Зміст договору побутового підряду.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст договору побутового підряду.Зміст договору становлять істотні умови договору та права і обов’язки сторін.

Умова про предмет.

Предметом є індивідуалізований уречевлений результат.

Предметом договору побутового підряду є результат роботи під­рядника у певній матеріалізованій формі, який задовольняє побу­тові та інші особисті потреби фізичної особи.

Підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням за­мовника - з його матеріалу.

Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передба­чених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кре­дит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не вста­новлено договором (ст. 870 ЦК України).

За бажанням замовника виконання роботи за договором побутового підряду проводитися з його матеріалу (ч.1 ст.870 ЦК). У випадку, коли робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне наймену­вання матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін (ст. 871 ЦК України).

При цьому підлягають застосуванню загальні положення про підряд, закріплені статтями 840—842 ЦК.

Стаття 871 ЦК України встановлює спеціальні правила, що стосуються документа, який видається підрядником при укладенні договору побутового якщо робота виконується із матеріалу замовника. У цьому разі квитанція чи документ мають передбачати точне найменування матеріалу, його кількість і здійснену за погодженням сторін.

Оцінка наданого замовником матеріалу здійснюється за погодженням фіксується у документі, який видається підрядником при укладенні договору побутового підряду. Водночас, як зазначається у п.16 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", якщо вартість майна, визначена в такому порядку, на час вирішення спору не відповідає дійсній або її взагалі не було визначено, сторони не позбавлені можливості доводити в суді дійсну вартість неповернутого, пошкодженого чи втраченого майна.

Оплатність.

Однією з ознак договору побутового підряду, як і договору підряду в цілому є його відплатний характер. Відповідно до визначення, наведеного у ст.865 ЦК одним з основних обов'язків замовника є оплата виконаної підрядником роботи. Вартість виконаних робіт за договором побутового підряду визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.

Виходячи із Правил побутового обслуговування населення, а також Інструкції про надання окремих видів побутових послуг ціни та тарифи на окремі види робіт визначаються виконавцем відповідно до законодавства залежно від складності та якості роботи. У п.7 побутового обслуговування населення передбачено, що у приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, на видному і доступному для зам місці мають розміщуватися зокрема ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби.

Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.

З урахуванням того, що робота за договором побутового підряду виконується за ціною, яку підрядник зобов'язаний вказати замовникові до укладення договору, цей договір характеризується певними особливостями порівняно із звичайним договором підряду щодо його змісту. для договору побутового підряду ціна є істотною умовою, І вона має бути доведена до відома замовника ще до укладення договору.

Важливою гарантією прав замовника у договорі побутового підряду є визначення у ЦК порядку оплати виконаної роботи. Оплата виконаної підрядником здійснюється після її остаточного передання замовнику. Попередня оплаті при укладенні договору допускається тільки за бажанням замовника. У цьому випадку замовник може під час укладення договору оплатити роботу повністю або частково, тобто шляхом видачі авансу.

ЦК України виокремлює права і обв’язки сторін за договором побутового підряду.

Обов’язки підрядника.

1. виконати за завданням замовника певну роботу, призначену для задоволення його побутових та інших особистих потреб (ч. 1 ст. 865 ЦК України);

Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замов­никові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливос­ті, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору. Підрядник зобов'язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

2. При здачі робіт замовникові підрядник зобов'язаний повідомити його яких вимог необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання створеної або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки не додержання відповідних вимог.

Правила побутового - належний рівень культури обслуговування;

Права підрядника.

Одним з обов'язків замовника за договором побутового підряду є прийняття вико­наної підрядником роботи. Відповідно до п.21 Правил побутового обслуговування населення підставою для одержання замовлення (послуги) є пред'явлений касовий (товарний) чек, договір, квитанція чи квиток. У разі втрати замовником документа, що надає йому право на отримання замовлення, останнє видається за письмовою заявою замовника та поданням документа, який посвідчує його особу.

Належне виконання замовником обов'язку з прийняття виконаної роботи має важливе значення для підрядника. Так, за загальним правилом оплата виконаної роботи проводиться після її остаточного передання замовникові. Тому ЦК закріплює певні права підрядника у разі, коли замовник не з'явився за одер­жанням виконаної роботи чи іншим чином ухиляється від прийняття роботи.

У цих випадках підряднику надано право продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу з вирахуванням усіх належних підряднику платежів внести на депозит нотаріуса на ім'я замовника. Водночас для реалізації підрядником цього права мають бути дотримані такі умови: 1) підрядник повинен письмово попередити замовника про те, що у разі його подальшого ухилення від прийняття роботи предмет договору буде ним реалізовано. Таке письмове попереджен­ня надсилається за адресою, вказаною замовником при укладенні договору; 2) про­тягом двох місяців від дня такого попередження замовник продовжує ухилятися від прийняття роботи. Слід звернути увагу на те, що ЦК 1963 р. в такому випадку закріп­лював дещо складніший порядок: підрядник зі спливом шести місяців з дня, коли відповідно до договору річ мала бути зданою, повинен був двічі попередити замовника про продаж речі.

ЦК не регламентує порядку продажу підрядником предмета договору. Тобто під­рядник може самостійно продати результат роботи, реалізувати його через комісійний магазин тощо. Єдина вимога, яка встановлена у цьому випадку, стосується ціни продажу — ЦК передбачає продаж за розумну ціну. Поняття "розумна ціна" є оціню­вальним, тому дотримання підрядником цієї вимоги має визначатися у кожному окремому випадку з урахуванням всіх обставин. Зокрема підрядник при визначенні ціни продажу має враховувати ціни на аналогічні речі, що склалися на цей час у відповідній місцевості.

Із одержаної від продажу суми виторгу підрядник відраховує всі належні йому платежі (вартість виконаних підрядником робіт, неоплачені замовником витрати на придбання матеріалів, пеня за прострочення оплати роботи, якщо вона передба­чена договором, та ін.). Решта суми виторгу, що залишилась після проведення заз­начених відрахувань, вноситься підрядником у депозит нотаріуса на ім'я замовника (ст.537 ЦК).

У разі ухилення від прийняття роботи замовник також несе інші негативні наслід­ки. Так, замовник у цьому випадку приймає на себе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.842 ЦК).

Новелою ЦК є право на притримання речі підрядником у випадку нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від його прийняття.

Права замовника.

Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, право вимагати за своїм вибором:

1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;

2) розірвання договору та відшкодування збитків.

У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків в розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.

5) Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника осіб, може бути пред'явлена замовником або його правонаступником протягом 10 років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред'явлена невід того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку. Да­ну вимогу може також пред'явити правонаступник замовни­ка. У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення ча­стини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його вит­рат на усунення недоліків (ч. З ст. 872 ЦК України).

1) відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг, якщо підрядник нав'язує йому включення до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт або послуг (ч. 1 ст. 867 ЦК України);

2) у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встанов­леної ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними (ч. 2 ст. 867 ЦК України);

3) вимагати розірвання договору побутового підряду та відшко­дування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, був укладений договір на виконання робіт, що не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник (ч. З ст. 869 ЦК України);

основним обов'язком замовника є прийняття та оплата вико­наної підрядником роботи (ч. 1 ст. 865 ЦК України).

 

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 16 травня 1994 р. N 313
Київ

Про затвердження правил побутового
обслуговування населення

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

1. Затвердити Правила побутового обслуговування населення, що
додаються, та ввести їх у дію з 1 липня 1994 року.

 

2. Установити, що Міністерство економічного розвитку і
торгівлі розробляє та затверджує нормативні документи з питань
надання побутових послуг.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити доведення Правил побутового обслуговування населення,
нормативних документів на побутові послуги та інструкції щодо
оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання до
господарюючих суб'єктів.

4. Державній інспекції з питань захисту прав споживачів:
установити контроль за дотриманням Правил побутового
обслуговування населення, нормативних документів на побутові
послуги та інструкції щодо оформлення замовлень з окремих видів
послуг та їх виконання;

 

постійно аналізувати практику застосування цих Правил та
нормативних документів і при необхідності вносити пропозиції про
їх вдосконалення.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 1994 р. N 313
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1999 р. N 974 )

 

ПРАВИЛА
побутового обслуговування населення

Загальні положення

 

1. Ці Правила визначають основні вимоги до побутового
обслуговування населення і регулюють відносини між замовниками та
виконавцями у наданні побутових послуг на території України.

 

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

 

замовники - особи, яким надаються побутові послуги;

 

виконавці - суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні
особи незалежно від форми власності та фізичні особи), які надають
побутові послуги;

 

побутове обслуговування населення - організована діяльність
суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з наданням
побутових послуг;

 

побутова послуга - вид діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язаної із задоволенням конкретної побутової
потреби індивідуального замовника.


Організаційні засади провадження діяльності
з надання побутових послуг

4. Виконавці здійснюють побутове обслуговування населення
після їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької
діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за
наявності торгового (спеціального торгового) патенту. (

 

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться відповідно до Закону України "Про підприємництво".

 

Перелік окремих видів послуг, надання яких вимагає наявності
торгових (спеціальних торгових) патентів, а також порядок їх
видачі виконавцям визначаються відповідними нормативно-правовими
актами.

 

5. Виконавці для провадження діяльності з надання побутових
послуг залежно від специфіки побутових послуг, що надаються,
можуть мати окремі приміщення або будівлі, павільйони, кіоски,
пересувні майстерні та приймальні пункти, спеціально обладнані
відповідним устаткуванням.

 

6. Виконавці повинні:

 

забезпечити знання і виконання своїми працівниками, які
здійснюють побутове обслуговування замовників, цих Правил та
дотримання інших нормативно-правових актів, що регулюють надання
побутових послуг;

 

створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність
обладнання та устаткування для надання побутових послуг згідно з
установленими нормативами;

 

формувати ціни на послуги відповідно до законодавства залежно
від їх складності та якості;

 

забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників,
зайнятих обслуговуванням замовників;

 

забезпечити відповідність виробничих приміщень, будівель,
робочих місць, де провадиться діяльність з надання побутових
послуг, необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним умовам та
вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 

7. У приміщенні, де проводиться приймання та видача
замовлень, на видному і доступному для замовників місці повинні
розміщуватися:

 

ці Правила;

 

витяг із Закону України "Про захист прав споживачів" в
частині надання послуг;

 

перелік побутових послуг, що надаються;

 

інформація про повне найменування виконавця, його адреса,
номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника
(власника);

 

копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів
відповідності на послуги, які підлягають обов'язковій
сертифікації, а також копії торгових (спеціальних торгових)
патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) за видами послуг, які
підлягають патентуванню, ліцензуванню;

 

зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку
виробів;

 

ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби;

 

перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні
відповідати послуги;

 

гарантійні зобов'язання виконавця послуг;

 

інформація про працівників, які обслуговують замовників,
номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних
органів Держспоживінспекції, перелік категорій громадян, які
користуються пільгами в отриманні побутових послуг; { Абзац
одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

 

книга заяв і пропозицій.

 

У разі надання послуг поза межами приміщення виконавець
повинен забезпечити умови для ознайомлення замовника з цими
Правилами, надання замовнику на робочому місці виконавця
інформації про найменування, розташування, номер телефону
виконавця, що організував надання послуг, номер свідоцтва про
державну реєстрацію та назву органу, що провів державну
реєстрацію.

 

8. На фасаді приміщення виконавця повинно бути зазначено
державною мовою його назву, найменування власника або
уповноваженого ним органу, режим роботи.

 

У разі закриття приміщення для проведення ремонту,
переобладнання тощо виконавець повинен попередити про це громадян,
розмістивши поряд з табличкою про режим роботи інформацію про дату
і термін закриття.


Порядок надання побутових послуг населенню

9. Побутові послуги надаються замовникам згідно з угодами,
документальним підтвердженням укладення яких є такі документи:
договір, розрахунковий документ встановленої форми. (

 

Права, обов'язки, відповідальність виконавця і замовника,
передбачені цими Правилами, діють з моменту укладення угоди про
надання побутової послуги.

 

10. Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень на
побутові послуги, якщо він не може забезпечити належне їх
виконання.

 

11. Замовлення на послуги приймаються як у приміщенні
виконавця, так і поза його межами з обов'язковим оформленням
угоди, як це передбачено пунктом 9 цих Правил.

 

12. Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням
сторін.

 

13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання
послуги, можуть бути: касовий чек - для виконавців, які у
розрахунках із замовниками використовують реєстратори
розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу
такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення
електроенергії), квитанція, що є документом суворої звітності, -
для виконавців, які згідно із законодавством не застосовують таких
реєстраторів.

 

14. Розрахунки із замовниками за надані послуги здійснюються
у готівковій, безготівковій чи в іншій формі відповідно до
законодавства.

 

15. Порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за
погодженням із замовником. Він може передбачати повний розрахунок
під час оформлення замовлення або часткову оплату з остаточним
розрахунком під час отримання замовлення. В останньому випадку
після кожної завершеної і сплаченої операції з надання послуги
замовнику видається розрахунковий документ.

 

16. Вартість послуг і матеріалів виконавця оплачується
замовником за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо
інше не передбачено умовами угоди.

 

У разі надання виконавцем на прохання замовника додаткових
послуг, не передбачених замовленням, їх вартість оплачується
замовником за цінами, що діяли на час оформлення замовлення на ці
послуги.

 

17. Замовлення на послуги можуть виконуватися як із сировини,
комплектуючих виробів та інших матеріалів (далі - матеріали)
виконавця, так і матеріалів замовника.

 

18. Вартість речей і матеріалів замовника визначається та
оформлюється документально за погодженням сторін або на основі
поданих документів, що засвідчують їх ціну.

 

19. Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для
надання послуг, визначаються виконавцем відповідно до
нормативно-технічних документів за погодженням із замовником.

 

20. У разі відсутності матеріалів або неможливості під час
оформлення замовлення визначити необхідний для надання побутової
послуги обсяг матеріалів, використання їх попередньо погоджується
із замовником, а вартість оплачується ним після виконання послуг
за цінами, що діяли на день надходження матеріалів.

 

21. Підставою для одержання замовлення (послуги) є
пред'явлений касовий (товарний) чек, договір, квитанція чи квиток.

 

22. У разі втрати замовником документа, що надає йому право
на отримання замовлення, останнє видається за письмовою заявою
замовника та поданням документа, який посвідчує його особу.
Одночасно поновлюється право замовника на гарантійне
обслуговування, якщо таке обслуговування передбачене
нормативно-технічними документами на виконання цього замовлення.

 

23. Гарантійні зобов'язання виконавця стосовно надання послуг
визначаються Законом України "Про захист прав споживачів" та
відповідними нормативно-правовими актами.

 

24. Документами, що надають право замовникові на вимогу
усунення недоліків у гарантійний термін, є касовий (товарний) чек,
договір, квитанція або гарантійний талон.


Обов'язки, права та відповідальність виконавця

25. Виконавець зобов'язаний забезпечити:

 

надання послуг відповідно до вимог цих Правил, інших
нормативно-правових актів та умов угоди;

 

виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлених виробів і
відремонтованих ним речей;

 

дотримання термінів виконання замовлення;

 

належний рівень культури обслуговування;

 

надання замовникові повної, доступної та достовірної
інформації про послуги;

 

збереження прийнятих від замовника для надання послуги речей
та матеріалів, а також використання їх за призначенням;

 

відшкодування збитків, заподіяних замовнику невиконанням або
неналежним виконанням умов угоди, а також у разі втрати, псування
чи пошкодження із своєї вини речей та матеріалів, прийнятих від
замовника для надання послуг, у розмірах, передбачених угодою;

 

дотримання встановленого режиму роботи;

 

виплату замовникові у разі порушення умов угоди неустойки
(пені), якщо це передбачено умовами угоди. Виплата неустойки
(пені) не звільняє виконавця від виконання замовлення;

 

повернення замовникові невикористаних матеріалів, наданих
замовником, а також, за його бажанням, усіх замінених за плату
деталей та комплектуючих виробів;

 

попередження замовника про недоброякісність або непридатність
матеріалів, наданих замовником, а також про інші незалежні від
виконавця обставини, що можуть погіршувати споживчі властивості
замовлення.

 

26. Виконавець має право відмовитися від виконання угоди у
разі, коли замовник, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване
попередження, у відповідний термін не замінить свої недоброякісні
або непридатні матеріали, не змінить вказівок про спосіб виконання
послуги.

 

27. У разі неявки замовника за отриманням виробу виконавець
має право через шість місяців після визначеного угодою терміну
виконання замовлення і після дворазового письмового нагадування (з
повідомленням) реалізувати виріб в установленому порядку. При
цьому кошти, отримані від реалізації, за вирахуванням сум, які
належать виконавцеві (у тому числі витрат на повідомлення
замовника про виконання замовлення, його зберігання і реалізацію),
вносяться на депозит нотаріальної контори на ім'я замовника.

 

28. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків,
визначених цими Правилами та угодою, виконавець несе
відповідальність у порядку, передбаченому законодавством та угодою
між ним і замовником.

 

Виконавець не звільняється від відповідальності у разі
псування чи пошкодження речей та матеріалів внаслідок їх особливих
властивостей, які він не зміг виявити під час прийняття
замовлення.

 

29. Виконавець не несе відповідальності за недоліки у наданих
послугах, якщо доведе, що вони виникли не з його вини.

 

Претензії до якості виконання замовлення не задовольняються у
разі, якщо замовник не підтвердить своїх вимог.

 

Обов'язки та права замовника

30. Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити вартість
наданих згідно з умовами угоди послуг.

 

31. У разі неотримання замовником без поважних причин
замовлення у визначений угодою термін з урахуванням обумовленого
пільгового терміну він повинен відшкодувати виконавцю вартість
зберігання замовлення.

 

32. Замовник має право на:
повну, доступну та достовірну інформацію про послуги і
виконавця;
безпеку послуг для його життя, здоров'я, майна та
навколишнього природного середовища;
перевірку якості наданої йому послуги.

 

33. У процесі виконання замовлення замовник має право вносити
до нього часткові зміни, які приймаються виконавцем за умови, що
виконання їх технічно і технологічно можливе. Якщо зміни впливають
на вартість послуги, їх внесення повинно бути оформлене
документально і враховане під час остаточного розрахунку за надані
послуги за цінами, які діяли на час внесення змін.

 

34. Замовник має право анулювати замовлення і розірвати угоду
з власної ініціативи до закінчення терміну його виконання. При
цьому замовник оплачує виконавцю вартість виконаної роботи і
відшкодовує йому збитки, заподіяні розірванням угоди.

 

35. У разі невиконання або неналежного виконання виконавцем
умов угоди замовник користується правами, наданими законодавством.

 

Прикінцеві положення

 

36. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
Держспоживінспекцією та її територіальними органами, іншими
органами виконавчої влади у межах наданих їм повноважень.

37. Усі спірні питання між виконавцем та замовником
вирішуються у визначеному законодавством порядку.

 

38. Послуги з ремонту і технічного обслуговування
транспортних засобів, зберігання транспортних засобів на
автостоянках, транспортні та ритуальні послуги, послуги ломбардів
і прокату надаються відповідно до окремих нормативно-правових
актів.

 

( Текст підготов

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 807/5028

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )


Інструкція
щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття

1. Загальні положення

1.1. Приймання, оформлення, виконання та видавання замовлень
з ремонту і пошиття взуття здійснюються відповідно до вимог Правил
побутового обслуговування населення, які затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.99 N 974 ( 974-99-п ) "Про
внесення змін до Правил побутового обслуговування населення", та
цієї Інструкції.

1.2. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводиться
як у приміщенні (салоні) підприємства, що надає побутові послуги,
так і в помешканні замовника. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з вимогами Положення про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".

1.3. На робочому місці приймальника замовлень повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям та по батькові.

1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які
належать до цих послуг).

2. Особливості приймання та оформлення замовлення

2.1. Замовлення оформлюється договором (квитанцією).
Приймальник під час приймання замовлення на пошиття взуття повинен
надати замовнику професійну консультацію і узгодити з ним модель
(ескіз) взуття, розмір, форму колодки, матеріали, фурнітуру і
т.ін., що підтверджується підписом замовника.

2.2. Замовлення на пошиття взуття можуть оформлюватися як за
зразками-моделями, затвердженими в установленому порядку, так і за
індивідуальними замовленнями.

2.3. У ремонт приймається взуття тільки в чистому вигляді.
2.4. Приймальник під час оформлення замовлення на ремонт
взуття визначає відсоток його зносу за наявності вад згідно з
таблицею. Відсоток зносу взуття погоджується із замовником.

2.5. Вартість прийнятого в ремонт взуття встановлюється за
погодженням із замовником або на підставі підтвердних документів і
зазначається разом з відсотком зносу в договорі (квитанції). Оцінка взуття може не проводитися у разі виконання ремонту в
присутності замовника.

2.6. Послуги надаються відповідно до переліку та за цінами,
затвердженими виконавцем. Порядок розрахунків у готівковій або
безготівковій формі визначається виконавцем за погодженням із
замовником (до надання послуги або після її надання, часткова
оплата з остаточним розрахунком під час отримання замовлення).

2.7. При розрахунках із замовником через реєстратори
розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром
(якщо є центральний розрахунковий вузол) або працівником
виконавця, який має право доступу до реєстратора і свій власний
код. Разом з чеком замовнику видається другий примірник договору
(копія квитанції).

2.8. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видається квитанція за формами N ПО-В-1
(виготовлення), N ПО-Р-1 (ремонт) та N ПО-Д-2 (ремонт у
присутності замовника), затвердженими наказом Українського союзу
об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування
населення від 29.09.95 N 8 ( z0389-95 ) "Про затвердження форм
документів суворої звітності та Інструкцій щодо їх використання",
зареєстрованим Міністерством юстиції України 25.10.95 за
N 389/925.

3. Порядок виконання послуги

3.1. Пошиття взуття може виконуватися як з матеріалів
виконавця, так і з матеріалів замовника.

3.2. Надання послуги повинно проводитися відповідно до
замовлення, діючих стандартів (перелік додається) та технологічних
процесів (інструкцій), затверджених в установленому порядку. Терміни виконання замовлення узгоджуються із замовником і
позначаються у договорі (квитанції).

4. Порядок видавання замовлення

4.1. Приймальник одночасно з видаванням замовлення повинен
видати замовнику гарантійний документ, у якому зазначається дата
видавання замовлення.

4.2. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідності замовленню.

4.3. Гарантійні терміни на надані послуги визначаються
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів і
позначаються у гарантійному документі.

4.4. При видаванні замовлення замовнику повертаються залишки
матеріалів, наданих ним для виконання послуги.

4.5. В період гарантійного терміну виконавця дефекти, що
виникли з його вини, усуваються безкоштовно.

Таблиця

Визначення відсотка зносу взуття

------------------------------------------------------------------| Вади, що характеризують знос взуття |Відсотки зносу, %||----------------------------------------------+-----------------|| Незначний знос взуття | ||----------------------------------------------+-----------------|| Знос набойок, часткове відставання підборів | 20-30 ||і підошов від верху взуття, знос підошви в | ||носковій частині, незначний знос підошов, | ||зруйнування ниткових швів, пошкодження | ||застібки типу блискавка та інший незначний | ||знос | ||----------------------------------------------+-----------------|| Середній знос взуття | ||----------------------------------------------+-----------------||Частковий знос підборів, відставання підошов | 40 ||і підборів від верха взуття, знос підкладки | ||у пятковій частині, зруйнування швів | ||----------------------------------------------+-----------------||Знос підборів, що потребує їх заміни, | 50 ||пошкодження обтяжки підборів, перелом | ||геленки, повторне пошкодження застібки- | ||блискавки | ||----------------------------------------------+-----------------||Деформація форми носково-пучкової або | 60 ||пяткової частини взуття, знос підошов і | ||підборів, що потребує їх заміни, розрив | ||верху взуття тощо | ||----------------------------------------------+-----------------|| Значний знос взуття | ||----------------------------------------------+-----------------||Знос деталей верху та низу взуття, що | 80 ||потребує перетяжки із заміною деталей низу, | ||союзок і задинок, знос верху, що потребує | ||заміни | |------------------------------------------------------------------

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2010 р. N 1258

КиївПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.56.11 (0.036 с.)