Тема 12: Особисті немайнові права фізичної особи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12: Особисті немайнові права фізичної особи.1. Поняття та особливості особистих немайнових прав.

2. Класифікація особистих немайнових прав.

3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи:

а) право на життя. Проблеми евтаназії;

б) права на охорону здоров’я, медичну допомогу та донорство;

в) права на свободу та особисту недоторканість;

г) права на сім’ю, опіку та піклування

4. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи:

а) права на ім’я, індивідуальність та таємницю особистого життя;

б) права на повагу до честі, гідності та недоторканість ділової репутації;

в) права на інформацію, особисті папери та таємницю кореспонденції;

г) право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості;

д) права на місце проживання, недоторканість житла та свободу пересування;

е) права на вибір роду занять, свободу об’єднання та мирні зібрання

Нормативні акти:

1. Конституція України 1996 р.

2. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародно-правові документи. – К., 1995.

3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 р. // Права людини: Міжнародні договори ООН і РЄ. – К., 2001.

4. Цивільний кодекс України 2003 р.

5. Сімейний кодекс України 2002 р.

6. Основи законодавства про охорону здоров’я. Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст.19.

7. Закон України від 23.06.1995 року “Про донорство крові та її компонентів”// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №23. – Ст.183.

8. Закон України від 16.07.1999 року “Про трансплантацію та інших анатомічних матеріалів людині”// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст.377.

9. Закон України від 05.01.2004 року “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”// Урядовий кур’єр. – 2004. – 15 січня.

10. Закон України від 25.06.1991 року “Про охорону навколишнього природного середовища”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

11. Закон України від 02.10.1992 року “Про інформацію”// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.

12. Закон України від 16.11.1992 року “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №1. – Ст.1.

13. Закон України від 21.12.1993 року “Про телебачення і радіомовлення”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.

14. Закон України від 22.02.2000 року “Про психіатричну допомогу”// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №19. – Ст.143.

15. Закон України від 16.06.1992 року “Про об’єднання громадян”// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст.504.

16. Закон України від 05.04.2001 року “Про політичні партії”// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №23. – Ст.118.

17. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року.

18. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 17.06.1999 року

19. Умови та порядок штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.02.1997 року// Офіційний вісник України. – 1997. - № 10

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 р. у справі №18/203-97 щодо офіційного тлумачення статей 3,23,31,47,48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка)

2. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. №7 “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

5. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Захист честі, гідності й ділової репутації, поновлення прав реабілітованих // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.

 

Література:

1. Бідник А. Право на особисте життя// Вісник ХІРУтаП. – Хм., 2002. – Спецвипуск 1.

2. Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // Право України. – 2001. – №1.

3. Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.

4. Давидова Н.О. Ознаки особистих немайнових прав фізичної особи// Молодь у юридичній науці: Зб-к тез доп-й . Міжнар. наук. конференції молодих вчених „Другі осінні юридичні читання”. – Хм., 2003

5. Данилюк Ю.В. Право на ім’я як особисте немайнове право фізичних осіб// Молодь у юридичній науці: Зб-к тез доп-й . Міжнар. наук. конференції молодих вчених „Другі осінні юридичні читання”. – Хм., 2003

6. Ковал.в М.И. Право на жизнь и право на смерть// Государство и право. – 1992. - № 7.

7. Малеин Н.С. Охрана личных (неимущественных) прав граждан // Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С.Малеин, В.П.Мозолин и др. – М.: Наука, 1986.

8. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М., 1991.

9. Малеина М.Н. О праве на жизнь// Государство и право. – 1992. - № 2.

10. Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість: поняття та характерні риси// Право України. – 2000. - № 12.

11. Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР (понятие, виды, классификация, содержание, гражданско-правовая защита). Автореф. дис. … канд.юрид.наук. – К, 1968.

12. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб// Українське право. – 1997. - № 1(6).

13. Соловйов А. Деякі аспекти „права людини на смерть”// Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 4.

14. Соловйов А. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя// Вісник Львівського університету. – Вип. 36. Серія юрид. – Л., 2001

15. Соловйов А. До питання про часові межі права людини на життя// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІХ регіон. наук.-практ. конференції (13-14 лютого 2003 р.). – Л., 2003.

16. Соловйов А. До питання співвідношення понять права людини на життя та на охорону здоров’я і медичну допомогу// Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10.

17. Стефанчук М.О. Межі та обмеження здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи// Молодь у юридичній науці: Зб-к тез доп-й . Міжнар. наук. конференції молодих вчених „Другі осінні юридичні читання”. – Хм., 2003

18. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи// Право України. – 2003. - № 11.

19. Стефанчук Р. Проблеми правового закріплення та захисту репродуктивних прав фізичної особи// Юридичний вісник України. – 2004. - № 23 (5-11 червня).

20. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Наукова думка, 2001.

21. Чорнооченко С.І. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні.: Дис. Канд. юрид. наук: 12.00.03.- Х., 2000.

22. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія/ відповідна редакція Я.М. Шевченко. – К.: КНТ, 2008. – 626 с.

23. Ярешко О. Категорія „ділова репутація” в цивільному праві// вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. Вип.. 38. – Л., 2003.

24. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона: гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. – М., 1990.

 

Задача 1. Коли Настя досягла 10-річного віку, то звернулась до батьків з проханням посприяти їй у зміні її імені на Віоліну, оскільки їй таке ім’я більш імпонувало. Батьки категорично відмовились. Бабця Насті звернулась до органу опіки та піклування з проханням допомогти змінити ім’я внучки. Дайте правову оцінку ситуації.

 

Задача 2.Косенко залишив у свого дільничного лікаря письмову згоду на донорство нирок у разі своєї смерті. Через півроку Косенко був визнаний недієздатним. Коли ще через три роки Косенко попав в автокатастрофу і знаходився в лікарні у коматозному стані, лікар повідомив його дружину про те, що в разі смерті її чоловіка його нирки імплантують реципієнтові. Дружина категорично заперечувала і стверджувала, що надати таку згоду її чоловіка змусили або ввели його в оману, оскільки він на той час уже мав психічні розлади. Чи правомірною буде імплантація органів Косенка в разі його смерті за таких обставин?

 

Задача 3. У зв’язку з обміном квартири батьки звернулись у паспортний стіл з проханням провести перереєстрацію місця проживання їхньої дитини, яка не була власником ні попередньої, ні наступної квартири, а тому участі в обміні не брала. Однак, працівник органу… пояснив, що зможе оформити такі документи лише при наявності згоди органу опіки та піклування на таку перереєстрацію та пред’явлення батьками усіх квитанцій по оплаті комунальних послуг. Чи правомірні вимоги паспортного столу?

 

Задача 4. Вчителька звернулася до батьків свого учня Климова з проханням відвести його на огляд до лікаря-психіатра, оскільки, на її думку, певні його вчинки вказували на психічні розлади у дитини. Зокрема, він погрожував стрибнути з даху школи, якщо йому не виправлять оцінки з деяких предметів, кілька разів, нічого не пояснюючи лупцював однокласників, не реагував жодним чином, коли його викликали відповідати, співав на уроках математики, заважаючи іншим учням або навпаки цілий урок хитався на кріслі і не реагував на інших. Батьки Климова відповіли, що їхній син цілком здоровий і не бажають вести його до психіатра. Вчителька звернулась до відділу освіти з проханням допомогти їй у вирішенні цієї спірної ситуації. Дайте правову оцінку ситуації і наведіть можливі варіанти її вирішення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.008 с.)