Порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкодиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкодиВідшкодування завданої шкоди може відбуватися добровільно та у примусовому порядку за рішенням суду. Воно проявляється у відшкодуванні шкоди в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або у грошовій формі.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Якщо на час виконання рішення про відшкодування шкоди, виправлення пошкодження за одержані за рішенням кошти, збільшились ціни на майно або роботи, на придбання чи проведення яких воно було присуджено, потерпілий з цих підстав може заявити додаткові вимоги до деліквенти чи відповідальної за нього особи.

На розмір відшкодування впливає вина потерпілої особи та майновий стан фізичної особи-потерпілого. Так, шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не відшкодовується. Умисел характеризується усвідомленням особою суспільної небезпеки своєї поведінки, передбачення її негативних наслідків, бажання такої поведінки або свідоме її допущення.

Якщо груба необережність потерпілого (знаходження в нетверезому стані, нехтування правилами безпеки руху і тощо а не проста необачність) сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, – також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом. Так, вина потерпілого не враховується у разі: відшкодування додаткових витрат, що виникли внаслідок заподіяння шкоди здоров’ю; відшкодування шкоди, завданої смертю.Для розмежування простої і грубої необережності можна використати відоме положення римського права «нерозуміння того, що всі розуміють». Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, коли шкоду завдано вчиненням злочину. Це правило застосовується як виняток: коли стягнення шкоди у повному розмірі неможливе або поставить відповідача в дуже тяжке становище (абз. 3 ч.2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди»). Контрольні питання:1. Правова природа зобов’язань із відшкодування шкоди.2. Мета зобов’язань із відшкодування шкоди.3. Система норм про відшкодування шкоди.4. Поняття та види шкоди.5. Поняття та особливості деліктних зобов’язань.

6. Види деліктних зобов’язань.

7. Умови виникнення деліктних зобов’язань.

8. Усічені склади виникнення деліктних зобов’язань.

9. Цивільно-правова відповідальність за завдання шкоди.

10. Підстави для притягнення до цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди.

11. Порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкоди.

 

 

Глава 52. Характеристика окремих видів відшкодування шкоди1.Система норм про відшкодування шкоди2.Відшкодування шкоди при посяганні на життя та здоров’я людини2.1. Відшкодування шкоди, завданою особою у разі здійснення нею права на самозахист2.2. Відшкодування моральної шкоди2.3.Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю 3.Зобов’язання про відшкодування власної шкоди3.1.Відшкодування шкоди, яка завдана органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування3.3.Відшкодування шкоди, яка завдана органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності3.4Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду3.5.Відшкодування шкоди завданої злочином якщо встановлено деліквента і він є платоспроможним4.Відповідальність за чужу шкоду4.1.Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена4.2.Зобов’язання про відшкодування чужої шкоди4.3.Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків4.4.Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування 4.5.Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину4.6.Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття4.7.Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою4.8.Відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою5.Відшкодування шкоди, завданої у особливому стані5.1.Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності56.2.Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними6.Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки6.1.Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки6.2.Відшкодування ядерної небезпеки7.Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 

Нормативні акти: гл. 82 - 83 ЦК України, Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», ППВС України: «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» №6. від 27.03.1992 р. , Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди № 4 від 31 березня 1995 р.,

Додаткова література: Агарков М.М. Вина потерпевшего в обязательствах из причинения вреда // Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. 2. – М.: АО Центр ЮрИнфоР, 2002., Андреев Ю.Н. Гражданско-правовая ответственность государства по деликтным обязательствам: Теория и судебная практика. – СПб: Юридический центр Пресс, 2006., Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005., Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002., Васильев С.В. Деликтное судопроизводство (судопроизводство о возмещении вреда): учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2005., Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: Монографія./ Кол. авторів; За заг. ред. Н.М.Онищенко. –К.: Вид-во «Юридична думка», 2009, -216 с., Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): монографія / Т.С. Ківалова; М-во освіти і науки України; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса: Юридична література, 2008., Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности // Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. – М.: Статут, 2005. – Т. 2., Ловяк О.О. Нормативно-правове забезпечення відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України: Монографія / За заг.ред. проф. В.С.Гопанчука. –К.: 2011. – 228 с., Пендяга А.Л. Деліктні зобов’язання в цивільному праві: Навч. посібник. –К.: «Вид-во «Синопсис», 2012., -256 с., Письменна О.П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : Вінниця, вид-во «Вінницька газета», 2009. - 160с., Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / За ред. проф. І. Безклубого. – К.: 2010.- Чис. V. – С.192 - 230, Сліпченко О.І., Кройтор В.А. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної шкоди : монографія. /О.І.Сліпченко, В.А.Кройтор. –К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 244 с., Шишка Р., Присяжнюк В. Відшкодування збитків та шкоди, заподіяних працівника правоохоронних органів // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / За ред. проф. І. Безклубого. – К.: 2010.- Чис. V. – С.223 – 230., Шишка Р.Б.Цивільна відповідальність та цивільно-правова відповідальність Право та управління. - №1, 2011. Електронне наукове видання: Електронний ресурс. Режим доступу: nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/in... – С. 512 – 522., Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. – 3 изд., испр. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007.

Ключові слова: деліктна зобов’язання, цивільно-правова відповідальність, роботодавець, потерпілий, стан здоров’я, інвалідність, розмір завданої шкоди, дохід, заробіток, витрати,

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.139.152 (0.007 с.)