Кафедра цивільного права та процесу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра цивільного права та процесуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи

З цивільного та сімейного права

Обговорено та схвалено

На засіданні кафедри ЦПП

ОДЕСА – 2012


Загальні методичні рекомендації

щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи

Вивчення курсу «Цивільне та сімейне право України» є головним етапом на шляху оволодіння знаннями про загальні положення цивільного права. В першій частині розглядаються важливі теоретичні проблеми цивільних правовідносин, здійснення та захисту цивільних прав, проблеми цивільно-правової відповідальності, права власності та інших речових прав, загальної теорії про зобов’язання, немайнових прав. Крім того, перша частина присвячена висвітленню проблем, що стосуються фізичних і юридичних осіб, інтелектуальної власності, позовної давності та правочинів.

Семінарські заняття з курсу "Цивільне та сімейне право України" є важливою формою оволодіння студентами програмним матеріалом, розвитку у них самостійної навчальної роботи, відпрацювання вмінь теоретичного аналізу правових приписів та їх практичного застосування. У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання.

Самостійна робота є однією із форм підготовки до семінарського заняття і розпочинається з:

· ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;

· ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;

· звертання до конспекту лекції;

· звертання до методичних вказівок лектора щодо особливостей вивчення даної теми;

· опрацювання рекомендованої для вивчення тем літератури, конспектування окремих положень, що стосуються питань теми;

Крім цього необхідно:

· використовуючи підручники, добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані семінару;

· зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на семінар;

· продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді – це допоможе слухачу зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною;

· повторити основні положення та визначення з попередніх тем;

· ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

Методика семінарських занять передбачає дискусійне обговорення попередньо визначених питань, що потребує вивчення курсантами та студентами рекомендованих монографічних робіт, наукових статей.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються у письмовій формі. Усі складені документи зачитуються та обговорюються під час проведення занять.

Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Студенти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу.

Написання реферату – є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість студентам та курсантам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на семінарі, він повинен бути переданий викладачу.

Результати участі студентів на заняттях, самостійній роботі та засвоєння теми – оцінюються викладачем.

Пропущені незалежно від причини заняття чи незадовільна оцінка – відпрацьовуються у встановлені дні та години.

 


МОДУЛЬНИЙ СКЛАД ДИСЦИПЛІНИ

Цивільне та сімейне право

ННІ ФЕБіП (денна форма навчання)

№ моду- ля   Назва модуля Аудиторні заняття, години Індивід. заняття Сам. робота Кредити/ години
Всього Лекції. Семінрські заняття   Практичні заняття Модульні роботи
                   
  2-й курс               6 кред. / 216 год.
  3-й семестр               3.5 кред. / 126 год.
1. Модуль № 1. Загальні положення цивільногоправа 28 16 14     12 12 52
1.1. Тема 1. Цивільне право в системі права. Цивільне законодавство                
1.2. Тема 2. Цивільні правовідносини                
1.3. Тема 3. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків                
1.4. Тема 4. Захист цивільних прав та інтересів                
  Модульна контрольна робота                
2. Модуль № 2. Фізичні та юридичні особи 44 22 22     15 15 74
2.1. Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права                
2.2. Тема 6. Опіка та піклування                
2.3. Тема 7. Особисті немайнові права фізичної особи                
2.4. Тема 8. Юридичні особи                
2.5. Тема 9. Підприємницькі товариства                
2.6. Тема 10. Держава, територіальні громади та АРК як учасники цивільних правовідносин                
  Форма підсумкового контролю залік                
  4-й семестр               2.5 кред. / 90 год.
3. Модуль № 3. Об’єкти, правочини та строки 26 12 14     8 8 42
3.1. Тема 11. Об'єкти цивільних прав                
3.2. Тема 12. Правочини                
3.3. Тема 13. Представництво у цивільному праві                
3.4. Тема 14. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність                
  Модульнаконтрольна робота                
4. Модуль № 4.Речове право. Право інтелектуальної власності 28 14 14     10 10 48
4.1. Тема 15. Право власності                
4.2. Тема 16. Речові права на чуже майно                
4.3. Тема 17. Право інтелектуальної власності                
  Форма підсумкового контролюекзамен                
№ моду- ля   Назва модуля Аудиторні заняття, години Індивід. заняття Сам. робота Кредити/ години
Всього Лекції. Семінрські заняття   Практичні заняття Модульні роботи
                   
  3-й курс               6 кред. / 216 год.
  5-й семестр               3.5 кред. / 126 год.
5. Модуль № 5. Загальні положення зобов’язального права 24 12 12     12 12 48
5.1. Тема 18. Зобов’язальне право. Зобов'язання                
5.2. Тема 19. Виконання зобов'язання                
5.3. Тема 20. Способи забезпечення виконання зобов'язання                
5.4. Тема 21. Припинення зобов'язання                
5.5 Тема 22. Правові наслідки та відповідальність за порушення зобов'язання                
5.5. Тема 23. Цивільно-правовий договір                
  Модульна контрольна робота                
6. Модуль № 6. Договірне право 48 24 24     15 15 78
6.1. Тема 24. Договори з передачі майна у власність                
6.2. Тема 25. Договори з передачі майна у користування                
6.3 Тема 26. Договори підряду                
6.4. Тема 27. Договори з надання послуг                
6.5. Тема 28. Розрахунки за цивільним правом                
  Тема 29. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності                
6.6. Тема 30. Комерційна концесія. Тема 31. Спільна діяльність                
  Форма підсумкового контролюзалік                
  6-й семестр               2.5 кред. / 90 год.
7. Модуль № 7. Недоговірні відносини. Спадкове право 30 14 16     6 6 52 год.
7.1. Тема 32. Недоговірні зобов'язання                
7.2. Тема 33. Відшкодування шкоди за цивільним правом                
7.3. Тема 34. Спадкове право                
  Модульна контрольна робота                
8. Модуль № 8. Сімейне право 24 12 12     12 12 48 год.
8.1. Тема 35. Поняття сімейного права. Сімейні правовідносини                
8.2. Тема 36. Шлюб по сімейному праву                
8.3. Тема 37. Права та обов'язки подружжя                
8.4. Тема 38. Права та обов'язки матері, батька і дитини                
8.5. Тема 39. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування                
8.6. Тема 40. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів Тема 41. Застосування сімейного права України до іноземців та осіб без громадянства                
  Форма підсумкового контролюекзамен                
  Всього з дисципліни               12 кред./ 432 год

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.99.209 (0.014 с.)