Тема 7. Особисті немайнові права фізичної особи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Особисті немайнові права фізичної особи 

Семінарське заняття – 2 години

Питання

1. Поняття особистого немайнового права фізичної особи.

2. Види особистих немайнових прав фізичної особи.

3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

4. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

5. Захист особистих немайнових прав.

 

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття особистих немайнових прав фізичної особи, їх видів та захист цих прав.

 

Опорні поняття теми: поняття особистого немайнового права; види особистих немайнових прав; зміст особистого немайнового права; здійснення особистих немайнових прав; забезпечення здійснення особистих немайнових прав; обмеження особистих немайнових прав; захист особистого немайнового права.

 

Теми рефератів:

· Право на здоров’я за діючим законодавством України.

· Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві України.

 

Самостійна робота – 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.


Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Звернути увагу на наступні питання:

1. Право на життя.

Відповідно до ст. 3 Конституції України, життя людини є найвищою соціальною цінністю. Існування права на життя обумовлено самим існуванням людини. Воно є найбільш важливим серед особистих немайнових благ, оскільки за його відсутності всі права особи втрачають свій сенс. Слід проаналізувати міжнародно-правову регламентацію права на життя та скасування смертної кари, розглянути норми законодавства України та вияснити, як в Україні на законодавчому рівні регулюються питання смертної кари.

2. Право на безпечне довкілля.

Даний вид права необхідно розглядати в контексті права на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів та предметів побуту, права на збирання та поширення даної інформації. Звернути увагу на те, що така інформація не може бути засекреченою і при реалізації цього права громадянин може оскаржити відмову до суду. Специфікою даного права є його додаткова регламентація нормами екологічного законодавства.


3. Право на свободу та особисту недоторканість.

Необхідно звернути увагу на те, що право на особисту свободу означає відповідну міру можливої та юридично дозволеної поведінки громадянина, наприклад розпоряджатися своїм часом. А право на особисту недоторканість передбачає неприпустимість будь-якого посягання на особистість, крім випадків передбачених законом. До гарантій реалізації права на свободу законодавець відносить заборону будь-яких форм фізичного чи психічного тиску на фізичну особу. Суттєвою гарантією права фізичної особи на особисту недоторканість є заборона катувань та іншого жорстокого поводження чи покарання.

4. Право на сім’ю.

Слід зазначити, що сім'я є основним осередком суспільства і має право на захист з боку держави та суспільства. Право на сім'ю включає право на створення сім'ї, право кожної особи на проживання в сім'ї, право кожного на повагу до свого сімейного життя. Особа може бути примусово ізольована від сім'ї лише у випадках і в порядку встановленому законом. Міжнародно-правові норми гарантують надання по можливості найбільш широкої охорони та допомоги сім’ям, особливо при їх створенні.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава ХХ-ХХІІ, ст.ст. 269-315.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. №2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

4. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, прийнятий та проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мягков. – М.ИНФРА. – М., 1997. – С. 86 – 91.

5. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Рим, 04.11.1950 р. Ратифіковано Законом України від 17.07.1997 р. №475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13.

6. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22.01.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. – Ст. 147.

7. Основи законодавства про охорону здоров’я від 19.11.1992р. №2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 4. – Ст. 19.

8. Про інформацію. Закон України від 02.10.1992р. №2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст. 650.

9. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22.02.2000р. №1489-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 19. - Ст. 143.

* * *

10. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С. 236-258.

11. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 172-229.

12. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 199-215.

13. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт.кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С. 219-274.

14. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 264 – 318.

* * *

15. Резніченко С.В. До питання про цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірка наукових праць. - Донецьк. – 2003. - № 2.-С. 36-43.

16. Резніченко С.В., Фучеджі В.Д .Цивільно-правовий аспект забезпечення прав фізичних осіб на свободу віросповідання // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - №1. - С. 88-91.

17. Ромовська З. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. - № 1. – С.47-60.

18. Стефанчук Р.А. К вопросу о легализации эвтаназии в странах СНГ // Юрист. — 2006. — № 10. — С. 82-88.

19. Стефанчук Р.А. Право на психическое здоровье как личное неимущественное право // Медицинское право. — 2006. — № 1 (13). — С. 50-56.

20. Стефанчук Р.О. Визначення моменту виникнення права на життя: продовжуючи дискусію // Юридична Україна. — 2005. — № 10. — С. 38-43.

21. Стефанчук Р.О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 68-72.

22. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001. – С.19-21.

23. Стефанчук Р.О. Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав // Форум права. — 2007. — № 1. — С. 154-160.

24. Стефанчук Р.О. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 7. — С. 10-13.

25. Стефанчук Р.О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1 (21). — С. 67-83.

26. Стефанчук Р.О. Особиста свобода та право на свободу: цивільно-правові аспекти // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2. — С. 170-177.

27. Стефанчук Р.О. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Юридична Україна. — 2007. — № 3. — С. 48-57.

28. Стефанчук Р.О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб в сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення // Університетські наукові записки. — 2006. — № 2 (18). — С. 107-111.

29. Стефанчук Р.О. Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному законодавстві України // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — Вип.18. — К., 2007. — С. 337-345.

30. Стефанчук Р.О. Філософсько-правові засади розвитку законодавства про особисті немайнові права фізичних осіб на землях України // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3. — С. 349-361.

31. Стефанчук Р.О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4 (19-20). — С. 114-123.

32. Шевченко Я.М., Шевченко О.А. Проблеми нового Сімейного кодексу України // Правова держава. – 2002. - № 13. – С.147-153.

 

 

Тема 8. Юридичні особи

 

Семінарське заняття – 4 години

Питання

1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки.

2. Види юридичних осіб.

3. Правоздатність та дієздатність юридичної особи.

4. Державна реєстрація юридичної особи.

5. Філії та представництва юридичної особи.

6. Порядок припинення юридичної особи.

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття і ознак юридичної особи, цивільної правосуб’єктності юридичної особи, видів юридичних осіб, виникнення та припинення діяльності юридичних осіб, держави, територіальних громад як учасників цивільних правовідносин.

Опорні поняття теми: юридична особа, організаційно-правові форми юридичних осіб, створення та припинення юридичних осіб, держава, територіальні громади як учасники цивільних правовідносин.

Теми рефератів:

· Правові форми юридичних осіб, створених державою і територіальними громадами.

· Класифікація юридичних осіб.

 

Самостійна робота – 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Сутність юридичної особи.

Розглядаючи дане питання необхідно дати визначення поняття юридичної особи на основі аналізу ознак юридичної особи. Звернути увагу на те, що юридичною особою може бути лише організація, яка має всі ознаки передбачені Цивільним кодексом України. Важливе значення має індивідуалізація юридичної особи, яка має провадитися шляхом надання їй найменування та визначення місцезнаходження, оскільки, наприклад, залежно від цього визначається виконання деяких видів зобов’язань.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глави VIІ, ІХ, Х, статті 80-112, 167-176.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462.

4. Про благодійництво та благодійні організації. Закон України від 16.09.1997р. №531/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 46. - Ст. 292.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України в редакції від 30.06.1999р. №784-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - Ст. 440.

6. Про господарські товариства. Закон України від 19.09.1991р. №1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

7. Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11.01.2001р. №2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - Ст. 64.

8. Про об’єднання громадян. Закон України від 16.06.1992р. №2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст. 504.

9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15.09.1999р. №1045-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45. – Ст. 397.

10. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23.04.1991р. №987-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 25. - Ст. 283.

* * *

11. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 157 – 183.

12. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 229 - 269.

13. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 319 – 473.

14. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С.112-149.

15. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В. Спасибо – Фадєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.111-166.

16. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С.102-127.

17. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 76 – 118.

* * *

18. “Прописка” предприятия: как определить его местонахождение // Все о бухгалтерском учете. – 2003. - № 66. – С.20.

19. Костів М. Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб // Право України. – 2005. – № 4. – С. 16.

20. Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України. – 2007. – № 2. – С. 66-69

21. Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи // Право України. – 2007. – № 2. – С. 70-72.

22. Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України. – 2007. – № 3. – С. 47-50

23. Резніченко С.В., Фучеджі В.Д. Актуальні питання індивідуалізації релігійних організацій // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 2. - С. 100-103.

24. Спасибо-Фатєєва І. Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми // Право України. – 2007. – № 2. – С. 118-122.

25. Фучеджі В.Д. Види релігійних організацій // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - № 4. -С. 78-81.

26. Фучеджі В.Д. Підходи до поняття “Релігійна організація” в позитивному праві пострадянських країн // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - № 1. -С. 214-218.

27. Фучеджі В.Д. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ, 2005. - № 6. – С. 117-122.

28. Фучеджі В.Д. Юридична особа релігійних організацій у доктрині права // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 1. - С. 77-79.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.029 с.)