технологій: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

8. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

9. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.

10. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

11. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання. // Право України. – 2000. – № 8.

12. Завальная Ж. До питання про відповідальність автора за авторським договором. // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4.

13. Завальная Ж.В. Видавничий договір як вид авторського договору: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2002.

14. Ієвіня О.В. Правове регулювання розміщення фонограм у мережі Інтернет: проблеми і перспективи. // Держава і право: Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: Вип. 26. – К., 2004.

15. Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

16. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

17. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

18. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с.

19. Курило Т.В., Вербова Н.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в Інтернеті. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – 448 с. – С. 119-123 с.

20. Медведєв В.А., Єрмоленко О.О., Понікаров В.Д. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). – К.: Третейский суд, 2008. – 304 с.

21. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2008. – 232 с.

22. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

23. Орлюк О.П., Святоцький О.Д. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник. . – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

24. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

25. Пастухов О.М. Авторське право в сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2002.

26. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред. О.А. Підопригори. – 2-ге вид. перероб і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

27. Право інтелектуальної власності: Конспект лекцій / За ред. В.І. Борисової. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

28. Селіванов М.В. Захист права на комп’ютерну програму (авторсько-правовий аспект): Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2002.

29. Сирота Д.М. Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.

30. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В.I. Борисової, I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.

31. Чурпіта Г.В. Авторське право на твори образотворчого мистецтва: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2003.

32. Штефан О. Авторське право на сучасні комп’ютерні технології. // Право України. – 2005. – № 2.

33. Яркіна Н.Є. Суміжні права в авторському праві: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2000.

 

Задача 1

П.С. Ус, А.А. Кирик та В.В. Дідух у співавторстві написали підручник «Фізика», який складається з трьох частин, кожна з яких має самостійне значення і написана окремим автором. Співавтори уклали угоду, в якій вказали, що кожен з них має однакові права на опублікування підручника в цілому, а винагорода за використання підручника належить співавторам у рівних частинах. П.С. Ус помер, перед смертю передавши всі свої майнові права на цей підручник синові О.П. Усу згідно з чинним законодавством. Перед поданням підручника до видавництва А.А. Кирик вніс зміни до частини, написаної П.С. Усом, і повідомив О.П. Уса, що у разі виходу підручника О.П. Ус одержить 20 % винагороди. Такі дії А.А. Кирика О.П. Ус опротестував у суді. Опишіть і обґрунтуйте рішення суду у цій справі.

Задача 2

Р.О. Дробот, фактично завершивши 15.02.2002р. написання літературного твору, вирішив опублікувати його у видавництві «Прогрес» під псевдонімом О. Залізний. Видавництво «Прогрес» опублікувало цей твір у липні 2003р., зазначивши свою назву на ньому. У вересні 2003р. видавництво «Пегас» видало твір Р.О. Дробота в односторонньому порядку, в результаті чого з 15 жовтня 2003р. у суді розпочався розгляд справи про неправомірність дій цього видавництва. 15 листопада 2003р. Р.О. Дробот розкрив своє ім’я і заявив про своє авторство щодо твору, опублікованого видавництвом «Прогрес». 10 січня 2004р. Р.О. Дробот помер, попередньо передавши всі майнові права на твір своїй дочці Л.Р. Дробот і вказавши у відповідних документах, що вона володітиме цими правами з дня його смерті. Хто повинен був подати скаргу до суду щодо неправомірності дій видавництва «Пегас»? Які особи і в який термін вели захист майнових прав Р.О. Дробота у суді, якщо судова справа завершилася 20 лютого 2004р.? Вкажіть дату, до якої діятимуть авторські права на твір Р.О. Дробота.

Задача 3

Художник В. Червоній 20.04.2000р. фактично завершив роботу над картиною, яку продав через аукціон 15.02.2001р. У січні 2002р. В. Червоній помер, попередньо визначивши згідно з чинним законодавством своїм спадкоємцем дружину О. Червоній. Картина В. Червонія у травні 2003р. була знову продана через художній салон за 2000 грн., а у березні 2004р. – за 3000 грн. через художню галерею. Яким правом щодо винагороди від цих продажів користується О. Червоній? До якої дати можуть користуватися цим правилом спадкоємці В. Червонія? Вкажіть розмір винагороди у гривнях, яку повинна була одержати О. Червоній від двох останніх продажів картини.

Задача 4

Композитор О.О. Басенко 30.03.2002р. фактично завершив створення музичного твору. Цей твір у 2002р. використав Р.Д. Путько у створеній ним фонограмі. У 2003р. О.О. Басенко вирішив зареєструвати своє авторське право на цей музичний твір. Таке рішення О.О. Басенка Р.Д. Путько опротестував у суді. Що повинен був зробити О.О. Басенко для державної реєстрації свого музичного твору? Прротягом якого часу він міг це зробити? Опишіть дії Установи щодо такої реєстрації. Яке рішення виніс суд щодо опротестування Р.Д. Путька?

Задача 5

Артист С. Якименко довідався, що фірма звукозапису «Поляріс» виготовляє і реалізує на ринку контрафактні примірники записані ним виконання естрадних пісень. В зв’язку з цим С. Якименко звернувся до правоохоронних органів, яким надав достатні дані про вчинення фірмою «Поляріс» порушення його суміжних прав, за яке згідно із законом передбачена кримінальна відповідальність. У процесі розслідування фірма «Поляріс» відмовила у доступі до необхідної інформації, у зв’язку з чим С. Якименко звернувся до суду із заявою про застосування судом тимчасових заходів щодо фірми «Поляріс». Які заходи повинен був вжити орган слідства у цьому випадку? Яким шляхом повинен був застосовувати суд згадані вище тимчасові заходи?

Тема 25. Патентне право

1. Загальна характеристика патентного права як інституту права інтелектуальної власності.

2. Об'єкти патентного права.

3. Суб'єкти патентного права.

4. Набуття патентного права.

5. Зміст патентного права.

6. Припинення патентного права. Визнання патенту недійсним.

 

Нормативні акти :

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

7. Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю // Затв. Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2003. – 19 с.

2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

3. Безух О.В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Донецьк, 2001. – 19 с.

4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

5. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

6. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.

7. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

8. Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2005.

9. Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко, Г.П.Добриніна, Л.А. Меняйло та ін., За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. – 128 с.

10. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

11. Крайнєв П. Економічна доцільність патентування винаходів за кордоном. // Право України. – 1999. – № 5.

  1. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 340 с.

13. Крижна В.М. Ліцензійний договір – правова форма реалізації патентних прав: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1999.

  1. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3. – С.191-197.

15. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с.

16. Кузнєцов Ю.М., Косенюк Г.В. Промислові зразки: охорона і оформлення: навчальний посібник. – Черкаси, 2004.

17. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

18. Макода В.Є. Об’єкти промислового зразка. // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 2.

19. Макода В.Є. Оформлення прав на промисловий зразок. // Право України. – 2000. – № 5.

20. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2001. – 20 с.

  1. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с.

22. Макода В.Є. Припинення правової охорони промислового зразка та захист прав на нього. // Право України. – 2000. – № 6.

23. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. пос. – К.: Кондор, 2008. – 232 с.

24. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

25. Орлюк О.П., Святоцький О.Д. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник. . – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

26. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За редакцією О.Д. Святоцького, В.П.Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 400 с.

27. Патентування винаходів в іноземних державах / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю.Кожарська, В.С.Радомський, С.Й.Полачек. – К.: Державне патентне Відомство України, 1999.

28. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред. О.А. Підопригори. – 2-ге вид. перероб і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

29. Право інтелектуальної власності: Конспект лекцій / За ред. В.І. Борисової. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

  1. Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України «Юридична думка», 2004. – 548 с.

31. Промисловий зразок / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Буттєва, Л.А. Меняйло та інші; За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. – 136 с.

32. Халаїм Н. Правова природа патенту на промисловий зразок. // Право України. – 2000. – № 8.

33. Халаїм Н. Правове регулювання прав на промислові зразки, створені кількома особами. // Право України. – 1999. – № 12.

34. Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2000. – 17 с.

35. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В.I. Борисової, I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.

36. Ярошевська Г. Поняття службового винаходу // Право України. – 2005. – № 6.

Задача 1

Винахідник 15.06.2004р. вислав до Установи заявку на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, та документ про сплату збору за подання заявки. Установа встановила датою подання заявки 01.07.2004р. за результатами розгляду заявки винахідник одержав патент, після чого вияснив, що науково-дослідний інститут, який проводить апробацію аналогічних засобів, може дати дозвіл на використання запатентованого засобу 01.07.2010р. вкажіть, до якої дати у разі позитивного висновку науково-дослідного інституту може діяти патент цього винахідника? З якої дати у разі такого висновку винахідник може дати ліцензію іншій особі на використання свого винаходу? За яких умов ліцензійний договір вважається дійсним? Як реалізується право сторони ліцензійного договору на інформування інших осіб про видачу ліцензії? Відповідь аргументуйте.

Задача 2

Винахідник вияснив, що винайдений ним пристрій згідно із Законом України «Про державну таємницю» може бути віднесений до державної таємниці. Він подав особисто від себе заявку на такий винахід та документ про сплату збору за подання цієї заявки. Установа встановила 15.02.2003р. датою подання заявки і за результатами її розгляду вислала заявнику рішення про видачу йому секретного патенту. Винахідник розраховував на засекречування свого патенту до 31.12.2023р. з наданням йому до цієї дати відповідних прав, що випливають з патенту, але Установа відмовила йому у цій даті. Вкажіть механізм подачі такої заявки. Чи правомірною бала відмова Установи? Яка дата (день, місяць, рік) визначає строк дії цього патенту? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 3

В.П. Сидоренко подав ідею, І.Б. Пилипчук виконав креслення, а А.С. Біла оформила текстову частину заявки на пристрій, який Установа визначила як винахід і видала на нього патент. З чого повинна була складатися заявка, вимоги до мовного оформлення заявки. На чиє ім’я Установа видала патент, який термін права авторства винахідника, чиїм ім’ям може бути названий цей пристрій?

Задача 4

Згідно з трудовою угодою, яку 01.03.2003р. С.В. Пилипчук уклав з роботодавцем І.І. Багатьком, у разі створення С.В. Пилипчуком винаходу або корисної моделі вони вважатимуться службовими. 15.06.2003р. С.В. Пилипчук подав роботодавцю письмове повідомлення про створення корисної моделі з описом, який розкриває її суть. 18.10.2003р. І.І. Багатько подав до Установи заявку на одержання на своє ім’я патенту на цю корисну модель. 22.10.2003р. С.В. Пилипчук подав заяву до установи з проханням оформити патент на цю корисну модель на своє ім’я. Установа встановила 01.11.2003р. датою подання заявки і після розгляду останньої видала патент на ім’я С.В. Пилипчука. Чи правомірним було рішення установи? Чи діяв роботодавець згідно з чинним законодавством? Вкажіть строк дії патенту. Яке переважне право у цьому випадку має роботодавець? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 5

Ю.А. Довгаль володів патентом на секретну корисну модель, який діяв з 15.01.2003р. 08.02.2006р. Ю.А. Довгаль одержав від Державного експерта рішення про розсекречування цієї секретної корисної моделі. Опишіть дії Ю.А. Довгаля (з вказанням термінів) у випадку, якщо він вирішив одержати патент на розсекречену корисну модель. До якої дати буде діяти такий патент, який строк дії цього патенту? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 6

П.В. Юрчук, В.О. Сердюк та А.І. Власенко 15.04.2002р. вислали до Установи заявку на створений ними винахід. Установа встановила 10.05.2002р. датою подання заявки і після її розгляду вирішила видати авторам патент на їх винахід, про що повідомила в своєму офіційному бюлетені 15.12.2003р. Кожен з винахідників з 2004р. почав використовувати винахід на свій розсуд. Крім того в цьому ж році П.В. Юрчук видав ліцензію, А.І. Власенко передав право власності на винахід іншим особам. Такі дії колег В.О. Сердюк оскаржив у суді. Вкажіть, до якої дати діє патент цих винахідників, термін (в датах) прав, які випливають з патенту. Чиї дії були правомірними, яке рішення виніс суд? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 7

Винахідник вислав до Установи заявку про видачу патенту на винахід, свою адресу, викладені українською мовою, матеріал, що справляє враження опису винаходу, викладений російською мовою, та документ про сплату збору за подання заявки, який відповідав встановленим нормам. Установа одержала ці документи 13.09.2003р. і 15.09.2003р. вислала винахіднику повідомлення про неможливість подальшого розгляду заявки через певні невідповідності до чинного законодавства, яке винахідник одержав 18.09.2003р. Що повинен був зробити винахідник для розгляду заявки в Установі і встановлення останньою дати подання цієї заявки? Вкажіть таку можливість дату і дату, до якої буде діяти патент у разі позитивного рішення Установи щодо цієї заявки.

Задача 8

В.С. Гудзь подав до Установи заявку на одержання патенту на промисловий зразок. Установа встановила 20.30.2003р. датою подання цієї заявки, але потім вияснилося, що В.С. Гудзь 10.10.2002р. розкрив інформацію про це промисловий зразок. Обставини розкриття інформації В.С. Гудзь обґрунтував. За результатами розгляду заявки Установа видала цій особі патент, про що повідомила у своєму бюлетені 25.09.2004р. 15.11.2004р. В.С. Гудзь довідався, що підприємець П.П. Липа виготовляє вироби, в яких використовує 8 із 10-и суттєвих ознак запатентованого В.С. Гудзем промислового зразка. Якій умові патентоспроможності повинен був відповідати промисловий зразок? Чи правомірно визнала Установа патентоспроможність промислового зразка з огляду розкриття В.С. Гудзем інформації про нього? Вкажіть дату, з якої будуть діяти права, що випливають з патенту В.С. Гудзя, і дату, до якої можуть діяти ці права. Чи може В.С. Гудзь заборонити П.П. Липі виготовляти згадані вище вироби? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 9

О.О. Пархоменко одержав патент на промисловий зразок, про Установа повідомила у своєму бюлетені 10.05.2002р. До 31.12.2002р. О.О. Пархоменко використовував свій промисловий зразок, після чого припинив його використання. 10.01.2003р. С.В. Сидір звернувся до О.О. Пархоменка з проханням надати йому дозвіл на використання запатентованого О.О. Пархоменком промислового зразка, але останній йому відмовив, продовжуючи не використовувати цей промисловий зразок. Після цього С.В. Сидір звернувся із заявою до суду з проханням надати йому право використовувати цей зразок за умов, передбачених законодавством. Вкажіть, до якої дати можуть діяти права, що випливають з патенту О.О. Пархоменка, за якої умови це можливо? Опишіть можливі рішення суду на звернення С.В. Сидора. Відповідь обґрунтуйте.

Задача 10

Фірма «Геліос» (керівник І.С. Панас) з 15.02.2001р. використовувала промисловий зразок, на який у 2002р. П.О. Радик подав заявку на одержання патенту. Установа встановила 15.03.2002р. датою подання заявки і в 2003р. видала П.О. Радику патент. Фірма «Геліос» продовжувала використовувати цей промисловий зразок і після одержання П.О. Радиком патенту. Патентоволоділець 20.11.2003р. видав ліцензію В.Р. Гораку на використання цього зразка, а 10.01.2004р. І.С. Панас вирішив передати право використання цього зразка разом з діловою практикою фірмі «Геліос». Чи правомірним було безоплатне використання фірмою «Геліос» промислового зразка після одержання П.О. Радиком на нього? Чи мав право П.О. Радик видати ліцензію В.Р. Гораку? Яке рішення прийме суд, якщо П.О. Радик оскаржить в ньому дії І.С. Панаса? Відповідь обґрунтуйте.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.033 с.)