Тема 24. Договори з передачі майна у власність 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 24. Договори з передачі майна у власність 

Семінарське заняття – 8 години

Питання

1. Договір купівлі-продажу:

а) поняття та зміст договору довічного утримання;

б) продаж товарів у кредит.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу.

3. Договір поставки.

4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

6. Договір міни. Бартер.

7. Договір дарування.

8. Пожертва.

9. Договір ренти.

10. Поняття договору довічного утримання (догляду).

 

Мета заняття: визначитися з поняттям договору купівлі-продажу. Слід знати, що договір купівлі-продажу – це правочин, договір купівлі-продажу за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати іншій стороні (покупцеві) майно (товар) у власність, а покупець приймає його або зобов’язується і сплатити за нього певну грошову суму. Необхідно знати, що до договорів постачання, міни, контрактації сільськогосподарської продукції застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу. Слід також знати загальну характеристику договорів купівлі-продажу, постачання, міни, контрактації сільськогосподарської продукції, дарування, ренти та довічного утримання. Усі вищезазначені договори поєднує те, що їх дія направлена на відчуження майна на відплатних або невідплатних умовах.

 

Теми рефератів:

· Купівля-продаж у роздрібній торгівлі.

· Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації.

· Договір довічного утримання.

· Договір міни.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глави 54 - 57.

2. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990р. № 507-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1990. - № 52. – Ст. 650.

3. Про електроенергетику Закон України від 16.10.1997р. № 575/97-ВР / Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №1. – Ст. 1.

4. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991р. № 1023-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30. – Ст. 379.

* * *

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. – М., 2002. - С. 10-379.

6. Великорода О. Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. – С. 67.

7. Великорода О. Становлення інститут довічного утримання // Право України. – 2003. - № 12. – С. 122-126.

8. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 1997. – Ч. 2. – 784 с.

9. Іваненко Л. Наукове обґрунтування необхідності внесення змін до Закону України „Про захист прав споживачів” // Право України. – 2005. – № 5. – С. 74-77.

10. Іваненко Л., Язвінська О. Реалізація прав споживачів на придбання товару належної якості // Право України. – 2003. – № 8. – С. 73.

11. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). – К., 1998. – 223 с.

12. Кравцова Т. Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності // Право України. – 2003. – № 12. – С. 45-47.

13. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладенні та реалізації підприємницького комерційного договору // Право України. – 2005. – № 6. – С. 50-53.

14. Мосейчук Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов договору постачання // Право України. – 2005. – № 5. – С. 52-55.

15. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду // Право України. – 2004. – № 8. – С. 57.

16. Тімуш I. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) // Право України. – 2004. – № 1. – С. 52-54.

17. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.2.: Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 6-56.

18. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 174-256.

19. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти томах. Т. 5. Кн.2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.) Є.О. Мічурін та ін.; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006 – С. 115-329.

20. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 446-510.

21. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 5-120.

22. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 109-182.

23. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доп. / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С.348-358; 377-388.

24. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 643 - 717.

 

 

Тема 25. Договори з передачі майна

У користування

 

Семінарське заняття – 6 годин

Питання

1. Договір найму. Піднайм.

2. Договір прокату. Особливості договору прокату.

3. Договір найму земельної ділянки.

4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.

5. Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

6. Найм (оренда) транспортного засобу.

7. Договір лізингу.

8. Договір найму житла.

9. Тимчасові мешканці.

10. Договір піднайму житла.

11. Договір позички.

 

Мета заняття: визначитися з поняттям договору найму – основного договору з передання майна у користування. Закріпити знання щодо договорів з передання майна у користування. З’ясувати сторони, об’єкт, форму і строк у договорі найму та інших зазначених договорів. Слід знати, що договір найму не змінює прав третіх осіб на певну річ, зокрема право застави. Слід також знати, що наймач має право за згодою наймодавця передавати наймані речі у користування іншій особі за договором піднайму.

 

Теми рефератів:

· Найм – основний договір з передання майна у користування.

· Особливості договору прокату.

· Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

· Особливості найму транспортного засобу з екіпажем.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. – Глави 58-60.

2. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997р. № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. - Ст. 68.

3. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992р. № 2269 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

4. Про оренду землі: Закон України 06.10.1998р. № 161-XIV // ВВР. – 1998. - № 46-47. – Ст. 280.

* * *

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. – М., 2002. - С. 380-790.

6. Галянтич М. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) // Право України. – 2007. – № 5. – С. 32-35.

7. Данилівська О. Актуальні проблеми незаконного обороту транспортних засобів // Право України. – 2006. – № 5. – С. 92-94.

8. Короленко В., Солтис Н., Янчук І. Правові проблеми реалізації житлових прав громадян // Право України. – 2006. – № 9. – С. 97.

9. Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболєв О.В. Житлове право України: Науково-практичний посібник. – Харків: Еспада, 2001. – 318 с.

10. Носік В. Виникнення права власності на землю: теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2004. – № 9. – С. 81-84.

11. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – С. 70 – 127.

12. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 256-317.

13. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 510-572.

14. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 120-174.

15. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 183-231.

16. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероблене та доп. / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С.399-411, 414-417.

17. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 717 - 762.

 

 

Тема 26. Договори підряду

 

Семінарське заняття – 4 години

Питання

1. Договір підряду.

2. Субпідряд.

3. Договір побутового підряду.

4. Договір будівельного підряду.

5. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

6. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

Мета заняття: визначитися з поняттям договору підряду, субпідряду. З’ясувати сторони у договорі підряду та субпідряду, їх права та обов’язки, правові наслідки неналежного виконання умов договору. З’ясувати поняття договорів побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт та підряду на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

Теми рефератів:

· Субпідряд як різновид договору підряду.

· Значення проектно-кошторисної документації у договорі підряду.

· Права та обов’язки підрядника.

· Права та обов’язки замовника.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 461. – Глави 61-62.

2. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.1995р. № 327/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 32. – Ст. 255.

* * *

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. - С. 7-200.

4. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 1993. – 160 с.

5. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду // Право України. – 2004. – № 8. – С. 57.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – С. 128 – 156.

7. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвой. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 317-340.

8. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – С. 572 – 602.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 175 – 223.

10. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 232-266.

11. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. Є.О. Харитонова, А.І.Дрішлюка. – Харків: Одиссей, 2003. – С. 358-369.

12. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар. – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – С. 763 - 824.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.038 с.)