Тема 27. Договори з надання послугМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 27. Договори з надання послуг 

Семінарське заняття – 10 годин

Питання

1. Поняття та характеристика договору про надання послуг.

2. Поняття та характеристика договору перевезення пасажира та багажу.

3. Договір чартеру (фрахтування).

4. Договір транспортного експедирування.

5. Договір зберігання.

6. Зберігання на товарному складі.

7. Спеціальні види зберігання.

8. Договір охорони.

9. Договір страхування.

10. Договір перестрахування.

11. Обов’язкове страхування.

12. Договір доручення.

13. Договір комісії. Субкомісія.

14. Договір управління майном.

15. Договір позики.

16. Кредитний договір. Комерційний кредит.

17. Договір банківського вкладу.

18. Договір банківського рахунку.

19. Поняття договору факторингу.

 

Мета заняття: визначитися з поняттями договорів про надання послуг. З’ясувати зміст цих договорів, сторони, їх права та обов’язки, уміти класифікувати договори послуг, давати їм правову характеристику. Закріпити та поглибити свої знання щодо фактичних, юридичних та фінансових послуг.

 

Теми рефератів:

· Загальна характеристика договорів про надання послуг.

· Договір про перевезення пасажирів як різновид договору перевезення.

· Зберігання на товарному складі як різновид договору зберігання.

· Порядок укладення, зміни та припинення договору страхування.

· Договір доручення як різновид договорів про надання послуг.

· Загальна характеристика договору управління майном.

· Загальна характеристика групи фінансових договорів.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 461. – Глави 63-73.

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 17.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30.

3. Про страхування: Закон України 07.03.1996р. № 85/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України 23.09.1994р. № 185/94-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. – Ст. 364.

* * *

5. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 97-106.

6. Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – № 9. – С. 46-49.

7. Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів // Право України. – 2004. – № 9. – С. 34-37.

8. Бервенко С.М. Проблеми договірного права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 312-324.

9. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. С. 201-912.

10. Грамацький Е. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України. – 2003. – № 10. – С. 108-112.

11. Свистун Л. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом // Право України. – 2004. – № 9. – С. 62-64.

12. Семенова К. Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти // Право України. – 2005. – № 2. – С. 40-42.

13. Семеняка В. Правила страхування: теоретико-правові та прикладні аспекти // Право України. – 2007. – № 4. – С. 47-49.

14. Супрун Л. Юридична природа договору перестрахування // Право України. – 2006. – № 2. – С. 116-119.

15. Табара Н. Види договорів факторингу // Право України. – 2006. – № 1. – С. 78-80.

16. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – С. 156 – 335.

17. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 340-531.

18. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 602-678.

19. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 276-468.

20. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 267-412.

21. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І.Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С. 388-458.

22. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 824 - 981.

23. Шаповалова О. Кредит як власність позичальника // Право України. – 2004. – № 9. – С. 88-90.

 

 

Тема 28. Розрахунки за цивільним правом

 

Семінарське заняття – 2 години

Питання

1. Поняття та форми розрахунків.

2. Види безготівкових розрахунків.

3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

4. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення.

5. Акредитив.

6. Відкличний акредитив.

7. Безвідкличний акредитив

8. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями.

9. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 

Мета заняття: визначитися з поняттям та формами розрахунків, а також видами безготівкових розрахунків, під якими розуміються визначені законодавством, банківською практикою та звичаями ділового обороту способи виконання грошових зобов’язань через установи банків або інші платіжні системи. Закріпити та поглибити свої знання щодо розрахунків із застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових чеків, розрахунків за інкасо, а також інших, передбачених законом, розрахунків.

 

Теми рефератів:

· Акредитив як вид безготівкових розрахунків.

· Правове регулювання застосуванням розрахункових чеків в Україні.

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461. – Глава 74.

2. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001р. № 2346-III// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України 23.09.1994р. № 185/94-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. – Ст. 364.

4. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку від 21.01.2004р. № 22.

* * *

5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – С. 335 – 369.

6. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 531-565.

7. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 602-678.

8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 367-407.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 399-412.

10. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І.Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С. 388-458.

11. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 982 - 1004.

 

 

Тема 29. Розпорядження майновими правами

Інтелектуальної власності

 

 

Семінарське заняття – 4 години

Питання

1. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

3. Ліцензійний договір.

4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

6. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 

Мета заняття: визначитися з видами договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Уміти дати характеристику цих договорів. Закріпити та поглибити свої знання щодо ліцензійного договору та самого поняття ліцензії. Необхідно знати у яких випадках потрібна обов’язкова державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 

Теми рефератів:

· Місце договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності у системі договірного права.

· Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності, її характеристика та різновиди.

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глава 75.

2. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. № 3792-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.

* * *

4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 84 – 121.

5. Комзюк Л. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС // Право України. – 2007. – № 5. – С. 82-84.

6. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід // Право України. – 2006. – № 3. – С. 71-73.

7. Ярошевська Т. Майнові права на службовий винахід // Право України. – 2006. – № 8. – С. 82-84.

8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – С. 370 – 384.

9. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 589-599.

10. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 693-696.

11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 224-259.

12. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 413-427.

13. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доп. / За ред. Є.О.Харитонова, А.І.Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С. 468-471.

14. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 1004 - 1015.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.017 с.)