Тема 2. Цивільні правовідносини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Цивільні правовідносиниСемінарське заняття – 2 години

Питання

1. Поняття цивільного правовідношення.

2. Загальна характеристика суб’єктів і об’єктів цивільних правовідносин.

3. Зміст цивільно-правових відносин.

4. Види цивільних правовідносин.

Мета заняття: закріпити знання слухачів про поняття, особливості цивільних правовідносин, з’ясувати елементи цивільних правовідносин, визначити види цивільних правовідносин.

 

Опорні поняття теми: цивільне правовідношення; суб’єкти цивільних правовідносин, об’єкти цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин: суб’єктивне цивільне право, суб’єктивний цивільний обов’язок; види цивільних правовідносин: регулятивні і охоронні відносини, абсолютні й відносні правовідносини, активні і пасивні цивільні правовідносини, речові й зобов’язальні відносини, майнові і особисті немайнові відносини.

 

Теми рефератів:

· Цивільні правовідносини як різновид правових галузевих відносин.

· Реалізація суб’єктивних цивільних прав.

 

Самостійна робота – 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Поняття та види суб’єктивних прав.

Розглядаючи дане питання слід дати визначення суб’єктивного цивільного права, звернути увагу на відмінність його від цивільного права в об’єктивному сенсі та цивільної правоздатності. Реалізація суб'єктивного права пов'язана з реалізацією можливостей уповноваженої особи. Розходження між змістом суб'єктивного права і його здійсненням виражається насамперед у тому, що зміст суб'єктивного права містить у собі тільки можливу поведінку уповноваженої особи, у той час як реалізація права є здійснення реальних конкретних дій пов’язаних з перетворенням цієї можливості у дійсність. Охарактеризувати елементи змісту суб'єктивного цивільного права.

2.Види суб’єктивних обов’язків.

Розглядаючи дане питання необхідно визначитися з поняттям цивільного обов’язку, охарактеризувати його зміст, простежити взаємозв’язок суб’єктивного права та суб’єктивного обов’язку. Оскільки суб’єктивні права не існують у відриві від суб’єктивних обов'язків, то здійснення права уповноваженою особою припускає і виконання зобов’язаними особами своїх обов'язків, тобто здійснення ними визначених дій, охоплюваних належною поведінкою. Суб'єктивний обов'язок — це міра належної поведінки суб'єкта. Суть обов'язків полягає в тому, що суб'єкт має виконувати певні дії, прийняті ним добровільно чи покладені на нього законом, або ж утримуватися від них. Розглянути види обов'язку в цивільних правовідносинах: активний та пасивний.

 

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. № 435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст.461. – Глава 1.

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст.135.

* * *

4. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 104 – 125.

5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 69 – 80; 328 - 333.

6. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 156 – 182.

7. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 66-81.

8. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо – Фадєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 81-92.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.78-86.

10. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С. 67-77.

11. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 7 – 18.

* * *

12. Бірюков І. Інтерес і суб’єктивне цивільне право // Право України. – № 8. – С. 18-20.

13. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння // Право України. – 2006. – № 1. – С. 113-115.

14. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин i об’єктом права // Право України. – 2004. – № 1. – С. 136-138.

15. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право України. – 2005. – № 7. – С. 109-111.

16. Самбор М. Інтерес у праві: поняття, сутність, структура // Право України. – 2006. – № 1. – С. 116-119.

17. Стефанчук М.О. До питання співвідношення суб'єктивного цивільного права та цивільної правосуб'єктності // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції — 2006. — Вип.1. — С. 8-12.

18. Стефанчук М.О. Окремі питання співвідношення суб’єктивного цивільного права та цивільної дієздатності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 1. — С. 197-201.

19. Кобилянський В. Основний закон цивільного права // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 67. – С.3.

 

 

Тема 3. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків

 

Семінарське заняття – 2 години

Питання

1. Підстави виникнення, припинення і трансформації цивільних правовідносин.

2. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов’язку.

3. Здійснення цивільних прав.

4. Межі здійснення цивільних прав.

5. Виконання цивільних обов’язків.

 

Мета заняття: закріпити знання слухачів про здіснення цивільних прав.

 

Опорні поняття теми: підстави виникнення, припинення та трансформація цивільних правовідносин; здійснення цивільних прав; виконання цивільних обов’язків.

 

Теми рефератів:

· Поняття та класифікація юридичних фактів.

· Загальна характеристика підстав виникнення цивільних правовідносин.

 

Самостійна робота - 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Які межі здійснення цивільних прав.

Будь-яке з суб'єктивних цивільних прав має свої межі. Межі здійснення цивільних прав це міра можливої поведінки учасника в цивільних правовідносинах, яка може встановлюватися в договорі виходячи з аналізу законодавства. В будь-якому випадку використання прав і свобод не повинно заподіювати шкоди інтересам суспільства і держави, правам інших громадян Звернути увагу на наслідки, які можуть бути застосовані до особи у випадку недодержання вимог щодо меж здійснення цивільного права.

 

Література:

1 Конституція України від 28 червня 1996р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст.141.

2 Цивільний кодекс України від 16 січня 2006р. № 435-ІV (із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст.461.Глава ІІ, ІІІ; статті 11-23.

3 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст.135.

4 Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. № 436-ІV (із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11 – Ст.462.

* * *

5 Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. Посібник // Відп. ред. Р.А. Майданник. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 60-87.

6 Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С. 282-284.

7 Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 229 – 237.

8 Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С. 0514-67.

9 Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 80-83.

10 Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 183 – 224.

11 Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина,2003. – С. 176-199.

12 Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо – Фадєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 254-268.

13 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.161-167, 206-218.

14 Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 18 – 25.

* * *

15 Бенедисюк И. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации.– 2003. - № 39. – С.74-77.

16 Бірюков І. Інтерес і суб’єктивне цивільне право // Право України. – № 8. – С. 18-20.

17 Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння // Право України. – 2006. – № 1. – С. 113-115.

18 Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право України. – 2005. – № 7. – С. 109-111.

19 Самбор М. Інтерес у праві: поняття, сутність, структура // Право України. – 2006. – № 1. – С. 116-119.

 

 

Тема 4. Захист цивільних прав та інтересів

Семінарське заняття – 2 години

Питання

1. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів.

2. Захист цивільних прав та інтересів судом.

3. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку.

4. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом.

5. Самозахист цивільних прав та інтересів.

Мета заняття: закріпити знання слухачів про захист цивільних прав та відповідальність у цивільному праві.

 

Опорні поняття теми: захист цивільних прав; захист інтересів; способи захисту.

 

Теми рефератів:

· Відшкодування моральної шкоди за діючим законодавством України.

· Особливості відшкодування матеріальної шкоди за діючим законодавством України.

· Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування.

 

Самостійна робота - 4 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план-відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. У чому полягає право на захист цивільних прав та інтересів.

Право на захист цивільних прав та інтересів ініціюється самою особою, яка вважає, що її права та інтереси порушені або особами, яким це дозволено з метою захисту інтересів інших осіб. Під захистом розуміють дії уповноваженої особи або діяльність юрисдикційних органів та осіб, які зобов’язані вжити заходів для поновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного цивільного права. Захист порушених цивільних прав пов’язаний з правозахисною діяльністю правоохоронних та інших державних органів. Виходячи з цього необхідно зазначити, що захист порушеного права здійснюється в рамках певної процедури.

2. Що є здійсненням права на захист.

Розглядаючи дане питання необхідно дати визначення поняття здійснення права на захист, охарактеризувати способи здійснення права на захист. При цьому необхідно звернути увагу на те, що не залежно від того, яким чином реалізуються цивільні права, їх здійснення нерозривно пов¢язане з виконанням цивільних обов¢язків іншими особами. Можливість звернутися до компетентного державного чи іншого органу за захистом своїх прав – належне управомоченій особі право на захист. Після використання всіх національних засобів правового захисту, громадяни України можуть звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

3. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди мають місце при наявності складу цивільного правопорушення, який включає в себе протиправну поведінку заподіювача, наявність негативних наслідків, причинний зв’язок між протиправною поведінкою та наслідками, а також вину заподіювача. Необхідно звернути увагу на те, що право на відшкодування збитків виникає у особи з самого факту невиконання обов'язку або порушення цивільного права, у відповідності з нормами укладених договорів чи норм, закріплених в Цивільному кодексі України. Визначити поняття упущеної вигоди, та її відшкодування особі, право якої було порушене.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – ст.461. – Глава ІІ, ІІІ; статті 11-23.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. №2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21-22. – ст.135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11 – ст..462.

5. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992р. №6 // Юридичний вісник України. – 2002. – червень. - №26.

6. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995р. №4 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - №3.

* * *

7. Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С. 282 – 284.

8. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 237 – 247.

9. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: Одиссей, 2003. – С.54-67.

10. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 83-127.

11. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 1. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтор. – Харків: Еспада, 2008. – С. 183 – 224.

12. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 176 – 199.

13. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 254-268.

14. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.161-167, 206-218.

15. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 25 – 39.

* * *

16. Білоусов Ю.В. Нормативне закріплення та проблеми застосування нових способів захисту цивільного права // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип.5, 2006р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2006. — С. 14-19.

17. Бурзель Ю. Щодо встановлення верхньої межі відшкодування моральної шкоди // Право України. – 2003. - № 3. – С.40-41.

18. Грошева О. Нотаріальна і судова форми захисту суб’єктивних прав // Право України. – 2006. – № 1. – С. 95-97.

19. Гулик А., Єфімов О. Захист цивільних прав // Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2003. - № 42. – С.60-63.

20. Стефанчук М.О. Зловживання правом як новела цивільного законодавства // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 34-37.

21. Стефанчук Р.О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1 (21). — С. 67-83.

22. Стефанчук Р.О. Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному законодавстві України // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — Вип.18. — К., 2007. — С. 337-345.

23. Чорна Ж.Л. Судовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України: теорія та практика застосування // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. №2. — 2005. — С. 99-103.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.130 (0.072 с.)