ІІІ. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТТема 17: Загальна характеристика договорів підряду.

1. Загальні положення про договори підряду. Сфера застосування та законодавче регулювання.

2. Сторони в договорі підряду. Особливості підрядних договорів за участю фізичних осіб.

3. Порядок укладення і форма договору підряду.

4. Істотні умови договору підряду.

а) предмет договору;

б) ціна договору, кошторис та його види;

в) строки виконання.

5. Зміст договору підряду.

6. Особливості виконання договору підряду. Особливості прийняття роботи, виконаної за договором підряду.

7. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору підряду.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12 квітня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

8. Лукасевич-Крутник І. Відповідальність підрядника за недоліки проектних та пошукових робіт та їх результатів. // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 87-93.

9. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

10. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

13. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду // Право України. – 2004. – №8. – С.57-60.

14. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

15. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) - підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. - К.: КНТ, 2006. - 124 с.

16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

17. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

18. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

19. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

20. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

21. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

22. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

23. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

24. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

25. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Скласти порівняльну характеристику договору підряду і трудового договору за:

а) суб’єктами;

б) змістом;

в) ризиками сторін;

г) підставами та обсягами відповідальності.

Завдання 2.

Проаналізуйте ризики замовника та підрядника за договором підряду. Ознайомтеся з ч.2 ст.1172 Цивільного кодексу України.

Завдання 3.

Складіть проект договору підряду на ремонт квартири.

Задача 1.

Громадянин К. отримав квартиру і домовився з бригадою у складі - столяра О., сантехніка Б., маляра М. про проведення ремонту. Було узгоджено: строк виконання роботи до 1 червня 2004 року, загальну вартість робіт і обумовлено, що роботи будуть проводитися з матеріалів виконавців, склад, якість і вартість яких попередньо узгоджується з К.

До 1 червня 2004 року було постелено паркет та виконано інші столярні роботи, наклеєно шпалери в 2-х із 3-х кімнат та у ванні покладена облицювальна плитка. Інші сантехнічні роботи не були завершені з вини Б. К. зажадав розірвання договору і стягнення неустойки за прострочення виконання робіт.

Вкажіть можливі варіанти вирішення ситуації.

Хто є суб’єктом відповідальності? Проаналізувати: солідарний обов’язок боржників, солідарну відповідальність (ст. ст. 541-544 ЦК України).

Задача 2.

При виконанні підрядних робіт на замовлення товариства з обмеженою. відповідальністю “Орхідея” (будівництво павільйону) громадянин К. впав із даху споруди, і в результаті одержаних травм став інвалідом І-ї групи. Чи має К. право вимагати відшкодування завданої здоров’ю шкоди від товариства з обмеженою. відповідальністю “Орхідея”? В чому полягають ризики підрядника?

Чи зміниться вирішення питання, якщо К. уклав трудовий договір на час виконання роботи з ТзОВ?

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. Ознайомтеся із ч.2 ст. 1172 ЦК України.

Задача 3.

Дитячий театр замовив художнику М. декорації до новорічної вистави, яка мала відбутися 30 грудня. Через хворобу художник не зміг завершити роботу в повному обсязі і представив театру лише частину декорацій 28 грудня. Дирекція театру терміново найняла художника Т. для завершення роботи з додатковою оплатою.

Художник М. звернувся з вимогою про оплату виконаної роботи. Дирекція погодилася на оплату, вирахувавши із суми витрати на оплату праці Т.

Чи правомірні дії дирекції театру? Які права художника М. згідно з укладеним договором?

Проаналізуйте та вирішіть ситуацію.

Задача 4.

Громадянин М. здав у ремонт ТзОВ “Автосервіс” автомобіль “Ауді-100”. В договорі сторони обумовили вартість ремонту, яка за попередньою оцінкою складає 3000 грн., і строк виконання робіт - протягом 2-х тижнів з моменту здачі.

Через 2 тижні, прибувши за автомобілем, М. було запропоновано доплатити ще 680 грн. за проведений ремонт і профілактику охолоджувальної системи автомобіля. Про виконання цих робіт сторони не домовлялися. Представник ТзОВ пояснив, що необхідність проведення таких робіт виникла в ході загального ремонту.

М. відмовився оплатити вартість додаткових робіт.

Вирішіть ситуацію.

Задача 5.

Столяри О. та В. домовились з П. про будівництво для нього дерев’яного гаража. Вартість робіт, строк виконання були визначені в письмовому документі, який сторони назвали “трудовий договір”. Матеріали для будівництва зобов’язувався надати П. до 10 травня 2004 року. Сторони приступили до роботи своєчасно і уже 28 травня майже усі роботи були завершені.

Вони повідомили замовника П. про те, що 30 травня просять його приїхати для прийняття роботи. 29 травня залишилось повісити ворота. Вночі з 28 на 29 травня від удару блискавки гараж повністю згорів. П. приїхав ранком 2 червня для прийняття роботи і відмовився оплатити їх виконання, вимагаючи від О. та В. безоплатно збудувати новий гараж з власних матеріалів.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір.

Чи зміниться ситуація, якщо удар блискавки відбувся у ніч з 1 на 2 червня?

Тема 18: Побутовий підряд

1. Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду.

2. Особливості суб’єктного складу за договором побутового підряду.

3. Порядок укладення і форма договору побутового підряду.

4. Зміст договору побутового підряду.

5. Виконання договору побутового підряду та гарантії прав замовника.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Правила побутового обслуговування населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Інструкція щодо надання окремих видів побутових послуг. Затв. наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27 серпня 2000 року №20 // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12 квітня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

7. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

8. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

11. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

12. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) - підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. - К.: КНТ, 2006. - 124 с.

13. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

14. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

15. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

16. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

17. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

18. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

19. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

20. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

21. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1

Порівняйте договір побутового підряду із загальними положеннями про підряд. Визначте, які особливості притаманні договору побутового підряду.

Завдання 2

Проаналізуйте Закон України "Про захист прав споживачів”. Визначте, які норми цього закону можуть застосовуватися до регулювання відносин за договором побутового підряду.

Завдання 3

Проаналізуйте правову природу квитанції, що підтверджує укладення договору побутового підряду.

Завдання 4

Проаналізуйте поняття „істотні відступи від умов договору”.

Ознайомтеся з ст.678, ст.872 Цивільного кодексу України, з преамбулою Закону України "Про захист прав споживачів”.

Задача 1.

Громадянин Н. здав в майстерню з ремонту радіотелевізійної апаратури кольоровий телевізор “Електрон”. Через декілька днів в майстерні сталася крадіжка, телевізор разом з іншими речами був викрадений.

Розслідуванням було встановлено, що з вини працівників майстерні в ніч крадіжки приміщення майстерні не охоронялося.

Н. пред’явив вимогу про компенсацію вартості телевізора, понесених витрат і моральної шкоди.

Вирішіть спір.

Чи зміниться вирішення ситуації, якщо приміщення охоронялося?

Чи зміниться вирішення ситуації, якщо гр.Н. вчасно не забрав телевізор?

Задача 2.

Громадянка М. замовила в ательє з власного матеріалу пальто. Напередодні видачі готового пальто в ательє внаслідок замикання електропроводки сталася пожежа. Пальто було знищено, як і інше майно, що знаходилося в ательє.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи має право М. вимагати відшкодування вартості матеріалу?

Чи вправі ательє вимагати оплату за виконану роботу?

Чи зміниться вирішення питання, якщо:

1. Матеріал належав ательє;

2. М. вчасно не забрала готовий виріб, а звернулася через місяць після обумовленого строку.

Задача 3

Громадянка О. замовила пошиття зимового пальто у ТзОВ „Світлана” з матеріалу, який вона вибрала. У процесі пошиття гр.О. не висловлювала жодних претензій. Коли пальто було готове, гр.О. заявила, що воно їй не підходить ні за фасоном, ні за кольором і відмовилася оплатити пошиття.

Яке можливе вирішення ситуації?

Які права підрядника у разі порушення замовником умови договору про оплату виконаної роботи?

Задача 4

Гр.К. звернувся у майстерню з ремонту побутової техніки з приводу поломки пральної машини. Після огляду пральної машини у квартирі гр.К. майстер запропонував забрати її у майстерню, де вона і буде відремонтована протягом 2 тижнів. В якості завдатку гр.К. заплатив 50 грн.

Прийшовши у майстерню через 2 тижні, гр.К. виявив, що до ремонту ще не приступали. Гр.К. зажадав повернення 50 грн. і захотів забрати пральну машину, оскільки запропонований сервіс йому не сподобався. Директор майстерні відмовився задовольнити вимоги гр.К.

Яке можливе вирішення ситуації?

Який характер носять відносини сторін?

Чи дотримана форма договору?

Які права гр.К. як споживача?

Задача 5

Подружжя Ш. звернулося до фірми „Сучасний дизайн” з проханням про перепланування житлового будинку та його сучасний ремонт. Фірма запропонувала декілька проектів і подружжя обрало найбільш вдалий з них. Робота повинна була виконуватися з матеріалів фірми.

Після завершення робіт подружжя підписало акт здачі-приймання робіт і провело остаточний розрахунок.

Через рік у кімнатах стали помітними темні плями, з’явився неприємний запах. Подружжя хотіло звернутися до фірми „Сучасний дизайн” з вимогою про усунення недоліків, але виявилося, що фірму ліквідовано, а колишній директор на даний час очолює будівельну фірму „Світ”.

Які перспективи захисту інтересів подружжя?

Тема 19: Будівельний підряд

1. Договори будівельного підряду. Сфера застосування та законодавче регулювання.

2. Сторони в договорі. Спеціальні вимоги, яким повинен відповідати підрядник.

3. Передумови та порядок укладення договору будівельного підряду. Форма договору будівельного підряду.

4. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду.

5. Особливості виконання договорів будівельного підряду. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

6. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» від 14 жовтня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця» від 6 квітня 1998 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Важинський Є. Фонд фінансування будівництва // Юридичний журнал. - 2008. - № 2.

5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

8. Лукасевич-Крутник І. Відповідальність підрядника за недоліки проектних та пошукових робіт та їх результатів. // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 87-93.

9. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

10. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

13. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

14. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) - підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. - К.: КНТ, 2006. - 124 с.

15. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

16. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

17. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

18. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

19. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

20. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

21. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

22. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

23. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків за договором будівельного підряду.

Завдання 2.

Проаналізуйте особливості суб’єктного складу, порядку та способів укладення договору будівельного підряду, укладеного на виконання державного замовлення (див. Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000р.)

Завдання 3.

Порівняйте договір будівельного підряду і договір побутового підряду за:

- суб’єктним складом;

- порядком укладення;

- формою договору;

- істотними умовами.

Завдання 4.

Проаналізуйте правову природу проектно-кошторисної документації. Визначте, які вимоги існують до проектно-кошторисної документації.

Завдання 5.

Проаналізуйте види строків за договором будівельного підряду і визначте їх правове значення.

Задача 1.

Для будівництва нового підприємства по виробництву побутових хімікатів за результатами торгів було укладено державний контракт між замовником - АТ “Хімія побутова” і підрядником “Спеціалізований трест №55”.

Будівництво було включено в титульний список і мало бути завершено протягом одного року. Фінансування будівництва здійснювалося за рахунок державного бюджету і власних фінансових ресурсів замовника.

Після 8 місяців будівництво внаслідок відсутності державних асигнувань було законсервоване за рішенням Міністерства промисловості. Керуючись таким рішенням, замовник відмовився від оплати вартості виконаних робіт і витрат на консервацію.

Підрядник, не отримавши відповіді на заявлену претензію, звернувся до господарського суду.

Підготуйте проект рішення господарського суду по суті спору.

Задача 2.

За договором будівельного підряду, підрядник БМУ №13 збудувало 120-ти квартирний житловий будинок. Замовником будівництва був виконавчий комітет міськради. Будинок був прийнятий в експлуатацію згідно Акту Державної комісії.

Поселившись у квартири згідно виданих ордерів, мешканці звернулися зі скаргою про недоліки будівництва. Зокрема, у квартирі №7 відсутні вхідні двері, у квартирі №21 повністю відсутнє сантехнічне обладнання, у всіх квартирах 15 (останнього) поверху протекла стеля через недоліки покрівлі, у деяких квартирах побито або повністю відсутнє віконне скло. Мешканці будинку вимагали усунення зазначених недоліків і застосування відповідних штрафних санкцій до підрядника.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір.

Задача 3.

За договором генерального підряду, укладеного між замовником - райдержадміністрацією N-го району і БМУ №154 - підрядник зобов’язувався збудувати і здати в експлуатацію приміщення дитячої поліклініки до 1 вересня 2004 року. Згідно із графіком виконання робіт підрядник мав приступити до роботи 1 вересня 2003 року. На цей час замовник повинен був передати підготовлений будівельний майданчик і будівельні матеріали на суму 500 000 грн. Але до 1 вересня 2003 року не вдалося знести житловий будинок К., який розташований на будівельному майданчику. К. відмовився переселитися у надану квартиру. Справа вирішувалась в судовому порядку.

БМУ №154 не змогло розпочати роботи згідно із графіком, тому робота була завершена на 2 місяці пізніше.

Визначте умови та розмір відповідальності сторін за договором. Чи вправі замовник вимагати сплати неустойки за прострочення виконання? Чи вправі підрядник вимагати сплати неустойки за прострочку замовника?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 292; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)