Тема 17. Право інтелектуальної власності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Право інтелектуальної власності 

Семінарське заняття – 4 години

Питання

1. Поняття та види інтелектуальної власності.

2. Право інтелектуальної власності як вид речового права.

3. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності.

4. Зміст права інтелектуальної власності.

5. Здійснення права інтелектуальної власності.

6. Захист права інтелектуальної власності.

7. Авторське право і суміжні права.

8. Патентне право.

9. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.

10. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності.

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття прав інтелектуальної власності, їх суб’єкти та об’єкти, авторського права і суміжних прав, патентного права, правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг, правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності.

 

Опорні поняття теми: творча діяльність; право на творчість; право інтелектуальної власності; суб’єкти, об’єкти, зміст права інтелектуальної власності; охорона права інтелектуальної власності; право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право); право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права); право інтелектуальної власності на наукове відкриття; право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок; право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми; право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію; право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин; право інтелектуальної власності на комерційне найменування; право інтелектуальної власності на торговельну марку; право інтелектуальної власності на географічне зазначення; право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 

Теми рефератів:

· Автор як первинний суб’єкт права інтелектуальної власності.

· Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

· Право інтелектуальної власності на суміжні права.

· Охорона права інтелектуальної власності.

 

Самостійна робота – 6 годин

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Обмеження авторського права.

Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону України “Про авторське право і суміжні права” вільне використання твору (без згоди автора або іншої особи, що має авторське право) допускається у певних випадках, але за умови, що вони не завдаватимуть шкоди нормальному використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора. Аналізуючи можливі випадки вільного використання творів, передбачених Законом, можна зробити висновок, що обмеження в Україні прав авторів та осіб, що мають авторське право, не призводять до надмірної шкоди законним інтересам власникам прав, крім можливості вільного відтворення виключно в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеозаписах, без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з виплатою їм винагороди.

2. Процесуальні засади розгляду справ про захист прав інтелектуальної власності.

Потрібно зазначити, що загальні засади захисту права інтелектуальної власності від порушень базуються на тому, що дане право є непорушним. У випадку наявності ознак порушення права інтелектуальної власності, дії, які законом визнаються правомірними, порушенням права інтелектуальної власності не визнаються. При цьому вина порушника для кваліфікації дій чи бездіяльності як таких, що є порушенням права інтелектуальної власності, значення не має.

3. Становлення законодавства України про право інтелектуальної власності.

Загальні засади охорони права громадян на творчу діяльність передбачені в Конституції України. У цивільному кодексі праву інтелектуальної власності присвячена ціла книга, крім того існує безліч спеціальних нормативно-правових актів які регулюють питання інтелектуальної власності.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава XXXV-XLVI, статті 418-508.

3. Всесвітня Конвенція по авторське право. Міжнародний договір від 06.09.1952 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - №3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С. 93-101.

4. Основи законодавства України про культуру від 14.02.1992р. № 2117-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №21. - Ст. 294.

5. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23.12.1993р. №3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - Ст. 64.

6. Про видавничу справу. Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 32. - Ст. 206.

7. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16.11.1992р. №2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. - Ст. 1.

8. Про інформаційні агентства. Закон України від 28.02.1995р. №745/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. - Ст. 83.

9. Про інформацію. Закон України від 2.10.1992р. №2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №48. – Ст. 650.

10. Про кінематографію. Закон України від 13.01.1998р. №9/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 22. - Ст. 114.

11. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25.06.1993р. №3322 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. - Ст. 345.

12. Про наукову і науково-технічну експертизу. Закон України від 10.02.1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 9. - Ст. 56.

13. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15.12.1993р. №3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 32.

14. Про охорону прав на зазначення походження товарів. Закон України від 16.06.1999р. №752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. - Ст. 267.

15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15.12.1993р. №3689-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 36.

16. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15.12.1993р. №3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 34.

17. Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21.04.1993 р. №3116-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 21. - Ст. 218.

18. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Закон України від 05.10.1997р. №621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 8. - Ст. 28.

19. Про племінну справу у тваринництві. Закон України від 15.12.1993р. №3691-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 2. - Ст. 7.

20. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Закон України від 31.05.1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - Ст. 155.

21. Про ратифікацію угоди про співробітництво в області охорони авторського права і суміжних прав. Закон України від 27.01.1995р. №34/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 5. - Ст. 32.

22. Про рекламу. Закон України від 03.07.1996р. №270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39. - Ст. 181.

23. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Закон України від 23.03.2000р. №1587-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2000. - № 24. - Ст. 183.

24. Про телебачення і радіомовлення. Закон України від 21.12.1993р. №3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. - Ст. 43.

25. Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 р. Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993р. №3794-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - Ст. 70.

* * *

26. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 880-909.

27. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святотоцького. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2002. – 624 с.

28. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 420 – 440.

29. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дришлюка. – ХАРКІВ: Одиссей, 2003. – С. 259-286.

30. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 528 - 612

31. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 339-356.

32. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 401-477.

33. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.523-608.

34. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 423 – 519.

35. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 368 с.

* * *

36. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.

37. Андрощук Г. Защита знаков в Интернете: позиция ВОИС. Механизм защиты интеллектуальной собственности в Сети // Юридическая практика.– 2003. - № 39. – С.16.

38. Гаврина С. Ноу-хау: объект охраны // Юридическая практика. – 2003. - № 44. – С.4.

39. Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок // Право України. – 2003. - №6. – С.57-61.

40. Дорошенко О. Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності // Право України. – 2006. – № 5. – С. 67.

41. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

42. Запорожець І., Комзюк А., Комзюк Л. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду // Право України. – 2006. – № 9. – С. 66-69.

43. Капіца Ю. Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України // Право України. – 2006. – № 11. – С. 78.

44. Колісник А. Особливості правової охорони програмного забезпечення щодо різних видів ліцензій // Право України. – 2006. – № 9. – С. 70.

45. Комзюк Л. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС // Право України. – 2007. – № 5. – С. 82-84.

46. Мельник О. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання // Право України. – 1999. - № 4 – с.71.

47. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України. – 2003. - № 2. – С.74-78.

48. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав // Право України. – 2003. - №4. – С.72-74.

49. Мовчан С. Профильное законодательство: проблемы совершенствования и практика реализации. Интеллектуальная собственность // Юридическая практика. – 2003. - № 39. – С.14-15.

50. Носік Ю. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні // Право України. – 2006. – № 3. – С. 36-38.

51. Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії // Право України. – 2003. - № 4. – С.75-79.

52. Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. - № 2. – С.98-102.

53. Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності // Право України. – 2003. – № 7. – С.97-100.

54. Самусєва Л. Охорона авторських прав на аудіовізуальні твори // Право України. – 1997. - № 9. – с.55.

55. Святоцький О. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1999. - № 4 – с.16.

56. Святоцький О., Сімсон О. Реформування відносин власності у інтелектуальній сфері: правові проблеми // Право України. – 2006. – № 2. – С. 58.

57. Терещенко О. Проблеми захисту службових творів // Право України. – 2003. - № 9. – С.104-107.

58. Терещенко О. Службові твори: поняття та правовий статус // Юридичний вісник. – 2003. – 25-31 жовтня. – С.9.

59. Тропіна О. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності // Право України. – 2003. - № 1. – С.86-89.

60. Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони. // Право України. – 1998. - № 11. – с.83.

61. Шишка Р.Б. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему. // Право України. – 1999. - № 1. – с.57.

62. Ярошевська Т. Майнові права на службовий винахід // Право України. – 2006. – № 8. – С. 82-84.

63. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід // Право України. – 2006. – № 3. – С. 71-73.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.029 с.)