Тема 33. Відшкодування шкоди за цивільним правом 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 33. Відшкодування шкоди за цивільним правомСемінарське заняття – 6 години

Питання

1. Зобов’язання з відшкодування шкоди.

2. Відповідальність за шкоду, заподіяну працівником.

3. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.

4. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними та судовими органами.

5. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи.

6. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними та обмежено дієздатними особами.

7. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

8. Відшкодування шкоди, внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

9. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок злочину.

10. Відшкодування моральної шкоди.

11. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави.

 

Мета заняття: визначитися з поняттям відшкодування шкоди, відповідальність за шкоду, заподіяну працівником, джерелом підвищеної небезпеки; особливу увагу звернути на відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними та обмежено дієздатними особами.

 

Теми рефератів:

· Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

· Загальні положення про зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.


Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава 82, 83.

3. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон України від 13.12.2001р. № 2893-III // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 14. – Ст. 96.

4. Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995р. №4 “Про судову практику у справах про відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди”: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.05.2001р. №5.

* * *

5. Бакірова І. Застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання // Право України. – 2006. – № 5. – С. 89-91.

6. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2004. – № 9. – С. 58.

7. Бурзель Ю. Щодо встановлення верхньої межі відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Право України. – 2003. – № 3. – С. 40-41.

8. Загорулько А. И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Х.: Консум, 1996.

9. Мікуліна М. Відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданої незаконними діями: ретроспектива і сьогодення // Право України. – 2004. – № 12. – С. 109.


10. Прокудина Л. А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. – М.: Городец, 1998.

11. Резніченко С. В. До питання про цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. пр. – 2003. - №2. - С. 36-42.

12. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві. – К., 2001. – 306 с.

13. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – С. 428 – 506.

14. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 692-741.

15. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 717-741.

16. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 501-554.

17. Цивільне право України: Підручник: У 2-х т./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 478 – 549.

18. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доп. / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С. 471-546.

19. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 1058 - 1115.

20. Шестаков С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду // Право України. – 2006. – № 10. – С. 56.

 

 

Тема 34. Спадкове право

Семінарське заняття – 6 години

Питання

1. Загальні положення про спадкування.

2. Види спадкування:

а) спадкування за заповітом.

б) спадкування за законом.

3. Спадкування за правом представлення.

4. Здійснення права на спадкування.

5. Виконання заповіту.

6. Оформлення права на спадщину.

7. Спадковий договір.

 

Мета заняття: визначитися з поняттям спадкування та його видами, спадкуванням за заповітом, а також спадкуванням за законом; необхідно детально розібратися з чергами при спадкуванні за законом, а також спадкуванням за правом представлення.

Теми рефератів:

· Черговість спадкування за законом як захист прав спадкоємців.

· Порядок здійснення права на спадкування.

· Спадковий договір як різновид цивільно-правових договорів.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глави 84-90.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. №2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21 – 22. – Ст. 135.

3. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 39. - Ст. 383.

* * *

4. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 353-371.

5. Васильченко В. Спадкування права на обов’язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // Право України. – 2003. – № 10. С. 120.

6. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 6. – С. 118-121.

7. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 7. – С. 137.

8. Гнезділова Л. Спадкування обов’язкової частки: деякі питання // Право України. – 2003. – № 2. – С. 70.

9. Заіка Ю. Заповіт подружжя // Право України. – 2004. – № 4. – С. 91-92.

10. Мазуренко С. Особливості укладення спадкового договору // Право України. – 2004. - № 2. – С. 111-113.

11. Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України. – 2004. – № 4. – С. 131.

12. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. –496 с.

13. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 509 – 527.

14. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 742-800.

15. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С.742-765.

16. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. Кн.. 2. С. 563-632.

17. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 371-400.

18. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доп. / За ред. Є.О. Харитонова, А.І.Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С.564-583

19. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 1116 - 1188.

 

 

Тема 35. Поняття сімейного права.

Сімейні правовідносини

 

Семінарське заняття – 2 години

Питання

1. Поняття, предмет, принципи та система сімейного права.

2. Сім’я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення.

3. Зміст сімейних правовідносин.

 

Мета заняття: поглибити та закріпити знання щодо поняття, предмету, принципів та значення сімейного права. Розглянути поняття сім’ї у соціальному і юридичному змісті. Усвідомити поняття та види сімейних правовідносин, підстави їх виникнення, зміни і припинення, суб’єкти та об’єкти сімейних право відносин.

 

Теми рефератів

· Етапи розвитку сімейного права.

· Акти цивільного стану.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 30. – Ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. № 2947–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

3. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 05.03.1999р. № 475–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 17. – Ст. 129.

4. Концепція державної сімейної політики. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999р. № 1063 – XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 46-47. – Ст. 404.

5. Про попередження насильства в сім’ї. Закон України від 15.11.2001р. № 2789–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст. 70.

6. Про Національну програму планування сім’ї. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.1995р. № 736 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - № 2. – Ст. 37.

7. Положення про Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики. Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 06.05.2001р. № 478 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2001. - № 20. – Ст. 866.

8. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000р. № 1200 (із змінами і доп.) // Офіційний вісник України. – 2000.- № 32. – Ст. 1349.

* * *

9. Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України ( історичний огляд) // Право України. – 1994. – № 11-12.

10. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України. – 2004. – № 4. – С. 99-102.

11. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / Под ред. Ю. С. Червоного. – К.: Истина, 2003. – С. 5 – 55.

12. Ромовська З. Сімейний кодекс України: погляд в майбутнє // Право України. – 2001. – № 2. – С. 63.

13. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 10 – 63.

14. Сімейне право України: Підручн./ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – С. 5 – 43.

15. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 3 – 71.

16. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доп. / За ред. Є.О.Харитонова, А.І. Дрішлюка – Харків: Одиссей, 2003. – С. 584 – 589.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.013 с.)