Тема 5: Поставка. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 5: Поставка. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.1. Поняття, загальна характеристика та законодавче регулювання договору поставки.

2. Елементи договору поставки.

3. Зміст договору поставки. Відповідальність сторін за порушення умов договору.

4. Поняття, загальна характеристика та законодавче регулювання договору постачання енергетичними та іншими природними ресурсами через приєднану мережу.

5. Елементи договору постачання енергетичними та іншими природними ресурсами через приєднану мережу.

6. Зміст договору постачання енергетичними та іншими природними ресурсами через приєднану мережу. Відповідальність сторін за порушення умов договору.

Нормативно-правові акти:

1. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» (1990 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про державне оборонне замовлення» від 03 березня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

9. Закон України «Про енергозбереження» від 01 липня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

10. Закон України «Про теплопостачання» від 02 червня 2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua

11. Постанова Кабінету Міністрів від 18 травня 1994 року «Про затвердження положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав –учасниць СНД» // http://zakon.rada.gov.ua

12. Положення «Про поставки продукції виробничо-технічного призначення». Положення «Про поставки товарів народного споживання» від 25 липня 1988 р. // http://zakon.rada.gov.ua

13. Постанова Верховної Ради України від 12 березня 1991 року «Про порядок тимчасової дії на території України законодавства Союзу РСР» // http://zakon.rada.gov.ua

14. Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД від 23 грудня 1993 року. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

15. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 30 березня 1995 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки» // http://zakon.rada.gov.ua

16. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 12 жовтня 1993 року «Про деякі питання практики вирішення господарських спорів, пов’язаних з прийомкою продукції і товарів за кількістю та якістю» // http://zakon.rada.gov.ua

17. Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду України від 12 березня 1996 року «Про Закон України “Про поставки продукції для державних потреб» // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України. – 2006. – №11. – С.124-128.

2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. (2-е вид.) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. (2-е вид.) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

5. Волинець А. Понадлімітне споживання електроенергії: чи законне застосування санкцій до споживача? // Юридичний журнал. – 2006. – № 4.

6. Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика. // Юридичний журнал. – 2005 – № 12.

7. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

8. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

9. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

10. Євстігнєєв А. Проблемні питання «Інкотермс». // Юридичний журнал. – 2005. – № 9.

11. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

12. КукинаТ.Е. Предмет договора поставки. // Право и економика. – 2001. – № 1. – С. 19-27.

13. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

14. Мосейчук Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов договору постачання // Право України. – 2005. – №5. – С.52-56.

15. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

17. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

18. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду // Право України. – 2004. – №8. – С.57-60.

19. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

20. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.:Реферат, 2005. – 336 с.

21. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (5-е вид.) - міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність. – К.: КНТ, 2008. – 116с.

22. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

23. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

24. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

25. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

26. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

27. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2. Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

28. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

29. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

30. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

31. Чупрун О. Законодавчі реалії договорів поставки. // Юридичний журнал. – 2003. – № 2.

32. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Дайте порівняльну характеристику підстав, умов та обсягу відповідальності за договором купівлі-продажу та договором поставки.

Завдання 2.

Визначте поняття “виконання договору” “невиконання договору”, “неналежне виконання договору” Змоделюйте ситуацію на розкриття змісту кожного поняття.

Завдання 3.

Львівське приватне торговельне підприємство “Смерічка” замовило обладнання для торговельного залу у ВАТ “Меблевий комбінат” на загальну суму 10 000 грн. Поставка мала відбутися протягом 1-го кварталу поточного року засобами ВАТ. За досягнутою домовленістю грошові кошти мали бути перераховані після фактичної доставки обладнання у приміщення приватного підприємства.

За запропонованими даними складіть проект договору поставки, уточнивши в ньому умови про маркування, тару, строки та відповідальність сторін. Використайте в проекті договору терміни Інкотермс. (Правила інтерпретації термінів у зовнішньоекономічних відносинах. Урядовий кур’єр.1994, 6 жовтня). Опрацюйте: Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер. 1999. Гл. ХІ. Розділ І.

Задача 1.

Між КСП “Світанок” і цукровим заводом був укладений договір на поставку 125 тон цукрового буряка протягом жовтня-листопада 2004 року.

Зібравши урожай, КСП поставило весь буряк до 25 жовтня 2004 року і зажадало оплати за виконання договору з врахуванням достроковості поставки.

Яке значення строків в договорі поставки? Що таке загальні і спеціальні строки в договорі? За яких умов допускається дострокове виконання договору?

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 2.

Між сталеплавильним комбінатом і ВАТ “Вторчормет” було укладено договір на поставку брухту кольорових металів на 2 роки. Поставка мала здійснюватися партіями по 250 тон щомісячно. Протягом першого року дії договору поставка здійснювалася в обумовлених розмірах. Наступного року ВАТ протягом січня-березня не змогло поставити брухту, а в травні поставило 720 тон брухту.

Сталеплавильний комбінат пред’явив претензію про сплату неустойки за недопоставку в обумовлений договором строк.

Чи підлягає поповненню недопоставка в наступному періоді в межах строку дії договору?

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 3.

Згідно із умовами договору поставки між ПП “Пекар” і КСП “Зоря” останнє зобов’язувалося поставляти протягом 2-х років по 1 тоні борошна вищого сорту щомісячно. У травні-липні першого року дії договору було поставлено борошно низької якості (згіркле, збите в грудочки). ПП відмовилось від прийомки борошна.

У вересні КСП поставило 2 тони борошна 2 сорту взамін на 1 тону вищого сорту. Свої дії мотивувало технічного поломкою млина. ПП і на цей раз відмовилося від прийняття борошна.

У листопаді цього ж року ПП заявило претензію про відшкодування прямих збитків у сумі 2 400 грн. (затрачених на купівлю борошна в іншого виробника), 5 000 грн. неодержаного прибутку від реалізації хлібобулочних виробів протягом травня-липня та вересня і неустойки 480 грн.

Які права замовника у випадку недопоставки, поставки продукції неналежної якості, прострочення поставки?

Який вид неустойки підлягає стягненню?

Визначте загальний розмір відшкодування.

Задача 4.

Згідно з договором поставки між ВАТ “Холодокомбінат” і машинобудівним заводом ВАТ отримало обладнання (морозильні камери, холодильники, сепаратори) на загальну суму 750 000 грн. Через 3 місяці експлуатації з ладу вийшли 5 морозильних камер, в результаті ВАТ потерпіло збитки на загальну суму 2 850 грн. (1 850 грн. – прямих збитків і 1 000 грн. – неодержаних доходів).

ВАТ заявило претензію про відшкодування збитків, та заміну камер неналежної якості. Машинобудівний завод погодився відшкодувати збитки, але замінити устаткування відмовився. На його думку, договір припинив чинність шляхом виконання, обладнання було поставлено відповідно з технічними вимогами, всі витрати по його експлуатації має нести власник.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 302; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.023 с.)