Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 

Семінарське заняття – 4 години

Питання

1. Правоздатність фізичних осіб. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи.

2. Ім’я та місце проживання фізичної особи.

3. Поняття та елементи дієздатності фізичної особи. Диференціація дієздатності фізичної особи.

4. Безвісна відсутність. Визнання особи померлою.

5. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності.

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття фізичної особи, правоздатності та дієздатності фізичної особи, індивідуалізації фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

 

Опорні поняття теми: фізична особа як суб’єкт цивільного права, правоздатність фізичної особи, дієздатність фізичної особи та її диференціація, визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення фізичної особи померлою, ім’я та місце проживання фізичної особи, акти цивільного стану, фізична особа – підприємець.

 

Теми рефератів:

· Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

· Органи реєстрації актів цивільного стану в Україні.

 

Самостійна робота - 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб.

При підготовці до даного питання слід мати на увазі, що правоздатність це лише можливість набуття цивільних прав, а не їх сукупність. Необхідно визначитися з поняттям правоздатності та поняттям суб'єктивних прав фізичних осіб, провести їх співвідношення, зазначити характерні риси правоздатності та суб'єктивних прав. Виникне необхідність щодо розмежування понять правоздатність та охорона прав фізичної особи.

2. Підстави, порядок та значення актів цивільного стану.

Ознайомитися з Законом України “Про органи реєстрації актів цивільного стану” від 24 грудня 1993 року. Звернути увагу на те, що акти цивільного стану це сукупність обставин, що спричиняють виникнення, припинення, зміну цивільних прав та обов'язків. Акти цивільного стану індивідуалізують особу, вказують на її ім’я, вік, сімейний стан, походження, національність, громадянство. Певні акти – народження та походження фізичної особи, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть - підлягають державній реєстрації.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава ІV, V; статті 24-54.

3. Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 40-41, 42. - Ст. 492.

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. №2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462.

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України в редакції від 30.06.1999р. №784-ХІV (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - Ст. 440.

7. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.1991р. №959-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - Ст. 377.

8. Про об’єднання громадян. Закон України від 16.06.1992р. №2460-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст. 504.

9. Про органи реєстрації актів громадянського стану. Закон України від 24.12.1993р. №3807-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 14. - Ст. 78.

10. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Закон України від 15.05.2003р. №755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

11. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.1972р. №3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. - С. 5-8.

* * *

12. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 125 – 149.

13. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: Одіссей, 2003. – С. 77-97.

14. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.:Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – С. 140-172.

15. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 225 – 300.

16. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 82-104.

17. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 92 – 111.

18. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 39 – 62.

* * *

19. Бенедисюк І. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. // Бізнес-Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2003. - №44. – С.55-58.

20. Гулик А., Єфімов О. Фізична особа - підприємець // Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2003. - № 46. – С.58-60.

21. Заржицкий О., Бандуристий Р. Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні // Право України. – 2007. – № 2. – С. 40-44.

22. Кривошей А. Фізичні та юридичні особи у нових кодексах // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 88. – С.22-24.

23. Лялька А. Физическое лицо – предприниматель // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. Сборник систематизированного законодательства. – 2003. - Вып. 12. – С.200.

24. Стефанчук М.О. Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи // Університетські наукові записки. — 2006. — №3-4 (19-20). — С. 173-176.

25. Стефанчук М.О. Окремі питання співвідношення суб’єктивного цивільного права та цивільної дієздатності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 1. — С. 197-201.

26. Стефанчук М.О. Окремі проблеми обмеження цивільної дієздатності фізичної особи за законодавством країн СНД // Міжнародний науковий журнал "Порівняльно-правові дослідження", - 2007, № 1-2. – С. 272-276.

27. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права, що індивідуалізують фізичну особу та пов'язані із її іменем // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). — Острог, 2005. — С. 292-293.

28. Стефанчук Р.О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4 (19-20). — С. 114-123.

29. Чорна Ж.Л. Судовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України: теорія та практика застосування // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. №2. — 2005. — С. 99-103.

 

 

Тема 6. Опіка та піклування

 

Семінарське заняття – 2 години

Питання:

1. Поняття та цілі опіки.

2. Поняття та цілі піклування.

3. Суб’єкти опіки та піклування.

 

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття та цілей опіки та піклування, порядку встановлення опіки та піклування, припинення опіки та піклування, органів які займаються встановленням опіки та піклування.

 

Опорні поняття теми: опіка, піклування, підопічний, опікун, піклувальник, помічник, органи опіки та піклування, патронатне виховання.

 

Теми рефератів:

· Опіка, піклування та патронатне виховання за Сімейним кодексом України.

· «Інститут помічників» за цивільним законодавством України.

 

Самостійна робота – 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Обмеження опікуна у можливості вчиняти правочини від імені підопічного.

Розглядаючи дане питання необхідно зазначити, що опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного. Слід звернути увагу на те, що з метою захисту опікуваних від зловживань опікунів в Цивільному кодексі встановлена норма, щодо заборони вчинення опікуном певних видів правочинів. Зокрема, опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички. Крім того, опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою (ст. 68 ЦК України).

2. Правовий статус помічника.

Необхідно звернути увагу на те, що даний інститут є новим в цивільному праві України. Специфіка даного інституту полягає в тому, що помічник не є піклувальником, оскільки призначається для надання допомоги повністю дієздатній фізичній особі та на її прохання. Слід зазначити, що за заявою особи, яка потребує допомоги, ім'я її помічника реєструється органом опіки та піклування, про що видається відповідний документ, зразок якого встановлює Міністерство юстиції України. У суді помічник може представляти фізичну особу лише на підставі окремої довіреності.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава VI, статті 55-79.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. №2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21-22. – Ст. 135.

4. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми. Документ Ради Європи, Люксембург, 20.05.1980 р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 2002. - № 3. – С. 129.

5. Про органи реєстрації актів громадянського стану. Закон України від 24.12.1993 р. №3807-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. -Ст. 78.

* * *

6. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 149 – 156.

7. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С. 97-102.

8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – С. 155-166.

9. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 301-318.

10. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 104-111.

11. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 62 – 76.

* * *

12. Рудалєва Л. Особлива форма турботи. Опіка і піклування над особами, які не досягли 18 років // Юридичний вісник України. – 2003. - № 10. – С.9.

13. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект // Право України. – 2005. – №2. – С. 108-111.

14. Темченко О. Зміст соціальної функції держави щодо прав дитини в умовах євроінтеграції // Право України. – 2007. – №5. – С. 24-27.

15. Чорна Ж.Л. Судовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України: теорія та практика застосування // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. №2. — 2005. — С. 99-103.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 204; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.99.209 (0.034 с.)