Тема 11. Об’єкти цивільних прав 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Об’єкти цивільних прав 

Семінарське заняття – 4 години

Питання

1. Поняття та класифікація об’єктів цивільних прав (правовідносин).

2. Речі як об’єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права.

3. Цінні папери як об’єкти цивільних прав (правовідносин).

4. Дії та результати дій як об’єкти цивільних прав.

5. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних прав.

6. Інформація як об’єкт цивільних прав.

7. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав.

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття об’єктів цивільних прав, видів об’єктів цивільних прав, їх особливостей.

 

Опорні поняття теми: об’єкти цивільних прав; речі як об’єкти цивільних прав; види речей приватного права; цінні папери як об’єкти цивільних прав; дії та результати дій, послуги як об’єкти цивільних прав; результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних прав; інформація як об’єкт цивільних прав; особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав.

 

Теми рефератів:

· Гроші, валютні цінності як об’єкти цивільних прав.

· Послуги як об’єкти цивільних прав.

 

Самостійна робота – 4 годин

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Оборотоздатність речей в цивільному праві.

При підготовці даного питання необхідно дати визначення оборотоздатності. Звернути увагу на те, що оборотоздатність пов’язана зі ступенем свободи участі речей в цивільному обігу. Потрібно засвоїти, що межі оборотоздатності об’єктів цивільних прав залежать від особливостей їх правового режиму та визначаються встановленою законодавством можливістю здійснення правочинів та інших юридичних актів, спрямованих на їх передачу іншим учасникам цивільних відносин.

2. Майно як особливий об’єкт цивільних прав.

Майно є особливим об'єктом цивільних прав. У жодному випадку до складу майна не включаються нематеріальні об’єкти цивільних прав, за винятком майнових прав вимоги. Прикладом майна як об'єкта цивільних прав, що вперше знайшов своє регулювання у новому ЦК України, є підприємство як майновий комплекс. Він об'єднує усі види майна, що забезпечують його діяльність — земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, продукцію, послуги, засоби індивідуалізації тощо. Звернути увагу на те, що в залежності від галузі права термін “майно” має різне правове значення.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 461. – Глави ХІІ, ХІІІ, ХІV, XV; статті 177-201.

3. Про інформацію. Закон України від 02.10.1992р. №2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. - Ст. 650.

* * *

4. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 198 – 228.

5. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дришлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С. 127-145.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – С. 127 – 139.

7. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 474 - 556.

8. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 150-175.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 166-199.

10. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 189 – 208.

* * *

11. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин i об’єктом права // Право України. – 2004. – № 1. – С. 136-138.

12. Кривобок С. Деякі питання, пов’язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України // Право України. – 2003. – № 10. – С. 132-134.

13. Кривобок С. Частина підприємства як об’єкт цивільно-правових правочинів // Право України. – 2005. – № 8. – С. 36-39.

14. Кулинич П. Земля в «законі» // Юридичний вісник. – 2003. - № 42. – С.9.

15. Кулинич П. Право на земельну частку (пай) // Юридичний вісник. – 2003. - № 45. – С.7.

16. Спасибо-Фатєєва І. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав // Право України. – 2005. – № 6. – С. 34-37.

 

 

Тема 12. Правочини

 

Семінарське заняття – 2 години

Питання

1. Поняття і ознаки правочину.

2. Види правочинів.

3. Форми правочинів.

4. Відмова від правочину.

5. Недійсність правочинів.

6. Правові наслідки недійсності правочинів.

7. Окремі види недійсних правочинів.

 

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття правочину, видів та умов дійсності правочинів, державної реєстрації правочину, наслідків недійсності правочину.

 

Опорні поняття теми: правочин; правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні; оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; чинність правочину; види недійсних правочинів.

 

Теми рефератів:

· Правочини з дефектами суб’єктного складу. Правочини з дефектами волі.

· Правочини з дефектами форми. Правочини з дефектами змісту та порядку укладення правочину.

 

 

Самостійна робота – 4 годин

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Тлумачення змісту правочину.

Слід визначити в чому полягає тлумачення змісту правочину та основні способи, які застосовуються при тлумаченні правочину. Закон надає право тлумачити зміст правочину його сторонам. Необхідно в даному випадку уяснити, що необхідність тлумачення волі сторони правочину виникає якщо волевиявлення виражене не чітко. У даному випадку мова буде йти не про тлумачення змісту законодавства, а про тлумачення самого змісту правочину. Якщо сторони не дійдуть згоди щодо тлумачення правочину, вони можуть звернутися до суду з вимогою постановити судове рішення про тлумачення змісту правочину, яке буде мати обов’язкову силу.

2. Значення правочинів.

Необхідно зазначити, що час відіграє істотну роль у цивільних правовідносинах, суб'єктивні права та юридичні обов'язки їхніх учасників виникають, розвиваються і припиняються у певний час. Слід звернути увагу на те, що у сфері цивільно-правових відносин юридичне значення має не закінчення часу взагалі, а закінчення певного строку, настання певного моменту в часі. Перебіг і обчислення строків у цивільному праві відбуваються за правилами, встановленими за волею законодавця.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 461. – Глава ХVІ, статті 202-236.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. №2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21-22. – Ст. 135.

4. Про нотаріат. Закон України від 09.02.1993р. №3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. - Ст. 383.

5. Про державне мито. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993р. № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. – Ст. 113.

6. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3.03.2004 р. №20/5 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 639.

7. Про судову практику у справах про визнання угод недійсними. Постанова Пленуму Верховного суду України від 28.04.1978р. №3 // Юридичний вісник України. – 2001. - № 37.

* * *

8. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 225-251.

9. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 256 – 288.

10. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дришлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С.145-173.

11. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – С. 334 – 363.

12. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 557 – 605.

13. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 200-228.

14. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 215-244.

15. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С. 168-183.

16. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 209 – 237.

* * *

17. Безсмертна Н. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів // Право України. – 2006. – № 3. – С. 56.

18. Воловик О. Устные сделки в хозяйственной деятельности: «за» и «против» // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. – 2003. - № 28. – С.63-65.

19. Домбругова А. Насильство, погроза, зловмисна угода, збіг тяжких обставин // Юридичний вісник України. – 2003. - № 12. – С.14.

20. Домбругова А. Наслідки помилки та обману // Юридичний вісник України. – 2003. - № 10. – С.14.

21. Домбругова А. Угоди з дефектами суб’єктного складу // Юридичний вісник України. – 2003. - № 20. – С.14.

22. Кільдюшкіна О. Недійсність правочинів: недоліки законодавства та проблеми судової практики // Право України. – 2007. – № 4. – С. 157.

23. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // Право України. – 2003. – № 12. – С. 106.

24. Шемяткин А. Сделки // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 12. – С. 207-208.

25. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі // Право України. – 2005. – № 3. – С. 59-60.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.130 (0.023 с.)