Стаття 8. Передання та прийняття Робіт 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 8. Передання та прийняття Робіт8.1. Після виконання всього обсягу Робіт за цим Договором Підрядник зобов’язаний здати їх Замовнику по акту приймання-передачі виконаних робіт (ф.КБ-2В із довідками про вартість виконаних робіт ф.КБ-3).

8.2. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дня отримання від Підрядника актів та довідок зобов'язаний повернути їх підписаними або подати обґрунтовану відмову від підписання.

8.3. Якщо протягом строку, визначеного п.8.2. Договору, акт не був повернутий Підряднику підписаними або не була надіслана обґрунтована відмова від підписання, акт є погодженим.

8.4. У випадку наявності обґрунтованої відмови від підписання акту приймання-передачі виконаних робіт Сторони протягом 3-х робочих днів зобов’язані скласти двосторонній акт (дефектний акт) з переліком необхідних доопрацювань та строків і умов їх виконання (у разі відмови Підрядника підписати такий акт, акт підписується Замовником з відміткою «від підпису відмовився»).

8.5. Якщо Підрядник відмовляється усунути недоліки, виявлені в порядку п.8.4 Договору, або ігнорує вимоги Замовник усунути недоліки, Замовник має право усунути недоліки власними силами та/або із залученням третіх осіб, при цьому Підрядник зобов’язаний відшкодувати Замовнику всі витрати на усунення недоліків власними або залученими силами.

8.6. Якщо характер Робіт за цим Договором вимагає попереднього випробування (наприклад здатність до експлуатації), про таке випробування Підрядник зобов’язаний письмово запитати Замовника. Про результати випробування складається акт (у разі відмови Підрядника підписати такий акт, акт підписується Замовником з відміткою «від підпису відмовився»). Якщо прийняття робіт на умовах п.п. 8.1., 8.2. Договору відбулося без необхідного попереднього випробування, підписані та погоджені акт приймання-передачі виконаних робіт не є підставою здійснення платежів за цим Договором.

8.7. Якщо після прийняття Роботи Замовник виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це Підрядника. У разі виникнення між Замовником і Підрядником спору з приводу недоліків виконаної Роботи або їх причин він розв’язується в порядку, передбаченому ч.4 ст. 853 ЦК України.

Стаття 9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з положеннями цього Договору та чинного законодавства України.

9.2. У випадку порушення строків оплати, передбачених п.2.3.2 Договору, Замовник оплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на час прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

9.3. У випадку порушення Підрядником своїх зобов’язань щодо строків виконання Робіт та/або строків усунення недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, він сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1% від вартості прострочених Робіт/неналежним чином виконаних Робіт за кожний день прострочення.

9.4. Якщо порушення Підрядником строків усунення недоліків (дефектів) триває більше 1 (одного) місяця, Замовник має право відмовитись від цього Договору.

9.5. Ризик відповідальності за безпеку, життя й здоров’я своїх співробітників, що перебувають на будівельному майданчику, несе Підрядник.

Стаття 10. Обставини непереборної сили

10.1. Кожна з Сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і не було можливості уникнути або усунути такі обставини або їх наслідки. До таких обставин відносяться: війна, громадські хвилювання; пожежі, повені, землетруси та інші стихійні лиха; епідемії й інші обставини.

10.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна протягом двох днів повідомити іншу Сторону як про настання, так і про припинення дії таких обставин і/або їх наслідків. В разі неповідомлення іншої Сторони у вказаний строк, Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили не може посилатися на такі обставини при невчасному чи неякісному виконанні своїх зобов’язань за цим Договором. Доказом настання форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України.

Стаття 11. Урегулювання спорів

11.1. Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути з даного Договору або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за цим Договором, визначаються чинним законодавством України.

Стаття 12. Зміна умов і дострокове припинення Договору

12.1 Умови Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмової угоди.

12.2 Договір може бути достроково припинений (відмова/розірвання):

12.2.1. За письмовою згодою Сторін;

12.2.2. З підстав, передбачених цим Договором;

12.2.3. З підстав, передбачених чинним законодавством України.

12.3 Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи достроково припинити Договір на умовах п.12.2.1. Договору, надсилає пропозиції щодо цього іншій Стороні за Договором. Сторона, що одержали пропозицію про зміну чи припинення Договору, має право відповісти на неї не пізніше 14 днів після одержання пропозиції.

12.4. Замовник має право відмовитись від цього Договору з підстав, передбачених п.п.6.6.2, 9.4. Договору, ст.849 ЦК України. З моменту отримання такої відмови Договір відповідно є розірваним.

12.5. Остаточні розрахунки між Сторонами у випадку дострокового припинення Договору проводяться після підписання Сторонами акту за фактично виконані роботи.

Стаття 13. Інші умови

13.1. Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

13.2. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами і до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

13.3. Повідомлення та інші документи, які надсилаються Сторонам на виконання цього Договору або у зв'язку з ним, повинні бути складені у письмовій формі і підписані представниками іншої Сторони, які мають на це повноваження. Вказані документи вважатимуться переданими Сторонам належним чином, якщо вони будуть вручені нарочним, передані кур'єрською службою або відправлені поштою рекомендованим листом з отриманням повідомлення про вручення. Документи, отримані Стороною протягом звичайного робочого часу в робочий день, вважатимуться переданими в день їх отримання, а в інших випадках - на наступний робочий день. Всі повідомлення та інші документи надсилаються на адреси та номери Сторін, що наводяться нижче в цьому Договорі, або на інші адреси і номери Сторони. Кожна із Сторін зобов'язується негайно письмово інформувати іншу Сторону про зміну адреси або телефонних номерів, а у разі неповідомлення - несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. З питань, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.5. Жодна зі Сторін не в праві передавати третім особам повне або часткове виконання своїх прав і обов’язків без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

13.6. Додатки та додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.7. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.8. Умови Договору, інформація про Сторони, обставини виконання Договору є конфіденційною інформацією (надалі – Конфіденційна інформація). Сторонам має право розкрити конфіденційну інформацію без дозволу іншої Сторони лише з підстав, в порядку, в обсязі та у спосіб, встановлені законом.

13.8. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.006 с.)