Тема 38. Права та обов’язки матері, батька і дитиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 38. Права та обов’язки матері, батька і дитиниСемінарське заняття – 2 години

1. Встановлення походження дітей.

2. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей.

3. Майнові правовідносини батьків і дітей.

 

Мета заняття: закріпити та поглибити поняття визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою; визначення походження дитини від матері та батька, які не перебувають у шлюбі між собою; визнання батьківства за рішенням суду. Усвідомити порядок визначення прізвища, імені, по батькові та реєстрація громадянства дітей; права та обов’язки батьків по вихованню та розвитку дитини; вирішення спорів, пов’язаних є місцем проживання дітей; підстави та наслідки позбавлення батьківських прав; порядок поновлення в батьківських правах; відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав. Розглянути права батьків і дітей на майно; обов’язок батьків по утриманню неповнолітніх дітей; способи та розмір оплати аліментів на дітей; припинення права на аліменти; визначення заборгованості за аліментами та її стягнення; обов’язок батька, матері утримувати повнолітніх дітей; обов’язок дочки, сина утримувати батьків.

 

Теми рефератів:

· Загальні правила визначення материнства і батьківства.

· Суть майнових правовідносин у сім’ї.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. № 2947 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

3. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Закон України від 16.11.2000р. № 2109 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 1. – Ст. 2.

4. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Закон України від 01.06.2000р. № 1768 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 35. – Ст. 290.

5. Про охорону дитинства. Закон України від 26.04.2001р. № 2402 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 30. – Ст. 142.

6. Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2001р. № 1091 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2001. - № 34. – Ст. 1590.

7. Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. № 1203 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 34. – Ст. 1599.

8. Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1994р. № 66 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - № 5. – Ст. 133.

9. Положення про прийомну сім’ю. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. № 565 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 18. – Ст. 926.

10. Положення про дитячий будинок сімейного типу. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. № 564 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 18. – Ст. 925.

11. Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993р. № 146 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002р. № 869) // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - № 8. – Ст. 161.

12. Стосовно навчання і догляду за дитиною. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 11.10.2000р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 2002. - № 3. – Ст. 286.

* * *

13. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 378.

14. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми // Право України. – 2004. – № 3. – С. 88.

15. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – 2003. – № 5. – С. 51.

16. Короткова Л., Віхров О. Підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей // Право України. – 1996. - № 4.

17. Короткова Л., Віхров О. Щодо визначення правового статусу відчима (мачухи) // Право України. – 1995. - № 5-6.

18. Костюченко Д. Про порядок стягнення аліментів // Праця і зарплата. – 2004. - №31 (419). – С. 22.

19. Маломуж О. Аліментні зобов’язання за новим Сімейним кодексом // Податковий, банківський, митний консультант. – 2004. - № 41.– 18 жовтня.

20. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / Под ред. Ю.С.Червоного. – К.: Истина, 2003. – С. 213 – 339.

21. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство // Право України. – 2004. – № 11. – С. 46.

22. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 249 – 404.

23. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – С. 205 – 240.

24. Сімейне право України: Підручник / Л.М.Баранова, В.І.Борисова, І.В.Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 140 – 185.

25. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект // Право України. – 2005. – № 2. – С. 108-111.

26. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доп. / За ред. Є.О.Харитонова, А.І. Дрішлюка – Харків: Одиссей, 2003. – С. 604 – 613.

Тема 39. Влаштування дітей,

Позбавлених батьківського піклування

Семінарське заняття – 2 години

1. Суть усиновлення в сімейному праві.

2. Поняття і значення опіки та піклування в сімейному праві.

3. Правовий статус патронату над дітьми.

 

Мета заняття: закріпити знання щодо усиновлення; розглянути які особи можуть бути усиновлені, які можуть бути усиновлювачами; з’ясувати умови усиновлення та порядок його здійснення, його таємницю, недійсність та скасування, а також позбавлення усиновлювача батьківських прав. Розглянути умови встановлення опіки та піклування, права і обов’язки суб’єктів правовідносин з опіки та піклування; припинення опіки та піклування. Розкрити поняття патронату над дітьми.

 

Теми рефератів:

· Порядок розгляду справ щодо проведення усиновлення дітей, які проживають на території України.

· Правова характеристика договору про патронат над дітьми.

 

Література

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. № 2947 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

3. Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002р. № 856 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2002. - № 25. – Ст. 1213.

4. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2003р. № 1377 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 36. – Ст. 1944.

5. Правила ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей-громадян України, які всиновлені іноземцями. Наказ Міністра закордонних справ України від 29.11.1999р. № 207-а // Офіційний вісник України. – 1999. - № 52. – Ст. 2609.

6. Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти України від 30.03.1996р. № 98 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2000. - № 34. – Ст. 1464.

* * *

7. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 379-381.

8. Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового реформування // Право України. – 2001. - №3. – С.79.

9. Кидалова А. Право дітей знати своїх батьків // Право України. – 1998. -№3.

10. Лисенко X. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні // Право України. – 1998. -№3. – С. 22-25.

11. Научно–практический комментарий Семейного кодекса Украины / Под ред. Ю.С.Червоного. – К.: Истина, 2003. – С. 340 – 430.

12. Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США // Право України. – 2004. – № 5. – С. 40.

13. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково–практичний коментар. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 405 – 480.

14. Сімейне право України: Підручн./ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – С. 241 – 275.

15. Сімейне право України: Підручник / Л.М.Баранова, В.І.Борисова, І.В.Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 197 – 232.

16. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект // Право України. – 2005. – № 2. – С. 108-111.

17. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О.Харитонова, А.І.Дрішлюка – Харків: Одиссей, 2003. – С. 614 – 627.

 

 

Тема 40 - 41. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Застосування сімейного права України до іноземців та осіб без громадянства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.01 с.)