Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.156. Цивільне право України. – X.: Еспада, 2004. – 392 с.

157. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

158. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

159. Шишка Р. Б. Цивільне право України. – X.: Еспада, 2004. – 176 с.

160. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 656с.

161. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.]. – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 1. – 928 с.

162. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.]. – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 2: Право інтелектуальної власності. Зобов'язальне право. – 864 с.

163. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

 

9.2. Додаткова література:

1. Алборов В.М. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК. - М, 1998.

2. Алмаші М. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки; деякі питання. // Право України - 2000. - №12. - С. 66.

3. Андріанов М. Актуальні проблеми забезпечення виконання договірних зобов'язань. Діяльність юнсітрал у галузі забезпечувальних угод. // Юридичний журнал. – 2005. – №5.


4. Аудит в Україні: 36. нормат. актів. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 320 с.

5. Бабаскін А. Ю. Цивільне право України: Академічний курс. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. Т. І: Загальна частина. – 518 с.

 1. Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України. – 2006. – №11. – С.124-128.

7. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів. // Право України. – 2001. – №2.

8. Башук О. Договір дарування за новим Цивільним Кодексом. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

9. Безклубий І.А. Ліцензійний договір в патентному праві України: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. -К., 1995.

 1. Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – №9. – С.46-49.
 2. Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці // Право України. – 2007. – №5. – С.53-57.
 3. Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів // Право України. – 2004. – №3. – С.34-37.
 4. Безсмертна Н. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів // Право України. – 2006. – №3. – С.56-59.
 5. Безсмертна Н., Демченко Л. Особливості здійснення права власності подружжя в нотаріальному процесі // Право України. – 2006. – №8. – С.135-138.

15. Бервено С. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов'язання // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 47-54.


16. Бервено С. Щодо концепції класифікації цивільно-правових договорів у сучасному праві України // Право України. – 2006. – №6. – С.34-38.

17. Бєгова Т.І. Поняття "ноу-хау" та договірпро його передачу [Текст]: монографія / Т. І. Бєгова; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2009. – 160.

18. Бєліков О. Концесії, інвестиції, угоди про розділ продукції. // Юридичний журнал. – 2008. – № 2.

19. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа, 1998.

20. Бічук Л. Управління майном неповнолітнього: деякі пропозиції. // Право України - 2000. – №9. - С. 101.

21. Блащук А. Правові наслідки припинення договірного зобов'язання в наслідок виконання або розірвання договору // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 38-46.

22. Близнюк О. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: історія та сучасність в застосуванні. // Юридичний журнал. – 2006. – № 5.

23. Боброва Д. Недоговірні зобов'язання у проекті Цивільного кодексу України // Українське право. - 1997. -№1.

24. Боднар Т.В. Строк (термін) виконання договірного зобов'язання в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 207-213.

25. Бондар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов'язань // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4. – С. 169-175.

26. Бондар Т.В. Предмет виконання договірного зобов'язання у цивільному праві // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3. – С. 174-179.

 1. Бородовська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2004. – №9. – С.58-61.
 2. Бородовський C. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України // Право України. – 2005. – №3. – С.43-46.
 3. Бородовський C. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України // Право України. – 2004. – №12. – С.80-84.

30. Буркацький Л.К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв: Навчальний посібник. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 384 с.

 1. Бурлака І. Понятійна суть та юридична природа зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної без вини завдавача / І. Бурлака // Право України. – 2009. – № 9. – С. 106-110.

32. Василинчук В. Правове регулювання банківського кредитування суб'єктів підприємницької діяльності. // Право України - 2001. - №7.

33. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва у цивільному праві // Право України. -2001. -№11.

34. Васильченко В. Обов'язки спадкоємця, що витікають зі спадкового правонаступництва. // Юридический вестник. -2002. -№ 1.-С. 104-109.

35. Васильченко В. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальнІ проблеми. // Право України. - 2003. - № 10. - С. 119-123.

36. Васильченко В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання. // Право України. - 2000. - №7. - С. 80.

37. Васильченко В. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця // Право України. -2001.-№5.

38. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права. // Право України. - 2003. - № 6. - С. 118-121.

39. Величко О. Коротко про юридичну природу договору франчайзингу. // Юридичний журнал. - 2003. - № 1.

40. Веніамінова А. Купівля-продаж чи поставка? Аналіз умов договору. // Юридичний журнал. - 2003. - № 2.

41. Верховний суд України. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право) від 26.05.2001 р.

42. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Законодавство та коментована судова практика. - К.: Юрінком їнтер, 2008. - 384 с.

43. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. -616 с.

44. Владчин У.В. Банківське кредитування: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008 - 648 с.

45. Волинець А. Титульне страхування: за спокій потрібно платити. // Юридичний журнал - 2005. - № 11.

46. Волинець А. Понадлімітне споживання електроенергії: чи законне застосування санкцій до споживача? // Юридичний журнал. – 2006. – № 4.

47. Галянтич М.К. Житлове право: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2008, - 416 с.

48. Герасименко В., Луб'яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об'єктів інтелектуальної власності. // Право України. - 1999. - № 7.

49. Гладков Е. Договірні зобов'язання та їх окремі види. - К.: МедіаПро, 2005. - 120 с.

50. Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика. // Юридичний журнал. – 2005 – № 12.

51. Гоптаренко Ю., Расомахіна О. Порівняльна характеристика договору оренди та купівлі-продажу нерухомого майна. // Юридичний журнал. - 2004. - № 4.

52. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Красій Г.В. Договір дарування. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 35 с.

53. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Кубар Н.А. Спадкування в Україні. - М-во юстиції України. -К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. - 60 с.

54. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Трало Ю.В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. - М-во юстиції України. - К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. - 58 с.

55. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Трало Ю.В. Договір купівлі-продажу. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 61 с.

56. Горбунова Л.М„ Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Цирень О.С. Довічне утримання (догляд). – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 41с.

57. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Йора Д.С. Кредит. Позика. Банківський вклад. - М-во юстиції України. -К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. -41с.

58. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Йора Д.С. Найм (оренда) житла. - М-во юстиції України. - К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. - 25 с.

59. Городецька І. Договір оренди нежитлового приміщення. // Юридичний журнал. – 2003. – № 2.

60. Гринюк О. Особливості укладення договору страхування (на прикладі договору майнового страхування). // Юридичний журнал. - 2006. - № 4.

61. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку. // Юридичний журнал. – 2006. – № 3.

62. Грущинський І.М. Роль договору у формуванні підприємницьких відносин. // Право України. - 2000. - № 2. - С. 36.

 1. Гуйван П. Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента // Право України. – 2004. – №6. – С.36-39.

64. Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. - К., 1996.

65. Демський Е.Ф., Гіжевський В.К. та ін. Транспортне право України: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2002. 116 с.

66. Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об'єктів приватизації. // Право України. - 1999. -№ 11.-С. 49-51.

 1. Дмитрієва Ю. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України. – 2007. – №6. – С.126-130.

68. Довірче управління майном в праві України // Право України. - 1998. - №4.

69. Долинська М. Договори щодо розпорядження земельними ділянками. // Юридичний журнал. – 2006. – № 11.

70. Євдокимов Д. Свобода договору та її обмеження в цивільному праві України. // Юридичний журнал. – 2008. – № 5.

71. Євстігнєєв А. Проблемні питання «Інкотермс». // Юридичний журнал. – 2005. – № 9.

72. Євстігнєєв А. Складське зберігання зерна: договірний аспект. // Юридичний журнал. - 2006. - № 6.

73. Єфімов О. Договір купівлі-продажу: вплив цивільного права на оподаткування даної операції. // Юридичний журнал. - 2005. - № 2.

74. Жилінкова О.В. Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір [Текст] / О.В. Жилінкова. – Х.: Ксилон, 2008. – 212 с.

75. Жилінкова О.В. Організації колективного управління як суб’єкти договорів на використання музичних творів // Держава і право: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип.33. – С. 337-342.

76. Жилінкова О.В. Співавтори музичних творів як учасники авторсько-правових договорів в Україні // “Молодь у юридичній науці”: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “П’яті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2006 р.): У 5-ти ч.: Ч.3. Т.1. Підтом 1. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2006. – С. 106-108.

77. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання. //Право України. - 2000. -№ 8. - С. 117.

78. Завальная Ж. До питання про відповідальність автора за авторським договором. // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 4.

79. Завальная Ж.В. Видавничий договір як вид авторського договору: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2002.

80. Заверуха І. Банківське право. - Львів, 2002.

 1. Заіка Ю. Заповіт подружжя // Право України. – 2004. – №4. – С.91-95.

82. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посібник - К.: Істина, 2006. -216 с.

83. Заїка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні. Монографія. - К., 2004. - 280 с.

84. Заїкін Ю. Проблема захисту постраждалих від неякісної продукції та можливі шляхи її вирішення. // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 5. - С. 41-45.

85. Зайцев О.Л. Право спадкування землі в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Харків, 2000. - 20 с.

86. Зайцева Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право: Навч. посіб. / За ред. Дзери О.В. - К.: Юрінком Інтер, 2009. -352 с.

87. Зразки цивільно-правових документів. Науково-практичний посібник / За ред. В.О. Кузнєцова. - К.: Істина, 2008. - 696 с.

88. Зубілевич С.Л., Толов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996.

89. Іваненко Л. Наукове обгрунтування необхідності внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» // Право України. - 2005. - №5.

90. Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов'язання // Підприємництво, господарство і право. - 2002. -№ 11.-С.7-Ю.

91. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа. // Право України. - 2000. - №8. - С. 60.

92. Кабалкин А.Ю. Договор дарения // Российская юстиция. - 1997. - №8.

93. Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору. // Право України. - 2001. - №1.

94. Карабань В. Спонукання до укладення цивільно-правового договору: правозахисний та правотворчий аспекти. //Право України. - 2000. -№10. - С. 24.

95. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 4. - С. 21-27.

96. Кисіль С. Проблемні аспекти лізингових угод // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 7. -С. 9-13.

97. Кіліна Т. Договір комісії за новим Цивільним кодексом України. // Юридичний журнал. - 2003. - № 9.

98. Кінащук Л.Л. Страхове право: Підручник. - К.: Атіка, 2007. - 256 с.

99. Клочай Н. Особливості укладання та виконання договорів оренди транспортних засобів. // Юридичний журнал. – 2004. – № 7.

100. Коломієць Н. Становлення господарського зобов'язання як правової категорії // Право України. - 2006. -№ 4.-С. 48-52.

101. Косенчук В. Переважне право фізичних осіб - вкладників банку на отримання вкладу. // Юридичний журнал. - 2009. - № 4.

102. Космін Ю. Договір довічного утримання. // Право України. – 2000. – №2. – С. 69.

103. Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правові аспекти). - Львів.: Центр Європи, 1996.

104. Коссак В.М. Правове регулювання строків у будівництві. - К. 1991.

105. Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - 2006. - Вип. 34. - Т. 47.

106. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. - К.: Істина, 2007. - 208 с.

107. Костенко Л. Одностороння відмова від зобов'язань за договором. // Юридичний журнал. – 2006. – № 5.

108. Костенко Л. Особливості дарування (безповоротної фінансової допомоги) підприємницькими товариствами. // Юридичний журнал. – 2008. – № 3.

109. Костенко Л. Розумні строки у відносинах купівлі-продажу. // Юридичний журнал. – 2008. – № 5.

110. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. - К.; Атіка, 2008. - 332 с.

111. Кравчук В., Керод Р. Договір ренти. // Довідник нотаріуса. - 2004. - № 5.

112. Красій В. Реєстрація права власності на нерухоме майно на підставі угод, укладених на товарних біржах. // Юридичний журнал. - 2003. - № 9.

 1. Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України. – 2007. – №3. – С.47-51.

114. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. - 2004. - №9. - С. 68-71.

115. Крижна В.М. Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - X., 1999.

 1. Крупка Ю. Поняття ядерного страхування // Право України. – 2005. – №10. – С.104-107.

117. Круторогова С. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: Практичні аспекти істотних умов. // Юридичний журнал. – 2008. – № 2.

118. Кузнєцова Н.С. Подряднне договора в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 1993.

119. КукинаТ.Е. Предмет договора поставки. // Право и економика. – 2001. – № 1. – С. 19-27.

120. Лінет Оуен. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори. – К., 1996.- 128 с.

121. Лукасевич-Крутник І. Відповідальність підрядника за недоліки проектних та пошукових робіт та їх результатів. // Юридична Україна. - 2009. - № 6. - С. 87-93

 1. Луцик М. Відмова від договору транспортного екедирування. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 124–129.

123. Луцик М. Відповідальність автомобільного перевізника при виконанні міжнародних перевезень вантажів. // Юридичний журнал. - 2007. -№11.

124. Луць В.В. Договір в умовах переходу на ринкові відносини // На шляху до правової держави. Львівська регіональна науково-практична конференція. Тези доповідей і повідомлень. - Львів, 1992.

125. Луць В.В. Кодифікація договірного права // Українське право. - 1997. - №1. - С. 142-143.

126. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. - К.: Юрінком Інтер, 1999.

127. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2001.

128. Луць В.В.Система договорів за проектом нового Цивільного кодексу України // Основні напрямки реформування цивільного права в Україні. - К, 1997.

129. Луць В.В. Сторони в цивільних правовідносинах. - Львів, 1992.

130. Мазуренко С.В. Актуальні питання визначення предмета спадкового договору в цивільному законодавстві. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наук, праць. - Вип. 18. - Одеса. - 2003. - С. 582-587.

131. Мазуренко С.В. Особливості укладення спадкового договору. // Право України. - 2004. - № 2. - С. 111-114.

132. Мазуренко С.В. Правовий режим майна, що є предметом спадкового договору з участю подружжя. // Юридический вестник. - 2003. - № 4. - С. 80-83.

133. Мазуренко С.В. Спадковий договір у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. -Одеса, 2004. - 20 с.

134. Мазуренко С.В., Матвєєнко Т.Є. Захист прав спадкоємців нотаріусом. // Актуальні проблеми політики. Збірник наук, праць. - Вип. 13-14. - С. 607-612.

135. Майданик Р.А. Інститут довірчого управління майном і проект Цивільного кодексу України // Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні. -Київ, 1997.

136. Майданик Р. Місце зобов'язання в праві України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. -С. 3-7.

137. Майданик Р. Поняття зобов'язання в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. -2006.-№3.-С. 67-72.

138. Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів. // Юридичний журнал. - 2007. - № 12.

139. Макашов Л. Плата за аренду недвижимого имущества. // Право України. - 1997. - № 3. - С. 59-62.

140. Малеина М.Н. О договоре дарения//Правоведение. - 1998. - №4.

 1. Малий В. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії // Право України. – 2005. – №12. – С.40-44.
 2. Малий В. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні // Право України. – 2005. – №3. – С.39-42.

143. Малиновська В. Договори у сфері підприємницької діяльності та їх ознаки. // Право України. - 2001. --№11.

144. Манукян В.И. Моральньй вред: право, практика, опыт. – К.: Істина, 2008. – 288 с.

145. Манукян І.В. Судова практика з відшкодування моральної шкоди. – К.: Істина, 2008. – 320 с.

146. Матюшко П. Правові особливості договорів інвестиційного характеру. // Юридичний журнал. - 2006. - № 10.

 1. Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України. – 2004. – №4. – С.131-134.
 2. Мілаш В. Договірна правосуб’єктність сторін зовнішньоекономічного договору // Право України. – 2004. – №6. – С.39-43.

149. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладенні та реалізації підприємницького комерційного договору // Право України. - 2005. - №6. - С. 50-54.

150. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького договору // Право України. - 2005. -№2. - С. 36-39.

 1. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. – 2004. – №5. – С.135-138.

152. Мічурін Є. Державна реєстрація при укладенні правочинів з нерухомим майном. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

153. Мічурін Є. Особливості реалізації прав та обов'язків подружжя з надання утримання. // Юридичний журнал. - 2004. - № 7.

154. Мічурін Є. Похідні моменти міни житла. // Юридичний журнал. – 2005. – № 4.

155. Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання договорів відчуження нерухомості недійсними. // Юридичний журнал. - 2004. - № 3.

156. Мічурін Є. Придбання нерухомості: як уникнути зловживання правом. // Юридичний журнал. - 2004. - № 9.

157. Мороз М. Припинення і розірвання договору оренди майна державних підприємств. // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 3. – С. 94-103.

 1. Мосейчук Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов договору постачання // Право України. – 2005. – №5. – С.52-56.
 2. Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики // Право України. – 2004. – №5. – С.55-58.

160. Наумова Л. Договор поставки: наиболее типичньїе ошибки. // Хозяйство и право. - 1999. - № 2. - С. 106-108.

161. Нікітіна О. Добровільне особисте страхування: новинки сезону. // Юридичний журнал. - 2004. - № 12.

 1. Ніколаєв І. Участь держави Україна у концесійних відносинах // Право України. – 2004. – №10. – С.44-48.
 2. Новий Цивільний кодекс України: проблемні питання застосування: Матер. міжнар. наук.- практ.конф. 14-15 лютого 2008 р. -К.: Поліграф-Експрес, 2008. - 148 с.
 3. Олюха В. Публічний договір на сучасному етапі в Україні. // Право України. - 2000. - №9. - С. 104.
 4. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір (поняття, функції, система). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -К„ 2003.
 5. Онуляк Л. Поняття та основні ознаки договору доручення // Науковий вісник Чернівецького університету. - 1996. - Вип. 1. - С. 104.
 6. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. -376 с.
 7. Орлюк О. Правові аспекти функціонування системи страхування вкладів // Право України. – 2004. – №11. – С.29-33.
 8. Отраднова О.О. Недоговірні зобов'язання у цивільному праві: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2009. -240 с.
 9. Очкуренко С.В. Проблеми правового регулювання кредитного договору. // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. -№ 3. - С. 141-150.'
 10. Павленко Д. Розірвання в судовому порядку договорів про сумісну діяльність. // Юридичний журнал. -2002. - № 6.
 11. Павленко Д. Теорія договору, зіпсована квартирним питанням. // Юридичний журнал. - 2002. - № 5.
 12. Павловська Н. Відшкодування моральної шкоди при посяганні на недоторканність особистого життя. // Право України. - 2001. - №3.
 13. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду // Право України. – 2004. – №8. – С.57-60.
 14. Пацурія Н.Б. Страхове право: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 176 с.
 15. Пацурківський Ю. П. Цивільне та сімейне право України. - Чернівці: Рута, 2003. - 104 с.
 16. Петрик О. Аудит в Україні. Теорія і практика. //Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. -№10.
 17. Пирогова В. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. // Юридичний журнал. - 2003. - № 2.
 18. Пишна Л. Права та обов'язки у договорі доручення. // Науковий вісник Чернівецького університету. - 1996.-Вип. 4-5.-С. 196.
 19. Підопригора О.А. Захист права інтелектуальної власності // Вісник Вищого арбітражного суду України. -2000. -№ 1.
 20. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
 21. Подцерковний Л., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку. // Право України. - 1999. -№ 7. - С. 46-49.
 22. Половко С. Проблеми правового регулювання оренди державного майна. // Право України. – 1998. – № 3. – С. 51.
 23. Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 50. – 415 с. – С. 187-195.
 24. Понікар М.І. Кредитні відносини в сучасних умовах. Законодавство і практика. // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 1. - С. 179-182.

186. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 року “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.

187. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 вересня 1975 року “Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.

188. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” //Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). К. Юрінком Інтер.1998.

189. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” // Право України. 1996. №4.

190. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 року Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи.(із змінами і доповненнями) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.

191. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу Української РСР // Право України. 1997. №4.

192. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 року Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок // Право України. 1997. №4.

193. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності // Право України. 1997. №4.

194. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.

195. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком Інтер. 1998.

196. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 червня 1983 року Про практику розгляду судами України справ про спадкування // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.

 1. Право інтелектуальної власності України: Академічний курс: Підручник / За ред, О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - К.: Ін Юре, 2004. - 536с.
 2. Присяжнюк А. Розірвання цивільно-правового договору як підстава припинення зобов'язання за новим Цивільним кодексом України // Юридична Україна. - 2004. - № 12. - С.58-63.
 3. Пронська Ґ.В. Правове становище орендного підприємства в Україні // Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування. - К, 1996.
 4. Реутова Н. Попередні договори. // Юридичний журнал. - 2005. - № 12

201. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 30 березня 1995 року “Про укладення договорів відособленими підрозділами юридичних осіб” // Арбітражний процесуальний кодекс України. “ІВА”. Ужгород. 1997.

202. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 6 жовтня 1994 року “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів” // Арбітражний процесуальний кодекс України. “ІВА”. Ужгород. 1997.

203. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 14 грудня 1993 року “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу” // Арбітражний процесуальний кодекс України. “ІВА”. Ужгород. 1997.

204. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 28 квітня 1995 року “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” // Арбітражний процесуальний кодекс України. ІВА. Ужгород. 1997.

205. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 1 квітня1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.

 1. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.
 2. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – купівля-продаж, консигнація, ярмарок, аукціон, сумісна діяльність, застава, інвестиційна діяльність, схов. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.
 3. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) - підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. - К.: КНТ, 2006. - 124 с.
 4. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (5-е вид.) - міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність. - К.: КНТ, 2008. - 116с.
 5. Роїна О.М. Страхування в Україні: Нормат.-правове регулювання. - К.: КНТ, 2006. -420 с.
 6. Ромовська Зорислава. Реформа спадкового права// Українське право. - 1997. -№1. -С. 101-107.

212. Русу О. Історія розвитку деліктних зобов'язань в Україні. // Право України. - 2001. - №2.

213. Рябко Л. Правова природа договору лізингу. // Право України. – 2000. – №1. – С. 70-73.

214. Рябко Л. Розмежування понять позички і кредиту. // Право України. – 2001. – №1.

215. Рябоконь Є.О. Правове регулювання часу прийняття спадщини. // Вісник прокуратури. - 2001. - № 4. - С. 71-77.

216. Рябоконь Є. О. Правові питання прийняття спадщини. //Держава і право: Збірник наук, праць. - Вип. 12. Юридичні і політичні науки. - К., 2001. - С. 327-334.

217. Рябоконь Є.О. Спадкове право відношення в цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2002.-20 с.

218. Савран О. Факторинг як засіб фінансування капіталу. // Юридичний журнал. - 2007. - № 5.

219. Самойленко Г. Сутність договору перевезення вантажів річковим транспортом: правові питаня. // Право України. - 2000. -№12.-С. 101.

220. Свердлов І. Правове регулювання договору лізингу. // Юридичний журнал. – 2004. – №3.

 1. Свистун Л. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом // Право України. – 2004. – №7. – С.62-65.
 2. Світличний О. Особливості договору про передачу права на торговельну марку // Право України. – 2005. – №12. – С.92-95.
 3. Семенова К. Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти // Право України. – 2005. – №2. – С.40-43.

224. Сибільов М. Базові моделі регулювання договірних відносин за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право. - 2003. - № 4.

225. Сібільов М. Договірне зобов'язання та його виконання // Вісник Академії правових наук України - 2003. -№ 2. -С. 414-424.

226. Сібільов М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов'язань за чинним Цивільним кодексом України // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 2. - С. 80-88.

227. Сімсон О.Є. Правові особливості договорів інвестиційного характеру: Автореферат дис... канд. юрид. наук.-X., 2001,-С. ІЗ.

 1. Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України. – 2007. – №6. – С.93-96.

229. Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. - 2-ге вид. псрероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.

230. Степанов О. Договір на ремонт автомобіля. // Право України. - 2000. - №2. - С. 84.

231. Степанов Д.И. Услуги как об'єкт гражданских прав. - М, 2005.

232. Страхове право України / За ред. Біленчука П.Д. - К., 1999.

233. Страхування /За ред. Осадець С.С. - К, 1998.

 1. Супрун Л. Юридична природа договору перестрахування // Право України. – 2006. – №2. – С.116-120.

235. Суханов Е. А.Система юридических лиц // Советское государство и право. - 1991. -№11.

 1. Тараба Н. Види договорів факторингу // Право України. – 2006. – №1. – С.78-81.

237. Теньков С. Кредитний договір: найпоширеніші помилки // Юридичний вісник України. – 2006. – 11. – №45

238. Терещенко Н. Поняття джерела підвищеної небезпеки. // Право України. - 2000. - №1 І. - С. 115.

239. Тищик Б.И., Орач Є.М. Основи приватного римського права. -Львів.: ЛДУ, 1993.

240. Тітова Н.І. Землі як об'єкт правового регулювання // Право України. - 1998. - №4.

241. Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції (товарів) покупцем. // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 2. - С. 252-258.

242. Транспортне право України: Академічний курс. / За ред. Шелухіна М.Л. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.

243. Транспортні послуги. Законодавство і судова практика: 36. нормах, актів. - К.: Юрінком Інтср. 2007. 416 с.

244. Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин. // Право України. - 2003. - № 9. - С. 115-120.

245. Фурса Є. Особливості спадкування за правом на обов'язкову частку. // Право України. – 2001. -№1.

246. Фурса СЯ. Науково-практичний коментар до Житлового кодексу Української РСР. - К.:КНТ, 2008. - 1280 с.

247. Фурса С.Я., Фурса СІ. Спадкове право: Науково-практ. посібник. - К.:КНТ, 2008. -1216 с.

248. Харитонов Є.О. Житлове право: Навч. посібник. - К.: Істина, 2008. - 160 с.

249. Харитонов Є., Харитонова О. Деякі зауваження щодо системи договірного права у проекті Цивільного кодексу України. // Українське право. - 1997. - № 3. - С. 144-145.

250. Хомін Н.С. Орендні відносини в Україні. – Мінськ, 1992.

251. Цірат Г.В. Договори франчайзингу: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-К., 2003.

252. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди. //Право України. - 2001. -№2.

253. Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти. // Право України. - 2000. - №3. -С. 106.

254. Чобот О.А. «Ноу-Хау» та договір на його передачу: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - X., 1994.

255. Чуйкова В.Ю. Правові питання спадкування за заповітом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 1999.-19 с.

256. Чупрун О. Законодавчі реалії договорів поставки. // Юридичний журнал. – 2003. – № 2.

 1. Шама Н.П. Зміст спадкового договору // Вісник Академії Адвокатури. – 2007. – №9. – С.40-46.
 2. Шама Н. Поняття та ознаки спадкового договору. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. С. 142–150.
 3. Шаповалова О. Кредит як власність позичальника // Право України. – 2004. – №10. – С.88-91.

260. Шахрайчук І.А. Спадкове право України (ретроспективний аналіз). Навч. посібник. - Дніпропетровськ, 2000. - 222 с.

261. Швець Б. Проблеми оренди нерухомості юридичними та фізичними особами. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

262. Шевчук Л.В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. -К.,2001. - 17 с.

263. Шевчук Л.В. Поняття заповідального відказу. // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук, праць. - Вип. 48: Правознавство. - Чернівці, 1999. -

С. 23-28.

264. Шевчук Л.В. Поняття та юридична природа заповіту як односторонньої угоди. // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук, праць. - Вип. 91: Правознавство. – Чернівці, 2000. - С. 23-28.

265. Шимон С. Відшкодування моральної шкоди в Проекті Цивільного кодексу. // Право України. – 1997. – №10.

 1. Шестаков С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду // Право України. – 2006. – №10. – С.56-59.

267. Шестерин С. Правові аспекти укладання кредитних договорів. // Юридичний журнал. - 2006. - № II.

 1. Шкіра Я. Нотаріальна форма правочину (угоди) у контексті нового ЦК України // Право України. – 2004. – №9. – С.128-131.
 2. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі // Право України. – 2005. – №3. – С.59-62.

270. Шмиголь В. Придбання житла в новобудовах: юридичні аспекти угоди, мінімізація ризиків. // Юридичний журнал. - 2005. - № 3.

271. Юдін С.О. Міжнародний договір купівлі-продажу. - Харків, 1994.

272. Яворська О.С. Договір довічного утримання: проблеми теорії та практики застосування. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 3.

273. Якубівський І. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2005. - Вип. 41.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 275; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.056 с.)