Тема 22: Загальні положення про послуги 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 22: Загальні положення про послуги1. Поняття та загальна характеристика договорів про надання послуг.

2. Види договорів про надання послуг та сфера їх застосування.

3. Зміст договорів про надання послуг:

а) предмет;

б) ціна;

в) строки надання послуг;

г) інші умови.

4. Права та обов’язки сторін за договором про надання послуг.

5. Особливості виконання та відповідальність сторін за договорами про надання послуг.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.


7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

8. Іваненко Л. Наукове обгрунтування необхідності внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» // Право України. – 2005. – №5.

9. Кабалкин А. Услуги в системе отношений, регулируемых гражданским правом // Государство и право. – 1994. – № 8–9. – С. 79–88.

10. Кабалкин А. Ю. Брычева Л. И. Услуги населенню: правовое обеспечение. – М., 1998. – 189 с.

11. Коротков М.В. Обязательства по оказанию услуг в советском гражданском праве. – Л., 1990.

12. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

13. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

16. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.


17. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

18. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

19. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

20. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

21. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

22. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

23. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

24. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

25. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

26. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

27. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Дайте порівняльну характеристику договорів про надання послуг та договорів про виконання робіт; договорів про надання послуг та договорів про передачу майна в користування.

Завдання 2.

Проаналізуйте характер послуги, що надається за договором:

- доручення (ст.1000 Цивільного кодексу України );

- комісії (ст.1011 Цивільного кодексу України );

- управління майном (ст.1029 Цивільного кодексу України ).

Завдання 3.

Охарактеризуйте юридичну та фактичну послугу як предмет договору про надання послуг.

Завдання 4.

Вкажіть варіанти відповідей в яких названі зобов”язання по наданню послуг:

а) перевезення пасажирів

б) прокат

в) страхування майна

г) контрактація

д) рента

е) комісія

є) позичка

ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ

Тема 23: Перевезення

1. Поняття, види, юридична природа договорів перевезення та їх правове регулювання.

2. Правова характеристика договорів перевезення:

ü Договір перевезення вантажу.

ü Договір перевезення пасажира та багажу.

ü Договір чартеру (фрахтування).

ü Перевезення у прямому змішаному сполученні.

ü Довгостроковий договір перевезення.

ü Перевезення транспортом загального користування.

3. Відповідальність сторін за договором перевезення.

Нормативно-правові акти:

І. Міжнародно-правові документи:

1. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажу від 24 травня 1980 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Конвенція ООН про морське перевезення вантажів (1978 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

3. Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та вантажу від 01 березня 1973 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Конвенція про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу внутрішніми водними шляхами від 01 травня 1976 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. // http://zakon.rada.gov.ua

ІІ. Законодавчі акти України:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Повітряний кодекс України від 04 травня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Кодекс торговельного мореплавства України 23 травня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про залізничний транспорт» від 04 липня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15 травня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

9. Указ Президента “Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів у сфері природних монополій” від 17 листопада 1998 року // http://zakon.rada.gov.ua

10. Положення про сертифікацію діяльності на залізничному транспорті. Затв. наказом Міністерства транспорту від 1 червня 1998 року // http://zakon.rada.gov.ua

11. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Затв. наказом Міністерства транспорту від 27 грудня 2006 року // http://zakon.rada.gov.ua

12. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року // http://zakon.rada.gov.ua

13. Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року // http://zakon.rada.gov.ua

14. Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

15. Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом. Затв. постановою КМУ від 19.03.1997р. №252 // http://zakon.rada.gov.ua

16. Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року // http://zakon.rada.gov.ua

17. Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року // http://zakon.rada.gov.ua

18. Статут залізниць України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року // http://zakon.rada.gov.ua

19. Статут автомобільного транспорту УРСР. Затв. постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 року // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 21.07.92 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів автомобільним транспортом // http://zakon.rada.gov.ua

2. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 29.05.2002 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею// http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – №9. – С.46-49.

2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

7. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

9. Клепкова О. Пред’явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезень: організаційно–правовий аспект // Право України. 2003. – – №6. – С.43–49.

10. Луцик М. Відповідальність автомобільного перевізника при виконанні міжнародних перевезень вантажів. // Юридичний журнал. – 2007. – №11.

11. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

12. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

15. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

16. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

17. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

18. Самойленко Г. Сутність договору перевезення вантажів річковим транспортом: правові питаня. // Право України. – 2000. – №12. – С. 101.

19. Свистун Л. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом // Право України. – 2004. – №7. – С.62-65.

20. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

21. Транспортне право України: Академічний курс. / За ред. Шелухіна М.Л. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 896 с.

22. Транспортні послуги. Законодавство і судова практика: 36. нормах, актів. – К.: Юрінком Інтср. 2007. – 416 с.

23. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

24. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

25. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

26. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

27. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

28. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

29. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

30. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Проаналізуйте сферу застосування та основні поняття Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу від 01.03.1973р., Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968р., Конвенції про міжнародні перевезення вантажів від 19.05.1956р.

Завдання 2.

Проаналізуйте суб’єктний склад договору перевезення. Визначте особливості правового статусу вантажоодержувача. Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків.

Завдання 3.

Проаналізуйте правову природу:

- накладної (ст.6, 23, 24 Статуту залізниць, ст.67, 69, 74 Статуту внутрішнього водного транспорту);

- вантажної накладної (ст.60 Повітряного кодексу);

- товарно-транспортної накладної (ст.47 Статуту автомобільного транспорту, п. 1 Правил перевезень автомобільним транспортом);

- коносаменту, рейсового чартеру (ст. 134-139 КТМ України).

Завдання 4.

Проаналізуйте порядок видачі і оформлення видачі вантажу перевізником, прийняття вантажу одержувачем та правову природу комерційних актів і актів загальної форми.

Завдання 5.

Випишіть і проаналізуйте підстави звільнення від відповідальності за договором перевезення:

а) залізничного перевізника;

б) морського перевізника;

в) автомобільного перевізника;

г) повітряного перевізника.

Дайте їх правову оцінку.

Завдання 6.

Проаналізуйте Рішення КСУ у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спору) від 09.07.2002р. № 15-рп/2002, ст.925 ЦК України та ст.315 ГК України щодо обов’язкового пред’явлення претензії.

Дайте правову оцінку.

Задача 1.

Між КСП “Прогрес” і Управлінням залізниці N - ої області було укладено договір на перевезення 40 т. помідорів свіжого врожаю овочепереробному заводу.

Подано 2 вагони, які були повністю завантажені. На станції призначення при прийнятті вантажу було виявлено повну непридатність помідорів для переробки. В акті експертизи, проведеної на вимогу одержувача, зазначено, що помідори забруднено залишками і випарами міндобрив. Тому продукція не може бути використана через загрозу отруєння і підлягає знищенню.

Встановлено, що міндобрива були одержані агрофірмою “Весна”. Після вивантаження вагони зразу ж були подані під завантаження КСП “Прогрес”.

КСП звернулося до залізниці з вимогою про відшкодування збитків.

Дайте правову оцінку ситуації. Кому належить право вимагати відшкодування збитків? Хто є суб’єктом відповідальності за збитки завдані КСП?

Дайте визначення поняття “придатність рухомого складу в технічному і комерційному відношенні”.

Вирішіть спір.

Задача 2.

За договором залізничного перевезення, укладеного між лікеро-горілчаним заводом і Управлінням залізниці в 5 вагонах перевозили лікеро-горілчані вироби на суму 725 тис. грн. Вантаж перевозився у супроводі провідника відправника і за його пломбами.

При прийнятті вантажу представник одержувача - оптової бази - виявив бій і нестачу на загальну суму 78 тис. В комерційному акті було зазначено, що через неправильне завантаження стався бій вантажу на суму 17 тис., а також виявлено недостача вантажу на суму 61 тис. грн. На вимогу провідника вантажу і представника одержувача в акті зафіксовано, що в 2-х вагонах виявлено пролом покрівлі.

Одержувач пред’явив вимогу про відшкодування завданих збитків (за договором поставки укладеним між ним та лікеро-горілчаним заводом проведена передоплата) до лікеро-горілчаного заводу і до перевізника солідарно.

Вирішіть спір.

Проаналізуйте підстави звільнення залізничного перевізника від відповідальності.

Задача 3.

При одержанні 13 лютого 2004 року вантажу, що перевозився автомобілем “Камаз” АТП - 1863 встановлено недостачу і псування вантажу на загальну суму 3628 грн. Факти були підтверджені комерційним актом від 15 лютого 2004 року. Одержувач - мале підприємство “Оріон”- пред’явило 21 березня 2004 року претензію до АТП - 1863. До претензії не були долучені комерційний акт та розрахунок суми недостачі.

21 грудня 2004 року, не одержавши відповіді від АТП - 1863, МП “Оріон” звернулися з позовом до господарського суду. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви у зв’язку з відсутністю доказів досудового врегулювання спору.

Проаналізуйте ситуацію.

Яка позовна давність встановлена з договорів перевезень автомобільним транспортом і який порядок їх обчислення?

Задача 4.

При завантаженні 15 листопада 2004 року цукрових буряків на подані залізницею платформи КСП “Горизонт” допустило пошкодження рухомого складу. Сума збитків, підтверджена актом загальної форми від 16 листопада 2004 року, складала 328 грн.

26 лютого 2005 року залізниця пред’явила претензію КСП, яка була залишена без розгляду у зв’язку з пропуском претензійного строку. 28 березня 2005 року залізниця звернулася з позовною заявою до суду.

Дайте правовий аналіз ситуації. Як обчислюються претензійні і позовні строки при заявленні претензій залізницею до клієнтури?

Проаналізуйте ст.137 Статуту Залізниць України і ст.ст. 6-9 Господарського процесуального кодексу.

Задача 5

Студенти М., У., Ж. їхали на гірськолижну базу автобусом Львів - Славськ. При посадці в автобус з дозволу водія вони помістили у багажне відділення автобуса 3 пари гірських лиж і 3 спортивні сумки.

Прибувши у Славськ, студенти не виявили 2 сумок і заявили претензію водію про пропажу гірськолижного спорядження. З їхніх слів спорядження знаходилося у цих 2-х сумках, в 3-ій сумці були продукти харчування. Водій відмовився зафіксувати факт пропажі, оскільки вміст сумок був йому невідомий.

Студенти звернулися з позовом до АТП - 1314 про відшкодування вартості спорядження (3 пари гірськолижних чобіт, 3 спортивних костюми та інші речі) на загальну суму 2500 грн. та 1000грн. моральної шкоди.

Вирішіть спір.

Задача 6.

Громадянин Б. згідно проїзного квитка зайняв місце в купе вагону поїзда Львів-Київ. Роздягнувшись в купе і залишивши свої речі, Б. пішов у ресторан повечеряти. Повернувшись у купе, він не виявив своїх речей. Б. пред’явив претензії провіднику та начальнику поїзда. Останні відмовилися зафіксувати факт пропажі і відхилили будь-які вимоги про відшкодування.

Повернувшись до Львова, Б. пред’явив позов до управління залізниці про відшкодування вартості багажу на суму 820 грн. і моральної шкоди на 1000 грн. В позовній заяві вказано, що пропажа стала можливою через невиконання провідником своїх обов’язків.

Вирішіть спір.

Вкажіть відмінність між поняттями “ручна поклажа”, “багаж”, “вантажо-багаж”. Які особливості їх перевезення та відшкодування шкоди за їх втрату?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.038 с.)