Тема 18. Зобов’язальне право. Зобов’язання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18. Зобов’язальне право. Зобов’язання 

Семінарське заняття – 4 години

Питання:

1. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення.

2. Сторони у зобов'язанні.

3. Заміна кредитора у зобов'язанні.

4. Заміна боржника у зобов'язанні.

 

Мета заняття: закріпити знання студентів та слухачів про поняття зобов'язання та підстави його виникнення, з’ясувати сторони у зобов’язанні, та визначити порядок заміни сторін у зобов’язанні, значну увагу слід надати множинності сторін у зобов’язаннях.

 

Опорні поняття теми: зобов'язання, сторони у зобов'язанні, заміна кредитора у зобов'язанні, підстави заміни кредитора у зобов'язанні, заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні, відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні, заміна боржника у зобов'язанні, правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні забезпеченому порукою або заставою, валюта зобов'язання, недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання.

 

Теми рефератів:

· Види зобов’язань.

· Елементи зобов’язань.

Самостійна робота – 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми, звернувши, при цьому увагу на поняття зобов’язального права, його роль і місце у цивільному праві.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке

виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Валюта зобов’язання.

При вивченні цього питання необхідно визначитися з питанням – що таке валюта зобов'язання, а також звернути увагу на грошову одиницю України, у якій може бути виражене зобов’язання та на те, що сторони за домовленістю можуть визначати грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

2. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання.

Під час розгляду цього питання необхідно звернути увагу на відповідальність сторони, котра самостійно відмовилася від зобов’язання. Слід також відзначити, що законодавством не допускається не тільки одностороння відмова від зобов'язання, але й одностороння зміна його умов.

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава 47.

* * *

3. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 188-224; 693-757; 827-847.

4. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. – Т. 2. – Полутом 1. – С. 17.

5. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – М., 1998. – Ч. 1. – С. 419 – 420.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 613 – 623.

7. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5. Кн.1. Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2005. – С. 9-52.

8. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С.357-368.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт.кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С. 625-633.

10. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 5-20.

11. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С.287-296.

12. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 520-531.

13. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.

* * *

14. Кузнєцова Н. Принципи сучасного зобов'язального права України // Українське комерційне право. – 2003. – №4. – С.9-17.

15. Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість // Право України. – 2007. – № 5. – С. 39-44.

 

Тема 19. Виконання зобов'язання

Семінарське заняття – 2 години

Питання:

1. Поняття виконання зобов'язання.

2. Суб’єкти виконання зобов'язання.

3. Місце виконання.

4. Строк (термін) виконання зобов'язання.

5. Предмет виконання.

6. Спосіб виконання.

 

Мета заняття: закріпити знання студентів та слухачів про поняття виконання зобов'язання, суб’єкти виконання зобов'язання, з’ясувати предмет та спосіб виконання зобов'язання, слід звернути увагу на зворотну (регресну) вимогу боржника, котрий виконав зобов’язання за себе та інших боржників.

 

Опорні поняття теми: поняття виконання зобов'язання, виконання зобов'язання належними сторонами, виконання зобов'язання частинами, строк (термін) виконання зобов'язання, місце виконання зобов'язання, проценти, предмет виконання, спосіб виконання, зустрічне виконання зобов'язання, солідарне зобов'язання, право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу.

 

Теми рефератів:

· Порядок виконання солідарного зобов’язання.

· Строки та терміни у зобов'язаннях.

 

Самостійна робота – 2 години

При вивченні теми студенти та курсанти повинні засвоїти, що виконання зобов'язання, представляє собою здійснення (або утримання від здійснення) того діяння або дій, які необхідні для задоволення права вимоги кредитора.

Також необхідно ознайомитися із планом семінарського заняття та опрацювати конспект лекцій з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке

виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу.

При вивченні цього питання особливої уваги заслуговує регресна вимога до сторони, котра залишилася боржником. Курсанти та студенти повинні звернути увагу на коло осіб, до яких боржник, що виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес). А також необхідно з'ясувати у якому розмірі боржник, що виконав солідарний обов'язок, має право на регрес до кожного з солідарних боржників, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.

2. Підтвердження виконання зобов'язання.

Розглядаючи це питання, необхідно чітко з'ясувати в якій формі оформляється прийняття зобов'язання для подальшого виконання та яким саме документом буде підтверджуватися виконання боржником свого обов'язку. Курсантам та студентам слід звернути увагу на необхідність письмових доказів, яка пов'язана з тим, що виконання зобов'язання є правочином, на який поширюються вимоги щодо його форми.

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 461. – Глава 48.

* * *

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1998. – С. 336.

4. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. Лит., 1975. – С.60-61.

5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 637 – 653.

6. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5. Кн.1. Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2005. – С. 53-87.

7. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С.378-386.

8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С. 659-669.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 20 - 31.

10. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С.304-307.

11. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 531 – 544.

* * *

12. Кузнєцова Н. Принципи сучасного зобов'язального права України // Українське комерційне право. – 2003. – №4. – С.9-17.

13. Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість // Право України. – 2007. – № 5. – С. 39-44.

Тема 20. Способи забезпечення виконання зобов'язання

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.013 с.)