Тема 12: Договір оренди державного та комунального майнаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12: Договір оренди державного та комунального майна1. Місце договору оренди державного та комунального майна в системі договорів майнового найму.

2. Особливості суб’єктного складу договору.

3. Порядок та форма укладення договору. Права трудового колективу при укладенні договору.

4. Істотні умови договору. Особливості законодавчого визначення об’єкту та строків в договорі.

5. Порядок визначення розміру орендної плати.

6. Права та обов’язки сторін за договором.

7. Зміна, розірвання та припинення договору оренди державного та комунального майна.

8. Відповідальність сторін за договором.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про господарську діяльність в Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року «Про методику розрахунку і використання плати за оренду державного майна» // http://zakon.rada.gov.ua

6. Методика оцінки об’єкта оренди. Затв постановою Кабінету Міністрів України № 3 від 10 серпня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

8. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства). Затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України від 25.05.2000р. «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного і комунального майна» ” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

8. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

9. Мороз М. Припинення і розірвання договору оренди майна державних підприємств. // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 3. – С. 94-103.

10. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

13. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

14. Половко С. Проблеми правового регулювання оренди державного майна. // Право України. – 1998. – № 3. – С. 51.

15. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

16. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

17. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

18. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

19. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

20. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

21. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

22. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

23. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

24. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Розкрийте зміст та співвідношення понять “підприємство” та “цілісний майновий комплекс”. Що є об’єктом договору оренди?

Завдання 2.

Проаналізуйте ст.10 Закону України “Про оренду державного і комунального майна” щодо визначення переліку істотних умов договору. Які умови договору є істотними згідно чинного законодавства? Чи досконалою є редакція ст.10 Закону?

Завдання 3.

Порівняйте природу строків в договорі майнового найму та договорі оренди державного і комунального майна. Визначте спільні і відмінні риси щодо порядку їх встановлення та ролі в договорі.

Задача 1.

10 травня 2004 року фонд комунального майна міста Д. звернувся в господарський суд з позовом про виселення АТ “Сигма” із займаного ним приміщення у зв’язку із закінченням строку договору.

АТ заперечило проти позову. При розгляді справи представник АТ посилався на те, що договором був передбачений інший порядком припинення: “якщо за два місяці до закінчення строку договору ні одна із сторін не заявить про припинення, він вважається поновленим на той же строк”, тобто 5 років.

Фонд комунального майна заявив претензію про розірвання договору 10 травня, тобто через 5 місяців після закінчення строку, на протязі якого можна було заявити про припинення договору.

Вирішіть спір.

Задача 2.

Управління комунального майна виконавчого комітету міста Н. за договором оренди передало споживчому товариству “Колос”, нежитлове приміщення загальною площею 300 кв.м. для виробничих потреб строком на п’ять років. Договір укладено між сторонами 20 березня 2002 року.

17 березня 2004 року згідно планової перевірки було проведено обстеження стану використання переданих в оренду об’єктів, в тому числі зазначеного приміщення. За результатами перевірки складено акт, в якому зазначалося: орендоване СП “Колос” приміщення в напіврозваленому стані, практично все інженерне обладнання зламано або відсутнє, покрівля протікає.

На підставі акту обстеження 17 липня 2004 року орендодавець звернувся до СП “Колос” з претензією про розірвання договору, звільнення приміщення та відшкодування збитків. Оскільки претензія була відхилена, орендодавець звернувся до господарського суду. Позовні вимоги обгрунтовувалися: а) несплатою орендної плати за останні 6 місяців; б) невикористанням об’єкту.

Відповідач, заперечуючи проти позову, стверджував, що надане йому приміщення є непридатним для використання і потребує капітального ремонту. Відповідач неодноразово звертався до позивача з відповідними заявами, але безрезультатно.

Вирішіть спір. На кого покладається обов’язок проведення капітального та біжучого ремонту об’єкту оренди?

Визначте зміст понять: “капітальний ремонт”, “біжучий ремонт”.

Задача 3.

Управління комунального господарства за договором оренди передало ТзОВ “Веселка” нежитлове приміщення під склад для зберігання товарів строком на 3 роки. Договір укладено 1 червня 2002 року.

Актами обстеження (5 лютого 2003 року та 21 квітня 2004 року) зафіксовано фактичне невикористання приміщення за призначенням.

Орендодавець заявив відповідну претензію про розірвання договору, а оскільки відповіді на неї не надійшло, звернувся до господарського суду.

Відповідач в судовому засіданні пояснив, що орендна плата сплачується ним вчасно і в погодженому розмірі. (як докази були представлені акти звірок взаємних розрахунків по орендній платі між ТзОВ “Веселка” та ЖЕК №115.), надане приміщення ним тимчасово не використовується, але всі умови договору чітко витримані.

Вирішіть спір.

Які підстави розірвання договору оренди?

Тема 13: Найм (оренда) житла

1. Загально-правова характеристика договору найму (оренди) житла та сфера його застосування.

2. Сторони договору найму (оренди) житла.

3. Предмет договору найму (оренди) житла.

4. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди) житла.

5. Зміна умов договору найму (оренди) житла.

6. Підстави, порядок та правові наслідки припинення договору найму (оренди) житла.

Нормативні акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р.// http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 року // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24 червня 2004 року // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

9. Постанова Ради Міністрів Української РСР «Про службові жилі приміщення» від 4 лютого 1988 року // http://zakon.rada.gov.ua

10. Правила бронювання жилих приміщень в УРСР. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1985 року // http://zakon.rada.gov.ua

11. Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР. Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року // http://zakon.rada.gov.ua

12. Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1521 // http://zakon.rada.gov.ua

13. Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями. Затв. наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 N 76 // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика :

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи від 18 вересня 1987 року // http://zakon.rada.gov.ua

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу Української РСР від 12 квітня 1985 року // http://zakon.rada.gov.ua

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок від 4 жовтня 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності від 22 грудня 1995 року http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Галянтич М. К. Житлове право України: Навч. посібник. – К: Юрінком Інтер, 2007. – 528 с.

5. Галянтич М. Приватно–правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні // Право України. – 2003. – № 7. – С. 70 – 72.

6. Галянтич М. Розвиток житлового законодавства України: цивільно–правові проблеми забезпечення житлових прав людини // Право України. – 2004. – № 11. – С. 98 – 103.

7. Галянтич М.К. Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2006. – 512 с.

8. Горбунова Л.М. Найм (оренда) житла / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, Д.С.Йора; М-во юстиції України.– К.: ТОВ “Поліграф-Експрес”, 2006. – 25 с.

9. Гуляк Я.В. Сучасна вітчизняна концепція права на житло // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Вип. 22. – Одеса: Юрид. літ., 2004. – С. 1048 – 1053.

10. Гуляк Я.В. Право на житло і житлові відносини// Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. – Вип. 22. – Одеса: Фенікс, 2004. – С. 179 – 184.

11. Гуляк Я.В. До питання щодо визначення поняття „відповідальність” в цивільному праві України // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Вип. 23. – Одеса: Юрид. літ., 2004. – С. 210 – 215.

12. Гуляк Я. Проблема співвідношення цивільного та житлового законодавства при регулюванні відносин найму житла // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Одеса: Юрид. літ., 2005. – С. 321 – 326.

13. Гуляк Я.В. Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України. Дис...канд. юрид. наук. – Одеса, 2005. – 204 с.

14. Гуляк Я.В. Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України. Автореф. дис...канд. юрид. наук. - Одеса, 2005.- 24 с..

15. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

16. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

17. Житловий кодекс України. Науково-практичний коментар. / За загальною редакцією д.ю.н. ,професора Харитонова Є.О., к.ю.н. ,доцента Голубєвої Н.Ю. – Х.: Одіссей, 2010. – 480 с.

18. Житлове право України: Навч. посібник / За ред.. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заїки. – К.: Істина, 2003. – 208 с.

19. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

20. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

21. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

22. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

23. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

24. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

25. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

26. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

27. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

28. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

29. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

30. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

31. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

32. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

33. Швець Б. Проблеми оренди нерухомості юридичними та фізичними особами. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

34. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Складіть порівняльну таблицю договору найму житла за Цивільним кодексом України та договору найму житла за Житловим кодексом України:

а/ за сферою застосування;

б/ за особливостями укладення;

в/ за суб’єктним складом;

г/ за предметом договору;

д/ за порядком та підставами зміни і припинення.

Завдання 2.

Порівняйте правовий статус піднаймача за договором найму (оренди) житла у державному житловому фонді і наймача за договором оренди у приватному житловому фонді.

Завдання 3.

Порівняйте правовий статус наймача та членів його сім’ї за договором найму (оренди) житла, за договором найму службового житлового приміщення та договором оренди житлового приміщення у приватному житловому фонді.

Завдання 4.

Проаналізуйте ст.ст. 48, 50, 58 Житлового кодексу України та ст.812 Цивільного кодексу України. Визначте предмет договору найму (оренди) житла.

Задача 1.

Конотопський міськвиконком звернувся до суду з позовом до громадянина Р. про розірвання договору найму житлового приміщення і виселення. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що 12 січня 2004 року за взаємною згодою між наймодавцем Ю. і наймачем Р. був укладений договір найму житлового приміщення (однієї кімнати площею 11,3 кв.м.).

У зв’язку зі смертю власника будинку - Ю. та її єдиного спадкоємця - онука В., який спадкоємців не мав, рішенням суду спадщина (у тому числі будинок) була визнана відумерлою і перейшла у власність територіальної громади.

Рішенням міськвиконкому від 28 лютого 2005 року будинок був переданий до житлового фонду міської ради.

Відповідач у судовому засіданні пояснював, що він уклав з колишнім власником спірного будинку Ю. договір найму житлового приміщення без зазначення строку, а тому договір, на його думку, зберігає силу, незважаючи на смерть Ю.

Вирішіть спір.

Задача 2.

У 2003 році між громадянами Н. та О. було зареєстровано шлюб. О. поселилася у 3-х кімнатній квартирі чоловіка, де проживали і його батьки.

У січні 2004 році у зв’язку з важкою хворобою сестри О. виникла необхідність здійснювати догляд за нею. Тому О. поселила хвору сестру у квартиру, де проживала. У зв’язку із значним покращанням здоров’я сестри у березні 2005 року батьки Н. поставили вимогу про її виселення з квартири. О. і сестра заперечували.

Батьки Н. звернулися до суду.

Хто може бути визнаний членом сім’ї наймача?

Чи набула сестра О. право на житло?

Вирішіть спір.

Задача 3.

У 2002 році між громадянами М та К було зареєстровано шлюб. М поселилася у квартиру К.

У 2005 році з армії повернувся син М від першого шлюбу і поселився у квартиру К. К. поставив вимогу про його виселення. М. та її син відмовилися звільнити приміщення вважаючи, що син має право проживати разом з матір’ю.

Вирішіть спір.

Що вважається місцем проживання особи?

Чи зміниться рішення, якщо М. поселила свого неповнолітнього сина?

Задача 4.

Між громадянами М. та О. 5 березня 2002 року було укладено договір найму житлового приміщення. За умовами договору О. займала окрему кімнату у трьохкімнатній квартирі, де проживала одинока М.

21 квітня 2005 року М. померла.

Чи набула О. самостійного права на житло?

Задача 5.

Громадянка П. 21 травня 2005 року подала заяву з усіма необхідними документами на приватизацію 2-х кімнатної квартири (загальною площею 50,57 кв.м.), де вона прожила разом із сином.

12 червня 2005 року П. померла в результаті нещасного випадку. Син звернувся із заявою про переоформлення права власності на квартиру на нього. Орган приватизації відмовився у задоволенні прохання сина. Син звернувся до суду.

Яке рішення може винести суд?

З якого моменту виникає право власності на квартиру, набуту шляхом приватизації?

Чи зміниться вирішення, якщо П. померла 12 липня 2005 року?

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 6.

У 3-х кімнатній квартирі (загальна площа 70,21 кв.м.) проживала сім’я (дочка, зять, 2 онуки). Дочка виявила бажання приватизувати квартиру. Батьки через неприязні стосунки із зятем відмовлялися дати згоду на приватизацію. Дочка звернулася до суду про спонукання батьків до приватизації, оскільки фактично вона і її сім’я несуть всі витрати по утриманню житла (батьки пенсіонери, їхні доходи незначні).

Яким буде рішення суду?

Розкрийте зміст права наймача та членів його сім’ї на приватизацію житла?

Чи є об’єктом приватизації частина квартири?

Задача 7.

Сім’я Т. (4 особи: чоловік, дружина, 2 неповнолітніх дітей) проживали в однокімнатній квартирі (загальна площа 35 кв.м.) 21 квітня 2002 року рішенням органу приватизації квартира приватизована і сім’ї видано свідоцтво про спільну сумісну власність. 5 березня 2005 року рішенням міськвиконкому сім’ї Т. була виділена трьохкімнатна квартира і видано ордер.

Т. звернувся із заявою про реприватизацію однокімнатної квартири з тим, щоб мати змогу приватизувати надану трьохкімнатну квартиру.

Дайте визначення поняття “реприватизація”. Які наслідки реприватизації?

Запропонуйте можливі варіанти вирішення ситуації.

Тема 14: Лізинг.

1. Проблеми правового регулювання договору лізингу.

2. Суб’єкти договору лізингу. Предмет договору лізингу.

3. Істотні умови договору лізингу.

4. Права та обов’язки сторін за договором лізингу.

5. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору лізингу.

Нормативно-правові акти:

І. Міжнародно-правові документи:

1. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг (1989 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

ІІ. Законодавчі акти України:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Кодекс торгового мореплавства України (Глава 2) // ВВР.1995. №47-52. Ст.349.

4. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Примірний договір фінансового лізингу. Затв. наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 року // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Лист Вищого Арбітражного Суду України від 23 березня 1998 року “Про Закон України “Про лізинг” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів. // Право України. – 2001. – №2.

2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

5. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку. // Юридичний журнал. – 2006. – № 3.

6. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

7. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

8. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

9. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

10. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

11. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

14. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

15. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (5-е вид.) - міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність. - К.: КНТ, 2008. - 116с.

16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

17. Рябко Л. Правова природа договору лізингу. // Право України. – 2000. – №1. – С. 70-73.

18. Свердлов І. Правове регулювання договору лізингу. // Юридичний журнал. – 2004. – №3.

19. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

20. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

21. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

22. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

23. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

24. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

25. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

26. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

27. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Ознайомтеся та проаналізуйте зміст Примірного договору фінансового лізингу і на його основі складіть проект договору лізингу між банком “Аваль” та ПП “Колос”. Предмет договору – обладнання для переробки мясо-молочної продукції.

(При виконанні завдання використайте зразок договору лізингу у кн. В.В.Луця “Контракти у підприємницькій діяльності”).

Завдання 2.

Порівняйте договір лізингу з кредитним договором, договором купівлі-продажу у розстрочку, із загальними положеннями про договір найму (оренди):

- за суб’єктним складом;

- за об’єктами;

- за порядком укладення та формою договору;

- за змістом;

- за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Завдання 3.

Порівняйте договір фінансового лізингу і договір лізингу морського судна. Див. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року і ст.ст.215-221 Кодексу торговельного мореплавства України.

Тема 15: Договір концесії

1. Поняття та законодавче регулювання договору концесії. Принципи концесійної діяльності.

2. Суб’єктний склад договору. Порядок проведення концесійного конкурсу.

3. Об’єкти, що можуть надаватися у концесію.

4. Порядок укладення та істотні умови договору концесії.

5. Зміст договору. Ризики сторін за договором.

6. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за концесійним договором.

7. Підстави припинення концесійного договору.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України «Про концесію» від 16 липня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» від 14 грудня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Правила застосування Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Затв. Постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

7. Перелік об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесії. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Типовий концесійний договір. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бєліков О. Концесії, інвестиції, угоди про розділ продукції. // Юридичний журнал. – 2008. – № 2.

3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

7. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

9. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

10. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

13. Ніколаєв І. Участь держави Україна у концесійних відносинах // Право України. – 2004. – №10. – С.44-48.

14. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

15. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

17. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

18. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

19. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

20. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

21. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

22. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

23. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

24. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

25. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Порівняйте договір концесії з інвестиційним договором, строковим договором найму (оренди):

- за суб’єктним складом;

- за об’єктами;

- за порядком укладення та формою договору;

- за змістом;

- за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Див. Володимир Коссак. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правові аспекти). Львів. Центр Європи. 1996.

Тема 16: Позичка

  1. Поняття та загальна характеристика договору позички.
  2. Сторони договору позички.
  3. Порядок укладення та форма договору позички.
  4. Зміст договору позички.
  5. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору позички.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

8. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

9. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

12. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

13. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

14. Рябко Л. Розмежування понять позички і кредиту. // Право України. – 2001. – №1.

15. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

16. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

17. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

18. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

19. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.052 с.)