Тема 40.: Відшкодування шкоди. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 40.: Відшкодування шкоди.1. Поняття і значення зобов’язань з відшкодування шкоди.

2. Підстави та умови виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди.

3. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.

4. Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.

5. Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.

6. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.

7. Відшкодування шкоди, завданої фізичними особами з частковою або неповною цивільною дієздатністю, недієздатними, з вадами психічного чи фізичного стану та особами з обмеженою цивільною дієздатністю.

8. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

9. Відшкодування ядерної шкоди.

10. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

11. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

12. Відшкодування моральної шкоди.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua


2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 13 грудня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

3. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 1 квітня 1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

4. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 29 лютого 1996 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Алмаші М. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки; деякі питання. // Право України – 2000. – №12. – С. 66.


2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Недоговірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 105 с.

3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

5. Бородовська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. // Право України. – 2004. – №9. – С.58-61.

6. Бурлака І. Понятійна суть та юридична природа зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної без вини завдавача / І. Бурлака // Право України. – 2009. – № 9. – С. 106-110.

7. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Законодавство та коментована судова практика. – К.: Юрінком їнтер, 2008. – 384 с.

8. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Трало Ю.В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 58 с.

9. Гордієнко А. Відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 9. – С. 11 – 12.

10. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

11. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

12. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

13. Ігнатенко В., Приступа С. Функціонально-компенсаційний аспект позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди // Вісник Академії правових наук. – 2001. – № 2 (25). – С. 149 – 154.

14. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

15. Манукян В.И. Моральньй вред: право, практика, опыт. – К.: Істина, 2008. – 288 с.

16.Манукян І.В. Судова практика з відшкодування моральної шкоди. – К.: Істина, 2008. – 320 с.

17. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

19. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

20. Отраднова О.О. Недоговірні зобов'язання у цивільному праві: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 240 с.

21. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

22. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

23. Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України. – 2007. – №6. – С.93-96.

24. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

25. Терещенко Н. Поняття джерела підвищеної небезпеки. // Право України. – 2000. – №11 – С. 115.

26. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

27. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

28. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

29. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

30. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

31. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

32. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

33. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди. //Право України. – 2001. – №2.

34. Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти. // Право України. – 2000. – №3. – С. 106.

35. Шестаков С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду // Право України. – 2006. – №10. – С.56-59.

36. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Задача 1.

Одного літнього вихідного дня громадянин Б, працюючи на дачній ділянці, несподівано почув за своєю спиною людський крик. Обернувшись, він побачив свого сусіда К з покаліченою рукою. Як виявилось, К зацікавився, що робить у такий пізній час його сусід і підійшов до нього ззаду. Б занесеною мотикою, якою він вибивав каміння, вдарив його в руку. Внаслідок перелому руки, К. 32 дні знаходився на листку непрацездатності.

К. звернувся в суд з позовом до Б про відшкодування йому частини втра­ченого заробітку, що склало 320 гривень і 580 гривень затрачених на лікування.

Проаналізуйте задачу на основі статті 1166 Цивільного кодексу України та вирішіть її.

Задача 2.

Громадянин Я. проходив вулицею, наступив на мокрий листок, що впав з дерева, послизнувся, і, падаючи, штовхнув громадянина Г., який від падіння на тротуар покалічився.

Чи є підстави для покладення на Я. обов’язку відшкодування збитків, викликаних каліцтвом Г.?

Задача 3.

У районну лікарню звернулась жінка з проханням надати термінову допомогу її батькові, який перебував у важкому стані і був привезений до лікарні міжміським автобусом.

Завідувач хірургічним відділенням незважаючи на те, що донька протягом 45 хвилин три рази зверталась за допомогою, відмовив, мотивуючи відмову тим, що він зайнятий іншим хворим.

Хворий в автобусі помер. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок великої втрати крові. Встановлено, що причиною кровотечі була виразка шлунку. На запитання прокурора про можливість попередження смерті судово-медична експертиза дала відповідь: при своєчасному наданні медичної допомоги життя можна було врятувати.

Проаналізуйте ситуацію. В чому виражається протиправність поведінки?

Дайте визначення протиправності та її видів.

Задача 4.

Громадянин Ш пред’явив позов у суд про стягнення 1476 гривень з КСП “Золота Нива”. У позові зазначено, що 5 жовтня 2004 року його корова випасалась на конюшині КСП. Працівники, зауваживши це, загнали корову у сіносховище, де вона загинула внаслідок гострої тимпанії. Позивач просив стягнути 1476 гривень, що складає вартість корови за ринковими цінами.

Суд, розглянувши справу, прийшов до висновку, що корова загинула з вини її власника і у позові відмовив.

Проаналізуйте справу з точки зору причинного зв’язку і визначте суб’єкта відповідальності.

Задача 5.

У ніч на 25 вересня 2004 року було затоплено підсобне приміщення магазину, внаслідок чого пошкоджено 205 пачок дитячої суміші по 2 гривні за пачку, що складало 2460 гривень. На ремонт затопленого приміщення було витрачено 2500 гривень.

Як вияснилось, наймач С, яка проживає над приміщенням магазину, залишила відкритим водопровідний кран, що послужило причиною аварії. С вважає, що вона не затоплювала магазин, оскільки вода була подана раніше, ніж це прийнято за графіком.

Дайте рішення спору.

Задача 6.

Громадянин О. йшов вулицею. Несподівано йому на голову впала брила снігу із бурульками з даху 3-х поверхового будинку. О. був госпіталізований з важким пораненням голови, вивихом ключиці. Внаслідок травми він втратив слух на одне вухо.

До департаменту житлово-комунального господарства Львівського міськвиконкому було пред’явлено позов про відшкодування витрат на лікування, оздоровлення (масаж), а також про відшкодування моральної шкоди за втрату слуху і викликані цим незручності.

Юрисконсульт департаменту в судовому засіданні пояснив, що через брак коштів дахи будинків не очищуються, але департамент систематично оголошує по радіо, через пресу про необхідність проявляти обережність і не наближатися близько до будинків, щоб уникнути нещасних випадків. О. проходив надто близько від будинку, сам проявивши грубу необачність.

Вирішіть спір.

Задача 7.

При проведенні митного контролю у громадянина І., який виїздив тимчасово за кордон, виявлено набір золотих чайних ложок у кількості 6 штук, які були показані у декларації. Після складення акту, працівник митниці заявив І., що за допущене правопорушення набір ложок підлягає конфіскації.

І. звернувся в юридичну консультацію з проханням надати йому допомогу у захисті його прав. Дайте мотивовану консультацію.

Задача 8.

Верховним Судом України припинено кримінальні справи за таких підстав:

1) щодо громадянина П. за відсутністю в діях складу злочину;

2) щодо громадянина Г. внаслідок акту амністії;

3) щодо громадянина П. через недосягнення на момент вчинення суспільно-небезпечного діяння, належного віку, після якого, відповідно до закону, можлива кримінальна відповідальність.

Визначте цивільно-правові наслідки.

Задача 9.

Рішенням обласного суду громадянину З. за шкоду, завдану незаконними діями органів слідства, прокуратури і суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності і засудженням, присуджено відшкодування з державного бюджету 5275 гривень.

У касаційній скарзі З. зазначив, що йому незаконно відмовлено у стягненні таких збитків:

ü зарплати за сумісництвом;

ü вартості двох поїздок дружини у Верховний Суд України;

ü оплаті телефонних розмов, телеграм;

ü оплаті юридичної допомоги.

Дайте мотивований висновок.

Задача 10.

Громадянин М звернувся з позовом до автотранспортного підприємства про стягнення з нього 3 600 гривень. При розгляді справи з’ясовано, що машиною автотранспортного підприємства вчинено наїзд на автомашину позивача. Жигулі марки “ВАЗ”-2109. З висновку технічної експертизи видно, що вартість ремонту пошкодженої автомашини складає 2600 гривень і ще 1000 гривень становить вартість втраченого машиною товарного вигляду.

Відповідач позов визнав частково - у сумі 2300 гривень. Що стосується вартості втраченого товарного вигляду, то відшкодування такого виду збитків, на думку відповідача, законом не передбачено.

Проаналізуйте справу, розкрийте положення статті 1166 ЦК: “Шкода відшкодовується у повному обсязі”.

Задача 11.

Приватне підприємство “Октагон” уклало договір оренди транспортного засобу (мікроавтобуса “Форд”) з громадянином М. Згідно умов договору транспортний засіб буде використовуватись для потреб підприємства протягом 3 років. Управління мікроавтобусом буде здійснювати М за погоджену плату, технічне обслуговування та ремонт будуть проводитися за рахунок ПП.

При перевезенні партії вантажу ПП мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем, що належав Н. В результаті ДТП підприємство понесло витрати на ремонт мікроавтобуса в сумі 1280 грн.

Н., як потерпіла сторона, зазнав шкоди в сумі 3400 грн., з яких 1880 використано на медичне обслуговування, решта суми на ремонт автомобіля.

Визначте суб’єкта відповідальності.

Хто є володільцем джерела підвищеної небезпеки?

Задача 12.

Водій виробничого об’єднання “Іскра” Р. перевозив щебінь для потреб об’єднання. Під час перевезення, автомашина перекинулась і частина щебеню висипалась на проїжджу частину дороги. Р., поставивши свою машину на колеса, поїхав далі, залишивши щебінь на дорозі. Необхідних, у цьому випадку, знаків не поставив.

С., їдучи вночі на власній машині з коротким світлом, своєчасно не побачив купи щебеню, наїхав на неї, від різкого гальмування машина перекинулась, внаслідок чого власник автомашини отримав ушкодження здоров’я, його сестра і дружина загинули.

З’ясуйте, хто несе цивільну відповідальність за заподіяну шкоду та які підстави відповідальності?

Задача 13.

Перебуваючи за кермом маршрутного таксі, яке належало АТП-4511, водій М. вчинив наїзд на пішохода К.

Розслідуванням дорожньо-транспортного випадку було встановлено: К., будучи в стані сильного алкогольного сп’яніння, хотів перейти вулицю, але, побачивши маршрутне таксі, що наближалося, зупинився на обочині. Не втримавшись на кучугурі снігу, що тягнулася вздовж дороги, К. потрапив під колеса таксі. Від зіткнення було розбито лобове скло. Осколком було поранено око пасажирки маршрутного таксі. К. одержав перелом ребер, ключиці, струс мозку. Перебував на стаціонарному лікуванні.

Визначте суб’єктів відповідальності, порядок і обсяг відшкодування.

Задача 14.

На 120 км. траси Львів-Рівне в нічний час зіткнулися два автомобілі: “Волга” 21-47, що належала громадянину Н., управління якою здійснював за довіреністю син Н., та “Жигулі” 33-13, що належали громадянину М.

Проведеними розслідуваннями встановлено: в результаті зіткнення автомобіль “Волга” зазнав незначних пошкоджень (розбито лобове скло, пом’ято капот, деформовано ліві двері – всього на суму 1600 грн.). автомобіль “Жигулі” повністю зімнуто та пошкоджена передня частина (вартість пошкодження приблизно 4000 грн.). В результаті аварії пасажирка “Жигулі” О. зазнала тяжких тілесних ушкоджень і була визнана інвалідом ІІ групи: їй була призначена пенсія із середньомісячного заробітку 550 грн. в розмірі 370 грн. 50 к.

Водії обох автомобілів серйозних ушкоджень не зазнали, але обидва перебували на амбулаторному лікуванні.

Розслідуванням встановлено, що водій “Волги” рухався з перевищеною швидкістю смугою зустрічного руху. Зіткнення сталося на повороті. Водій “Жигулі” не зміг вчасно зреагувати, оскільки експертизою виявлено незначний вміст алкоголю в крові 12-годинної давності.

Визначте суб’єктів зобов’язання по відшкодуванню шкоди, підстави і розміри відшкодування.

Задача 15.

Громадянка Н. проходила парком. Собака (породи бультер’єр), що належала громадянину М., напала на Н., порвавши на ній пальто та покусавши руки. Пальто ремонту не підлягало, а від одержаних укусів Н. проходила курс лікування. М. відмовився відшкодовувати шкоду (в т.ч. моральну на суму 1000 грн.).

Собака була на повідку, несподівано вирвалася з рук господаря, вдержати її ні командою, ні силою не вдалося. Н. наполягала на відшкодуванні незалежно від вини господаря, оскільки такі собаки є джерелом підвищеної небезпеки, їх розведення в деяких країнах взагалі заборонено.

Вирішіть спір.

Визначте підстави, умови та обсяги відповідальності.

Що таке джерело підвищеної небезпеки?

Задача 16.

10 липня 2004 року громадянин Я. звернувся до травматолога другої поліклініки з приводу укусу собаки. При обстеженні виявлено на лівій руці рану 3х4 см. Потерпілому було надано необхідну допомогу і з метою попередження захворювання сказом лікар призначив введення спеціальної вакцини.

На другий день у місці введення вакцини з’явилась припухлість, посиніння шкіри і місцеве підвищення температури. Лікар, оглянувши хворого, дав розпорядження сестрі продовжувати введення вакцини. Під час лікування Я. постійно скаржився на поганий загальний стан, сильний біль, підвищення температури, припухлість живота. Після введення 15-ої ін’єкції вакцини у хворого наступило загально-токсичне ускладнення, внаслідок чого настало порушення функції тазових органів та ніг.

Я. визнаний інвалідом І групи зі 100% втратою професійної працездатності.

Проведеною за постановою органів прокуратури судово-медичною експертизою встановлено, що лікар не здійснював контролю за введенням вакцини, сестра не повідомляла лікаря про незвичайну реакцію на введення вакцини.

Не знаючи, що хворий після 15-ої вакцини знаходиться на стаціонарному лікуванні, лікар у звіті записав, що Я. прийняв повний курс вакцини без будь-яких ускладнень.

При розгляді цивільного позову потерпілого про відшкодування шкоди, завданої працівниками лікарні, представник лікарні позову не визнав і просив суд звернути увагу на висновок судово-медичної експертизи, згідно з яким причиною захворювання Я. є індивідуальна несприйнятливість ним даної вакцини.

Чи є підстави для покладення відповідальності на лікаря? Проаналізуйте кожну із підстав, передбачених законом.

Задача 17.

При доставці працівників АТ “Іскра” автобусом до місця праці відбулося зіткнення автобуса з автомобілем “КАМАЗ”.

В результаті аварії два працівники отримали ушкодження і були госпіталізовані.

Одному з них, П., МСЕК було встановлено 60% втрати професійної працездатності, встановлено ІІІ групу інвалідності. Із середньомісячного заробітку 1200 грн. йому була призначена пенсія у розмірі 230 грн. 50к.

Потерпілий звернувся з вимогою в суд про відшкодування втраченого заробітку, витрат на лікування та стягнення моральної шкоди 4 000 грн.

Визначте суб’єктів відшкодування і розміри відшкодування, якщо рішенням суду встановлена рівна вина кожного власника джерела підвищеної небезпеки.

Задача 18.

Будівельна організація направила бригаду будівельників на територію торговельної бази для ремонту складського приміщення за договором підряду. Під час ремонтних робіт один з будівельників був травмований внаслідок обвалу балки перекриття.

Висновком МСЕК встановлено 80% втрати професійної працездатності. Середньомісячний заробіток потерпілого – 680 грн.; розмір пенсій по інвалідності – 336 грн. Будівельна організація відмовилася відшкодовувати завдану шкоду, оскільки шкода сталася не з її вини.

Хто повинен відшкодувати завдану шкоду? Чи правомірна позиція будівельної організації? Вирішіть спір.

Задача 19.

Сім’я громадянина Т. складалася із 5 осіб: громадянин Т., дружина 37-річного віку, син – студент І курсу політехнічного коледжу, 7-річна донька та мати – пенсіонерка (отримує соціальну пенсію 18 грн.).

В результаті нещасного випадку в металургійному цеху Т. дістав важкі опіки, від яких помер у лікарні, не виходячи із стану коми. Його середньомісячний заробіток 860 грн. Визначте коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди через смерть годувальника та розмір відшкодування.

Чи можуть дружина, діти або мати вимагати компенсації моральної шкоди з приводу втрати годувальника?

Які граничні розміри компенсації моральної шкоди? Порівняйте ст. ст. 23, 1167 Цивільного кодексу України і п.11 Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

Вирішіть спір.

Задача 20.

Внаслідок виробничої травми, що сталася у червні 2000 року громадянин К. втратив слух. Установа виплачує втрачений заробіток і витрати на протезування та санаторно-курортне лікування. Через великі незручності у зв’язку з втратою слуху і неможливістю займатися улюбленою роботою, на якій пропрацював 25 років (диктор радіо). К. у травні 2004 року звернувся до установи з вимогою про компенсацію йому моральної шкоди.

Чи правомірні вимоги К.?

Вирішіть спір. Ознайомтеся з постановою Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про охорону праці”.

Задача 21.

Громадянин К.- тракторист ВАТ “Сільгоспхімія” при поверненні на тракторі з роботи перекинувся з трактором у прірву. Від одержаних травм К. помер.

Дружина померлого звернулася з позовом до суду про відшкодування шкоди, заподіяної втратою годувальника двох дітей 1995 та 1997 року народження. Середній заробіток К. становив 880 грн.

Відповідач позов не визнав.

Вирішіть ситуацію.

Тема 41.: Спадкове право.

1. Поняття спадкування. Спадкування як універсальне правонаступництво.

2. Спадкодавці та спадкоємці. Усунення від права на спадкування.

3. Час, місце відкриття спадщини. Склад спадщини.

4. Спадкування за заповітом:

- право на складання заповіту;

- порядок підписання та посвідчення заповіту; особливості посвідчення секретного заповіту;

- заповідальний відказ;

- підпризначення спадкоємців;

- покладення на спадкоємців обов’язків за заповітом;

- межі свободи заповіту;

- заповіт з умовою;

- заповіт подружжя;

- виконання заповіту.

5. Спадкування за законом:

- черговість спадкування;

- спадкування за правом представлення;

- спадкування усиновленими та усиновлювачами.

6. Прийняття спадщини:

- порядок та строки прийняття спадщини;

- відмова від прийняття спадщини;

- відумерлість спадщини.

7. Охорона спадщини.

8. Вимоги кредиторів спадкодавця до спадкоємців.

9. Оформлення права на спадщину.

10. Спадковий договір:

- поняття та сторони;

- форма спадкового договору;

- виконання та забезпечення виконання спадкового договору;

- розірвання спадкового договору та його правові наслідки.

11. Особливості спадкового договору за участю подружжя.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

4. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про практику розгляду судами України справ про спадкування» // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

2. Буркацький Л.К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.

3. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва у цивільному праві // Право України. – 2001. – №11.

4. Васильченко В. Обов'язки спадкоємця, що витікають зі спадкового правонаступництва. // Юридический вестник. – 2002. – № 1. – С. 104-109.

5. Васильченко В. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальнІ проблеми. // Право України. – 2003. – № 10. – С. 119-123.

6. Васильченко В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання. // Право України. – 2000. – №7. – С. 80.

7. Васильченко В. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця // Право України. – 2001. – №5.

8. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права. // Право України. – 2003. – № 6. – С. 118-121.

9. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Кубар Н.А. Спадкування в Україні. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 60 с.

10. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

11. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

12. Заіка Ю. Заповіт подружжя // Право України. – 2004. – №4. – С.91-95.

13. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посібник – К.: Істина, 2006. – 216 с.

14. Заїка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні. Монографія. – К., 2004. – 280 с.

15. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

16. Зайцева Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право: Навч. посіб. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

17. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

18. Мазуренко С.В. Актуальні питання визначення предмета спадкового договору в цивільному законодавстві. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наук, праць. – Вип. 18. – Одеса. – 2003. – С. 582-587.

19. Мазуренко С.В. Особливості укладення спадкового договору. // Право України. – 2004. – № 2. – С. 111-114.

20. Мазуренко С.В. Правовий режим майна, що є предметом спадкового договору з участю подружжя. // Юридический вестник. – 2003. – № 4. – С. 80-83.

21. Мазуренко С.В. Спадковий договір у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Одеса, 2004. – 20 с.

22. Мазуренко С.В., Матвєєнко Т.Є. Захист прав спадкоємців нотаріусом. // Актуальні проблеми політики. Збірник наук, праць. – Вип. 13-14. – С. 607-612.

23. Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України. – 2004. – №4. – С.131-134.

24. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

25. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

26. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

27. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

28. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

29. Рябоконь Є.О. Правове регулювання часу прийняття спадщини. // Вісник прокуратури. – 2001. – № 4. – С. 71-77.

30. Рябоконь Є. О. Правові питання прийняття спадщини. //Держава і право: Збірник наук, праць. – Вип. 12. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – С. 327-334.

31. Рябоконь Є.О. Спадкове право відношення в цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 20 с.

32. Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. - 2-ге вид. псрероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

33. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

34. Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин. // Право України. – 2003. – № 9. – С. 115-120.

35. Фурса Є. Особливості спадкування за правом на обов'язкову частку. // Право України. – 2001. – №1.

36. Фурса С.Я., Фурса СІ. Спадкове право: Науково-практ. посібник. – К.:КНТ, 2008. – 1216 с.

37. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 968 с.

38. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

39. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

40. Цивільне право України: Академічний курс. Т. 1. Загальна частина / За ред. Шевченко Я.М. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 696 с.

41. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1. - 480 с.

42. Цивільне право України: Загальна частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

43. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

44. Шама Н.П. Зміст спадкового договору // Вісник Академії Адвокатури. – 2007. – №9. – С.40-46.

45. Шама Н. Поняття та ознаки спадкового договору. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. С. 142–150.

46. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Випишіть та розкрийте зміст основних понять спадкового права: спадкування, спадщина, час відкриття спадщини, спадкодавець, спадкоємці, заповіт, спадкова трансмісія, заповідальний відказ, речі звичайної обстановки та вжитку.

Задача 1.

Подружжя похилого віку (Б. та Н.), їх 28 – річний син (інвалід ІІ групи) з невісткою та двоє їх повнолітніх дітей (К. та О.) проживали однією сім’єю у приватизованій ними квартирі.

20 квітня 2004 року Б. помер, залишивши заповіт за яким належний йому автомобіль мав перейти до внука О.

Визначте вартість майна, яке спадкує кожен з членів сім’ї, якщо до його скла­ду входять: приватний будинок (60 тис. грн.), автомобіль ВАЗ-2103 (6 тис.грн.), вклад у банку (800 грн.) та речі звичної домашньої обстановки та вжитку 2 тис. грн.

У Б. та Н. є ще двоє неповнолітніх дітей, які проживають окремо.

Задача 2.

Громадянин С. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у рівних частинах внукам К., П., Т. та О. 20 листопада 2004 року С. помер.

Після його смерті залишилось майно: будинок (140 тис. грн.), автомобіль (15 тис.грн.), телевізор, холодильник, імпортні меблі та інші предмети домашньої обстановки (30 тис.грн) та вклад в банку (12 тис.грн.).

Т. та П. подали заяву у нотаріальну контору про прийняття спадщини, К – відмовився від належної йому частини спадщини в користь сестри Т., з якою проживав спадкодавець, О. не вчинив жодних дій, що свідчить про прийняття спадщини.

З заявами про прийняття спадщини звернулися також Г. (брат померлого) та Ж. (дочка померлого).

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них спадкує.

Задача 3.

Громадянка Н. звернулася з позовом до К. та Т. про поділ спадкового майна.

Позивачка зазначала, що у травні 2003 року помер її та відповідачів батько. Після його смерті залишився будинок та автомобіль.

К. та Т. отримали свідоцтво про право на спадщину і у березні-квітні 2004 року продали житловий будинок та автомобіль.

Позивачка зазначала, що вона разом з відповідачами вживала заходів до збереження будинку, наглядала за будинком та обробляла присадибну ділянку і тому її слід вважати такою, що прийняла спадщину.

Які дії свідчать про прийняття спадщини?

Вирішіть справу.

Задача 4.

Подружжя Н. та П. мали доньку, неповнолітнього сина, тітку і крім цього на їх утриманні з 30 червня 2003 року знаходився родич П. віком 68 років, який весь час проживав спільно з ними.

У травні 2004 року П. помер. Після його смерті відкрилася спадщина загальною вартістю 72 тис.грн., включаючи предмети домашньої обстановки та вжитку вартістю 18 тис.грн.

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них успадковує.

Задача 5.

10 серпня 2003 року в автокатастрофі загинули батько, дід і прадід неповнолітньої Б. і відкрилася спадщина на житловий будинок та інше майно, власником якого був прадід М.

У нотаріальну контору з заявами про прийняття спадщини звернулися Д. та Т. (брат та сестра спадкодавця) і їм було видано свідоцтво про право спадкування.

У серпні 2004 року мати неповнолітньої пред’явила в інтересах доньки (Б.) позов до Д. та Т. про визнання недійсним спадкування житлового будинку та анулювання свідоцтва, виданого Д. та Т. Позивачка зазначала, що Б. є спадкоємницею першої черги і саме їй повинно перейти спадкове майно.

Розкрийте зміст понять: “спадкова трансмісія”, “спадкування за правом представлення”.

Вирішіть справу.

Задача 6.

10 травня в селищну Раду звернулося подружжя Б. (Б.О. – дружина – 56 років та Б.М. – чоловік – 59 років) - жителі м. Львова, які у весняно-літній період проживали у батьківському будинку у селі.

Подружжя бажало посвідчити спільний заповіт такого змісту: “Усе наше майно у випадку смерті одного з нас переходить до іншого, хто його пережив, а після смерті останнього – до внука П.”.

У працівника селищної Ради виникли сумніви щодо можливості посвідчення заповіту такого змісту та правомірності посвідчення заповіту даних осіб у селищній Раді.

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 7.

Громадянин М. склав заповіт, за яким усе своє майно (приватний будинок, автомобіль та приватизовану квартиру) заповів своєму далекому родичеві Н.

20 березня 2004 року М. помер. Дочки Т. та Р. звернулися із заявою до суду про визнання заповіту недійсним за ст.55 Цивільного кодексу України, оскільки, на їх думку, в момент складання заповіту їх батько (М.) не розумів значення своїх дій.

Яке рішення повинен постановити суд, якщо зазначений приватний будинок є спільною сумісною власністю подружжя (спадкодавця М. та його дружини К.)?

Вирішіть справу.

Задача 8.

У лютому 2004 року громадянин Н пред’явив позов до С про визнання заповіту недійсним і поділ спадкового майна.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.093 с.)