Тема 24: Транспортне експедирування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 24: Транспортне експедирування1. Загальна характеристика договору транспортного експедирування.

2. Сторони договору транспортного експедирування.

3. Істотні умови та форма договору транспортного експедирування.

4. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування.

5. Припинення договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору транспортного експедирування.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Повітряний кодекс України від 04 травня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Кодекс торгового мореплавства України 23 травня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1 липня 2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом. Затв. постановою КМУ від 19.03.1997р. №252 // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.


3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

8. Луцик М. Відмова від договору транспортного екедирування. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 124–129.

9. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

10. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.


12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

13. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

14. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

15. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

16. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

17. Транспортне право України: Академічний курс. / За ред. Шелухіна М.Л. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 896 с.

18. Транспортні послуги. Законодавство і судова практика: 36. нормах, актів. – К.: Юрінком Інтср. 2007. – 416 с.

19. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

20. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

21. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

22. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

23. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

24. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

26. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Тема 25: Зберігання

1. Загальна характеристика договору зберігання. Підстави виникнення обов’язку по зберіганню майна.

2. Сторони договору. Статус професійного охоронця.

3. Істотні умови та форма договору зберігання.

4. Зміст (права та обов’язки сторін) договору зберігання. Виконання договору зберігання.

5. Відповідальність сторін за договором зберігання.

6. Зберігання на товарному складі.

7. Спеціальні види зберігання.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23 грудня 2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 4 липня 2002 р. // http://zakon.rada.gov.ua

9. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Затв. наказом Міністерства транспорту від 27 грудня 2006 року // http://zakon.rada.gov.ua

10. Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках. Затв. постановою Кабінету Міністерів України від 22 січня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Громацький Е. Інститут зберігання майна за новим Цивільним кодексом України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5. – С.98-102.

5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

7. Домбругова А. Загальні положення про договір зберігання // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1-2. – С.14-15.

8. Донець А.Г. До питання співвідношення договору зберігання та договору охорони у цивільному праві України // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 1. – С.124–127.

9. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

10. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

11. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

12. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

15. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

16. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

17. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

18. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

19. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

20. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

21. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

22. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

23. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

24. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

26. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Складіть порівняльну таблицю договорів майнового найму і зберігання, позики і зберігання, трудового договору (зі сторожем, охоронцем, завідувачем складу, іншими матеріально відповідальними особами) і зберігання.

Завдання 2.

Випишіть випадки виникнення обов’язку по зберіганню майна із закону. Проаналізуйте ст.ст.667, 841, 1021, 1283 Цивільного кодексу України,

Завдання 3.

Визначте, які види діяльності, пов’язані із зберіганням, підлягають ліцензуванню. Проаналізуйте ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Завдання 4.

Наведіть приклади професійних зберігачів.

Які вимоги ставляться до професійних зберігачів?

Завдання 5.

Проаналізуйте правову природу розписки, що посвідчує укладення договору зберігання.

Задача 1

За договором складського зберігання товарний склад прийняв на зберігання від ТзОВ „Світанок” 250 кг м’ясопродуктів та 120 кг риби різних видів.

У зв’язку з аварією в енергосистемі складські приміщення були відключені від електроенергії. Товарний склад був попереджений, що ліквідація наслідків аварії можлива лише через 2 доби. Щоб запобігти псуванню переданого на зберігання майна, товарний склад негайно попередив усіх поклажодавців про необхідність забрати товар зі складу. ТзОВ „Світанок” не змогло оперативно вивезти свій товар і розмістити його на зберігання на іншому складі. У результаті частина майна була зіпсована і ТзОВ „Світанок” звернулося до товарного складу з вимогою про відшкодування збитків.

Чи підлягає задоволення вимога ТзОВ „Світанок”?

Хто повинен відповідати за збитки завдані ТзОВ „Світанок”?

Які правові наслідки зміни умов договору зберігання, дострокового припинення договору зберігання? Проаналізуйте ст. ст.950, 960 Цивільного кодексу України.

Задача 2

За договором складського зберігання на елеваторі ВАТ „Агрофірма” зберігала зерно. Строк зберігання був визначений „до початку посівної”. Коли ВАТ „Агрофірма” звернулося з вимогою про видачу зерна, то виявилося, що на елеваторі немає відповідної кількості зазначеного у договорі сорту пшениці та жита. Представникам ВАТ „Агрофірма” запропонували приїхати пізніше, оскільки очікувалося поновлення запасів зерна з резерву.

Які особливості зберігання речей, визначених родовими ознаками?

Чи матиме ВАТ „Агрофірма” право на відшкодування неодержаних доходів, якщо посівну не буде проведено вчасно?

Задача 3.

Громадянин О. поклав свої речі в автоматичну камеру зберігання на залізничному вокзалі. На наступний день, повернувшись за речами, О. виявив, що ячейка відкрита, речі пропали. О. звернувся з вимогою про відшкодування вартості речей, зданих на зберігання (всього на суму 350 грн.).

Які правовідносини виникли між О. та управлінням залізниці: з договору схову чи з договору майнового найму? На кого покладається обов’язок відшкодувати завдані збитки? Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4.

Громадянка Л. здала свою шубу в гардероб театру і отримала жетон. Після перегляду вистави за пред’явленим жетоном їй видали чуже пальто. Л. опізнала свою шубу під іншим номером і її покази підтверджували чоловік та подруга.

Працівник гардеробу відмовилася видати шубу.

Які правовідносини виникли між театром і Л.? У якій формі укладається договір зберігання? Чи допускаються покази свідків щодо речей, зданих на тимчасове зберігання?

Вирішіть спір.

Задача 5.

На період літніх канікул за усною домовленістю між комендантом гуртожитку і студентами К., М., Л. в кімнаті, де вони проживали, були залишені речі: книжки, 3 ковдри, холодильник “Морозко”, що належав К., посуд та інше побутове майно.

Повернувшись після канікул, студенти не виявили своїх речей, двері кімнати були розбиті. Вони звернулися з претензією до коменданта гуртожитку.

Які особливості зберігання майна в готелях і гуртожитках? Чи виникли в даній ситуації правовідносини з договору зберігання?

Вирішіть спір.

Задача 6.

Громадянин Н. залишив автомобіль “Форд” на платній автостоянці. Черговий автостоянки зробив відмітку про автомобіль в журналі реєстрації.

Повернувшись зранку за машиною, Н. виявив, що колеса зняті, з машини викрадено магнітофон і залишені ним особисті речі (шапка, рукавиці) на загальну суму 1220 грн. Н. заявив претензію директору автостоянки.

Останній відмовився відшкодувати збитки, оскільки автостоянка лише надає місце для користування і тому не несе відповідальності за збереження майна.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 7.

СИТУАЦІЯ 1. У зв’язку з систематичною затримкою абонентами постійної автостоянки оплати за послуги правління споживчого товариства прийняло рішення блокувати колеса автомобілів тих власників, які затримали оплату більше як по 20 днів.

СИТУАЦІЯ 2. Директор гаражного кооперативу розпорядився припинити подачу електроенергії у гаражі членів кооперативу, які мають заборгованість по оплаті охорони гаражів.

Дайте правову оцінку приведених ситуацій. Чи правомірні дії охоронця?

Задача 8

Громадянин А. прийшов у кафе. Побачивши вішак, повісив на нього пальто і шапку. Повечерявши, громадянин А. виявив, що його пальто і шапка зникли.

Громадянин А. заявив вимогу до адміністрації кафе про відшкодування йому вартості пальто і шапки.

Адміністрація кафе заявила, що не несе відповідальності за зберігання одягу.

Вирішіть спір.

Задача 9

Громадянка М. звернулася в поліклініку на прийом до терапевта. Перед входом у кабінет стояв вішак для верхнього одягу. Роздягнувшись, гр.М. попросила приглянути за пальто жінку з черги на прийом і зайшла у кабінет. Вийшовши з кабінету гр.М. не виявила свого пальто. Вона звернулася до адміністрації поліклініки із заявою про пропажу пальто. Їй пояснили, що поліклініка не несе відповідальності за речі, залишені без догляду на коридорі, оскільки на першому поверсі є обладнаний гардероб.

Чи можна розцінювати наявність вішака у коридорі перед кабінетом лікаря як публічну пропозицію до укладення договору зберігання верхнього одягу?

Чи виникли правовідносини із зберігання у даній ситуації?

Чи зміниться вирішення цієї ситуації, якщо в поліклініці відсутній гардероб і на дверях кожного кабінету є спеціальне оголошення „Вхід у верхньому одязі заборонено!”?

Тема 26: Доручення

1. Поняття та загальна характеристика договору доручення.

2. Сторони договору доручення.

3. Форма та зміст договору доручення.

4. Виконання договору доручення.

5. Підстави та правові наслідки припинення договору доручення.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами. України Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг: монографія / В.А. Васильєва. – Івано-Франківськ, 2006. – 346 с.

5. Горбунова Л.М. Представництво / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов,Г.В.Красій; М-во юстиції України. – К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 49 с.

6. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

7. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

9. Клигман А.В. Договор поручения (с участием граждан): Автореф. дис.... канд. юридич. наук: 12.00.03. – М.: Всесоюз. юридич. заоч. ин–тут, 1985. – 24 с.

10. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України. – 2002. – №9. – С. 104–109.

11. Крылов С. Соотношение договора поручения и доверенности // Рос. юстиция. – 1999. – №9. – С. 15–16.

12. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

13. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

16. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

17. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) - підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. - К.: КНТ, 2006. - 124 с.

18. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

19. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

20. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

21. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

22. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

23. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

24. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

26. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1

Проаналізуйте підстави виникнення представництва на фондовій біржі. Див. Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем, затв. наказом ДКЦПФР № 9 від 15.01.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).

Завдання 2

Проаналізуйте правовий статус страхових посередників. Див. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1523 від 15.12.1996р.

Задача 1.

За договором доручення, укладеним між громадянином А. та адвокатською фірмою, адвокат Т. представляв інтереси А. в суді по справі про відшкодування шкоди, завданої при виконанні трудових обов’язків. Рішення суду першої інстанції, яким А. було відмовлено в задоволенні позовних вимог переглядалося в апеляційному порядку і не було скасовано.

Вважаючи, що адвокат Т. непрофесійно захищав інтереси А., останній пред’явив до нього вимогу про повернення сум за надання юридичної допомоги та компенсацію моральної шкоди.

Вирішіть спір.

Чи є оплатним договір доручення в даній ситуації? Яка форма договору доручення?

Задача 2.

Юрисконсульту ТзОВ “Мрія” видана довіреність на ведення справ в судах.

На пропозицію судді юрисконсульт ТзОВ як його представник уклав мирову угоду з громадянином Х. За умовами мирової угоди ТзОВ частково відмовлялося від стягнення з Х. завданої шкоди на суму 500 грн.

Дізнавшись про умови мирової угоди, з якою ТзОВ не погоджувалося, його директор видав наказ про стягнення з юрисконсульта 500 грн.

Проаналізуйте ситуацію.

Ознайомтеся із змістом Глави 12 Цивільного процесуального кодексу України.

Яке співвідношення довіреності та договору доручення? Який вид представництва має місце в даній ситуації?

Задача 3.

Гр.А. доручив гр.В. продати будинок, видавши довіреність. Сторони домовилися, що будинок необхідно продати за ціною найбільш вигідною для гр.А., але у жодному разі ця ціна не може бути меншою ніж 80 тис.грн.

Гр.В. продав будинок за 60 тис.грн. і отримані кошти передав гр.А.

Гр.А. заявив вимогу до гр.В. про відшкодування збитків у сумі 20 тис. грн., мотивуючи це тим, що гр.В. порушив умови договору доручення, продавши будинок за заниженою ціною. Гр.В. відмовився виконати вимогу, заявивши, що він відступив від змісту договору доручення, бо цього вимагали інтереси довірителя: покупців не було впродовж багатьох тижнів; потім з’явився покупець, який погоджувався лише на ціну 60 тис.грн.

Гр.А. звернувся до суду.

Вирішіть спір.

Задача 4.

Між гр.Г. і гр.К. було укладено договір доручення, згідно з яким громадянина К. було уповноважено придбати автомобіль. Гр.К. придбав автомобіль і заявив вимогу до гр.Г. оплатити надані послуги.

Гр.Г. відмовився оплатити надані послуги, мотивуючи це тим, що у договорі доручення про плату не згадувалося. Гр.К. натомість відмовився передавати автомобіль і сказав, що сам буде користуватися ним, поки йому не заплатять за виконану роботу.

Гр.Г. звернувся до суду з вимогою про відібрання автомобіля.

Вирішіть спір.

Тема 27: Комісія

1. Правове регулювання та сфера застосування договору комісії.

2. Сторони договору комісії.

3. Форма та зміст договору комісії. Вказівки комітента та правові наслідки відступу від них.

4. Виконання договору комісії та прийняття виконання комітентом.

5. Відмова комісіонера від виконання договору та скасування договору комітентом та правові наслідки цього.

6. Договір субкомісії.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами. Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року N 37 // http://zakon.rada.gov.ua

6. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами. України Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12 квітня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

7. Кіліна Т. Договір комісії за новим Цивільним кодексом України. // Юридичний журнал. - 2003. - № 9.

8. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

9. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

12. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

13. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

14. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

15. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

16. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

17. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

18. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

19. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

20. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

21. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

22. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Складіть порівняльну таблицю договорів доручення та комісії. Проаналізуйте гл. 68, 69 Цивільного кодексу України.

Завдання 2.

Проаналізуйте та порівняйте коло обов’язків комісіонера за договором комісії і консигнатора за договором консигнації. Прореферуйте: Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

Задача 1.

Громадянка Ш. здала в комісійний магазин пальто, яке було оцінено в 550 грн. Навідавшись через три тижні в магазин, Ш. виявила, що пальто продано 2 тижні тому, але за 500 грн. Продавець пояснила, що згідно Правил комісійної торгівлі, магазин вправі провести переоцінку тих речей, які не реалізовані протягом тривалого часу.

Ш. не погодилася з таким поясненням і зажадала виплати їй не 500 грн., а 550 грн, як було обумовлено в договорі.

Проаналізуйте ситуацію.

Ознайомтеся з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами.

Задача 2.

За договором комісії громадянка О. Здала в комісійний магазин столовий сервіс на 12 персон чеського виробництва. Через півтора місяця, навідавшись у магазин, О. виявила, що сервіс не реалізовано і вирішила забрати його назад. Продавець погодилася повернути сервіс, але зажадала сплати 10 % вартості за його зберігання.

Чи правомірні вимоги комісійного магазину?

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

Задача 3.

Гр.О. уклав договір комісії з гр.Ж. згідно якого гр.Ж. зобов’язувався придбати телевізор. Гр.Ж. придбав телевізор, але враховуючи те, що у нього телевізор не працював, вирішив 2-3 дні сам покористуватися ним. Наступного дня у його квартирі сталася крадіжка і телевізор було викрадено.

Гр.О. звернувся до гр.Ж. з вимогою про передачу йому телевізора.

Гр.Ж. повідомив, що телевізор вкрали, за що він відповідальності не несе, бо телевізор був власністю гр.О., і тому ризик втрати несе він (як власник майна).

Гр.О. вимагав повернути йому гроші за телевізор.

Які шляхи вирішення цієї ситуації?

 

Тема 28: Управління майном

1. Правове регулювання та сфера застосування договорів управління майном.

2. Суб’єкти управління майном:

- установник управління;

- управитель;

- вигодонабувачі.

3. Істотні умови управління майном.

4. Форма та зміст договору управління майном.

5. Припинення договору управління майном.

6. Відповідальність управителя майна.

7. Особливості управління цінними паперами.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

9. Типовий договір довірчого товариства з довірителями майна. Затв. наказом Фонду державного майна, Міністерства фінансів і Антимонопольного комітету від 30 серпня 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

7. Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України. – 2007. – №3. – С.47-51.

8. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

9. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

12. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

13. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

14. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

15. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

16. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

17. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

18. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

19. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

20. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

21. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Проаналізуйте особливості правового регулювання відносин з управління цінними паперами. Ознайомтеся з положеннями Декрету Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” та Типовим договором довірчого товариства з довірителем майна.

Завдання 2.

Охарактеризуйте правову природу довірчої власності як особливого виду власності. Ознайомтеся з положеннями Декрету Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства”.

Завдання 3.

Визначте особливості управління майном відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001р. (розділ 4).

Завдання 4.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.062 с.)