Стаття 2. Вартість і порядок оплати РобітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 2. Вартість і порядок оплати РобітСтаття 1. Предмет Договору

1.1. На умовах цього Договору підряду (надалі – Договір) Підрядник зобов'язується своїми або залученими силами і засобами за замовленням Замовника виконати у встановлений строк вишукувальні, пусконалагоджувальні та інші роботи (надалі – Роботи) на Об'єкті «Теплова електростанція потужністю 18МВт, що працює на біопаливі, в смт. Іванків Київської обл.»(надалі – «Об’єкт»), а Замовник в свою чергу зобов’язується прийняти виконані Підрядником Роботи та оплати їх.

1.2. Склад та обсяг Робіт визначаються відповідним додатком до цього Договору. Зміни в обсяг та склад Робіт має право вносити Замовник. Будь-які додаткові роботи, не передбачені цим Договором, можуть виконуватись Підрядником виключно за згодою Замовника.

1.3. Якщо Підрядник в ході виконання Робіт за цим Договором вияви не враховані документацією роботи і необхідність у зв’язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, він зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника не менше ніж за 3 (три) робочих дні. Наслідки подання чи неподання Підрядником такого повідомлення визначаються відповідно до ч.ч.3, 4 ст.877 ЦК України.

 

Стаття 2. Вартість і порядок оплати Робіт

2.1. Загальна вартість Робіт за Договором складається із суми вартості Робіт за кожним додатком до цього Договору.

2.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором є твердою і може бути змінена лише при внесенні Замовником змін в обсяги та/або склад Робіт за цим Договором.

2.3. Порядок оплати:

2.3.1. Оплата робіт визначається відповідним додатком до цього Договору.

2.3.2. В будь-якому випадку остаточний розрахунок за виконані належним чином Роботи Замовник здійснює після підписання Сторонами на умовах ст. 8 Договору Актів приймання-передачі на весь обсяг Робіт за цим Договором, з вирахуванням сплаченого авансу.

2.3.3 Замовник маж право зупинити остаточний розрахунок до усунення Підрядником недоліків та дефектів у виконаних Роботах.

Стаття 3. Строк виконання Робіт

3.1. Строк виконання Робіт визначається відповідним додатком до цього Договору.

3.2. При виникненні обставин, незалежних від Підрядника, які перешкоджають дотриманню строку виконання Робіт, встановленого цим Договором, Підрядник має право ставити питання перед Замовником про подовження строків виконання Робіт.

Стаття 4. Документація

4.1. Замовник надав Підряднику всю необхідну документацію для виконання Робіт за Договором.

4.2. Підрядник після виконання Робіт та/або в разі дострокового припинення Договору повертає Замовнику документацію.

Стаття 5. Порядок матеріально-технічного забезпечення

5.1. Матеріали, обладнання та інші ресурси для виконання Робіт забезпечуються Підрядником.

 

Стаття 6. Виконання Робіт. Права та обов’язки Сторін

6.1. Підрядник зобов’язаний виконати Роботи належним чином - відповідно до умов цього Договору, умов документації, з дотриманням вимог будівельних норм, державних стандартів та правил, а у випадку відсутності таких норм, стандартів, правил, відповідно до вимог, яким такі Роботи звичайно повинні відповідати.

6.2. Результат Робіт Підрядника повинен бути придатний до експлуатації.

 

6.3. Обов’язки Підрядника:

6.3.1. Отримати та підтримувати в силі всі передбачені чинним законодавством України дозволи (ліцензії) на виконання Робіт протягом всього строку дії цього Договору;

6.3.2. Підрядник підтверджує, що він має право на виконання Робіт та всі передбачені чинним законодавством України дозволи (ліцензії) на виконання Робіт;

6.3.3. Завчасно, впродовж 3 (трьох) робочих днів, у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання Робіт, що сталися з незалежних від нього обставин;

6.3.4. Виконувати Роботи своїм або залученим інструментом, обладнанням чи іншим устаткуванням;

6.3.5. Гарантувати якість виконаних Робіт, можливість експлуатації результату виконаних робіт протягом гарантійного строку, встановленого ст.7 Договору;

6.3.6. Усувати недоліки (дефекти) у виконаних Роботах на умовах Договору;

6.3.7. Забезпечити виконання Робіт кваліфікованими працівниками, які пройшли необхідне навчання/інструктаж;

6.3.8. Забезпечити дотримання своїми працівниками на фронті робіт (будівельному майданчику) необхідних протипожежних заходів, а також заходів із техніки безпеки, охорони праці та нести відповідальність за дотримання цих заходів;

6.3.9. Надати Замовнику звіт за результатами вишукувальних робіт у чотирьох паперових примірниках та одному на електронному носії;

6.3.10. Вести виконавчу документацію, що передбачена чинним законодавством України, зокрема будівельними нормами. У випадку виконання прихованих робіт Підрядник зобов’язаний складати та надавати для погодження Замовнику акти на приховані роботи із переліком, обсягом тощо виконаних прихованих робіт;

6.3.10. Після виконання робіт скласти, підписати та надати Замовнику для погодження та підписання акти приймання-передачі виконаних робіт (ф.КБ-2В).

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Одержувати оплату за належним чином виконані Роботи в розмірах, порядку і у строки, передбачені Договором;

6.4.2. Зупинити виконання Робіт у разі виникнення обставин непереборної сили та в інших випадках, прямо передбачених умовами Договору;

6.4.3. Залучити до виконання робіт субпідрядників за умови письмового погодження із Змовником.

6.5. Обов’язки Замовника:

6.5.1. Прийняти належним чином виконані Роботи на умовах ст. 8 Договору;

6.5.2. Своєчасно, на умовах Договору, оплачувати Підряднику належним чином виконані Роботи.

6.6. Замовник має право:

6.6.1. Здійснювати контроль і нагляд як самостійно, так і доручати такі функції третій особі - спеціалісту (експерту), не втручаючись в господарську діяльність Підрядника, за:

– ходом виконання та якістю Робіт, що виконуються;

– дотриманням строків виконання Робіт;

– відповідністю обсягів та вартості виконуваних Робіт вимогам Договору та проектно-кошторисній документації;

– відповідності виконуваних або виконаних Робіт вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил.

6.6.2. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно (запізнення більш ніж на 30 днів), що закінчення їх у встановлені строки стає явно неможливим, а так само, якщо Підрядник виконує Роботи з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил.

6.6.3. Вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені недоліки (дефекти) у виконаних Роботах.

Стаття 9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з положеннями цього Договору та чинного законодавства України.

9.2. У випадку порушення строків оплати, передбачених п.2.3.2 Договору, Замовник оплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на час прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

9.3. У випадку порушення Підрядником своїх зобов’язань щодо строків виконання Робіт та/або строків усунення недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, він сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1% від вартості прострочених Робіт/неналежним чином виконаних Робіт за кожний день прострочення.

9.4. Якщо порушення Підрядником строків усунення недоліків (дефектів) триває більше 1 (одного) місяця, Замовник має право відмовитись від цього Договору.

9.5. Ризик відповідальності за безпеку, життя й здоров’я своїх співробітників, що перебувають на будівельному майданчику, несе Підрядник.

Стаття 11. Урегулювання спорів

11.1. Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути з даного Договору або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за цим Договором, визначаються чинним законодавством України.

Стаття 13. Інші умови

13.1. Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

13.2. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами і до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

13.3. Повідомлення та інші документи, які надсилаються Сторонам на виконання цього Договору або у зв'язку з ним, повинні бути складені у письмовій формі і підписані представниками іншої Сторони, які мають на це повноваження. Вказані документи вважатимуться переданими Сторонам належним чином, якщо вони будуть вручені нарочним, передані кур'єрською службою або відправлені поштою рекомендованим листом з отриманням повідомлення про вручення. Документи, отримані Стороною протягом звичайного робочого часу в робочий день, вважатимуться переданими в день їх отримання, а в інших випадках - на наступний робочий день. Всі повідомлення та інші документи надсилаються на адреси та номери Сторін, що наводяться нижче в цьому Договорі, або на інші адреси і номери Сторони. Кожна із Сторін зобов'язується негайно письмово інформувати іншу Сторону про зміну адреси або телефонних номерів, а у разі неповідомлення - несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. З питань, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.5. Жодна зі Сторін не в праві передавати третім особам повне або часткове виконання своїх прав і обов’язків без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

13.6. Додатки та додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.7. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.8. Умови Договору, інформація про Сторони, обставини виконання Договору є конфіденційною інформацією (надалі – Конфіденційна інформація). Сторонам має право розкрити конфіденційну інформацію без дозволу іншої Сторони лише з підстав, в порядку, в обсязі та у спосіб, встановлені законом.

13.8. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

Додаток на матеріали

до договору підряду № _____ від «__» ________ 2015 року

 

смт. Іванків «____» ____________ 2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біогазенерго», ідентифікаційний код юридичної особи 33593431, в особі Директора Бутенка В.М. та Виконавчого директора Млинарич Л.В., що діють на підставі Статуту, надалі – Замовник,з однієї сторони, та

Виробниче підприємство «Проматоменерго»,ідентифікаційний код юридичної особи 14167991, в особі Директора Ліпського П.А., що діє на підставі Статуту, надалі – Підрядник, з другої сторони, та разом згадувані як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цей додаток до Договору підряду (надалі – Договір) про наступне:

 

1.Підрядник зобов’язується на умовах Договору забезпечити виконання Робіт наступними матеріалами:

 

Найменування од. вим. Кількість Ціна за од.з ПДВ Ціна, грн.з ПДВ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Вартість матеріалів/обладнання в грн. з ПДВ:  
Доставка матеріалів/обладнання в грн. з ПДВ:      
ІТОГО грн. з ПДВ :  

 

2.Загальна вартість матеріалів за цим Додатком складає _______________________ грн. (________________________________ гривень __________ коп. ), в тому числі ПДВ _______________ грн.

3. Матеріали (обладнання) повинні відповідати вимогам п.7.3 Договору. Оплата за матеріали (обладнання) проводиться в порядку, передбаченому ст.2 Договору підряду.

4. Строк здійснення забезпечення матеріалами - _____ днів.

5. В усьому іншому, що не узгоджено даним Додатком, Сторони керуються умовами Договору підряду.

6. Даний Додаток є невід’ємною частиною Договору підряду № ___ від ____ _______ 2015 року.

 

Замовник Підрядник
ТОВ «БІОГАЗЕНЕРГО» Код ЄДРПОУ 33593431   _______________________ В.М. Бутенко   ______________________ Л.В. Млинарич м.п.   ВП «Проматоменерго» Код ЄДРПОУ 14167991   _____________________ П.А. Ліпський м.п.  

Додаток на роботи

до договору підряду № _____ від «__» ________ 2015 року

 

смт. Іванків «____» ____________ 2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біогазенерго», ідентифікаційний код юридичної особи 33593431, в особі Директора Бутенка В.М. та Виконавчого директора Млинарич Л.В., що діють на підставі Статуту, надалі – Замовник,з однієї сторони, та

Виробниче підприємство «Проматоменерго»,ідентифікаційний код юридичної особи 14167991, в особі Директора Ліпського П.А., що діє на підставі Статуту, надалі – Підрядник, з другої сторони, та разом згадувані як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цей додаток до Договору підряду (надалі – Договір) про наступне:

 

1. Підрядник зобов’язується виконати налагоджувальні роботи по підвищенню ефективності роботи обладнання (котлоагрегату №1) на Об’єкті, вказаному в п.1.1. Договору підряду, а саме:

Найменування робіт Од. вим. кількість Ціна в грн. з ПДВ Вартість, грн з ПДВ
Налагоджувальні роботи Котел 27 250, 54 27 250, 54
         
         
      разом: 27 250, 54

2. Загальна вартість робіт за цим Додатком становить 27 250, 54 грн. ( двадцять сім тисяч двісті п’ятдесят гривень 54 коп. ), в тому числі ПДВ 4 541,76 грн.

3.Роботи за цим Додатком оплачуються в порядку, передбаченому ст.2 Договору підряду.

4. Замовник здійснює авансовий платіж в розмірі 50%, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання додатку на роботи.

5. Строк виконання робіт за цим Додатком - 30 днів.

6. В усьому іншому, що не узгоджено даним Додатком, Сторони керуються умовами Договору підряду.

7. Даний Додаток є невід’ємною частиною Договору підряду № ___ від ____ _______ 2015 року.

 

Замовник Підрядник
ТОВ «БІОГАЗЕНЕРГО» Код ЄДРПОУ 33593431   _______________________ В.М. Бутенко   ______________________ Л.В. Млинарич м.п.   ВП «Проматоменерго» Код ЄДРПОУ 14167991   _____________________ П.А. Ліпський м.п.  

 

Стаття 1. Предмет Договору

1.1. На умовах цього Договору підряду (надалі – Договір) Підрядник зобов'язується своїми або залученими силами і засобами за замовленням Замовника виконати у встановлений строк вишукувальні, пусконалагоджувальні та інші роботи (надалі – Роботи) на Об'єкті «Теплова електростанція потужністю 18МВт, що працює на біопаливі, в смт. Іванків Київської обл.»(надалі – «Об’єкт»), а Замовник в свою чергу зобов’язується прийняти виконані Підрядником Роботи та оплати їх.

1.2. Склад та обсяг Робіт визначаються відповідним додатком до цього Договору. Зміни в обсяг та склад Робіт має право вносити Замовник. Будь-які додаткові роботи, не передбачені цим Договором, можуть виконуватись Підрядником виключно за згодою Замовника.

1.3. Якщо Підрядник в ході виконання Робіт за цим Договором вияви не враховані документацією роботи і необхідність у зв’язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, він зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника не менше ніж за 3 (три) робочих дні. Наслідки подання чи неподання Підрядником такого повідомлення визначаються відповідно до ч.ч.3, 4 ст.877 ЦК України.

 

Стаття 2. Вартість і порядок оплати Робіт

2.1. Загальна вартість Робіт за Договором складається із суми вартості Робіт за кожним додатком до цього Договору.

2.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором є твердою і може бути змінена лише при внесенні Замовником змін в обсяги та/або склад Робіт за цим Договором.

2.3. Порядок оплати:

2.3.1. Оплата робіт визначається відповідним додатком до цього Договору.

2.3.2. В будь-якому випадку остаточний розрахунок за виконані належним чином Роботи Замовник здійснює після підписання Сторонами на умовах ст. 8 Договору Актів приймання-передачі на весь обсяг Робіт за цим Договором, з вирахуванням сплаченого авансу.

2.3.3 Замовник маж право зупинити остаточний розрахунок до усунення Підрядником недоліків та дефектів у виконаних Роботах.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)