Глава 36. Договір страхуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 36. Договір страхування 

1. Поняття страхування

2. Договір страхування та його характеристика

3. Зміст договору страхування

4. Сторони в договорі страхування

5. Припинення договору страхування

 

Нормативна акти: Конституція України. Гл. 66 ЦК України, гл. ГК України, КТМ України, закони України: Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень, Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю, Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань, Про банки і банківську діяльність, Про страхування, Про платіжні системи та перерахунок грошей в Україну, Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,

Постанови КМУ: Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру №1788 від 16 листопада 2002 р, Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 06 січня 2005 року №5, Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів №1219 від 19 серпня 2002 р, Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів№733 від 1 червня 2002 р, Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї №402 від 29 березня 2002 р., Про здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину державного кордону України № 1024 від 6 липня 1998 р., Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті №959 від 14 серпня 1996 р., Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій № 378 від 31 травня 1995 р., Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) №232 від 3 квітня 1995 р., Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності: розпорядження ДКРРФ України від 28 серпня 2003 року № 40, Про затвердження Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків: Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року №13, Про затвердження зразка типового поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Розпорядження Держфінпослуг від 17.12.2004 №3103; Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2004 № 3099, Положення про страхування ризиків в будівництві. Затв. Міністерством України у справах будівництва і архітектури 15 червня 1994 р., Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затв. постановою КМУ від 28 вересня 1996 р. - № 1175, Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів. Затв. постановою КМУ від 5 січня 1998р.- № 8., Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів. Затв. постановою КМУ від 29 квітня 1999 р. - № 747.,

Додаткова література:Агеев Ш.Р. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт / Агеев Ш.Р., Васильев Н.М., Катырин С.Н. – М.: Экспертное бюро, 1998. – 142 с. , Базилевич В.Д. Страховий ринок України / Базилевич В.Д. – К.: Знання, 1998 – 50 с., Безсмертна Н.Д. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів / Н. Безсмертна // Право України. – 2004. - № 3. – С. 34-37., Белоусов Е. Сущность страхования (самостоятельность страхового договора) Е. Белоусов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 2. – С. 23-25. , Біленчук П.Д. Страхове право України / П.Д. Біленчук, О.Ф. Філонюк. – К: Знання, 1999. – 110, 115 с., Гринюк О. Особливості укладення договору страхування (на прикладі договору майнового страхування) / О. Гринюк // Юридична практика, 2006 - № 4 (46). – С. 98- 103., Зобов’язальне право України: Підручник / За ред.. Є.О.Харитонової, Н.Ю.Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 848 с., Жила А.С.[288] Страхування як засіб забезпечення виконання зобов’язань / А.С. Жила // Правове життя сучасної України. – 2006. – С. 174-175., Заіка Ю.О. Страхове право: Навчальний посібник / Ю.О. Заіка. – К.: Істина, - 2004, Мних М. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів / М. Мних // Економіка, фінанси, право. – 1999. - № 9. , Никифорак В.М. Договір страхування відповідальності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В.М. Никифорак. – Київ, - 2001. Регулирование договора страхования в рамках права Европейского Союза //Страховое право. – 1996. -№2. – С.46., Яворський Я. Ознаки договору страхування: українська практика та зарубіжний досвід / Я.Яворський // Право України. – 2007. - № 9. – С. 94-95.

Ключові слова: страхування, договір страхування, страхувальник, страховик, страховий випадок.

 

Поняття страхування

Життя і здоров’я людини, як і доля належного їй майна, залежить від різноманітних за характером, часто непередбачуваних і невідворотних подій чи з ризиками. З метою усунення або пом’якшення майнових негативних їх наслідків запроваджено страхування. Розвинуте суспільство не може існувати без страхування, яке є невід’ємною частиною суспільних відносин, гарантом благополуччя i стабільного розвитку. Можна припустити, що однією iз умов формування людського суспiльства була потреба в забезпеченнi безпеки, заснованої на iнстинктi самозбереження. Вiдносини, що виникають мiж особами, зацiкавленими у страхуванні свого життя, майна, вiдповiдальностi та iнших майнових інтересів, що не суперечать чинному законодавству України (страхувальниками), з однієї сторони, та особами, якi здiйснюють страхування (страховиками), з іншої, опосередковуються договором страхування. Цей договiр є правовим способом, який опосередковує процес надання страхової послуги страховиком страхувальниковi.

Термін "страхування" має латинське походження. В основі його - слова "securus" і "sine сига", які означають "безтурботний". Отже, страхування відбиває ідею застереження, захисту та безпеки. У багатьох слов'янських мовах, у тому числі й в українській, виникнення терміна "страхування" пов'язують зі словом "страх".У фаховій літературі етимології слова "страхування" також приділено значну увагу. Проте єдиної думки з цього питання не існує. Страхування є, насамперед, системою економічних відносин між конкретними суб'єктами господарювання, де, з одного боку, діють страхувальники, а з іншого - страховики. Важливою передумовою застосування страхування є майнова самостійність суб'єктів господарювання і їхня зацікавленість у переданні відповідальності за наслідки ризику спеціалізованим формуванням.

З урахуванням щойно сказаного можна дати таке визначення поняття "страхування" - це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.008 с.)