Тема 14. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність 

Семінарське заняття – 2 години

Питання

1. Поняття строку і терміну, їх значення.

2. Обчислення строків.

3. Поняття, сутність та значення позовної давності.

4. Обчислення та перебіг позовної давності.

5. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.

6. Наслідки спливу позовної давності.

 

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття строку і терміну у цивільному праві, строків і термінів реалізації та захисту цивільних прав, позовної давності, її сутності та значення.

 

Опорні поняття теми: строк у цивільному праві; термін у цивільному праві; поняття позовної давності; загальна позовна давність; спеціальна позовна давність.

 

Теми рефератів:

· Види цивільно-правових строків і термінів.

· Види позовної давності.

 

Самостійна робота – 4 годин

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступне питання:

1. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Норми про позовну давність поширюються на всі цивільні правовідносини, у тому числі й на ті, які виникають за участю держави та її адміністративно-територіальних утворень як учасників цивільних правовідносин. Слід зазначити, що дана норма є додатковою гарантією для осіб, цивільне право чи інтерес яких порушено. При встановленні переліку вимог, на які позовна давність не поширюється законодавець виходить зі специфіки певних правовідносин, оскільки предметом захисту в даному випадку є право не обмежене в часі.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава XVII, статті 237-250.

3. Про нотаріат. Закон України від 9.02.1993р. №3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №39. - Ст. 383.

4. Про об’єднання громадян. Закон України від 16.06.1992р. №2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст. 504.

5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15.09.1999р. №1045-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45. - Ст. 397.

6. Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні. Указ Президента України від 23.08.1998р. №932/98 // Офіційний вісник України. – 1998. - №34. – Ст. 1274.

7. Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально засвідчених. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1994р. №419 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - №10. – Ст. 249.

8. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. №20/5 // Офіційний вісник України. – 2004. - №10. – Ст. 639.

9. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна. Закон України від 29.11.2001р. № 2864-ІІІ // Відомості Верховної Ради. - 2002, - № 10. - Ст.77.

* * *

10. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 247 – 255, 289 – 311.

11. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дришлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С. 174-192.

12. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 363 – 394.

13. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 606 - 676.

14. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 229-249, 192-199.

15. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 244-253, 291-300.

16. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.184-195.

17. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 237 – 261.

* * *

18. Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України // Право України. – 2003. – № 12. – С. 40.

19. Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України. – 2004. – № 2. – С. 21-25.

20. Волинський Ю. Позовна давність в новому Цивільному кодексі // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 113. – С.22-24.

21. Примак В. Позовна давність за новим ЦК України // Юридичний вісник України. – 2003. - № 13. – С.12.

22. Шемяткин А. Сроки и даты. Исковая давность // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 12. – С.209.

 

 

Тема 15. Право власності

 

Семінарське заняття – 4 годин

Питання

1. Поняття власності і права власності.

2. Способи набуття права власності: первинні та похідні (вторинні).

3. Припинення права власності.

4. Право приватної власності фізичних осіб.

5. Право приватної власності юридичних осіб.

6. Право державної власності.

7. Право комунальної власності.

8. Право спільної власності.

9. Захист права власності.

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні, суб’єктів та об’єктів права власності, змісту права власності, форм права власності, способів набуття і припинення права власності, захисту права власності.

 

Опорні поняття теми: власність; право власності; право володіння; право користування; право розпорядження; підстави набуття права власності; момент виникнення права власності у набувача; здійснення права власності; припинення права власності; право спільної власності; захист права власності.

 

Теми рефератів:

· Зміст права власності.

· Право власності кооперативів.

· Право власності господарських товариств.

· Речово-правові засоби та зобов’язально-правові засоби захисту права власності.

 

Самостійна робота – 4 годин

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Право повного господарського відання.

Слід звернути увагу на те, що зміст права повного господарського відання та права власності тотожні. Але відмінність полягає насамперед у характері прав. Якщо право власності є основним, самостійним правом, то право повного господарського відання вторинне і залежить від права власності. Право повного господарського відання не може існувати без права власності. Вторинний характер права повного господарського відання полягає в тому, що власник може контролювати використання майна (наприклад, шляхом аудиторської перевірки) або отримувати частку прибутку від використання цього майна.

2. Право оперативного управління.

Необхідно зазначити, що на відміну від права повного господарського відання, яке складається з трьох правомочностей: володіння, користування, розпорядження, право оперативного управління одночасно охоплює лише дві правомочності: володіння і користування або володіння і розпорядження. Але в будь – якому випадку особа, в оперативному управлінні якої знаходиться майно, не має права розпоряджатися ним на свій розсуд, а може це робити лише в межах встановлених власником.

3. Право довірчої власності.

При розгляді цього питання необхідно зазначити, що право довірчої власності це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону або договору управління майном виключно в інтересах особи, визначеної відповідно до закону або договору управління майном. Слід звернути увагу на те, що право довірчої власності виникає з договору управління майном, де закріплюється положення про те, що управитель зобов'язаний здійснювати управління майном особисто і не може доручити здійснення управління іншим особам. Отримане в управління майно повинно використовуватися виключно за цільовим призначенням, визначеним в договорі управління майном.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06. 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 461. – Глава ХХІІІ - ХХІХ, ст.ст. 316-394.

3. Господарський кодекс України 16.01.2003р. №436-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 462.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. - Ст. 27.

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. №2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

6. Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 40-41, 42. - Ст. 492.

7. Про господарські товариства. Закон України від 19.09.1991р. №1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - Ст. 682.

8. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності. Закон України від 03.03.1998р. №147/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. – Ст. 228.

9. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17.06. 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст. 517.

10. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19.06.1992р. №2482-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.

11. Про приватизацію державного майна. Закон України від 04.03.1992р. №2163-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24. - Ст. 348.

* * *

12. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 312 – 395.

13. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дришлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С. 193-233.

14. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 395 – 477, 489 – 508.

15. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 250-317.

16. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо–Фадєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 301-356.

17. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.275-478, 492-522.

18. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 319 – 395.

* * *

19. Васькович Й. Чи передбачені цивільним законодавством форми права власності? // Право України. – 2006. – № 10. – С. 123.

20. Гончаренко О. Правові обмеження права на приватну власність у Конституції України // Право України. – 2007. – № 4. – С. 122-124.

21. Козирєва В. Конфіскація майна: теорія і практика застосування // Право України. – 2006. – № 1. – С. 98-102.

22. Маєвська А.В. Причини існування інституту тягаря // Вісник ХНУВС. – 2007. – Вип. 36. – С. 376-382.

23. Маєвська А.В. Зміст інституту тягаря утримання майна // Вісник ХНУВС. – 2007. – Вип. 37. – С. 376-382.

24. Мічурін Є. Обмеження прав осіб щодо володіння, користування, розпорядження майном // Право України. – 2006. – № 12. – С. 103-108.

25. Харченко Г. Особливості права власності в різних правових системах // Право України. – 2006. – № 12. – С. 45-47.

26. Цимбалюк М. Реформування інституту власності як основа демократичних перетворень правосвідомості // Право України. – 2007. – № 3. – С. 60-65.

27. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України. - 2003. - № 9.– С.57-60.

28. Шупінська О. Становлення інституту права власності в міжнародному приватному праві // Право України. – 2006. – № 7. – С. 126.

29. Яніцький В. Набуття права приватної власності на землю: окремі процесуальні аспекти // Право України. – 2007. – № 3. – С. 42-46.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.006 с.)